Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Zaanstad

Datum nieuwsfeit: 25-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zaanstad

De B&W-Besluitenlijst van 25 juli 2000

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zaanstad heeft een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

Oprichting Klankbordgroep Bestuur

In oktober 2000 gaat een klankbordgroep, bestaande uit de voorzitters van de fracties van de raad, de portefeuillehouder P&O en de gemeentesecretaris van start. De klankbordgroep is opgericht om de raadsleden te betrekken bij het organisatieontwikkelingsproces van de gemeente Zaanstad

De klankbordgroep heeft als opdracht het geven van feedback op het proces van kanteling van de ambtelijke organisatie aan het gemeentelijke management team, het ontwikkelen van een visie op de consequenties van de kanteling naar het bestuur, en het informeren en betrekken van de raad bij de voortgang. De klankbordgroep zal een aanvullende rol spelen ten opzichte van de reguliere besluitvormende organen.

Voorontwerp bestemmingsplan Krommenie-Zuid

Zaanstad vervangt 18 bestemmingsplannen voor het gebied tussen Heiligeweg en Provincialeweg door het bestemmingsplan Krommenie-Zuid. De 18 bestemmingsplannen zijn oud en nauwelijks meer afgestemd op de huidige woonwensen. Het voorontwerp bestemmingsplan Krommenie-Zuid biedt een planologisch-juridisch kader voor het behouden en versterken van de woonfunctie. Ook wil de gemeente met dit bestemmingsplan ongewenste ontwikkelingen tegengaan. In het plan zijn bestemmingsregelingen voor wonen en bedrijfsvoering aan de eigentijdse wensen aangepast. De gemeente informeert de wijk door middel van een informatieavond. Het voorontwerp wordt ter kennisname aangeboden aan de raadscommissie Stadsontwikkeling.

Voorontwerp bestemmingsplan Rosariumlaan
Zaanstad vervangt 7 bestemmingsplannen in het plangebied 'Omgeving Rosariumlaan'.
De 7 plannen zijn verouderd. Ze kwamen in de zestiger jaren tot stand. Deze bestemmingsplannen zijn niet meer afgestemd op de tegenwoordige woonwensen.
Het nieuwe bestemmingsplan 'Omgeving Rosariumlaan' biedt een planologisch/juridisch kader om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. In het plan zijn bestemmingsregelingen voor wonen en bedrijfsvoering aan de eigentijdse wensen aangepast. De gemeente zal de bewoners door middel van een informatieavond informeren.Het voorontwerp bestemmingsplan wordt ter kennisname aangeboden aan de raadscommissie Stadsontwikkeling.

Zaanstad maakt bezwaar tegen aanwijzingsbesluit Schiphol Zaanstad vraagt de minister van Verkeer en Waterstaat het Aanwijzingsbesluit Schiphol in heroverweging te nemen. Het besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat is in strijd met de Planologische Kernbeslissing(PKB). In de PKB is opgenomen dat geluidzones in de aanwijzing niet meer dan 2 Ke resp. 2 d(B)A mogen afwijken van de In de PKB opgenomen KE- respectievelijke Laeq geluidzones.
De definitieve geluidzone wijkt op verschillende plaatsen, waaronder Assendelft, méér dan 2 Ke af van de in de PKB opgenomen zones. Voor Assendelft wordt deze afwijking zelfs groter ten opzichte van de geluidzones bij de aanwijzing in 1996. Aangezien de afwijking bebouwd gebied betreft komen woningen binnen de 35Ke-geluidzone te liggen die er in de geluidzone in de aanwijzing van 1996 buiten vielen.
De minister stelt zich op het stanspunt dat selectieve groei onder bepaalde voorwaarden is toegestaan, mits dat gemotiveerd wordt. Zaanstad bestrijdt dat.
De doelstelling om Schiphol tot mainport te ontwikkelen staat haaks op het vasthouden aan concrete normen. Zaanstad concludeert dan ook dat het belang van de ontwikkeling van Schiphol prevaleert boven het vasthouden aan concrete normen.

Verkeer en Waterstaat is van mening dat groei gepaard kan gaan met een vermindering van het totaal aantal geluidbelaste woningen. Zaanstad zet daar vraagtekens bij. De geluidbelasting die de inwoners van Zaanstad momenteel van Schiphol ondervinden heeft nu al de aanvaardbare grenzen overschreden.
De verwijzing naar een tijdelijke situatie is voor Zaanstad geen reden om een grotere afwijking toe te staan. Dit klemt temeer daar door de aanleg van de vijfde baan de situatie in Assendelft aanmerkelijk zal verslechteren.
Zaanstad vindt dat de afwijking van de indicatieve geluidzones onvoldoende door Verkeer en Waterstaat wordt gemotiveerd
Zaanstad heeft geen vertrouwen in de door Verkeer en Waterstaat gehanteerde randvoorwaarde voor wijziging van de geluidzone, dat de geluidbelasting hoegenaamd niet toeneemt ten opzichte van de bestaande geluidzone. Zaanstad heeft zelf metingen verricht naar de geluidbelasting. Daaruit bleek dat de echte geluidbelasting een aanzienlijk aantal Ke´s hoger licht dan op basis van de op basis van een berekeningsmethodiek vastgestelde geluidcontour.

Handhaving is een zwakke schakel in het Aanwijzingsbesluit. In het besluit wordt niet concreet gemaakt op welke wijze Verkeer en Waterstaat zal handhaven. Er zijn dan ook onvoldoende waarborgen om zoneoverschrijdingen te voorkomen en bij overschrijdingen daar tegenop te treden.

Meer meetpunten voor Schiphol nodig
Om adequaat de geluidbelasting van Schiphol te kunnen meten zijn er meer meetpunten noodzakelijk dan de door het Kabinet voorgestelde 10-20 meetpunten. Zaanstad is het wat dat betreft in grote lijnen eens met de Stichting Natuur en Milieu. Deze stichting stelde een onderzoek in naar het benodigde aantal meetpunten. De stichting is van mening dat er 389 meetpunten noodzakelijk zijn
Met een netwerk van 389 meetpunten kunnen omwonenden goed worden beschermd. Ook Schiphol weet op deze wijze hoe hoog de geluidbelasting is. Zaanstad vindt dat het door Natuur en Milieu uitgedachte net veel betrouwbaarden en beter handhaafbaar is dat het door het kabinet voorgestelde systeem. De meetpunten zoals aangegeven door de Stichting Natuur en Milieu zijn allemaal gesitueerd op relevante plekken (woonwijken, woonkernen, hoogwaardige natuurgebieden).
Zaanstad zal dan ook bij de vaste Kamercommissie aandringen op het plaatsen van meer meetpunten.

Overdracht Waterstaatswerken door Rijk aan Zaanstad Het college is in principe akkoord gegaan met de overdracht van de zijkanalen D, E en H door het Rijk aan Zaanstad. Zijkanaal G valt hierbuiten. Er bestaat nog onduidelijkheid of dit en in de toekomst een hoofdvaarweg wordt.
Deze overdracht staat in het teken van de wens oom natte waterstaatswerken die niet tot de hoofdinfrastructuur behoren, over te dragen aan gemeentes.

-

een nadere financiële regeling

- het nautisch beheer van zijkanaal H
- de vaarklasse aanduiding van de zijkanaal D
B&W besloten verder:

Kredietaanvraag rioleringswerken 2001
Het college stelt de raad voor in 200 veertien miljoen gulden ter beschikking te stellen voor rioleringswerken. Daarnaast wil het college anderhalf miljoen in2001 ter beschikking stellen voor Groen- en Verkeersvoorzieningen
Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met een kredietaanvraag rioleringswerken voor het jaar 2001. Zaanstad heeft hiervoor geld gereserveerd in het kader van de uitvoering gemeentelijk rioleringsplan (GRP)

Afrekening rotondes
Zaanstad laat Gedeputeerde Staten weten akkoord te gaan met de financiële afrekening van de rotondes op de Zaandammerweg en bij de pont Buitenhuizen. De kosten van het gemeentelijk deel, f 544.128, neemt Zaanstad mee in de financiële afronding van het project aanleg wegverbinding Zaandam - Buitenhuizen.

Zaanstad, 25 juli 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie