Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Registratie katvangers onder voorwaarden toegestaan

Datum nieuwsfeit: 24-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Registratiekamer

Registratie van katvangers toegestaan, maar alleen onder bepaalde voorwaarden

De regering wil het mogelijk maken om een zgn. katvangersignaal bij bepaalde personen in het kentekenregister te plaatsen. Het katvangersignaal moet voorkomen dat kentekenhouders zich onttrekken aan hun verplichtingen en aansprakelijkheid. Een persoon bij wie in het kentekenregister het signaal is geplaatst, krijgt geen kentekenbewijs. Om het katvangersignaal te kunnen plaatsen, moet het Kentekenreglement worden gewijzigd. De Registratiekamer is, mede gelet op het maatschappelijke belang, positief over de concept-wijziging. Zij vraagt wel aandacht voor enkele punten.

Het plaatsen van een verplichtingensignaal (het katvangersignaal) in het kentekenregister is vergelijkbaar met het plaatsen van een persoon op een zgn. 'zwarte lijst'. Plaatsing op een zwarte lijst betekent een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden omdat zij, door plaatsing op een dergelijke lijst, in een kwaad daglicht worden gesteld. Zij krijgen het etiket opgeplakt van dubieuze debiteur, fraudeur of oplichter. Dergelijke negatieve persoonlijke kwalificaties mogen niet lichtvaardig worden gegeven. Het plaatsen van het katvangersignaal is dan ook alleen geoorloofd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. Op grond van afweging van de omstandigheden van het betreffende geval heeft de registratiehouder in redelijkheid een signaal geplaatst;

2. De registratiehouder heeft zorggedragen voor een zo groot mogelijke openheid en zorgvuldigheid tegenover de geregistreerde kentekenhouder.

Het weren van katvangers is van groot belang voor de samenleving. Het is zelfs noodzakelijk voor het doel van het kentekenregister, want het weren van katvangers voorkomt dat kentekenhouders zich onttrekken aan hun verplichtingen en aansprakelijkheid. Dat is zeker het geval in het huidige systeem met geautomatiseerde controles. Zonder dit soort maatregelen is een goed werkend systeem niet denkbaar. Het genoemde aantal van 35.000 illustreert de omvang van het probleem.

Het is belangrijk dat het plaatsen van het signaal in redelijkheid heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat er heldere criteria moeten zijn. Er dient een realistische drempel aan het criterium van het aantal voertuigen te worden gesteld om overlast voor betrokkenen te voorkomen. Verder dient de reden waarom het signaal wordt geplaatst onderzocht te worden door een daartoe bevoegde persoon. De Registratiekamer wijst op het verbod op geautomatiseerde beslissingen in de toekomstige Wet bescherming persoonsgegevens (art. 42 WBP). Het verplichtingensignaal mag alleen worden gebruikt en verstrekt voor het aangegeven doel.

Brief

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

2 mei 2000

..'s-Gravenhage, 24 juli 2000
. Ons kenmerk z2000-0543-02
. Onderwerp Advies inzake wijziging Kentekenreglement

Geachte A,

Bij brief van 2 mei 2000 heeft u de Registratiekamer verzocht advies uit te brengen over een concept-wijziging van het Kentekenreglement. De wijziging heeft met name betrekking op de zogenaamde katvangerproblematiek. Tevens bevat het concept enkele andere wijzigingen van het Kentekenreglement, waaronder met name een aanvulling van de bepaling inzake de inhoud van het Kentekenregister met het gegeven dat een geregistreerde is overleden. Gaarne voldoet de Registratiekamer aan uw verzoek.

In deze brief komt de Registratiekamer tot een positief advies over het onderhavige ontwerp. Zij vraagt wel voor enkele punten uw aandacht.

Met het onderhavige voorstel beoogt de regering het katvangersignaal in het kentekenregister van de RDW in te voeren om te voorkomen dat personen zich aan de aan het kentekenhouderschap verbonden verplichtingen en aansprakelijkheid onttrekken. Aan een persoon bij wie in het kentekenregister het verplichtingensignaal is geplaatst, wordt de afgifte van een kentekenbewijs geweigerd.

De Registratiekamer acht het plaatsen van een verplichtingensignaal in het kentekenregister vergelijkbaar met het plaatsen van een persoon op een zgn. "zwarte lijst". Plaatsing op een zwarte lijst betekent een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden vanwege de aard en het gebruik van de registratie.
Door plaatsing op een dergelijke lijst worden de geregistreerden in een kwaad daglicht gesteld. Zij krijgen het etiket opgeplakt van dubieuze debiteur, fraudeur of oplichter. Dergelijke negatieve persoonlijke kwalificaties mogen niet lichtvaardig worden gegeven.

In de achtergrondstudie "Zwarte lijsten" heeft de Registratiekamer de privacy-aspecten van zwarte lijsten belicht. Ook voor het plaatsen van het verplichtingensignaal zijn de hierin neergelegde criteria van belang. Dit is slechts geoorloofd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. Op grond van afweging van de omstandigheden van het gegeven geval heeft de houder in redelijkheid kunnen besluiten een verplichtingensignaal te plaatsen. Dit betekent ten eerste dat de toegebrachte schade aan de samenleving onevenredig is in verhouding tot de schade voor de kentekenhouder als gevolg van de plaatsing op de zwarte lijst. Ten tweede moet het nagestreefde doel (voorkomen van verdere schade) niet op een voor de debiteur minder ingrijpende wijze kunnen worden bereikt.

2. De houder heeft zorggedragen voor een zo groot mogelijke openheid en zorgvuldigheid tegenover de geregistreerde kentekenhouder.

Omtrent deze voorwaarden merkt de Registratiekamer het volgende op. Het weren van katvangers is een groot belang van de samenleving. Gesteld kan worden dat het zelfs noodzakelijk is voor het doel van het kentekenregister nu het weren van katvangers dient om te voorkomen dat personen zich aan de aan het kentekenhouderschap verbonden verplichtingen en aansprakelijkheid onttrekken. Dat is zeker het geval in het huidige systeem met geautomatiseerde controles. Zonder dit soort maatregelen is een goed werkend systeem niet denkbaar. Het genoemde aantal van 35.000 illustreert de omvang van het probleem.

Met name is echter van belang dat het plaatsen van het signaal in redelijkheid heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat er heldere criteria dienen te bestaan. Er dient een realistische drempel aan het criterium van het aantalvoertuigen te worden gesteld om overlast voor betrokkenen te voorkomen. Voorts dient de reden van het plaatsen van het signaal redelijkerwijze onderzocht te worden door een daartoe bevoegde persoon. In dit verband wordt tevens gewezen op het verbod in de toekomstige Wet bescherming persoonsgegevens op geautomatiseerde beslissingen (art. 42 WBP).

Tenslotte wijst de Registratiekamer er op dat het verplichtingensignaal alleen mag worden gebruikt en verstrekt voor het aangegeven doel.

Ik hoop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Volledige brief

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie