Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW inzake invoering vmbo

Datum nieuwsfeit: 26-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW invoering vmbo

Gemaakt: 31-7-2000 tijd: 10:48


5


24578 MZVO/VBO/VSO

Nr. 31 Brief staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 26 juli 2000

In de brief van 28 juni (kenmerk VO/BOB/00/25328) heb ik de Tweede Kamer toegezegd de beleidsvoornemens en diverse rapportages over het vmbo gebundeld aan de Kamer aan te bieden. Met de toezending van de stukken wordt de Kamer geïnformeerd over:

de actuele stand van zaken en de voortgang in het invoeringsproces voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);

de voorstellen om op onderdelen de mavo/vbo/vso-wet te wijzigen en aan te vullen (voor zorgbudget en leer-werktrajecten);

het landelijk invoeringsbeleid in de periode 2000 - 2003.

Aan de hand van vijf thema's behandel ik kort de prioriteiten voor het invoeringsbeleid vmbo. Daarbij wordt verwezen naar de bijgevoegde stukken bij de brief. De thema's zijn:

voortgang invoeringsproces vmbo;

kwaliteit, organisatie en bekostiging zorgstructuur;

zwaarte en niveau basisberoepsgerichte leerweg;

versterking vmbo: samenwerking roc en bedrijfsleven;

invoeringsplan vmbo.

Voortgang invoeringsproces

De halfjaarlijkse monitor geeft inzicht in de stand van zaken van het invoeringsproces. De monitor bestaat uit twee delen: een veldscan en een landelijke statusrapportage. De veldscan is opgesteld door Regioplan en bevat feitelijke informatie over het invoeringsproces, verkregen uit interviews met rectoren en docenten. De statusrapportage bevat procesinformatie, opgeleverd door de vmbo-consulenten van de projectorganisatie vmbo, de medewerkers van het bestuurlijk steunpunt en de medewerkers van de provincies. Deze informatie is vervat in de Statusrapportage en de Invoeringsatlas, beide opgesteld door het SCO/Kohnstamm Instituut.

Uit het integrale rapport van de monitor vmbo 2000: Samen er voor staan, blijkt dat op scholen en in samenwerkingsverbanden het vernieuwingsproces in volle gang is: ruim 80% van de scholen verwacht bij de feitelijke start van de leerwegen, in augustus 2001, klaar te zijn met de voorbereidingen van de verschillende onderdelen, te weten: de invoering van de leerwegen, de vormgeving van de zorgstructuur en het versterken van de infrastructuur van het vmbo. Er zijn ook scholen waar de voorbereidingen minder voorspoedig verlopen. Voor deze scholen is extra aandacht in het invoeringsbeleid.

Met behulp van de Invoeringsatlas en de Statusrapportage per samenwerkingsverband zullen deze scholen worden geïdentificeerd en benaderd. De vmbo-consulenten van de projectorganisatie vmbo zullen deze scholen aanspreken op deelname aan het scholingsproject 'Scholen in vmbo'. Dit landelijke project is gericht op de afzonderlijke scholen, begeleidt bij het gestructureerd invoeren van het vmbo en biedt inhoudelijk maatwerk om de belangrijkste innovaties van het vmbo te stimuleren. Daarnaast stellen de projectorganisatie vmbo en het bestuurlijk steunpunt gezamenlijk per samenwerkingsverband een activiteitenplan op, dat specifiek aandacht schenkt aan deze groep van scholen.

Bijgevoegde stukken:

monitor vmbo 2000: Samen er voor staan - een samenvatting van de resultaten van de veldscan en de statusrapportages (SCO Kohnstamm Instituut);

veldscan monitor vmbo 2000 (Regioplan);

statusrapportages (SCO Kohnstamm Instituut);

De invoeringsatlas vmbo - SCO Kohnstamm Instituut - waarin de status per samenwerkings-verband wordt gevisualiseerd, is in voorbereiding en wordt in augustus 2000 aan de Tweede Kamer gestuurd.

Kwaliteit, organisatie en bekostiging zorgstructuur

In september start een kwaliteitsproject waarin, gekoppeld aan de integratie van svo-lom, landelijke kwaliteitseisen voor de zorg worden ontwikkeld en de kwalitatieve en inhoudelijke samenwerking binnen samenwerkingsverbanden op de agenda worden gezet. Alle samenwerkingsverbanden zullen aan dit project deelnemen. Voor het project zijn extra middelen beschikbaar.

Bij aanvaarding van de vmbo-wet is de afspraak gemaakt dat over de introductie van het zorgbudget in het najaar van 2000 een 'go or go later'-debat plaats vindt. Na intensief overleg met het onderwijsveld zijn in een aparte rapportage aan de Tweede Kamer voorstellen geformuleerd voor de vormgeving van het zorgbudget (24578, nr. 32). In het voorgestelde bekostigingsmodel vormen de open-eindebekostiging (met RVC-beschikkingen) en budgettering (regionaal budget) een samenhangend geheel: een gemengd model. Gemengd ook omdat enerzijds individuele scholen worden bekostigd en anderzijds de gezamenlijke scholen van het samenwerkingsverband. De organisaties van het Technisch Overleg hebben in de meegezonden gezamenlijke verklaring het voorstel ondertekend. Het streven is het gemengde model in te voeren met ingang van 1 augustus 2003.

De voorstellen voor kwaliteit, organisatie en bekostiging van de zorgstructuur nemen de onzekerheid weg over de bekostiging van de zorg.

Uit de monitor vmbo 2000 blijkt dat de integratie van svo-lom minder voorspoedig verloopt dan verwacht mag worden gezien de einddatum van 1 augustus 2002. Op basis van de regionale statusrapportage van een samenwerkingsverband zullen medewerkers van de projectorganisatie vmbo en het Bestuurlijk Steunpunt gezamenlijk bepalen welke acties en interventies nodig zijn binnen het samenwerkingsverband, zodat de integratie svo-lom is gerealiseerd voor de einddatum.

Het schooljaar 2000 - 2001 is het tweede adviesjaar voor de indicatiestelling van leerlingen voor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs. In juni is in dit verband het rapport van het samenwerkingsverband Voorne-Putten-Rozenburg Zicht op Zorg verschenen. Ik heb hier tijdens het vragenuur van 27 juni met u over gesproken (handelingen 1999 - 2000, nr. 91, TK, pag. 5866 - 5869). In de beleidsreactie op de evaluatie van de criteria en toelatingsprocedure voor schooljaar 2000/2001, wordt ook een nadere reactie op dit rapport opgenomen. Deze integrale en landelijke evaluatie wordt, evenals afgelopen jaar, uitgevoerd door het SCO Kohnstamm Instituut en wordt naar verwachting in oktober 2000 aan de Kamer aangeboden.

Bijgevoegde stukken:

De nieuwe voorstellen voor de kwaliteit, organisatie en financiering van de zorg in het vmbo treft u aan in de navolgende set van stukken die heden separaat zijn gezonden (zie 24578, nr.32):

aanbiedingsbrief ;

gezamenlijke verklaring over kwaliteit, organisatie en bekostiging van de zorg in het voortgezet onderwijs;

de rapportage van het TO, waarin de onderbouwing van de in de verklaring genoemde voorstellen is opgenomen.

Niveau en zwaarte basisberoepsgerichte leerweg

Tijdens het AO van 24 mei heb ik met u over de basisberoepsgerichte leerweg gesproken (verslag Kamerstuk 1999 - 2000, 24578, nr 30, TK). Ik heb op 25 mei toegezegd op twee onderdelen met voorstellen te komen:

centraal examen vmbo;

leer-werktrajecten.

ad 1. De gefaseerde invoering van het centraal examen vmbo

Het centraal examen zal in het eerste jaar van landelijke invoering (examenjaar 2002 - 2003) nog geen bindende landelijke normering kennen voor de vakken of programma's waarvoor een centraal examen voor het eerst wordt afgenomen.

Normering wordt pas ingevoerd als dat verantwoord is: 80% van de leerlingen moet in 80% van de tijd de basisberoepsgerichte leerweg met succes kunnen afsluiten.

Het pilotbeleid wordt voortgezet, waarbij de samenhang met de huidige landelijke vbo-schoolexamens wordt versterkt.

Meer scholen krijgen de gelegenheid om gebruik te maken van de centrale examenopgaven die voor de examenpilots zijn ontwikkeld.

ad 2. De introductie van leer-werktrajecten in de basisberoepsgerichte leerweg

Met de introductie van leer-werktrajecten krijgen scholen de mogelijkheid om de basisberoeps-gerichte leerweg te flexibiliseren. Scholen kunnen dan voor álle leerlingen maatwerk leveren. Uitgangspunt blijft dat elke leerling die het onderwijs verlaat, minimaal beschikt over een startkwalificatie. Daarom is het essentieel dat leerlingen die een leer-werktraject volgen de mogelijkheid hebben direct aansluitend dan wel op termijn (uitgesteld leren) een startkwalificatie te behalen. Bij het flexibiliseren van de basisberoepsgerichte leerweg wordt samengewerkt met roc's en het (georganiseerde) bedrijfsleven.

Bijgevoegde notitie:

De notitie Ruimte voor leerwerktrajecten

Versterking vmbo: samenwerking roc en bedrijfsleven

In de brief van 16 mei over samenwerking vmbo-roc (kamerstuk
1999-2000, 24578, nr. 29, TK) is het streven benadrukt om de komende twee jaar een landelijk dekkend geheel van inhoudelijke samenwerking tussen vmbo-scholen en roc's te realiseren. De impulsmiddelen beroepsonderwijs voor het vmbo en de bve-sector zullen hierop worden ingezet.

Deze samenwerking komt ook tot uiting in de vormgeving van de leer-werktrajecten en het voorstel 'nadere vooropleidingseisen WEB'. Dit voorstel van de BVE-raad, AOC-raad, Colo en VVO wordt overgenomen. Ook daarin wordt gewezen op de noodzaak van regionale samenwerking en afspraken met het oog op ononderbroken leerwegen van leerlingen.

Ook het bedrijfsleven heeft belang bij een stevig vmbo. De intensivering van de samenwerking tussen het vmbo en het (georganiseerde) bedrijfsleven zal met name gestalte krijgen in het actieprogramma 'Versterking vmbo'. Voor dit programma worden middelen uit de Voorjaarsnota voor de impuls beroepsonderwijs ingezet. De sociale partners hebben de intentie uitgesproken binnen dit actieprogramma te investeren in het vmbo (co-financiering). In het programma, dat in september 2000 van start gaat, is ruimte voor projecten die door het onderwijsveld en branches worden gedragen.

Bijgevoegde stukken:

actieprogramma Versterking vmbo;

voorstel Nadere vooropleidingseisen WEB van de Bve-raad, Aoc-raad,Colo,VVO;

notitie Nadere vooropleidingseisen WEB, waarin een reactie op het voorstel is opgenomen.

Invoeringsplan vmbo

In het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over het vmbo op 16 februari 2000 is toegezegd dat een invoeringsplan wordt opgesteld. Het invoeringsplan staat niet op zichzelf. De voorstellen over de bekostiging zorgstructuur, de leer-werktrajecten, de doorstroomregeling en de versterking van het vmbo maken integraal deel uit van het invoeringsplan. Daarnaast worden in het landelijke invoeringsbeleid de navolgende speerpunten uitgewerkt: tijdige beschikbaarheid van leermiddelen, ontwikkeling van het praktijkonderwijs, landelijke indicatiestelling, versterking infrastructuur, om- en nascholingsaanbod en voorlichting.

Het invoeringsplan bevat verder als bijlage een chronologische invoeringsagenda vmbo.

Bijgevoegd document:

Invoeringsplan 2001-2003 Naar een versterkt vmbo

Ik vertrouw erop dat ik u met het toesturen van bijgaande stukken voldoende heb geïnformeerd over het invoeringsbeleid vmbo. Ik spreek daarbij de hoop uit kort na het zomerreces over bovenstaande thema's met u te kunnen overleggen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

mede namens de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

K.Y.I.J. Adelmund

Overzicht bijgaande stukken

Monitor vmbo 2000

monitor vmbo 2000: Samen er voor staan - een samenvatting van de resultaten van de veldscan en de statusrapportages (SCO Kohnstamm Instituut);1)

veldscan monitor vmbo 2000 (Regioplan);1)

statusrapportages (SCO Kohnstamm Instituut).1)

Kwaliteit, organisatie en financiering van de zorg

aanbiedingsbrief (24578, nr. 32);

gezamenlijke verklaring over kwaliteit, organisatie en bekostiging van de zorg in het voortgezet onderwijs;

de rapportage van het TO, waarin de onderbouwing van de in de verklaring genoemde voorstellen is opgenomen.

Leerwerktrajecten

notitie Ruimte voor leerwerktrajecten.1)

Aansluiting vmbo - ROC

voorstel Nadere vooropleidingseisen WEB van de Bve-raad, Aoc-raad,Colo,VVO;1)

notitie Nadere vooropleidingseisen WEB waarin een reactie op het voorstel.1)

Samenwerking met sociale partners actieprogramma Versterking vmbo.1) Invoering vmbo invoeringsplan 2001 - 2003 Naar een versterkt vmbo.1)


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie