Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief miniterie LNV slijtersproblematiek

Datum nieuwsfeit: 25-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief LNV slijtersproblematiek

Gemaakt: 8-8-2000 tijd: 11:46


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij


25 juli 2000

Bij brief van 23 juni jl. is mij verzocht een reactie te geven op het artikel in Stal&Akker inzake het interview met de heer Van Dongen en de daarin genoemde 'geheime' rapporten.

Ik begin met de rapporten. Alle genoemde documenten betreffen de bij de Kamer bekende zaak van de voormalig veehouder Pauw te Beets (Noord-Holland). De toenmalige Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft in augustus 1997 mede namens zijn ambt-genoten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Verkeer en Waterstaat en van Volks-huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een commissie van onafhankelijke deskundigen ingesteld om de aanhoudende berichtgeving over met name de diergezond-heidsproblematiek op het bedrijf Pauw nader te onderzoeken (de Commissie Ouwerkerk). De Commissie Ouwerkerk heeft in maart 1998 het openbare 'rapport Commissie Ouwer-kerk' opgeleverd. Alle documentatie genoemd in het artikel in Stal&Akker is door de Commissie Ouwerkerk bestudeerd.

Ik beschouw de zaak Pauw als afgesloten. De aanbevelingen van de Commissie Ouwerkerk hebben geresulteerd in het actieprogramma 'waterkwaliteit en diergezondheid'. Over de voortgang van het actieprogramma is de Kamer zeer recent per brief op de hoogte gebracht (DNW2000/1196, d.d. 7 juli jl.). Met deze brief is de Kamer tevens geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek naar de relatie tussen hoge productie en diergezond-heid. Op dit vlak was bij brief van 8 mei jl. 'slijters' (TK 1999-2000, 26 991, nr. 7) een intensi-vering aangekondigd.

De eerste 3 in uw verzoek genoemde documenten bevinden zich als zodanig in het archief van de Commissie Ouwerkerk, waarvan het secretariaat is gevoerd door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Hoewel het secretariaat bij mijn ministerie is geposi-tioneerd betreft het een onafhankelijke commissie en hebben de betreffende stukken een vertrouwelijk en persoonlijk karakter.

Gegeven deze omstandigheden kan ik de betreffen-de documenten niet openbaar maken. Wel kunnen de documenten, indien de Vaste Commissie dat op prijs stelt, voor een beperkte periode, ter vertrouwelijke inzage, aan de Griffier van de Commissie worden gezonden. Het laatste 'rapport' refereert aan het relatienummer dat bedrijf Pauw in het databestand van de afdeling pathologie van de faculteit diergeneeskunde heeft. In dit bestand bevindt zich huidonderzoek van één rund van bedrijf Pauw met negatief resultaat.

Dan mijn reactie op het artikel in Stal&Akker. Het artikel bevat veel onjuistheden en onge-fundeerde suggesties. Ik heb ernstige twijfels over de wetenschappelijke onderbouwing van het artikel. Een voorbeeld hiervan is de geopperde theorie dat een bacterie AIDS kan veroorzaken. AIDS is een virusinfectie en wordt dus niet door een bacterie veroorzaakt. Een ander voorbeeld is de bewering dat «het Equine Infectious Anaemia virus (EIA), de ver-wekker van paarden-AIDS, in Nederlandse koeien opduikt». Allereerst is het woordgebruik onjuist: infectieuze anemie is geen 'paarden-AIDS'. EIA is een lentivirus en deze virussen zijn diersoortspecifiek. Dat betekent dat infectieuze anemie alleen bij paardachtigen voor-komt en komt niet bij andere diersoorten zoals bijvoorbeeld runderen. Daarnaast is Nederland op grond van de OIE-code vrij van EIA. EIA is voor Nederland al jaren een exotische infectie. Jaarlijks worden voor export gemiddeld 1250 paarden onderzocht op voorkomen van dit virus. De theorie dat dit virus in de Nederlandse rundveestapel is opgedoken is volkomen ongefundeerd.

Afgezien van mijn ernstige twijfels over de wetenschappelijke onderbouwing worden in het artikel verschillende organisaties en instanties beschuldigd van het achterhouden van informatie. Als voorbeeld hiervan noem ik de suggestie dat de rijksoverheid en de Gezond-heidsdienst voor Dieren de oorzaak van het slijterfenomeen kennen, maar niet openbaar maken. In de correspondentie met uw Kamer is meermalen vermeld dat onderzoek tot op heden geen eenduidige oorzaak heeft kunnen aantonen en dat daarom vervolgonderzoek nodig is (TK 1999-2000, 26 991, nrs. 4 en 7). Van geheimhouding is geen sprake.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie