Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Groningen

Datum nieuwsfeit: 02-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen: B & W besluiten

Lutkenieuwstraat op de schop

De inspraak rond het herinrichtingsplan voor de Lutkenieuwstraat is afgerond. De inspraak heeft geen noemenswaardige veranderingen opgeleverd. Een aantal bewoners pleitte voor extra stallingsruimte voor fietsers ten koste van parkeerplaatsen. Het merendeel van de bewoners wil echter het aantal algemene parkeerplaatsen behouden omdat parkeren in de schilwijken voor hen niet meer mogelijk is.

De stoepen in de Lutkenieuwstraat verdwijnen. Enkele bewoners vrezen dat het verkeer hierdoor te hard en te dicht langs de gevels gaat rijden. Zij zouden graag palen of bollen willen als afscheiding tussen voetgangers en rijdend verkeer. Volgens het college ontstaat echter door een vlakke bestrating juist een rustiger verkeersbeeld waarin de verschillende deelnemers gelijkwaardig met elkaar omgaan. De uitvoering van de werkzaamheden is gepland in oktober 2000. Het Tehuis begint dan juist aan een drukke periode met veel avondbijeenkomsten. Volgens de gemeentelijke vertegenwoordigers is overlast voor de omgeving helaas niet te vermijden.
Tot slot meldden de bewoners nog dat als het transformatiehuisje aan de Kuipersplaats wordt afgebroken, dit gevolgen heeft voor de kabels en de leidingen. Bij Essent zal navraag hierover gedaan worden.
Datum besluit: dinsdag, 1 augustus 2000
Nota: Herinrichting Lutkenieuwstraat

Gezonde en Veilige school
Begin dit jaar is het convenant Gezonde en Veilige school ondertekend door alle schoolbesturen en scholen voor voortgezet onderwijs en de gemeente Groningen. Met de ondertekening erkennen scholen dat ze te maken hebben met alcohol en drugsgebruik in en om de school en beloven ze zich in te zetten voor een gezond en veilig schoolklimaat. Alle scholen dienen in hun schoolgids aan te geven welke initiatieven zij het komend jaar in het kader van de gezonde en veilige school zullen ontplooien. De gemeente doet de belofte de scholen te ondersteunen in hun beleid en bij hun activiteiten. Met de ondertekening van het convenant stemmen scholen ook in met een evaluatie van het ingezette beleid.
Vandaag heeft het college de nota over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van het project CLIP/gezonde en veilige school voorlopig vastgesteld. De nota gaat nu voor overleg naar het Breed Besturenoverleg Onderwijs (BBO) en ter advisering naar de raadscommissie JOS.

Datum besluit: dinsdag, 1 augustus 2000
Nota: Gezonde en Veilige School: Ontwikkelingen en Financiering
Geld voor scholen
Het Platform Sociale Vernieuwing en Projecten beoordeelt jaarlijks de ingediende aanvragen voor de financiering van vernieuwende plannen van scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en de beroepsgerichte volwasseneneducatie. Voor het toewijzen van subsidie wordt aanspraak gedaan op het innovatiebudget (INBUD). Dit budget is bedoeld om onderwijsvernieuwingen die passen binnen het algemene lokale onderwijsbeleid te stimuleren en financieel te ondersteunen. Met ingang van 1 januari 2000 worden ook aanvragen voor activiteiten en projecten op het terrein van de veilige en gezonde school bij dit platform ingediend en beoordeeld. Geld voor activiteiten en projecten op dit terrein komen uit het zogenoemde CLIP-budget. CLIP staat voor: Correctie, Leefstijl, Interventie, Preventie.
Het college heeft de toekenningen en afwijzingen van de aanvragen voor financiering vanuit het Innovatiebudget en het CLIP-budget voor 2000-2001 vastgesteld. De stukken gaan nu ter informatie naar de raadscommissie JOS.

Datum besluit: dinsdag, 1 augustus 2000
Nota: Innovatiebudget/CLIP-middelen

Veiligheid en hygiëne woonschepen
Ook het college zou het wenselijk vinden om gemeentelijke regels te stellen aan het wonen op het water, maar dat is niet mogelijk. De regelgeving voor bouwen en wonen is niet van toepassing op woonschepen en er zijn geen wettelijke kaders voor gemeentelijke regelgeving. Dat antwoordt het college op vragen van de D66-fractie.
Het college gooit het daarom over een andere boeg. Zij wil een aantal mogelijkheden benutten die de (brand)veiligheid en de (milieu)hygiëne bevordert. Te denken valt hierbij aan vergroting van de onderlinge afstand tussen de schepen naar tenminste twee meter. De brandweer heeft aangegeven dat een onderlinge afstand van vijf meter het risico van brandoverslag minimaal maakt. Bij nieuw aan te leggen liggebieden zal daarom een onderlinge afstand van vijf meter uitgangspunt zijn. Verder zal in de nabije toekomst geen ongezuiverd afvalwater meer mogen worden geloosd. Als het technisch en economisch haalbaar is, zullen woonschepen op de riolering worden aangesloten. Als dat niet kan moet het afvalwater worden opgeslagen.
De maatregelen zullen via overleg met vertegenwoordigers van de woonschepenbewoners worden bevorderd, waarbij de kennis en deskundigheid van deze mensen zal worden benut.

Datum besluit: dinsdag, 1 augustus 2000
Nota: Beantwoording vragen over 'Veiligheid wonen op het water'
Herinrichting Verlengde Oosterstraat
B&W stellen voor de Verlengde Oosterstraat opnieuw in te richten. De trottoirs van het gedeelte van de Rademarkt tot en met de Jozefkerk zullen gele klinkers krijgen. De rijbaan krijgt een breedte van zes meter, zodat deze aansluit op het profiel van de rijbaan van de Rademarkt. Vanaf de kerk tot aan de brug komen twee enkele rijbanen die gescheiden worden door een middenberm. Ter hoogte van de singels is de middenberm onderbroken zodat linksafslaand autoverkeer van af de stad de Radesingel in kan. Ook fietsers kunnen hierdoor alle richtingen bereiken. Het kruispunt met de Trompsingel wordt ook aangepast zodat er een vlottere en veiligere verkeersafwikkeling ontstaat, vooral voor fietsers. De plannen zullen in oktober van dit jaar worden uitgevoerd. Het voorstel zal aan de raad worden voorgelegd.

Datum besluit: dinsdag, 25 juli 2000
Nota: Herinrichting Verlengde Oosterstraat

Herinrichting Nieuwstad-Torenstraat
In het kader van de nota 'Binnenstad Beter' is de herinrichting van de Nieuwstad en Torenstraat aan de beurt. De kwaliteit van de bestrating is daar momenteel slecht. Omdat deze straten niet tot het kernwinkelgebied horen stellen B&W voor rode klinkers en granietkeien toe te passen. Bij de kruisingen komen zogenaamde inritconstructies (doorlopende trottoirs). In het gedeelte tussen Munnekeholm en Haddingestraat zal de riolering worden vervangen, evenals de bestaande verlichting. Reacties naar aanleiding van een inspraakavond gaven geen aanleiding om de plannen te wijzigen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de raad.

Datum besluit: dinsdag, 25 juli 2000
Nota: Herinrichting Nieuwstad-Torenstraat

Herinrichting Winschoterkade en omgeving
Het college heeft ingestemd met het plan voor de herinrichting van het Schuitendiep (gedeeltelijk), Winschoterkade, Kop Radesingel, Steentilbrug en aanpassingen aan het Damsterdiep.
Het wegprofiel van de Winschoterkade zal smaller worden (6,5 meter) en krijgt rode klinkers. Bij de aansluiting van de Winschoterkade op de route Schuitendiep/Damsterdiep komt een uitritconstructie. Aanleiding om het Schuitendiep mee te nemen in de planvoorbereiding is de sanering van de riolering, die verouderd is. Ook zullen het Damsterdiep (tussen Oostersingel en Steentilbrug) en de Steentilbrug worden aangepast. Zo komt er voor de fietsers tussen de Oostersingel en de Steentilbrug een speciale strook. Het voorstel voor de Steentilbrug is de rijbaan te versmallen, de vakken opnieuw in te delen en de trottoirs te verbreden. Het plan is inmiddels vrijgegeven voor inspraak.

Datum besluit: dinsdag, 25 juli 2000
Nota: Voorstel herinrichting Winschoterkade en omgeving
Vragen over nieuwe belastingwetgeving voor uitkeringsgerechtigden beantwoord
Per 1 januari 2001 zal de herziening van het belastingstelsel een feit zijn. Voor een grote groep mensen die een bijstandsuitkering ontvangen heeft de nieuwe belastingwetgeving ingrijpende gevolgen. Uitkeringsgerechtigden krijgen voortaan een deel van hun uitkering door de Belastingdienst uitgekeerd en een ander deel van de sociale dienst.
Deze nieuwe belastingwetgeving brengt grote administratieve veranderingen met zich mee voor de sociale dienst. Inmiddels is binnen de dienst SOZAWE een team samengesteld dat zich speciaal zal bezighouden met deze nieuwe wetgeving. De eerste prioriteit gaat uit naar een goede interne en externe voorlichting die in september zal plaatsvinden. SOZAWE zal zich aansluiten bij de voorlichtingscampagnes van de Belastingdienst en het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid. Wanneer het nodig is zal het college extra faciliteiten creëren voor uitkeringsgerechtigden om de invulling van de aanvragen te ondersteunen. Dit antwoordt het college op vragen van de SP-fractie.

Datum besluit: dinsdag, 25 juli 2000
Nota: SP-vragen inzake nieuwe belastingwetgeving voor bijstandsklanten 'van kastje naar muur'

En verder heeft het college besloten...
een bedrag van f 500.000,- beschikbaar te stellen om de kosten te dekken voor de vervangende huisvesting van het Gomarus College
Datum besluit: dinsdag, 25 juli 2000
Nota: -

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 2 augustus 2000. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie