Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW over eindexamen tweede fase havo-vwo

Datum nieuwsfeit: 21-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW reactie op brief van de kring 't gooi van d e nvs over eindexamen tweede fase havo-vwo

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 21 juli 2000
Naar aanleiding van uw verzoek om een schriftelijke reactie op de mij toegezonden brief van de kring 't Gooi van de NVS over eindexamen tweede fase havo/vwo treft u bijgaand mijn reactie aan.

Artikel 13, eerste lid van de Regeling Aanmelding en Selectie bepaalt dat het gemiddelde eindexamencijfer, bedoeld in artikel 7.57b, eerste en tweede lid, van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, van een gegadigde die met goed gevolg eindexamen heeft afgelegd volgens de artikelen 12 tot en met 15 en 22 van de Wet op het voortgezet onderwijs, wordt berekend uit de cijfers van het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het hoogste cijfer van het vrije deel gezamenlijk. In deze methodiek wordt het eindcijfer derhalve berekend door het gemiddelde te nemen van de verplichte vakken (algemeen deel en profieldeel) alsmede een cijfer (het hoogste) van het vrije deel. Dat laatste is gedaan om te voorkomen dat strategische keuzen in het vrije deel het gemiddelde te zeer zouden beïnvloeden

De keuze om het geheel van de examencijfers als uitgangspunt te nemen bij loting of directe plaatsing, komt voort uit de volgende overweging. De recente vernieuwingen in havo en vwo hadden als doel een verbetering van de aansluiting met het hoger onderwijs. Daartoe zijn er vaste clusters van vakken (profielen) in het leven geroepen waartussen moet worden gekozen, en is er een relatief omvangrijk gemeenschappelijk deel met vakken die door iedere leerling moeten worden gevolgd. Ook in de inhoud van de vakken zijn belangrijke wijzigingen opgetreden; zo is er veel meer aandacht gekomen voor vaardigheden.

Na uitvoerig en breed overleg met betrekking tot de examinering van de nieuwe tweede fase havo/vwo is bepaald dat alle vakken zullen worden getoetst d.m.v. een schoolexamen; daarnaast kennen de meeste, maar niet alle vakken een centraal examen. Aangezien de gehele opzet van de nieuwe tweede fase dus inclusief het brede vakkenpakket en het aandeel van vaardigheden in de vakken - is gericht op een zo goed mogelijke voorbereiding op het vervolgonderwijs, en het behalen van het diploma ook afhankelijk is van de prestaties van de leerling over dit geheel van vakken, zou het inconsequent zijn om bij de selectie voor fixus-studies niet van dit geheel van vakken uit te gaan. Indien het voorstel in bovengenoemde brief zou worden gevolgd alleen de vakken meetellen die zowel een schoolexamen als een schriftelijk examen kennen- zou worden voorbijgegaan aan het belang van de vakken die geen centraal examen kennen; het gaat hierbij veelal om vakken waarbij juist de vaardigheden, die voor het hoger onderwijs zozeer van belang zijn, een belangrijke plaats innemen.

De decanen uit de Kring Het Gooi stellen dat schoolcijfers per school sterk zullen verschillen en vrezen daardoor voor een ongelijke beoordeling. Het principe van het schoolexamen houdt noodzakelijk in dat er altijd enige verschillen tussen scholen kunnen voorkomen. Dat gold ook voor de situatie van vóór de nieuwe tweede fase. In de huidige situatie gelden overigens voor het schoolexamen meer uniforme regels dan in de oude situatie. De mate waarin scholen verschillende maatstaven aanleggen bij hun schoolexamen blijkt uit de thans beschikbare gegevens landelijk bezien betrekkelijk gering: de gemiddelde eindexamencijfers van schoolonderzoek en centraal examen verschillen landelijk niet meer dan 0,2 punt. Dat geldt voor zowel havo als vwo. Als zich op een bepaalde school in dit opzicht opvallende afwijkingen voordoen is dit voor de inspectie reden om hierover in gesprek te treden met de desbetreffende school.

Hoewel ik de betrokkenheid van de kring 't Gooi van de NVS bij de kwaliteits- en niveauhandhaving van het examen in het Nederlandse voortgezet onderwijs ten zeerste waardeer, zie ik thans geen aanleiding om bepaalde vakken van het schoolonderzoek van de berekening van het gemiddeld eindexamencijfer uit te sluiten.

Het door u gevraagde verslag van "een analytische round table" georganiseerd door de inspectie en VVO zal ik aan uw commissie doen toekomen zodra ik daarover de beschikking krijg.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

(drs. K.Y.I.J. Adelmund)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie