Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aangenomen EU-Besluiten

Datum nieuwsfeit: 04-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Europese Unie

DECISIONS ADOPTED BY WRITTEN PROCEDURE : For the period from 25 July to 4 August 2000 Press Release: Brussels (04-08-2000) - Press: 280 - Nr: 10765/00

Brussel,
4 augustus 2000

10765/00 (Presse 280)

(OR. fr)

BESLUITEN DIE VOLGENS DE SCHRIFTELIJKE PROCEDURE ZIJN AANGENOMEN

Voor de periode van 25 juli tot en met 4 augustus 2000

(Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen beschikbaar zijn voor het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen is verkrijgbaar bij de Persdienst.)

Uitbreiding tot Cambodja en Laos van de samenwerking tussen de Gemeenschap en de ASEAN

De Raad heeft op 25 juli 2000 twee besluiten aangenomen voor de ondertekening, namens de Gemeenschap, van twee protocollen betreffende de uitbreiding tot Cambodja en Laos van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de lidstaten van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (ASEAN).

Aangezien Cambodja en Laos lid geworden zijn van de ASEAN, hebben die landen verzocht om partij te worden bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeenschap en de ASEAN. De Commissie heeft namens de Gemeenschap onderhandeld over twee protocollen betreffende de uitbreiding van die Samenwerkingsovereenkomst tot Cambodja en Laos, die op 16 juni 2000 geparafeerd zijn. De door de Raad aangenomen besluiten machtigen de voorzitter van de Raad de personen aan te wijzen die bevoegd zijn de protocollen namens de Gemeenschap te ondertekenen.

Vlas en hennep

*

Ingevolge het politiek akkoord van de Raad landbouw van 17 juli 2000 (zie Mededeling aan de pers nr. 10329/00 (Presse 264) van 17 juli 2000 ) heeft de Raad op 27 juli 2000 twee verordeningen aangenomen:


- de eerste tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1251/1999 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen, met het oog op uitbreiding van de werkingssfeer tot vezelvlas en -hennep;

- de tweede houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep.

De eerste verordening is unaniem aangenomen, de tweede met onthouding van de Belgische delegatie.

Europese economische ruimte

Telecommunicatie

De Raad heeft op 27 juli 2000, wat de Gemeenschap betreft, een ontwerp-besluit van het Gemengd Comité van de EER aangenomen tot wijziging van bijlage XI (telecommunicatiediensten) bij de EER-Overeenkomst. De wijziging is bedoeld om Richtlijn 1999/93/EG van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen in de EER-Overeenkomst te integreren.

Programma "Jeugd"

De Raad heeft op 27 juli 2000, wat de Gemeenschap betreft, een ontwerp-besluit van het Gemengd Comité van de EER aangenomen tot wijziging van artikel 4 van Protocol 31 van de EER-Overeenkomst om de samenwerking uit te breiden tot het communautaire programma "Jeugd" dat ingesteld is bij Besluit 1031/2000/EG van 13 april 2000.

Tabak

Ingevolge het inhoudelijk akkoord dat bereikt is in de zitting van de Raad Volksgezondheid van 29 juni 2000 heeft de Raad op 31 juli 2000 formeel het gemeenschappelijk standpunt aangenomen ten aanzien van het richtlijnvoorstel betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten.

Het gemeenschappelijk standpunt is met gekwalificeerde meerderheid van stemmen aangenomen: de Oostenrijkse, de Luxemburgse en de Spaanse delegatie onthielden zich van stemming en de Duitse delegatie stemde tegen. Het gemeenschappelijk standpunt zal in overeenstemming met de Verdragsbepalingen inzake de medebeslissingsprocedure voor de tweede lezing aan het Europees Parlement worden toegezonden.

(Voor de inhoud van de richtlijn: zie Mededeling aan de pers nr. 9548/00 (Presse 225) van 29 juni 2000).

Nieuwe concessies voor bepaalde landbouwproducten uit Hongarije
*

De Raad heeft op 31 juli 2000 de verordening aangenomen tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europa-Overeenkomst met Hongarije. De verordening is met gekwalificeerde meerderheid van stemmen aangenomen, waarbij de Italiaanse delegatie tegen stemde en de Oostenrijkse delegatie zich onthield.

De Europa-Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en de Republiek Hongarije anderzijds voorziet in nieuwe concessies voor bepaalde landbouwproducten uit Hongarije. Volgens het aanvullend protocol waarover de onderhandelingen op 14 april 2000 zijn afgerond, onderzoeken de Gemeenschap en Hongarije in de Associatieraad per product de mogelijkheid om elkaar op harmonische en wederzijdse basis nieuwe concessies te verlenen. Met het oog op een snelle, gelijktijdige uitvoering van de aanpassing van de landbouwconcessies zal Hongarije als autonome overgangsmaatregel ook de nodige wetgevingsbepalingen vaststellen.

Overeenkomst met Noorwegen over de uitbreiding van het gemeenschappelijk communicatienetwerk met een gemeenschappelijke systeeminterface CCN/CSI

De Raad heeft op 31 juli 2000 het besluit aangenomen inzake de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Noorwegen betreffende de uitbreiding van het gemeenschappelijk communicatienetwerk met een gemeenschappelijke systeeminterface CCN/CSI in het kader van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer van 20 mei 1987.

Aangezien het Gemengd Comité EG/EVA besloten heeft dat het internationaal computernetwerk CCN/CSI door alle partijen bij genoemde overeenkomst gebruikt moet worden, is de Overeenkomst met name bedoeld om ervoor te zorgen dat Noorwegen de technische specificaties van CCN/CSI in acht neemt en de algemene begroting van de Europese Unie alle kosten voor de installatie, het onderhoud en het gebruik van het systeem betaalt/vergoedt. De Raad herinnert eraan dat de Europese Commissie het systeem zal beheren en ontwikkelen volgens de richtsnoeren die in overleg met de lidstaten zijn opgesteld en ook gelden voor de partnerlanden die aan het douanevervoer deelnemen.

Opening van overleg krachtens artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou


- met de Fiji-eilanden

Ingevolge de verklaringen van het voorzitterschap van de Unie van 19 en 29 mei en 25 juli 2000 waarin de omverwerping en vervanging van de democratisch verkozen regering van de Fiji-eilanden en de afschaffing van de grondwet van 1997 werden veroordeeld, heeft de Raad op 2 augustus 2000 een ontwerp-brief aan de regering van de Fiji-eilanden goedgekeurd met de uitnodiging om krachtens artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou overleg te openen om de situatie op de Fiji-eilanden te evalueren en er eventueel een oplossing voor te zoeken.


- met Haïti

Ingevolge de mededeling van 7 juli 2000 van de internationale waarnemingsmissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en in overeenstemming met de verklaringen van het voorzitterschap van de Unie van 12 juli 2000 en van de permanente raad van de OAS van 13 juli 2000, waarin betreurd werd dat de kieswet niet is nageleefd bij de telling van de stemmen van de eerste ronde van de parlementsverkiezingen in Haïti, heeft de Raad op 2 augustus 2000 een ontwerp-brief aan de autoriteiten van Haïti goedgekeurd, waarin deze verzocht worden om krachtens artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou overleg te plegen om de situatie in Haïti grondig te bestuderen en er eventueel een oplossing voor te zoeken.

De Unie heeft voorgesteld het overleg tussen beide landen in september te openen.

Sierre Leone - verbod op de invoer van ruwe diamant

Ingevolge Resolutie nr. 1306 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en Gemeenschappelijk Standpunt 2000/455/GBVB dat de Raad op 20 juli 2000 ter uitvoering van die resolutie heeft aangenomen, heeft de Raad op 3 augustus 2000 de verordening betreffende de invoer in de Gemeenschap van ruwe diamant uit Sierra Leone aangenomen. Deze verordening verbiedt de invoer van ruwe diamant van oorsprong of afkomstig uit Sierra Leone, met uitzondering van diamant waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Resolutie nr. 1306 van de VN-Veiligheidsraad.

De verordening blijft tot en met 5 januari 2002 van kracht.

FRJ

De Raad heeft op 3 augustus 2000


- het besluit tot wijziging van Besluit 1999/319/GBVB tot uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 1999/318/GBVB inzake bijkomende beperkende maatregelen tegen de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ). Dit besluit behelst een actualisering van de lijst van personen waaraan in de Unie geen visum verleend mag worden.

aangenomen ingevolge Gemeenschappelijk Standpunt 2000/454/GBVB van 20 juli 2000 en de verordening van de Raad tot schorsing, voor een bijkomende beperkte periode, van Verordening (EG) nr. 2151/1999 houdende een verbod op vluchten tussen het grondgebied van de Gemeenschap en het grondgebied van de Federale Republiek Joegoslavië en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 607/2000. De huidige schorsing van het verbod op vluchten zou op 28 augustus 2000 verstrijken: de nieuwe verordening verlengt die schorsing tot en met 31 maart 2001, en voorziet ook in de mogelijkheid om maatregelen te nemen ter bescherming van de belangen van de luchtvervoerders in de Gemeenschap ingeval zij schade zouden lijden.

Groenland - Onderhandelingen over een nieuwe visserijovereenkomst

De Raad heeft op 4 augustus 2000 het besluit aangenomen waarbij de Commissie gemachtigd wordt om namens de Gemeenschap met de regering van Denemarken en de plaatselijke regering van Groenland onderhandelingen aan te knopen over een Vierde Visserijprotocol, voor de periode 2001-2006.

In het kader van de verdere toepassing van de visserijovereenkomst van 1985 blijven de hoofddoelstellingen van de Europese Gemeenschap van kracht:


- de toegang tot de visbestanden in de wateren van Groenland verzekeren voor de communautaire vissersvloot;
- de samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Groenland op visserijgebied versterken;

- blijven streven naar een nauwe en stabiele samenwerking waarbij de ontwikkelingsbehoeften van Groenland voldoende aandacht krijgen;

- verschillende vormen van commerciële samenwerking stimuleren;
- de levering van visserijproducten aan de Gemeenschap vergemakkelijken;

- de rol bestendigen die deze overeenkomst met Groenland vervult voor de goede werking van de visserijovereenkomsten die de Gemeenschap met andere derde landen heeft gesloten;
- bij de uitwerking van het toekomstige protocol bijzondere nadruk leggen op grotere doorzichtigheid.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie