Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 31-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente VoorschotenUitwerking eerste partiële herziening bestemmingsplan Strarrenburg Kade Noord-deelgebied B1

Burgemeester en wethouders van Voorschoten maken ingevolge artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat met ingang van 2 augustus 2000 tot en met 19 september 2000, gedurende zes weken, voor een ieder ter inzage ligt het uitwerkingsplan Kade Noord, deelgebied B1, als onderdeel van de eerste partiële herziening van het bestemmingsplan Starrenburg.

De herziening betreft het geven van woonbestemmingen aan op dit moment onbebouwde gronden in de Starrenburgerpolder, ten zuiden van de bestaande woonbebouwing van Voorschoten.

Het uitwerkingsplan is -gedurende de termijn van de terinzagelegging- op werkdagen in te zien bij de afdeling Voorlichting in het gemeentehuis, van 08.30 uur tot 12.30 uur en na telefonische afspraak tevens op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Gedurende de termijn van tervisielegging kan tegen het besluit van Gedeputeerde Staten beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aangezien er tegen het ontwerp-uitwerkingsplan geen bedenkingen waren ingediend, kan slechts beroep worden ingesteld door een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zienswijzen in te dienen bij B&W. Het besluit van Gedeputeerde Staten omtrent goedkeuring treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien beroep is ingesteld kan tijdens de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.Asfaltwerkzaamheden

Binnenkort vinden er in de gemeente Voorschoten diverse asfaltonderhoudswerkzaamheden plaats. Het verkeer zal tijdens deze werkzaamheden enige hinder gaan ondervinden.

15 augustus: Noordelijke rijstrook van de tunnelbak onder spoor in de Wijngaardenlaan. Deze zijde van de tunnelbak wordt deze dag afgesloten voor verkeer. Verkeer is dus alleen mogelijk over de zuidelijke rijstrook van de tunnelbak. Hierbij wordt gebruik gemaakt van mobiele verkeerslichten.

16 en 17 augustus: diverse reparatieplekken aan de Essenlaan en aan het fietspad langs de Raephorst.

17 augustus: de Wijngaardenlaan tussen de Schoolstraat en de Juliana van Stolberglaan wordt deze dag afgesloten voor het verkeer in verband met het aanbrengen van een nieuwe deklaag. Verkeer dient gebruik te maken van de route Rouboslaan / Generaal Spoorlaan / Karel Doormanlaan en vise versa. Deze omleidingroute zal met bebording worden aangegeven.

18 augustus: Nieuwe deklaag op het westelijke fietspad langs de Voorschoterweg.

18 augustus: op de Leidseweg wordt op diverse plekken het asfalt gerepareerd. Het betreft het gedeelte tussen de Badhuisstraat en de Krimkade. Het gedeelte van de Leidseweg tussen de Badhuistraat en de Laurentiuskerk wordt geregeld via mobiele lichten waarbij over één rijstrook gereden kan worden. Tevens wordt het kruispunt Mozartlaan en de Leidseweg in de mobiele lichten gezet waarbij ook slechts één rijstrook van de Leidseweg beschikbaar is voor het verkeer. De lichten zullen niet gelijktijdig in werking zijn. Dus er wordt hinder ondervonden van 1 mobiele verkeersregelinstallatie.

Subsidie voor sociale vernieuwing

De gemeente Voorschoten nodigt inwoners van Voorschoten uit projecten in het kader van de 'Sociale Vernieuwing' aan te melden. De mogelijkheid bestaat dat één of meerdere van deze projecten in aanmerking komt voor een (financiële) bijdrage. In totaal is er voor het jaar 2000
f 62.000 beschikbaar.

Sociale Vernieuwing is een gezamenlijke inspanning van overheid en burgers om de positie van de burgers te verbeteren. Verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Veelal gaat het om het oplossen van problemen in de buurt zoals verwaarloosde plekken en vandalisme. De mensen die in de omgeving wonen worden zoveel mogelijk zelf bij het vinden van oplossingen betrokken. De projecten kunnen liggen op het gebied van arbeid, scholing, sociaal cultureel terrein en leefomgeving.

Voorbeelden van projecten die met ondersteuning uit het fonds Sociale Vernieuwing werden gerealiseerd zijn: de vandalismemeter, de veiligheidsmonitor, het opknappen van het schoolplein van basisschool de Vos.

Projecten die in aanmerking komen zijn nieuw en geen onderdeel van beleidsplannen van de gemeente Voorschoten. Waar mogelijk moet aansluiting worden gezocht met bestaande projecten. Tot en met 15 september 2000 is het mogelijk schriftelijke verzoeken om een financiële bijdrage bij de gemeente in te dienen. In deze verzoeken moet in ieder geval een beschrijving van het project zelf en een beschrijving van het doel van het project zijn opgenomen. Verder zal een kostenraming moeten worden gemaakt en moet ook worden aangegeven welke financiële middelen men zelf in het project wil steken. Tot slot zal ook moeten worden vermeld waarom een bijdrage uit het fonds 'Sociale Vernieuwing' zou moeten worden verstrekt.

Als u belangstelling heeft , kunt u contact opnemen met de afdeling Sociale Dienstverlening en Zorg van de gemeente Voorschoten, tel. nr. 5600676, 5600695, 5600772. Er zal u dan een brief met meer informatie over de regeling en de procedure aan u worden toegezonden.

