Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beslistermijnen sociale verzekeringen worden verkort

Datum nieuwsfeit: 02-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.minszw.nl

MIN SZW: Beslistermijnen sociale verzekeringen worden verkort

Nr. 2000/147

1 augustus 2000

Beslistermijnen sociale verzekeringen worden verkort tot redelijke termijn

Een groot aantal beslistermijnen van de Sociale Verzekeringsbank en uitvoeringsinstellingen van sociale verzekeringen zal worden verkort. Het gaat onder meer om beslissingen op uitkeringsaanvragen, waarvoor nu nog een termijn van dertien weken geldt. Deze termijn zal worden teruggebracht tot een redelijke termijn, die overeenstemt met de Algemene wet bestuursrecht. De redelijke termijn mag in ieder geval niet langer duren dan acht weken. De termijn kan met ten hoogste opnieuw een redelijke termijn worden verlengd. Het bestuursorgaan moet dit vóór het verstrijken van die datum schriftelijk aan de betrokkene hebben meegedeeld. In gevallen waarin op informatie uit het buitenland gewacht moet worden, kan de termijn schriftelijk met maximaal zes maanden worden verlengd. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat bij de Tweede Kamer is ingediend.

Staatssecretaris Hoogervorst schrijft dat de Sociale Verzekeringsbank en het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) hebben laten weten dat het terugbrengen van de beslistermijn van dertien weken naar acht weken in het algemeen niet op uitvoeringsproblemen zal stuiten. Het gaat hierbij om beschikkingen op aanvragen van bijvoorbeeld kinderbijslag, ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen of een werkloosheidsuitkering. Voor een aantal categorieën is verkorting tot een redelijke termijn van acht weken niet mogelijk. Dit betreft vooral beslissingen op aanvragen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de WAO, de Wet arbeidsongeschiktheids- voorziening jonggehandicapten en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. Hiervoor blijft een termijn van dertien weken gelden.

Als reden waarom de termijn voor de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling nog niet kan worden bekort, noemen de uvi.s het tekort aan verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen, de lange duur voordat de behandelende sector de gevraagde informatie heeft verstrekt, de tijd die gemoeid is met inschakeling van externe deskundigen en het feit dat verschillende onderdelen van het onderzoek opeenvolgend in tijd plaatsvinden.

Inmiddels heeft staatssecretaris Hoogervorst een aantal maatregelen genomen om deze bezwaren weg te nemen. Het tekort aan verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen zal worden aangepakt door een verbetering van de beroepspraktijk en opleiding van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Hun werkzaamheden zullen daarnaast worden ontlast door de inschakeling van o.a. wetstechnische en administratieve krachten.

Ook zal Hoogervorst kijken of de cliënt verplicht kan worden reeds bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsuitkering de nodige medische gegevens beschikbaar te hebben. Zo hoeft de behandeling door de verzekeringsarts niet stopgezet te worden tot de gevraagde informatie geleverd is. Daarnaast is in het wetsvoorstel de bepaling opgenomen dat bij inschakeling van een externe deskundige de beslistermijn met (maximaal) vier weken kan worden verlengd. Zodra duidelijk is dat de dertienwekentermijn met enkele weken kan worden bekort, zal een wetsvoorstel worden ingediend.

Het Lisv acht het evenmin mogelijk om in alle gevallen de termijn voor het toekennen van reïntegratie-instrumenten aan arbeidsgehandicapte niet-werknemers en arbeidsgehandicapte zelfstandigen naar acht weken terug te brengen. Ook hiervoor zal de termijn van dertien weken blijven gelden. Daar tegenover staat dat de beslistermijnen voor het toekennen van een herplaatsingsbudget en het plaatsingsbudget in het kader van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten wordt teruggebracht van acht weken naar zes weken.

Het Besluit beslistermijnen sociale verzekeringen (BBSV), waarin de termijnen momenteel zijn neergelegd, komt per 1 januari 2001 te vervallen. De termijnen zullen in de socialeverzekeringswetten zelf worden opgenomen.


02 aug 00 09:58

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie