Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 31-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente VoorschotenUitwerking eerste partiële herziening bestemmingsplan Strarrenburg Kade Noord-deelgebied B1

Burgemeester en wethouders van Voorschoten maken ingevolge artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat met ingang van 2 augustus 2000 tot en met 19 september 2000, gedurende zes weken, voor een ieder ter inzage ligt het uitwerkingsplan Kade Noord, deelgebied B1, als onderdeel van de eerste partiële herziening van het bestemmingsplan Starrenburg.

De herziening betreft het geven van woonbestemmingen aan op dit moment onbebouwde gronden in de Starrenburgerpolder, ten zuiden van de bestaande woonbebouwing van Voorschoten.

Het uitwerkingsplan is -gedurende de termijn van de terinzagelegging- op werkdagen in te zien bij de afdeling Voorlichting in het gemeentehuis, van 08.30 uur tot 12.30 uur en na telefonische afspraak tevens op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Gedurende de termijn van tervisielegging kan tegen het besluit van Gedeputeerde Staten beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aangezien er tegen het ontwerp-uitwerkingsplan geen bedenkingen waren ingediend, kan slechts beroep worden ingesteld door een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zienswijzen in te dienen bij B&W. Het besluit van Gedeputeerde Staten omtrent goedkeuring treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien beroep is ingesteld kan tijdens de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.Asfaltwerkzaamheden

Binnenkort vinden er in de gemeente Voorschoten diverse asfaltonderhoudswerkzaamheden plaats. Het verkeer zal tijdens deze werkzaamheden enige hinder gaan ondervinden.

15 augustus: Noordelijke rijstrook van de tunnelbak onder spoor in de Wijngaardenlaan. Deze zijde van de tunnelbak wordt deze dag afgesloten voor verkeer. Verkeer is dus alleen mogelijk over de zuidelijke rijstrook van de tunnelbak. Hierbij wordt gebruik gemaakt van mobiele verkeerslichten.

16 en 17 augustus: diverse reparatieplekken aan de Essenlaan en aan het fietspad langs de Raephorst.

17 augustus: de Wijngaardenlaan tussen de Schoolstraat en de Juliana van Stolberglaan wordt deze dag afgesloten voor het verkeer in verband met het aanbrengen van een nieuwe deklaag. Verkeer dient gebruik te maken van de route Rouboslaan / Generaal Spoorlaan / Karel Doormanlaan en vise versa. Deze omleidingroute zal met bebording worden aangegeven.

18 augustus: Nieuwe deklaag op het westelijke fietspad langs de Voorschoterweg.

18 augustus: op de Leidseweg wordt op diverse plekken het asfalt gerepareerd. Het betreft het gedeelte tussen de Badhuisstraat en de Krimkade. Het gedeelte van de Leidseweg tussen de Badhuistraat en de Laurentiuskerk wordt geregeld via mobiele lichten waarbij over één rijstrook gereden kan worden. Tevens wordt het kruispunt Mozartlaan en de Leidseweg in de mobiele lichten gezet waarbij ook slechts één rijstrook van de Leidseweg beschikbaar is voor het verkeer. De lichten zullen niet gelijktijdig in werking zijn. Dus er wordt hinder ondervonden van 1 mobiele verkeersregelinstallatie.

Subsidie voor sociale vernieuwing

De gemeente Voorschoten nodigt inwoners van Voorschoten uit projecten in het kader van de 'Sociale Vernieuwing' aan te melden. De mogelijkheid bestaat dat één of meerdere van deze projecten in aanmerking komt voor een (financiële) bijdrage. In totaal is er voor het jaar 2000
f 62.000 beschikbaar.

Sociale Vernieuwing is een gezamenlijke inspanning van overheid en burgers om de positie van de burgers te verbeteren. Verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Veelal gaat het om het oplossen van problemen in de buurt zoals verwaarloosde plekken en vandalisme. De mensen die in de omgeving wonen worden zoveel mogelijk zelf bij het vinden van oplossingen betrokken. De projecten kunnen liggen op het gebied van arbeid, scholing, sociaal cultureel terrein en leefomgeving.

Voorbeelden van projecten die met ondersteuning uit het fonds Sociale Vernieuwing werden gerealiseerd zijn: de vandalismemeter, de veiligheidsmonitor, het opknappen van het schoolplein van basisschool de Vos.

Projecten die in aanmerking komen zijn nieuw en geen onderdeel van beleidsplannen van de gemeente Voorschoten. Waar mogelijk moet aansluiting worden gezocht met bestaande projecten. Tot en met 15 september 2000 is het mogelijk schriftelijke verzoeken om een financiële bijdrage bij de gemeente in te dienen. In deze verzoeken moet in ieder geval een beschrijving van het project zelf en een beschrijving van het doel van het project zijn opgenomen. Verder zal een kostenraming moeten worden gemaakt en moet ook worden aangegeven welke financiële middelen men zelf in het project wil steken. Tot slot zal ook moeten worden vermeld waarom een bijdrage uit het fonds 'Sociale Vernieuwing' zou moeten worden verstrekt.

Als u belangstelling heeft , kunt u contact opnemen met de afdeling Sociale Dienstverlening en Zorg van de gemeente Voorschoten, tel. nr. 5600676, 5600695, 5600772. Er zal u dan een brief met meer informatie over de regeling en de procedure aan u worden toegezonden.

De verzoeken kunnen worden gericht aan: De gemeente Voorschoten, t.a.v. de unit Zorg, postbus 393, 2250 AJ Voorschoten.

Wanneer de inschrijvingstermijn verstreken is wordt door een adviesgroep een selectie gemaakt uit het aantal projectvoorstellen. De uiteindelijke toekenning van de subsidie gebeurt door het college van burgemeester en wethouders.
Mededeling van verkeersbesluiten


* geen


Wet Milieubeheer / Wet op de Ruimtelijke Ordening

Meldingen

* geen


Verleende vergunningen op grond van de APV

wk 31

Verleende vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordeningen 1994

De volgende vergunningen zijn verleend:

* geen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de sectie Economische Zaken, telefoon: 5600 722/723.


Collectes

In de weken tot en met 2 september 2000 wordt er niet gecollecteerd.


Kapvergunningen

Verleende kapvergunningen:

wk 31

* 26 juli 2000 voor het rooien van 18 coniferen staande in de achtertuin van het pand Händellaan 61 te Voorschoten;
* 26 juli 2000 voor het rooien van 1 conifeer staande in de voortuin van het pand Oranjeboomstraat 14 te Voorschoten.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.


Bouwzaken

Aanvraag om bouwvergunning:

wk 31

* Schoolstraat 96; voor het veranderen van een bankkantoor;
* Industrieweg 2; voor het oprichten van kantoor en industriegebouw;
* Papelaan- west 214; voor het vergroten van de woning op de 1e verdieping;

* Handellaan 61; voor het plaatsen van een blokhut;
* Schoolstraat 3; voor het veranderen van de gevel;
Aanvraag sloopvergunning

wk 31

* Industrieweg 2; voor het slopen van kantoorruimte en opslag;
* Handellaan 61; voor het slopen van schuur

Melding tot bouwvoornemen:

wk 31

* geen

Bovenvermelde aanvragen en meldingen kunnen bij de afdeling Bouw en Milieu van de gemeente (kamer 036) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur op afspraak worden ingezien. Indien een vrijstelling op grond van het bestemmingsplan noodzakelijk is, vindt een aparte publicatie plaats. Dat is de eerste gelegenheid om uw zienswijze over de aanvraag gemotiveerd en schriftelijk in te dienen. Indien een bouwvergunning is verleend vindt eveneens een publicatie plaats. Dan biedt de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.

Verleende bouwvergunnning

wk 31

* Krimkade 41; voor het vergroten van de woning en het plaatsen van een berging;

* Leidseweg 130a; voor het plaatsen van twee dakkapellen;
* Schoolstraat 53; voor het vergroten van de winkel;
* Oranjekade 9; voor het plaatsen van een dakkapel en het intern veranderen van de woning;

* Molenlaan 81; voor het vergroten van de woning;
* Zwaluwweg 213; voor het vergroten van de woning;
Geweigerde bouwvergunning

wk 31

* geen

Toegestane meldingen

wk 31

* geen


Weigering melding:

Wk 31

* geen

Verleende sloopvergunning

wk 31

* Schoolstraat 1; voor het slopen van asbesthoudende materialen;
Weigering sloopvergunning:

Wk 31

* geen


Afgegeven gedoogverklaring

wk 31

* Willem de Zwijgerlaan 60; voor de twee dakkapellen.

Verleende ligplaatsvergunning

wk 31

* geen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning dan wel aanwijzing tot Rijksmonument (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.

Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).


BURGERLIJKE STAND

Geboren:

* 23 juli Sjoerd, z.v. P.F. de Konink en C.H. Massaar;
* 23 juli Jelle z.v. J.P. de Jong en S.Th.M. van der Burg;
* 23 juli Jelle z.v. J.P. de Jong en S.Th.M. van der Burg;
* 22 juli Denise Michelle Louise Ghislaine d.v. C. Brasser en A.B. Beekmans;

* 20 juli Sem Nicolaas z.v. N.C.M. Vis en I.B. de Jong;
* 20 juli Maxim Armand z.v. A.P. M. Konings en C.F.W. Meijer;
* 19 juli Anne Marije d.v. F. Geugjes en M.G.A. Geus;
* 19 juli Viragini Iserdei d.v. J.A. Samadhan en J.N.W. Bloem;
Gehuwd/Geregistreerde partners:

* 25 juli B. van Diemen en C. Verra;

Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie:
* 21 juli G. Westerveld en M. Jonker

Overleden:

* 24 juli L.J. van der Bijl, 82 jaar;

* 17juli J. de Ruiter wv van de Peppel, 73 jaar;


Spreekuren Wethouders

De wekelijkse 'inloop'spreekuren van de wethouders, die in principe iedere donderdag worden gehouden van 19.00 tot 20.00 uur, zijn per 1 januari 2000 vervallen.

Op afspraak kunt u altijd met een wethouder spreken op de donderdagavond of een ander tijdstip, aangezien de wethouders full-time werken voor de gemeente. Voor een gesprek met een van de wethouders kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via de secretaresse mevrouw M.H.C. Klauke of mevrouw M. Arbouw, tel. 5600 606.


Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
's middags op afspraak
do. 18:00-20:00 uur
burgerzaken geopend
overige afdelingen op afspraak

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie