Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 02-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk


Gemeenteberichten

3 augustus 2000


* Nieuwe parkeernota ter visie

* Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Vakantie Sociaal Raadsman

* Bouwvergunningen

* Bouwaanvragen/-meldingen

* Verleende kapvergunningen

* Aanvraag kapvergunning

Nieuwe parkeernota ter visie

De afgelopen maanden heeft de gemeente het parkeerbeleid voor de komende jaren voorbereid. Het beleid en de daaruit voortvloeiende maatregelingen zijn opgenomen in de Parkeernota d.d. juni 2000. De gemeenteraad zal naar zich laat aanzien najaar 2000 besluiten nemen over het toekomstige beleid. De gemeente wil echter graag ook uw mening weten en daarom ligt de Parkeernota van 14 juli tot en met 8 september 2000 ter inzage op het gemeentehuis bij de sectie Communicatie, geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot
14.00 uur. Tot 8 september kunt u een eventuele reactie op de nota sturen aan het College van burgemeester en wethouders, postbus 5305,
2280 HH Rijswijk.

Via onze berichten in deze krant zal dit najaar worden aangegeven wanneer de Parkeernota wordt behandeld in de betreffende raadscommissie en gemeenteraad.

Terug naar de top

Wet op de Ruimtelijke Ordening


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Eneco te Den Haag, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het oprichten van een transformatorstation op het perceel plaatselijk bekend Ypenburg, deelplan 11 (Rijswijkse Waterweg) kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie F nummer 1525. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Ypenburg Oost".
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door VTV Lommerrijck, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het gedeeltelijk vernieuwen van een plantenkas op het perceel plaatselijk bekend Jaagpad 5c (kavel 45) kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie G nummer 2485.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Rijswijk Zuid".
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 19.3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door A. Mu lder, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel plaatselijk bekend Plesmanlaan 14 kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie E nummer 1781. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Ypenburg Oost".
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 19.3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 3 augustus 2000
14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht, kamer 008, Bruyn Kopsstraat 4 (dependance gemeentehuis), alhier.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.

Terug naar de top

Vakantie Sociaal Raadsman

Het Bureau Sociaal Raadsman is wegens vakantie van de Sociaal Raadsman gesloten van maandag 7 augustus tot maandag 28 augustus 2000. Uitsluitend in noodgevallen kunt u telefonisch contact opnemen met het Instituut Sociaal Raadslieden te Den Haag, telefoon 070 3537420 (tussen 14.30 en 16.30 uur) of het Buro voor Rechtshulp te Den Haag, telefoon 070 3560014.

Terug naar de top

Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 3 augustus 2000 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* Anemoondreef 18, het vergroten van een woning, verleend en verzonden: 20 juli 2000

* Anemoondreef 15, het vergroten van een woning, verleend en verzonden: 20 juli 2000

* Anemoondreef 21, het vergroten van een woning, verleend en verzonden: 20 juli 2000

* Anemoondreef 22, het vergroten van een woning, verleend en verzonden: 20 juli 2000

* Anemoondreef 23, het vergroten van een woning, verleend en verzonden: 20 juli 2000

* Anemoondreef 24, het vergroten van een woning, verleend en verzonden: 20 juli 2000

* Asterdreef 1, het vergroten van een woning, verleend en verzonden:
20 juli 2000

* Asterdreef 2, het vergroten van een woning, verleend en verzonden:
20 juli 2000

* Asterdreef 3, het vergroten van een woning, verleend en verzonden:
20 juli 2000

* Asterdreef 5, het vergroten van een woning, verleend en verzonden:
20 juli 2000

* Asterdreef 6, het vergroten van een woning, verleend en verzonden:
20 juli 2000

* Siergaarde 6,8,10, het oprichten van drie dakopbouwen, verleend en verzonden: 20 juli 2000

* Pr. Constantijn Promenade 35, het veranderen van een winkelpand, verleend en verzonden: 26 juli 2000

* Lange Kleiweg 5c, Kavel 13, het veranderen van een tuinhuisje, verleend en verzonden: 26 juli 2000

* W. Royaardsstraat 200, het plaatsen van rolstoel/scooterberging, verleend en verzonden: 26 juli 2000

* In De Bogaard, Konmarplein, het plaatsen van zeven ondergrondse afvalcontainers, verleend en verzonden: 25 juli 2000
* Prins Constantijn Promenade 21, het gedeeltelijk vernieuwen van een winkelpand, verleend en verzonden: 25 juli 2000
* In De Bogaard C52-54, het wijzigen van de gevel, verleend en verzonden: 25 juli 2000

* Thierenskade 4, het vergroten van een dakkapel, verleend en verzonden: 26 juli 2000

* Regentesselaan 8, het plaatsen van een berging, verleend en verzonden: 27 juli 2000

* Lijsterbeslaan 76, het plaatsen van een berging, verleend en verzonden: 27 juli 2000

* Oranjelaan 77, het plaatsen van een schuur, verleend en verzonden:
27 juli 2000

* Handelskade 49, het plaatsen van een reclamezuil, verleend en verzonden: 25 juli 2000

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305,
2280 HH Rijswijk.

Terug naar de top

Bouwaanvragen/-meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen:
* bouwaanvraag , ingediend: 11-07-2000 : het bouwen van een kantoorgebouw te: Laan van vredenoord

* melding, ingediend: 29-06-2000 : het gedeeltelijk/geheel vernieuwen van een opslagplaats/schuur te: Schaapweg 4
* melding, ingediend: 29-06-2000 : het gedeeltelijk/geheel vernieuwen van een opslagplaats/schuur te: Schaapweg 4
* bouwaanvraag , ingediend: 07-07-2000 : het vergroten van een schuur te: Serre 42

* bouwaanvraag , ingediend: 17-07-2000 : het veranderen van een zolder te: Jozef israelslaan 230

* bouwaanvraag , ingediend: 17-07-2000 : het plaatsen van een antenne-installatie te: Handelskade 49

* bouwaanvraag , ingediend: 21-07-2000 : het bouwen van 48 zorgeenheden te: Ypenburg deelplan 10, deelgebied waterhoeve 1
* bouwaanvraag , ingediend: 17-07-2000 : het vergroten van een entreehal te: Ocarinalaan 150-292

* bouwaanvraag , ingediend: 21-07-2000 : het maken van een dakterras en het gedeeltelijk veranderen van de gevel te: Lange dreef 103
* bouwaanvraag , ingediend: 18-07-2000 : het plaatsen van een dakkapel te: Plesmanlaan 28

Terug naar de top

Verleende kapvergunning

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

Per 20 juli 2000:

* Professor Meijerslaan/Generaal Spoorlaan (westzijde naast fietspad)

1 linde wegens aanbrengen van ondergrondse containers
* Prinses Marijkesingel (noordzijde aan de huizenkant)
13 meelbessen en 8 essen wegens herinrichting van het straatprofiel

* Bouwlocatie Hoornwijck (hoek Laan van Zuidhoorn-Rotterdamseweg
22 populieren wegens het bouwrijp maken van deze locatie
Er moet 6 weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar.

Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.93.18.

Terug naar de top

Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* Oranjelaan 49

1 conifeer en 3 grote hulst wegens gebrek aan vitaliteit, schaduwwerking en belemmeren van uitzicht.
Aangevraagd door J.M. Terhell-Krijger namens de eigenaresse.
* Oranjelaan 59

1 esdoorn wegens te forse groei en schaduwwerking Aangevraagd door M.E.C. de Fouw.

* Hammerskjoldlaan 2j

2 coniferen wegens te forse groei en gevaar voor schade door omvallen
Aangevraagd door G.Th. Kükler.

* Eiklaan 59

1 conifeer wegens schaduwwerking
Aangevraagd door L.W.H. Vos.

* Jozef Israelslaan 76

1 sierkers wegens te forse groei en schaduwwerking Aangevraagd door Vidomes Rijswijk.

* Hoogkamerlaan 110

1 linde wegens gebrek aan vitaliteit
Aangevraagd door Vidomes Rijswijk.

* Pisuissestraat 47

1 sierkers wegens gebrek aan vitaliteit Aangevraagd door Vidomes Rijswijk.

* Populierenlaan 37

1 es wegens te forse groei en schaduwwerking Aangevraagd door Groenprojekten Weverling namens Woonstichting St. Bonifacius.

* Laan van Zuidhoorn (Bouwlocatie Hoornwijck)
12 populieren, 3 wilgen, 6 fruitbomen, 1 es, 5 esdoorns en 20 elsen wegens bouwrijp maken van deze locatie Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken.
* Sir Winston Churchilllaan 895

1 kastanje wegens schaduwwerking, overhangende takken en overlast vallende bladeren
Aangevraagd door P.M.M. Zuiderwijk.

* Sir Winston Churchilllaan 1009A

1 kastanje wegens schaduwwerking en gevaar voor beschadiging van funderingen
Aangevraagd door W.J.E. van de Graaff.

* Jaagpad 5c (perceel 85A van VTV Lommerrijck)
1 kastanje wegens beschadiging na storm en gevaar voor ziekten Aangevraagd door VTV Lommerrijck.

* Pauwhof 108

1 es wegens gebrek aan vitaliteit
Aangevraag door Vidomes Rijswijk.

* P. van Vlietlaan 10

1 esdoorn wegens gebrek aan vitaliteit
Aangevraagd door Hoveniersbedrijf Jaap Nieuwenhuis namens de Stichting Rijswijkse Kinderopvang.

* Karel Doormanlaan 149

1 conifeer wegens te forse groei
Aangevraagd door Mevr. Van Uffelen

* Albert Schweitzerlaan 32

1 els wegens gevaar voor beschadiging van woning van buren Aangevraagd door A.F. Hartman

* Bertha von Suttnerstraat 1

1 conifeer en 1 linde wegens te forse groei en schaduwwerking Aangevraagd door J. de Beer

* Huis te Landelaan (achterzijde Dr. H. Colijnlaan 204-206)
1 linde wegens realisatie uitrit
Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en
12.00 uur onder telefoonnummer 395.93.18.

Terug naar de top
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...