Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien aan Tweede Kamer inzake UMTS veilingen

Datum nieuwsfeit: 25-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Verkeer en Waterstaat


www.minvenw.nl

MIN VenW: PERSBERICHT; Kamerbrief UMTS veiling

de voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA Den Haag

25 juli 2000

Onderwerp UMTS Veilingen

Geachte voorzitter,

Mede namens de Minister van Financiën deel ik u mede dat de veiling van vergunningen voor het gebruik van frequenties voor de levering van diensten gebaseerd op IMT-2000 standaarden op maandag 24 juli jl. is geëindigd. Door middel van een simultane meerronden veiling zijn vijf vergunningen verdeeld: twee grote vergunningen van 2 x 15 + 5 MHz , op de veiling aangeduid als kavels A en B, en drie kleinere vergunningen van 2 x 10 + 5 MHz, aangeduid als kavels C, D en E.

Verloop en uitkomsten veiling
Voor de veiling hadden zich op 5 juni jl. 10 partijen als deelnemer aangemeld. Van deze partijen heeft één partij in een vroegtijdig stadium alsnog afgezien van deelname aan de veiling en heeft een andere partij, T-Mobile, aangekondigd om een samenwerkingsverband aan te gaan met Ben, die zich onder de naam 3G Blue als deelnemer aan de veiling had aangemeld. T-Mobile heeft zich vervolgens om die reden als zelfstandige bieder uit de veiling teruggetrokken. De acht overblijvende partijen zijn na toetsing aan de eisen tot de veiling toegelaten. Op het laatste moment hebben twee daarvan, Hutchison 3G Netherlands B.V. en NTL Nederland, zich teruggetrokken. De veiling startte op 6 juli jl. met zes partijen: KPN Mobile Netherlands B.V, Libertel N.V., Telfort Holding N.V., Dutchtone Multimedia B.V., 3G Blue B.V. en Versatel 3G N.V.. Alle deelnemers hebben aangegeven dat zij de UMTS-standaard zullen gebruiken.

Na 305 biedronden, verdeeld over 13 dagen, eindigde de veiling doordat Versatel afzag van het uitbrengen van een bod en op elk kavel een geldig bod door een van de overige partijen was uitgebracht.

Het eindresultaat van de veiling is als volgt:

- kavel A Libertel
N.V. 1.573.000.000 gulden
- kavel B KPN Mobile Netherlands B.V. 1.567.000.000 gulden
- kavel C Dutchtone Multimedia B.V. 960.000.000 gulden

- kavel D Telfort Holding N.V. 947.600.000 gulden

- kavel E 3G Blue
B.V. 870.400.000 gulden De totale opbrengst van de veiling bedraagt aldus 5.918.000.000 gulden (afgerond 2.685.470.000 euro).

In de laatste fase van de veiling heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die ik hieronder schets. Op vrijdagmiddag heeft Telfort een brief gestuurd aan Versatel die voor Versatel aanleiding was om mij te verzoeken Telfort van de veiling uit te sluiten wegens overtreding van artikel 7 lid 1 van de Regeling veiling gebruiksrecht radiofrequenties IMT-2000. Artikel 7 lid 1 handelt over gedragingen en afspraken die afbreuk doen aan de in de veiling tot stand te brengen mededinging. Het verzoek van Versatel, vergezeld van haar analyse van de brief van Telfort, en de brief van Telfort zelf waren op maandagochtend 24 juli jl. 8 uur in bezit van de veilingmeester en vertegenwoordigers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Uitvoerige bestudering van de aangereikte informatie, waar ook de Landsadvocaat en de NMa bij betrokken waren, leidde tot de conclusie dat er geen sprake was van een afspraak of gedraging zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 van de Regeling veiling, omdat de brief van Telfort eenzijdig optreden van Telfort betrof dat de handelingsvrijheid van Versatel tijdens de veiling onverlet liet. Het verzoek van Versatel is dan ook afgewezen. Deze beslissing is om 10.00 uur aan Versatel overgebracht. Tegen deze afwijzing heeft Versatel bezwaar gemaakt . Tevens heeft Versatel daarbij verzocht de veiling op te schorten. Dit verzoek is afgewezen. Om plm. 14.00 uur heeft Versatel medegedeeld dat zij afzag van het uitbrengen van een bod in de volgende ronde. Inderdaad heeft Versatel in de volgende ronde geen bod uitgebracht, waarop de veilingmeester heeft bepaald dat daarmee de veiling was beëindigd, omdat op elk kavel een geldig bod door een van de overige partijen was uitgebracht.

Naast mijn afweging of er gronden waren om Telfort uit te sluiten op grond van artikel 7 lid 1 van de Regeling veiling is nagegaan of er sprake was van overtreding van artikel 7 lid 2 van de Regeling veiling, handelende over gedragingen die een ordelijk verloop van de veiling verstoren. Geconcludeerd is dat dat niet het geval was. Dat was ook reden dat de veiling niet werd opgeschort. Om dezelfde reden werden de andere deelnemers niet van de gebeurtenissen tot dat moment op de hoogte gesteld.

Overigens merk ik op dat Versatel niet van de mogelijkheid gebruik heeft gemaakt om onmiddellijk een voorlopige voorziening bij de rechtbank aan te vragen, maar heeft gekozen voor een bezwaarschriftenprocedure, waarvan geen opschortende werking uitgaat.

Slot
Tot slot kan ik over de veiling, de veilingopzet en de voorbereiding ervan nog het volgende zeggen. Bij de veiling is gekozen voor een opzet die rekening hield met de technische randvoorwaarden met betrekking tot het, in internationaal verband vastgelegde, beschikbare frequentiespectrum en de mogelijkheid die ruimte te verdelen over verschillende vergunningen. Het primaire doel van de veiling was een zo goed mogelijke verdeling van het schaarse spectrum met als eindresultaat een markt met deelnemers die in concurrentie diensten aan consumenten aanbieden. Maximalisatie van de opbrengst stond niet voorop. De opzet die is gekozen is op hoofdlijnen dezelfde als bij de verdeling van DCS1800-frequenties in 1998. Die verdeling is indertijd succesvol verlopen met als resultaat een van de meest competitieve markten op het gebied van mobiele telefonie in Europa. In de voorbereiding van de veiling is er een intensieve consultatie geweest van marktpartijen (bestaande en nieuwe), de OPTA en de NMa. Ook is er overleg gevoerd met de Tweede Kamer.

Het spreekt vanzelf dat ik de veiling in al haar aspecten zal evalueren, maar een aantal voorlopige conclusies kunnen mijns inziens wel worden getrokken. De veiling is ordelijk verlopen en tijdens de veiling is tussen de partijen, ondanks hun relatief geringe aantal, de concurrentie duidelijk zichtbaar geweest, onder meer door levendig biedgedrag waarbij partijen tijdens het bieden veelvuldig wisselden van kavel. Op grond van mijn ervaringen tot dusver ben ik van mening dat het veilinginstrument in zijn algemeenheid het meest geschikte instrument is om schaarste in de ether te verdelen. Het is objectief, transparant en non-discriminatoir. Op deze wijze is de consument uiteindelijk het beste gediend.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Drs. J.M de Vries

25 jul 00 18:38

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie