Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuw sociaal huurbesluit Vlaanderen goedgekeurd

Datum nieuwsfeit: 25-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 25 JULI 2000

Nieuw sociaal huurbesluit goedgekeurd

Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS heeft de Vlaamse regering een nieuw sociaal huurbesluit principieel goedgekeurd. Het besluit regelt het sociale huurstelsel voor sociale huurwoningen die worden verhuurd of onderverhuurd door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) en de sociale huisvestingsmaatschappijen in toepassing van de Vlaamse Wooncode.

De vorige regering had op 11/5/1999 een nieuw huurbesluit genomen, dat op 7/9/1999 door de huidige Vlaamse regering ingetrokken werd omdat het aanleiding kon geven tot rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid bij de sociale huurders, en een aantal bepalingen juridisch betwistbaar en onuitvoerbaar waren. Het waren de sociale verhuurders zelf die een intrekking van dat besluit vroegen, waarna een overlegronde werd opgestart met alle betrokken actoren en instanties.

Dat overleg is zeer grondig gebeurd en verliep in een open, constructieve sfeer, waardoor die actoren en instanties ook een heel stuk naar mekaar toe gegroeid zijn. Op regeringsniveau werden de laatste moeilijke knopen doorgehakt, zodat nu een evenwichtig en vernieuwend besluit voorligt dat vanaf 1/1/2001 toegepast zal kunnen worden.

Verhoging van de inkomensgrenzen

De zorg voor de leefbaarheid van woonwijken en -complexen is een van de speerpunten van het beleid. Daarom voorziet het besluit in een lichte verhoging (10%) van de inkomensgrenzen. Daarnaast kunnen verhuurders ook een selectieve verhoging (tot maximaal 1.200.000 fr.) van de inkomensgrenzen toepassen in heel bijzondere omstandigheden en mits aan een aantal belangrijke randvoorwaarden wordt voldaan. Die randvoorwaarden hebben precies te maken met de verhoging van de leefbaarheid van wijken en buurten.

Die verhoogde inkomensgrenzen zullen toelaten dat ook actieve burgers en gezinnen met een beperkt inkomen uit arbeid opnieuw toegang krijgen tot de sociale woonsector en zodoende een halt toegeroepen kan toegeroepen aan de toenemende marginalisering en ghettovorming binnen vooral stedelijke sociale wijken.

Tegelijk moet die maatregel gezien worden tegen de achtergrond van de ambitie van de Vlaamse regering om het aantal betaalbare woongelegenheden en in het bijzonder het aantal sociale woningen drastisch te verhogen, waardoor het optrekken van de inkomensgrenzen geen langere wachttijden zal veroorzaken.

Responsabilisering sociale verhuurders

Het nieuwe besluit schuift de sociale verhuurders een grotere verantwoordelijkheid toe inzake het toewijzen van de woningen. Elke sociale huisvestingsmaatschappij zal daarom in haar intern toewijzingsregelement aangeven hoe zij concreet zal werken aan de zorg voor de zwaksten, aan sociale vermenging, leefbaarheid, rationele bezetting en aan het betrekken en informeren van haar bewoners.

De verhuurders krijgen ook meer mogelijkheden om in te grijpen wanneer de leefbaarheid van een complex of een wijk in het gedrang komt. Daar staat tegenover dat ook de bewoners meer beroepsmogelijkheden krijgen dan voordien, wanneer hun belangen geschaad zouden worden. Voor de sociaal zwaksten onder de bewoners en kandidaat- huurders (o.a. de daklozen) is de bemiddelingsrol van het OCMW verruimd.

Soepeler eigendomsvoorwaarden voor 55-plussers en gehandicapten

Voor 55-plussers en voor gehandicapten is de eigendomsvoorwaarde versoepeld, zodat het bezit van een eigen woning voor hen niet langer een obstakel is. Verder wordt voor iedereen pas naar de eigendomssituatie gekeken zoals die is op het ogenblik van de toewijzing van de woning. De eigendomssituatie van de voorafgaande jaren wordt niet meer in rekening gebracht.

Strijd tegen domiciliefraude

Het besluit legt aan de huurders verplichtingen op die de strijd tegen de domiciliefraude moeten vergemakkelijken. Dat verhoogt de aanvaarding van de sociale huisvesting binnen de samenleving.

Grotere mobiliteit

Huurders die een positieve inkomensevolutie doormaken worden er financieel toe aangezet om ofwel plaats te maken voor andere kandidaat-huurders of zo mogelijk de woning te verwerven. Verder kan ook een extra financiële bijdrage gevraagd worden, zodat de verhuurders meer mogelijkheden krijgen om te investeren in bijkomende woongelegenheden.

Huurprijsberekening

Alleen op het vlak van de huurprijsberekening werden geen grondige wijzigingen doorgevoerd, op nadrukkelijk verzoek van alle betrokkenen. Op dat vlak zullen de eerstvolgende maanden allerhande voorstellen getoetst worden op hun financiële haarbaarheid. Voor het einde van volgend jaar zal ook in dat opzicht een vernieuwing moeten doorgevoerd worden.

Het nieuwe huurbesluit werd door de ganse sociale huisvestingssector sinds lang verwacht. Het komt tegemoet aan de verzuchtingen en verwachtingen van zowel de huisvestings-actoren, als van de zittende en toekomstige huurders. Het maakt ook voor het eerst mogelijk dat deze laatsten bij het reilen en zeilen van hun "huurmaatschappij" betrokken worden voor zover het de leefbaarheid van hun woonomgeving aanbelangt.

Beter Bestuurlijk Beleid

In het nieuwe besluit werd ook reeds gedeeltelijk rekening gehouden met de door de Vlaamse regering goedgekeurde krachtlijnen van een vernieuwd bestuurlijk beleid en de herworming van de Vlaamse
overheidsadministratie. Het herstel van het primaat van de politiek vereist immers een herverdeling van de taken tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij die als VOI (Vlaamse Openbare Instelling) haar controleopdrachten stap voor stap zal overdragen. Om die reden wordt in dit besluit de goedkeuring en de controle op de naleving van het intern toewijzingsregelement en het er bijhorend leefbaarheidsplan aan de afdeling Woonbeleid van het Ministerie toevertrouwd.

persinfo : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Sauwens - tel. (02) 553 23 11
e-mail: (persdienst.sauwens@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie