Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

B en W Zoetermeer vestigt voorkeursrecht op Driemanspolder

Datum nieuwsfeit: 27-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zoetermeer

College van Burgemeester en Wethouders vestigt voorkeursrecht op percelen in de Driemanspolder

Zoals bekend heeft het provinciebestuur van Zuid Holland onlangs een belangrijk besluit genomen over de toekomstige bestemming van de Nieuwe Driemanspolder en in het bijzonder de realisering van de Groen Blauwe Slinger en de mogelijke vestiging van een Chinees themapark daarbinnen.
Op 21 juni jl. hebben Provinciale Staten in meerderheid positief beslist over de vraag van Zoetermeer of de provincie bereid is medewerking te verlenen aan de vestiging van het themapark in de Nieuwe Driemanspolder. Concreet betekent dit medewerking door middel van een gedeeltelijke herziening van het Streekplan en inpassing van het plan in de concepten van de Groen Blauwe Slinger.
Het college van Gedeputeerde Staten beraadt zich thans nog hoe aan dit besluit uitvoering kan worden gegeven. Naar verwachting zal eerst na het zomerreces van de kant van de provincie een plan van aanpak worden gepresenteerd.

In verband met deze ontwikkelingen heeft het Zoetermeerse college heden besloten voor het gehele Zoetermeerse deel van de Nieuwe Driemanspolder en een deel van de zone Amerikaweg een voorkeursrecht als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten te leggen. Dat houdt in dat eigenaren die voornemens zijn hun grond te verkopen verplicht zijn deze eerst aan te bieden aan de gemeente.
De reden voor het vestigen van dit voorkeursrecht is ontwikkelingen te voorkomen die zich niet verdragen met de door provincie en gemeente beoogde ontwikkeling van het gebied. De gemeente zal echter alleen gebruik maken van haar voorkeursrecht indien dat bij de nadere uitwerking van de plannen daadwerkelijk nodig zou zijn. In de loop van de komende maanden hoopt de gemeente hier meer zicht op te krijgen.
Vestiging voorkeursrecht
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken op grond van artikel
8a, tweede lid Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 25 juli 2000 hebben besloten aan de gemeenteraad van Zoetermeer voor te stellen om op grond van artikel 8 Wvg percelen in de Nieuwe Driemanspolder aan te wijzen als percelen waarop de artikelen 10-24,
26 en 27 van die wet van toepassing zijn. Voorgesteld wordt de betreffende gronden op te nemen in een toekomstig bestemmingsplan, waarbij aan de gronden een gewijzigde bestemming wordt gegeven ten behoeve van de realisering van een deel van de zgn. Groenblauwe Slinger en een Chinees Themapark.

Het voorkeursrecht treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking ervan in de Staatscourant.

Het besluit van burgemeester en wethouders ligt tezamen met het raadsvoorstel en verdere bijlagen bevattende de kadastrale kaart en perceelslijst met daarop de aangewezen percelen en de namen van eigenaren en/of zakelijk gerechtigden, alsmede de overige relevante gegevens, met ingang van 27 juli 2000 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum in de centrale hal van het stadhuis.

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u genoemde stukken inzien, dan kunt u terecht bij het informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. De openingstijden van het informatiecentrum zijn maandag van 11.00 tot
16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en op vrijdagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Voor een uitgebreide mondelinge toelichting kunt u telefonisch een afspraak maken onder nummer (079) 346 8620.

De eigenaren en/of zakelijk gerechtigden met betrekking tot de in de aanwijzing begrepen percelen ontvangen een dezer dagen afzonderlijk bericht.

Ingevolge artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om tot en met 17 augustus
2000 schriftelijk en/of mondeling hun zienswijzen naar aanleiding van het raadsvoorstel naar voren te brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.
Belanghebbenden die hun zienswijzen mondeling naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met de heer R.W. Nijveld (Grondbedrijf) onder telefoonnummer 079 - 346 8423.
Ingevolge artikel 9a Wvg wordt het raadsvoorstel bovendien aangemerkt als een besluit in de zin van art. 1:3 Awb, waartegen bezwaar en beroep open staat. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag na deze bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.
Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt kunnen belanghebbenden bij de President van de Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Zoetermeer, 26 juli 2000

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer.Gemeente Zoetermeer © July 2000

Last update: 27 July 2000 (13:00)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie