Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW inzake kwaliteit en bekostiging van de zorg

Datum nieuwsfeit: 26-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW kwaliteit, organisatie en bekostiging van d e zorg

Gemaakt: 7-8-2000 tijd: 16:7


4


24578 MAVO/VBO/VSO

Nr. 32 Brief staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 26 juli 2000

Hierbij zend ik u mijn voorstellen over de kwaliteit, organisatie en bekostiging van de zorg in het voortgezet onderwijs. Daarover heeft in de afgelopen maanden intensief overleg plaatsgevonden in het zogenaamde Technisch Overleg (TO), het overlegorgaan waarin OCenW (mede namens LNV) en de onderwijsorganisaties met elkaar spreken over de zorgstructuur vmbo. Dit overleg heeft geleid tot de volgende bij deze brief gevoegde stukken:1)

De Gezamenlijke verklaring over kwaliteit, organisatie en bekostiging van de zorg in het voortgezet onderwijs;

De rapportage van het TO, waarin de onderbouwing van de in de verklaring genoemde voorstellen is opgenomen.

De Gezamenlijke verklaring bouwt voort op de eertijds met de organisaties gesloten «Gezamenlijke afspraken over de zorgverbreding van het voortgezet onderwijs». Met deze gezamenlijke verklaring geven partijen aan in te stemmen met de voorgestelde beleidslijnen en tevens de invoering daarvan te zullen bevorderen. Ik ben voornemens de Gezamenlijke verklaring mede te ondertekenen. Mijn definitieve besluit zal ik pas nemen na overleg met de Tweede Kamer.

Met de toezending van deze stukken voldoe ik, voor wat betreft het zorgbudget, aan de verslagverplichting zoals vastgelegd in artikel XXIII van de mavo/vbo/vso-wet van 25 mei 1998. In de navolgende paragrafen vat ik mijn voorstellen samen. Voor een meer uitgebreide beschrijving verwijs ik u naar de rapportage over het in het TO gevoerde overleg.

Uitgangspunten van een zorgbudget

Bij de parlementaire behandeling van de mavo/vbo/vso-wet van 25 mei
1998 zijn drie uitgangspunten voor het zorgbudget aangegeven:
het bevorderen van maatwerk in de zorgstructuur;

beheersing van uitgaven door invoering van een volledig gebudgetteerd bekostigingssysteem;

een zorgbudget op samenwerkingsverbandniveau.

Onderstaand worden deze uitgangspunten uitgewerkt in concrete voorstellen.

Sturing op de kwaliteit van de zorg

De kwaliteit van de zorg zal worden bevorderd door middel van een programma van eisen dat als gemeenschappelijk referentiekader van en door de sector voortgezet onderwijs kan worden gehanteerd. Met de onderwijsorganisaties heb ik afgesproken dit concept de komende jaren te ontwikkelen in samenhang met het bredere kwaliteitsbeleid en de vernieuwing van het toezicht door de inspectie. In juni heeft een startconferentie over dit thema plaatsgevonden. Dit najaar zal een meerjarig landelijk kwaliteitsproject van start gaan.

U zult in het kader van het invoeringsplan vmbo nader worden geïnformeerd over het landelijk kwaliteitsproject en de ontwikkeling van het programma van eisen.

Kwalitatieve regulering van de instroom

Voordelen van een volledig gebudgetteerd bekostigingssysteem zijn financiële beheersing voor de overheid en grotere beleidsruimte voor de scholen. Er is echter ook een nadeel aan verbonden: bij budgettering is er geen sprake van een directe koppeling tussen de vraag naar zorg en de door de overheid ter beschikking gestelde middelen. Volledige budgettering wordt daarom door het veld ervaren als afwenteling van risico's op scholen.

Daarom stel ik geen volledige budgettering voor als middel om beheersing van uitgaven te bereiken, maar een kwalitatieve regulering van de instroom van leerlingen in de zorgstructuur. Door een onafhankelijke instelling, de Regionale Verwijzingscommissie (RVC), worden op basis van landelijke uniforme criteria beschikkingen afgegeven voor de toelaatbaarheid van leerlingen tot het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs. De huidige open-einde-bekostiging kan dan worden gehandhaafd. Dit biedt naar mijn oordeel voldoende garanties voor beheersing van het volume van zorgleerlingen en de daaraan gekoppelde open-einde-bekostiging door de overheid.

Met de regulering van de instroom in het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs bouw ik voort op het beleid van landelijke indicatiestelling zoals dat thans wordt gevoerd. Op dit moment ontvangen scholen bekostiging voor zorgleerlingen, indien de RVC op basis van indicatiestelling een advies heeft afgegeven dat een leerling toelaatbaar is tot leerwegondersteunend onderwijs, of praktijkonderwijs. Deze procedure is in het schooljaar 1999 - 2000 ingevoerd en geëvalueerd. U bent daarover geïnformeerd in de brief van
17 december 1999. In het najaar 2000 zullen de criteria en de procedure voor het schooljaar 2000 - 2001 eveneens worden geëvalueerd. De evaluatie, die door het SCO-Kohnstamm Instituut wordt uitgevoerd, vormt de basis voor eventuele bijstelling van de criteria en - zoals reeds aangekondigd in de brief van 17 december 1999 - voor eventueel ingrijpen bij excessieve volume-ontwikkelingen van het totaal aantal zorgleerlingen.

Regionaal budget voor samenwerkingsverbanden.

Het als derde aangegeven uitgangspunt voor het zorgbudget is dat het budget op het niveau van het samenwerkingsverband wordt gealloceerd. Daarmee is impliciet aangegeven dat de zorg voor leerlingen een regionale aangelegenheid is van de samenwerkende scholen binnen een samenwerkingsverband. Naast de open-einde-bekostiging van door de RVC geïndiceerde leerlingen moeten scholen ook budgettair in staat worden gesteld om binnen het samenwerkingsverband zorg op maat voor de individuele leerling aan te bieden. Daarom stel ik voor aan elk samenwerkingsverband een regionaal budget ter beschikking te stellen. Dit geoormerkte budget komt tot stand door het aantal leerlingen in de leerjaren 3 en 4 van het vmbo te vermenigvuldigen met een nog vast te stellen bedrag per leerling. Het betreft hier dus een genormeerd budget.

Het regionaal budget is tevens bedoeld om de samenwerkende scholen in staat te stellen een zorgaanbod te realiseren voor leerlingen die zorg nodig hebben, maar waarvoor door de RVC geen positieve beschikking is afgegeven.

In lijn met het gedachtegoed van de mavo/vbo/vso-wet wordt dit budget onder de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid geplaatst van de samenwerkende scholen van het samenwerkingsverband. Op deze wijze worden alle scholen in samenwerkingsverbanden direct betrokken bij en mede-verantwoordelijk voor de zorgverlening aan leerlingen. Dat is een belangrijke stap in de zorgverbreding van het voortgezet onderwijs en maakt een betere afstemming mogelijk met de
WSNS-samenwerkingsverbanden. Verder is van belang dat de feitelijke zorg die wordt verleend op grond van het regionale budget in goede samenspraak en afstemming met de jeugdzorg tot stand komt en dat deze zorg alle leerlingen in het samenwerkingsverband betreft.

Samenvatting: het nieuwe gemengde bekostigingsmodel voor de zorg

Na uitgebreid overleg stel ik een ander bekostigingsmodel voor dan oorspronkelijk bedoeld bij de behandeling van de mavo/vbo/vso-wet.

In het nieuwe bekostigingsmodel vormen de open-einde-bekostiging (met RVC-beschikkingen) en budgettering (regionaal budget) een samenhangend geheel: een gemengd model. Gemengd ook omdat bekostiging enerzijds plaatsvindt naar individuele scholen en anderzijds naar de gezamenlijke scholen van het samenwerkingsverband.

Het streven is erop gericht het gemengde model in te voeren met ingang van 1 augustus 2003. Dit veronderstelt dat de instroom van leerlingen in het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs voor het eerst per 1 augustus 2002 geschiedt op basis van door de RVC afgegeven beschikkingen.

In het TO is afgesproken dat dit najaar tot uitwerking van het gemengde bekostigingsmodel kan worden overgegaan. Enkele van de vraagstukken die in dat verband aan de orde komen, zijn reeds aangeduid in paragraaf 5 van de rapportage van het TO.

Licentiehouders

Binnen een gemengd bekostigingsmodel is de vraag aan de orde of alle vmbo-scholen in aanmerking moeten komen voor extra bekostiging van geïndiceerde leerlingen of dat er - in elk geval voorshands - een onderscheid gemaakt moet worden tussen scholen met en zonder een zorglicentie. Feit is dat de huidige zorgstructuur een onderscheid kent. Een onderscheid dat ook na omvorming van het svo/mlk en het svo/lom blijft bestaan. Er zijn dan vo-scholen met en zonder een afdeling leerwegondersteunend onderwijs, of praktijkonderwijs. Aan het op korte termijn opheffen van dit onderscheid is een aantal risico's verbonden:

verdunning van de zorgexpertise over het gehele voortgezet onderwijs;

onvoldoende ontwikkelde kwaliteit van de zorg op scholen die voorheen geen afdeling leerwegondersteunend onderwijs, of praktijkonderwijs hadden;

negatieve invloed op de bereidheid van vo-scholen om te fuseren met het svo/lom;

personele consequenties als gevolg van het verleggen van leerlingenstromen.

Voor de korte termijn stel ik voor het onderscheid te handhaven.

Of het onderscheid tussen licentiehouders en niet-licentiehouders ook voor de langere termijn moet worden gehandhaafd, zal worden bezien in het kader van de evaluatie van het zorgstelsel die vier jaar na de introductie van de nieuwe bekostigingssystematiek voor de zorg, zal zijn afgerond.

Het budgettaire kader

De organisaties uit het TO geven in de rapportage aan dat de zorgstructuur niet vernieuwd kan worden zonder extra middelen.

De voorwaarden voor vernieuwing zijn verbeterd nu er in het kader van de Voorjaarsnota 2000 extra middelen beschikbaar zijn gekomen. In het jaar 2000 is er een extra budget beschikbaar van fl. 10 mln. Deze middelen zijn aangekondigd bij de Voorjaarsnota. Naar verwachting zal dit structurele bedrag met ingang van 2001 verhoogd worden in het kader van de Rijksbegroting 2001, die in september zal verschijnen. Alsdan zal ook worden aangegeven hoe wordt omgegaan met het amendement met betrekking tot de eerste suppletoirebegroting 2000.

Tot besluit

De hoofdlijnen van de toekomstige organisatie en bekostiging van de zorg in het voortgezet onderwijs zullen met de ontwikkelingen in het primair onderwijs worden afgestemd. Op dit punt zal ik de Kamer blijven informeren, zoals afgesproken in het algemeen overleg over LGF op 22 juni 2000.

Naar ik hoop zullen wij kort na de zomer het overleg voeren dat bij de behandeling van de mavo/vbo/vso-wet is aangeduid als de «go or go later beslissing».

Mijn voorstellen heb ik ter advisering voorgelegd aan de Onderwijsraad. Naar verwachting zal de Onderwijsraad mij in de eerste helft van september 2000 het gevraagde advies toezenden.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

mede namens de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

K.Y.I.J. Adelmund


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...