De verzoeken kunnen worden gericht aan: De gemeente Voorschoten, t.a.v. de unit Zorg, postbus 393, 2250 AJ Voorschoten.

Wanneer de inschrijvingstermijn verstreken is wordt door een adviesgroep een selectie gemaakt uit het aantal projectvoorstellen. De uiteindelijke toekenning van de subsidie gebeurt door het college van burgemeester en wethouders.
Mededeling van verkeersbesluiten


* geen


Wet Milieubeheer / Wet op de Ruimtelijke Ordening

Meldingen

* geen


Verleende vergunningen op grond van de APV

wk 31

Verleende vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordeningen 1994

De volgende vergunningen zijn verleend:

* geen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de sectie Economische Zaken, telefoon: 5600 722/723.


Collectes

In de weken tot en met 2 september 2000 wordt er niet gecollecteerd.


Kapvergunningen

Verleende kapvergunningen:

wk 31

* 26 juli 2000 voor het rooien van 18 coniferen staande in de achtertuin van het pand Händellaan 61 te Voorschoten;
* 26 juli 2000 voor het rooien van 1 conifeer staande in de voortuin van het pand Oranjeboomstraat 14 te Voorschoten.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.


Bouwzaken

Aanvraag om bouwvergunning:

wk 31

* Schoolstraat 96; voor het veranderen van een bankkantoor;
* Industrieweg 2; voor het oprichten van kantoor en industriegebouw;
* Papelaan- west 214; voor het vergroten van de woning op de 1e verdieping;

* Handellaan 61; voor het plaatsen van een blokhut;
* Schoolstraat 3; voor het veranderen van de gevel;
Aanvraag sloopvergunning

wk 31

* Industrieweg 2; voor het slopen van kantoorruimte en opslag;
* Handellaan 61; voor het slopen van schuur

Melding tot bouwvoornemen:

wk 31

* geen

Bovenvermelde aanvragen en meldingen kunnen bij de afdeling Bouw en Milieu van de gemeente (kamer 036) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur op afspraak worden ingezien. Indien een vrijstelling op grond van het bestemmingsplan noodzakelijk is, vindt een aparte publicatie plaats. Dat is de eerste gelegenheid om uw zienswijze over de aanvraag gemotiveerd en schriftelijk in te dienen. Indien een bouwvergunning is verleend vindt eveneens een publicatie plaats. Dan biedt de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.

Verleende bouwvergunnning

wk 31

* Krimkade 41; voor het vergroten van de woning en het plaatsen van een berging;

* Leidseweg 130a; voor het plaatsen van twee dakkapellen;
* Schoolstraat 53; voor het vergroten van de winkel;
* Oranjekade 9; voor het plaatsen van een dakkapel en het intern veranderen van de woning;

* Molenlaan 81; voor het vergroten van de woning;
* Zwaluwweg 213; voor het vergroten van de woning;
Geweigerde bouwvergunning

wk 31

* geen

Toegestane meldingen

wk 31

* geen


Weigering melding:

Wk 31

* geen

Verleende sloopvergunning

wk 31

* Schoolstraat 1; voor het slopen van asbesthoudende materialen;
Weigering sloopvergunning:

Wk 31

* geen


Afgegeven gedoogverklaring

wk 31

* Willem de Zwijgerlaan 60; voor de twee dakkapellen.

Verleende ligplaatsvergunning

wk 31

* geen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning dan wel aanwijzing tot Rijksmonument (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.

Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).


BURGERLIJKE STAND

Geboren:

* 23 juli Sjoerd, z.v. P.F. de Konink en C.H. Massaar;
* 23 juli Jelle z.v. J.P. de Jong en S.Th.M. van der Burg;
* 23 juli Jelle z.v. J.P. de Jong en S.Th.M. van der Burg;
* 22 juli Denise Michelle Louise Ghislaine d.v. C. Brasser en A.B. Beekmans;

* 20 juli Sem Nicolaas z.v. N.C.M. Vis en I.B. de Jong;
* 20 juli Maxim Armand z.v. A.P. M. Konings en C.F.W. Meijer;
* 19 juli Anne Marije d.v. F. Geugjes en M.G.A. Geus;
* 19 juli Viragini Iserdei d.v. J.A. Samadhan en J.N.W. Bloem;
Gehuwd/Geregistreerde partners:

* 25 juli B. van Diemen en C. Verra;

Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie:
* 21 juli G. Westerveld en M. Jonker

Overleden:

* 24 juli L.J. van der Bijl, 82 jaar;

* 17juli J. de Ruiter wv van de Peppel, 73 jaar;


Spreekuren Wethouders

De wekelijkse 'inloop'spreekuren van de wethouders, die in principe iedere donderdag worden gehouden van 19.00 tot 20.00 uur, zijn per 1 januari 2000 vervallen.

Op afspraak kunt u altijd met een wethouder spreken op de donderdagavond of een ander tijdstip, aangezien de wethouders full-time werken voor de gemeente. Voor een gesprek met een van de wethouders kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via de secretaresse mevrouw M.H.C. Klauke of mevrouw M. Arbouw, tel. 5600 606.


Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
's middags op afspraak
do. 18:00-20:00 uur
burgerzaken geopend
overige afdelingen op afspraak

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...