Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW inzake invoering vmbo

Datum nieuwsfeit: 26-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW invoering vmbo

Gemaakt: 31-7-2000 tijd: 10:48


5


24578 MZVO/VBO/VSO

Nr. 31 Brief staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 26 juli 2000

In de brief van 28 juni (kenmerk VO/BOB/00/25328) heb ik de Tweede Kamer toegezegd de beleidsvoornemens en diverse rapportages over het vmbo gebundeld aan de Kamer aan te bieden. Met de toezending van de stukken wordt de Kamer geïnformeerd over:

de actuele stand van zaken en de voortgang in het invoeringsproces voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);

de voorstellen om op onderdelen de mavo/vbo/vso-wet te wijzigen en aan te vullen (voor zorgbudget en leer-werktrajecten);

het landelijk invoeringsbeleid in de periode 2000 - 2003.

Aan de hand van vijf thema's behandel ik kort de prioriteiten voor het invoeringsbeleid vmbo. Daarbij wordt verwezen naar de bijgevoegde stukken bij de brief. De thema's zijn:

voortgang invoeringsproces vmbo;

kwaliteit, organisatie en bekostiging zorgstructuur;

zwaarte en niveau basisberoepsgerichte leerweg;

versterking vmbo: samenwerking roc en bedrijfsleven;

invoeringsplan vmbo.

Voortgang invoeringsproces

De halfjaarlijkse monitor geeft inzicht in de stand van zaken van het invoeringsproces. De monitor bestaat uit twee delen: een veldscan en een landelijke statusrapportage. De veldscan is opgesteld door Regioplan en bevat feitelijke informatie over het invoeringsproces, verkregen uit interviews met rectoren en docenten. De statusrapportage bevat procesinformatie, opgeleverd door de vmbo-consulenten van de projectorganisatie vmbo, de medewerkers van het bestuurlijk steunpunt en de medewerkers van de provincies. Deze informatie is vervat in de Statusrapportage en de Invoeringsatlas, beide opgesteld door het SCO/Kohnstamm Instituut.

Uit het integrale rapport van de monitor vmbo 2000: Samen er voor staan, blijkt dat op scholen en in samenwerkingsverbanden het vernieuwingsproces in volle gang is: ruim 80% van de scholen verwacht bij de feitelijke start van de leerwegen, in augustus 2001, klaar te zijn met de voorbereidingen van de verschillende onderdelen, te weten: de invoering van de leerwegen, de vormgeving van de zorgstructuur en het versterken van de infrastructuur van het vmbo. Er zijn ook scholen waar de voorbereidingen minder voorspoedig verlopen. Voor deze scholen is extra aandacht in het invoeringsbeleid.

Met behulp van de Invoeringsatlas en de Statusrapportage per samenwerkingsverband zullen deze scholen worden geïdentificeerd en benaderd. De vmbo-consulenten van de projectorganisatie vmbo zullen deze scholen aanspreken op deelname aan het scholingsproject 'Scholen in vmbo'. Dit landelijke project is gericht op de afzonderlijke scholen, begeleidt bij het gestructureerd invoeren van het vmbo en biedt inhoudelijk maatwerk om de belangrijkste innovaties van het vmbo te stimuleren. Daarnaast stellen de projectorganisatie vmbo en het bestuurlijk steunpunt gezamenlijk per samenwerkingsverband een activiteitenplan op, dat specifiek aandacht schenkt aan deze groep van scholen.

Bijgevoegde stukken:

monitor vmbo 2000: Samen er voor staan - een samenvatting van de resultaten van de veldscan en de statusrapportages (SCO Kohnstamm Instituut);

veldscan monitor vmbo 2000 (Regioplan);

statusrapportages (SCO Kohnstamm Instituut);

De invoeringsatlas vmbo - SCO Kohnstamm Instituut - waarin de status per samenwerkings-verband wordt gevisualiseerd, is in voorbereiding en wordt in augustus 2000 aan de Tweede Kamer gestuurd.

Kwaliteit, organisatie en bekostiging zorgstructuur

In september start een kwaliteitsproject waarin, gekoppeld aan de integratie van svo-lom, landelijke kwaliteitseisen voor de zorg worden ontwikkeld en de kwalitatieve en inhoudelijke samenwerking binnen samenwerkingsverbanden op de agenda worden gezet. Alle samenwerkingsverbanden zullen aan dit project deelnemen. Voor het project zijn extra middelen beschikbaar.

Bij aanvaarding van de vmbo-wet is de afspraak gemaakt dat over de introductie van het zorgbudget in het najaar van 2000 een 'go or go later'-debat plaats vindt. Na intensief overleg met het onderwijsveld zijn in een aparte rapportage aan de Tweede Kamer voorstellen geformuleerd voor de vormgeving van het zorgbudget (24578, nr. 32). In het voorgestelde bekostigingsmodel vormen de open-eindebekostiging (met RVC-beschikkingen) en budgettering (regionaal budget) een samenhangend geheel: een gemengd model. Gemengd ook omdat enerzijds individuele scholen worden bekostigd en anderzijds de gezamenlijke scholen van het samenwerkingsverband. De organisaties van het Technisch Overleg hebben in de meegezonden gezamenlijke verklaring het voorstel ondertekend. Het streven is het gemengde model in te voeren met ingang van 1 augustus 2003.

De voorstellen voor kwaliteit, organisatie en bekostiging van de zorgstructuur nemen de onzekerheid weg over de bekostiging van de zorg.

Uit de monitor vmbo 2000 blijkt dat de integratie van svo-lom minder voorspoedig verloopt dan verwacht mag worden gezien de einddatum van 1 augustus 2002. Op basis van de regionale statusrapportage van een samenwerkingsverband zullen medewerkers van de projectorganisatie vmbo en het Bestuurlijk Steunpunt gezamenlijk bepalen welke acties en interventies nodig zijn binnen het samenwerkingsverband, zodat de integratie svo-lom is gerealiseerd voor de einddatum.

Het schooljaar 2000 - 2001 is het tweede adviesjaar voor de indicatiestelling van leerlingen voor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs. In juni is in dit verband het rapport van het samenwerkingsverband Voorne-Putten-Rozenburg Zicht op Zorg verschenen. Ik heb hier tijdens het vragenuur van 27 juni met u over gesproken (handelingen 1999 - 2000, nr. 91, TK, pag. 5866 - 5869). In de beleidsreactie op de evaluatie van de criteria en toelatingsprocedure voor schooljaar 2000/2001, wordt ook een nadere reactie op dit rapport opgenomen. Deze integrale en landelijke evaluatie wordt, evenals afgelopen jaar, uitgevoerd door het SCO Kohnstamm Instituut en wordt naar verwachting in oktober 2000 aan de Kamer aangeboden.

Bijgevoegde stukken:

De nieuwe voorstellen voor de kwaliteit, organisatie en financiering van de zorg in het vmbo treft u aan in de navolgende set van stukken die heden separaat zijn gezonden (zie 24578, nr.32):

aanbiedingsbrief ;

gezamenlijke verklaring over kwaliteit, organisatie en bekostiging van de zorg in het voortgezet onderwijs;

de rapportage van het TO, waarin de onderbouwing van de in de verklaring genoemde voorstellen is opgenomen.

Niveau en zwaarte basisberoepsgerichte leerweg

Tijdens het AO van 24 mei heb ik met u over de basisberoepsgerichte leerweg gesproken (verslag Kamerstuk 1999 - 2000, 24578, nr 30, TK). Ik heb op 25 mei toegezegd op twee onderdelen met voorstellen te komen:

centraal examen vmbo;

leer-werktrajecten.

ad 1. De gefaseerde invoering van het centraal examen vmbo

Het centraal examen zal in het eerste jaar van landelijke invoering (examenjaar 2002 - 2003) nog geen bindende landelijke normering kennen voor de vakken of programma's waarvoor een centraal examen voor het eerst wordt afgenomen.

Normering wordt pas ingevoerd als dat verantwoord is: 80% van de leerlingen moet in 80% van de tijd de basisberoepsgerichte leerweg met succes kunnen afsluiten.

Het pilotbeleid wordt voortgezet, waarbij de samenhang met de huidige landelijke vbo-schoolexamens wordt versterkt.

Meer scholen krijgen de gelegenheid om gebruik te maken van de centrale examenopgaven die voor de examenpilots zijn ontwikkeld.

ad 2. De introductie van leer-werktrajecten in de basisberoepsgerichte leerweg

Met de introductie van leer-werktrajecten krijgen scholen de mogelijkheid om de basisberoeps-gerichte leerweg te flexibiliseren. Scholen kunnen dan voor álle leerlingen maatwerk leveren. Uitgangspunt blijft dat elke leerling die het onderwijs verlaat, minimaal beschikt over een startkwalificatie. Daarom is het essentieel dat leerlingen die een leer-werktraject volgen de mogelijkheid hebben direct aansluitend dan wel op termijn (uitgesteld leren) een startkwalificatie te behalen. Bij het flexibiliseren van de basisberoepsgerichte leerweg wordt samengewerkt met roc's en het (georganiseerde) bedrijfsleven.

Bijgevoegde notitie:

De notitie Ruimte voor leerwerktrajecten

Versterking vmbo: samenwerking roc en bedrijfsleven

In de brief van 16 mei over samenwerking vmbo-roc (kamerstuk
1999-2000, 24578, nr. 29, TK) is het streven benadrukt om de komende twee jaar een landelijk dekkend geheel van inhoudelijke samenwerking tussen vmbo-scholen en roc's te realiseren. De impulsmiddelen beroepsonderwijs voor het vmbo en de bve-sector zullen hierop worden ingezet.

Deze samenwerking komt ook tot uiting in de vormgeving van de leer-werktrajecten en het voorstel 'nadere vooropleidingseisen WEB'. Dit voorstel van de BVE-raad, AOC-raad, Colo en VVO wordt overgenomen. Ook daarin wordt gewezen op de noodzaak van regionale samenwerking en afspraken met het oog op ononderbroken leerwegen van leerlingen.

Ook het bedrijfsleven heeft belang bij een stevig vmbo. De intensivering van de samenwerking tussen het vmbo en het (georganiseerde) bedrijfsleven zal met name gestalte krijgen in het actieprogramma 'Versterking vmbo'. Voor dit programma worden middelen uit de Voorjaarsnota voor de impuls beroepsonderwijs ingezet. De sociale partners hebben de intentie uitgesproken binnen dit actieprogramma te investeren in het vmbo (co-financiering). In het programma, dat in september 2000 van start gaat, is ruimte voor projecten die door het onderwijsveld en branches worden gedragen.

Bijgevoegde stukken:

actieprogramma Versterking vmbo;

voorstel Nadere vooropleidingseisen WEB van de Bve-raad, Aoc-raad,Colo,VVO;

notitie Nadere vooropleidingseisen WEB, waarin een reactie op het voorstel is opgenomen.

Invoeringsplan vmbo

In het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over het vmbo op 16 februari 2000 is toegezegd dat een invoeringsplan wordt opgesteld. Het invoeringsplan staat niet op zichzelf. De voorstellen over de bekostiging zorgstructuur, de leer-werktrajecten, de doorstroomregeling en de versterking van het vmbo maken integraal deel uit van het invoeringsplan. Daarnaast worden in het landelijke invoeringsbeleid de navolgende speerpunten uitgewerkt: tijdige beschikbaarheid van leermiddelen, ontwikkeling van het praktijkonderwijs, landelijke indicatiestelling, versterking infrastructuur, om- en nascholingsaanbod en voorlichting.

Het invoeringsplan bevat verder als bijlage een chronologische invoeringsagenda vmbo.

Bijgevoegd document:

Invoeringsplan 2001-2003 Naar een versterkt vmbo

Ik vertrouw erop dat ik u met het toesturen van bijgaande stukken voldoende heb geïnformeerd over het invoeringsbeleid vmbo. Ik spreek daarbij de hoop uit kort na het zomerreces over bovenstaande thema's met u te kunnen overleggen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

mede namens de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

K.Y.I.J. Adelmund

Overzicht bijgaande stukken

Monitor vmbo 2000

monitor vmbo 2000: Samen er voor staan - een samenvatting van de resultaten van de veldscan en de statusrapportages (SCO Kohnstamm Instituut);1)

veldscan monitor vmbo 2000 (Regioplan);1)

statusrapportages (SCO Kohnstamm Instituut).1)

Kwaliteit, organisatie en financiering van de zorg

aanbiedingsbrief (24578, nr. 32);

gezamenlijke verklaring over kwaliteit, organisatie en bekostiging van de zorg in het voortgezet onderwijs;

de rapportage van het TO, waarin de onderbouwing van de in de verklaring genoemde voorstellen is opgenomen.

Leerwerktrajecten

notitie Ruimte voor leerwerktrajecten.1)

Aansluiting vmbo - ROC

voorstel Nadere vooropleidingseisen WEB van de Bve-raad, Aoc-raad,Colo,VVO;1)

notitie Nadere vooropleidingseisen WEB waarin een reactie op het voorstel.1)

Samenwerking met sociale partners actieprogramma Versterking vmbo.1) Invoering vmbo invoeringsplan 2001 - 2003 Naar een versterkt vmbo.1)


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...