Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

ISOC wil UMTS-geld voor projecten 'levenslang leren'

Datum nieuwsfeit: 26-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Internet Society Nederland

Persberichten

26 juli 2000
Trefwoorden: UMTS veiling
persbericht: ISOC pleit voor aanwenden UMTS-gelden in stimulering projecten 'levenslang leren'

Advies aan het Kabinet

DEN HAAG, WOENSDAG 26 JULI 2000 De vereniging Internet Society (ISOC) dringt bij het Kabinet erop aan de opbrengsten van de onlangs afgesloten UMTS-veiling aan te wenden voor het financieren van faciliteiten en initiatieven die bijdragen aan levenslang leren. Hiertoe is door de Adviesraad van ISOC een advies opgesteld dat door ISOC-voorzitter, de heer K. Andriessen, is voorgelegd aan de ministers van Economische Zaken, Binnenlandse zaken en OC&W.

Naar de mening van ISOC is 'levenslang leren' hét adagium voor iedere deelnemer aan de zich nu razendsnel ontwikkelende kennisintensieve samenleving. De overwegingen die hieraan ten grondslag liggen zijn de volgende:

Internet opent niet alleen mogelijkheden voor e-commerce en e-business maar is ook en vooral een kennisinstrument. Dankzij de koppeling met de mobiele telefoon zal iedereen de via internet beschikbare kennis straks altijd en overal ter beschikking kunnen hebben. Onze maatschappij verandert daardoor in een samenleving waar toegang tot kennis steeds belangrijker wordt. De uitdaging ligt in het creëren van de acceptatie van het concept van de kennismaatschappij en in het gegeven dat de kennismaatschappij levenslang leren impliceert. Het gevaar is reëel dat een grote groep mensen dit niet zal willen accepteren en er zo een nieuwe onderklasse ontstaat.

De omgang met internet bepaalt steeds meer hoe de nationale welvaart zich ontwikkelt. Nederland loopt de kans in internationaal opzicht achterop te geraken, wanneer er niet voldoende in de kenniseconomie wordt geïnvesteerd. In het Europa van de euro heeft de Nederlandse overheid slechts een beperkt instrumentarium tot haar beschikking om de vaderlandse concurrentiepositie te versterken en moet zij dus zoeken naar nieuwe aangrijpingspunten voor beleid.

Zorgelijk is de huidige score van Nederland wat betreft ICT gebruik in het onderwijs. Het huidige leersysteem is niet ingesteld op de snelheid waarmee de ontwikkelingen in de huidige samenleving plaatsvinden. Door achterblijvende investeringen in de totale breedte van het onderwijsveld zet Nederland de bijl aan wortels van zijn kenniseconomie. Een echte investering in voorsprong vraagt ambitieuze doelstellingen.

De frequenties voor UMTS zijn een maatschappelijk goed, maar krijgen pas waarde wanneer zij door een breed publiek daadwerkelijk worden gebruikt. De grote uitdaging hierbij is niet de ontwikkeling van de (mobiele) diensten die de kennis ontsluiten. De tarieven van deze diensten zullen door felle onderlinge concurrentie evenmin een obstakel vormen. Het is wel van groot belang dat de voor deze infrastructuur ontwikkelde diensten door een breed publiek worden omarmd.

Mits verantwoord besteed, heeft een investering in de versnelde ontwikkeling van een kennissamenleving een hoger maatschappelijk rendement dan het puur economisch rendement op bijvoorbeeld een extra aflossing van de staatsschuld.

Teneinde aan het concept van levenslang leren een daadwerkelijke invulling te geven heeft de vereniging ISOC een aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn gevat in een vijftal projectvoorstellen:

Internet voor achterblijvers
Voor naar schatting zo'n dertig procent van de bevolking is toegang tot en gebruik van internet voorlopig nog te duur, te moeilijk of niet interessant genoeg. Additionele inspanning is nodig om deze digitale armoede en daarmee de kloof tussen de digibeten en digiweten tegen te gaan. Nodig zijn meer (semi-)openbare gelegenheden waar specifieke doelgroepen op allerlei manieren geholpen worden om zich de wereld van internet ook de hunne te maken. Voor deze zware intensivering van de digitale trapveldjes en aanpalende initiatieven is komende jaren ongeveer NLG 250 miljoen nodig.

Investeringen in onderwijs en kennisinstituten
Naast investeringen in een brede omarming van en participatie in de kennissamenleving, is het noodzakelijk de functie van het reguliere onderwijs en andere institutionele kennisdragers te versterken. Hierbij valt te denken aan de volgende projecten: 1. Investeren in infrastructuur (alle scholen voor 2002 een volwaardige internetaansluiting) en elektronische leermiddelen: versterking van Kennisnet.
2. Speciale aandacht voor ICT-scholing van docenten, met name docenten in het lager onderwijs.
3. ICT moet als verplicht vak worden geïntroduceerd op basisscholen en meer aandacht krijgen in de vervolgopleidingen door bij de verschillende onderwijsvakken meer gebruik te maken van internet. 4. Gezien het steeds grotere belang van telecommunicatie voor de samenleving verdient dit kennisterrein naast computerervaring en elektronisch zakendoen extra aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van aantal aparte opleidingen op alle leerniveaus. 5. Ontwikkeling van methoden en technieken om het rendement van investeringen in ICT-onderwijs beter te kunnen meten. Dit stimuleert gerichte ICT-investeringen in het onderwijs. 6. Alternatieve methoden moeten gevonden worden om jongeren een exacte studie te laten kiezen. Dat kan bijvoorbeeld via het bedrijfsleven of door stimulering van computergebruik binnen niet-technische opleidingen.
7. Het werken aan virtuele leeromgevingen waarbij de kennisoverdracht verloopt via digitale docenten en leergemeenschappen. 8. Verbetering van de nationale kennisinfrastructuur door kennisdragers als bibliotheken, gemeenten, scholen actief te stimuleren hun kennis ook via internet te ontsluiten.
Een ruwe schatting van de benodigde investeringsimpuls in de onderwijssector is een bedrag van ongeveer NLG twee miljard.

Elektronisch paspoort / Identificatie
Gebruikmaking van internet voor onderwijsdoeleinden impliceert een explosieve toename van berichtenverkeer via het web. Veel van dit berichtenverkeer zal vertrouwelijk zijn, waarbij de gebruikers erop moeten kunnen vertrouwen dat de afhandeling veilig verloopt. Hiertoe is een elektronische identificatie in de vorm van digitaal paspoort noodzakelijk.
De overheid zou moeten nastreven dat elke Nederlander eenvoudig kan beschikken over een elektronisch paspoort voor identificatie op internet. Bij de huidige stand van de techniek is een chipcard van de banken de meest voor de hand liggende drager voor deze identificatie. De vergelijking dringt zich op met het voornemen van de overheid om te komen tot een landelijk betaalsysteem en ticketing voor openbaar vervoer met gebruikmaking van een kaart met OV-module. Kosten voor dit project zullen ongeveer NLG 500 miljoen bedragen
Mobiel internet voor de innovators
De toekomst van internet is mobiel. De uitdaging voor Nederland is om op basis van deze aanname net zo'n voorlopersrol te spelen als momenteel gebeurt in het Gigaport-project. Minstens 25.000 studenten en medewerkers van universiteiten en hi-tech kennisinstellingen zouden door middel van een laptop en een derde generatie mobiele telefoon permanent toegang moeten hebben tot meest geavanceerde mobiele internetdiensten. De kosten voor dit project ramen wij op NLG 200 miljoen.

Grootschalige publiekscampagne rondom het thema levenslang leren Om een groot publiek te winnen voor het concept van levenslang leren, is het noodzakelijk een grootschalige publiekscampagne op te starten. Doelstelling van deze campagne is burgers en consumenten te doordringen van het belang van een leven lang willen blijven leren. ISOC adviseert voor deze campagne een bedrag van tenminste NLG 25 miljoen uit te trekken.

Naast bovenstaande projecten onderschrijft ISOC ook het belang van huidige initiatieven als Kenniswijk en het continueren van Gigaport. Ook deze projecten zijn een invulling van levenslang leren. In dit kader onderschrijft ISOC ook het advies van de Stuurgroep Gigaport aan de betrokken bewindspersonen.

Noot aan de redactie
Internet Society is een vereniging van internetprofessionals met vele duizenden leden in ruim honderd landen. De Internet Society bestaat uit ruim vijftig afdelingen, zogeheten chapters, in diverse landen over de gehele wereld. Ook in Nederland is een chapter actief: de Internet Society Nederland (www.isoc.nl).
De belangrijkste doelstelling van de Internet Society is dat iedereen toegang moet hebben tot internet. Niet alleen in Nederland maar vooral ook in internationaal verband werkt de Internet Society aan de vervulling van deze missie. Onder andere door middel van acties, onderzoeken, debatten en evenementen die bijdragen aan een alomtegenwoordig internet.

De leden van de Raad van Advies van de vereniging Internet Society Nederland (ISOC.NL) en opstellers van het advies aan de betrokken bewindvoerders zijn:

Henk Broeders Algemeen directeur, Cap Gemini Nederland Gerard Hartsink Senior Executive Vice President ABN AMRO Martijn Hoogeveen Hoogleraar OU / directeur Takeitnow Henk Koning Algemeen directeur, UPC Nederland
John Mangelaars Algemeen directeur, Microsoft Benelux Erik van der Meijden Algemeen directeur, Compaq Nederland Ton aan de Stegge Chief Executive Officer, Telfort Rein Welschen Burgemeester, gemeente Eindhoven
Guido van Woerkom Hoofddirecteur, ANWB
Sweder van Wijnbergen Hoogleraar UvA / directeur Holland Economic Advisory Services

Voor meer informatie:
Jan Prins, directeur ISOC Nederland
Tel: 070 3140382
Email: (jan@isoc.nl)
Website: www.isoc.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie