Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 02-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk


Gemeenteberichten

3 augustus 2000


* Nieuwe parkeernota ter visie

* Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Vakantie Sociaal Raadsman

* Bouwvergunningen

* Bouwaanvragen/-meldingen

* Verleende kapvergunningen

* Aanvraag kapvergunning

Nieuwe parkeernota ter visie

De afgelopen maanden heeft de gemeente het parkeerbeleid voor de komende jaren voorbereid. Het beleid en de daaruit voortvloeiende maatregelingen zijn opgenomen in de Parkeernota d.d. juni 2000. De gemeenteraad zal naar zich laat aanzien najaar 2000 besluiten nemen over het toekomstige beleid. De gemeente wil echter graag ook uw mening weten en daarom ligt de Parkeernota van 14 juli tot en met 8 september 2000 ter inzage op het gemeentehuis bij de sectie Communicatie, geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot
14.00 uur. Tot 8 september kunt u een eventuele reactie op de nota sturen aan het College van burgemeester en wethouders, postbus 5305,
2280 HH Rijswijk.

Via onze berichten in deze krant zal dit najaar worden aangegeven wanneer de Parkeernota wordt behandeld in de betreffende raadscommissie en gemeenteraad.

Terug naar de top

Wet op de Ruimtelijke Ordening


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Eneco te Den Haag, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het oprichten van een transformatorstation op het perceel plaatselijk bekend Ypenburg, deelplan 11 (Rijswijkse Waterweg) kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie F nummer 1525. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Ypenburg Oost".
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door VTV Lommerrijck, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het gedeeltelijk vernieuwen van een plantenkas op het perceel plaatselijk bekend Jaagpad 5c (kavel 45) kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie G nummer 2485.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Rijswijk Zuid".
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 19.3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door A. Mu lder, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel plaatselijk bekend Plesmanlaan 14 kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie E nummer 1781. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Ypenburg Oost".
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 19.3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 3 augustus 2000
14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht, kamer 008, Bruyn Kopsstraat 4 (dependance gemeentehuis), alhier.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.

Terug naar de top

Vakantie Sociaal Raadsman

Het Bureau Sociaal Raadsman is wegens vakantie van de Sociaal Raadsman gesloten van maandag 7 augustus tot maandag 28 augustus 2000. Uitsluitend in noodgevallen kunt u telefonisch contact opnemen met het Instituut Sociaal Raadslieden te Den Haag, telefoon 070 3537420 (tussen 14.30 en 16.30 uur) of het Buro voor Rechtshulp te Den Haag, telefoon 070 3560014.

Terug naar de top

Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 3 augustus 2000 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* Anemoondreef 18, het vergroten van een woning, verleend en verzonden: 20 juli 2000

* Anemoondreef 15, het vergroten van een woning, verleend en verzonden: 20 juli 2000

* Anemoondreef 21, het vergroten van een woning, verleend en verzonden: 20 juli 2000

* Anemoondreef 22, het vergroten van een woning, verleend en verzonden: 20 juli 2000

* Anemoondreef 23, het vergroten van een woning, verleend en verzonden: 20 juli 2000

* Anemoondreef 24, het vergroten van een woning, verleend en verzonden: 20 juli 2000

* Asterdreef 1, het vergroten van een woning, verleend en verzonden:
20 juli 2000

* Asterdreef 2, het vergroten van een woning, verleend en verzonden:
20 juli 2000

* Asterdreef 3, het vergroten van een woning, verleend en verzonden:
20 juli 2000

* Asterdreef 5, het vergroten van een woning, verleend en verzonden:
20 juli 2000

* Asterdreef 6, het vergroten van een woning, verleend en verzonden:
20 juli 2000

* Siergaarde 6,8,10, het oprichten van drie dakopbouwen, verleend en verzonden: 20 juli 2000

* Pr. Constantijn Promenade 35, het veranderen van een winkelpand, verleend en verzonden: 26 juli 2000

* Lange Kleiweg 5c, Kavel 13, het veranderen van een tuinhuisje, verleend en verzonden: 26 juli 2000

* W. Royaardsstraat 200, het plaatsen van rolstoel/scooterberging, verleend en verzonden: 26 juli 2000

* In De Bogaard, Konmarplein, het plaatsen van zeven ondergrondse afvalcontainers, verleend en verzonden: 25 juli 2000
* Prins Constantijn Promenade 21, het gedeeltelijk vernieuwen van een winkelpand, verleend en verzonden: 25 juli 2000
* In De Bogaard C52-54, het wijzigen van de gevel, verleend en verzonden: 25 juli 2000

* Thierenskade 4, het vergroten van een dakkapel, verleend en verzonden: 26 juli 2000

* Regentesselaan 8, het plaatsen van een berging, verleend en verzonden: 27 juli 2000

* Lijsterbeslaan 76, het plaatsen van een berging, verleend en verzonden: 27 juli 2000

* Oranjelaan 77, het plaatsen van een schuur, verleend en verzonden:
27 juli 2000

* Handelskade 49, het plaatsen van een reclamezuil, verleend en verzonden: 25 juli 2000

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305,
2280 HH Rijswijk.

Terug naar de top

Bouwaanvragen/-meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen:
* bouwaanvraag , ingediend: 11-07-2000 : het bouwen van een kantoorgebouw te: Laan van vredenoord

* melding, ingediend: 29-06-2000 : het gedeeltelijk/geheel vernieuwen van een opslagplaats/schuur te: Schaapweg 4
* melding, ingediend: 29-06-2000 : het gedeeltelijk/geheel vernieuwen van een opslagplaats/schuur te: Schaapweg 4
* bouwaanvraag , ingediend: 07-07-2000 : het vergroten van een schuur te: Serre 42

* bouwaanvraag , ingediend: 17-07-2000 : het veranderen van een zolder te: Jozef israelslaan 230

* bouwaanvraag , ingediend: 17-07-2000 : het plaatsen van een antenne-installatie te: Handelskade 49

* bouwaanvraag , ingediend: 21-07-2000 : het bouwen van 48 zorgeenheden te: Ypenburg deelplan 10, deelgebied waterhoeve 1
* bouwaanvraag , ingediend: 17-07-2000 : het vergroten van een entreehal te: Ocarinalaan 150-292

* bouwaanvraag , ingediend: 21-07-2000 : het maken van een dakterras en het gedeeltelijk veranderen van de gevel te: Lange dreef 103
* bouwaanvraag , ingediend: 18-07-2000 : het plaatsen van een dakkapel te: Plesmanlaan 28

Terug naar de top

Verleende kapvergunning

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

Per 20 juli 2000:

* Professor Meijerslaan/Generaal Spoorlaan (westzijde naast fietspad)

1 linde wegens aanbrengen van ondergrondse containers
* Prinses Marijkesingel (noordzijde aan de huizenkant)
13 meelbessen en 8 essen wegens herinrichting van het straatprofiel

* Bouwlocatie Hoornwijck (hoek Laan van Zuidhoorn-Rotterdamseweg
22 populieren wegens het bouwrijp maken van deze locatie
Er moet 6 weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar.

Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.93.18.

Terug naar de top

Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* Oranjelaan 49

1 conifeer en 3 grote hulst wegens gebrek aan vitaliteit, schaduwwerking en belemmeren van uitzicht.
Aangevraagd door J.M. Terhell-Krijger namens de eigenaresse.
* Oranjelaan 59

1 esdoorn wegens te forse groei en schaduwwerking Aangevraagd door M.E.C. de Fouw.

* Hammerskjoldlaan 2j

2 coniferen wegens te forse groei en gevaar voor schade door omvallen
Aangevraagd door G.Th. Kükler.

* Eiklaan 59

1 conifeer wegens schaduwwerking
Aangevraagd door L.W.H. Vos.

* Jozef Israelslaan 76

1 sierkers wegens te forse groei en schaduwwerking Aangevraagd door Vidomes Rijswijk.

* Hoogkamerlaan 110

1 linde wegens gebrek aan vitaliteit
Aangevraagd door Vidomes Rijswijk.

* Pisuissestraat 47

1 sierkers wegens gebrek aan vitaliteit Aangevraagd door Vidomes Rijswijk.

* Populierenlaan 37

1 es wegens te forse groei en schaduwwerking Aangevraagd door Groenprojekten Weverling namens Woonstichting St. Bonifacius.

* Laan van Zuidhoorn (Bouwlocatie Hoornwijck)
12 populieren, 3 wilgen, 6 fruitbomen, 1 es, 5 esdoorns en 20 elsen wegens bouwrijp maken van deze locatie Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken.
* Sir Winston Churchilllaan 895

1 kastanje wegens schaduwwerking, overhangende takken en overlast vallende bladeren
Aangevraagd door P.M.M. Zuiderwijk.

* Sir Winston Churchilllaan 1009A

1 kastanje wegens schaduwwerking en gevaar voor beschadiging van funderingen
Aangevraagd door W.J.E. van de Graaff.

* Jaagpad 5c (perceel 85A van VTV Lommerrijck)
1 kastanje wegens beschadiging na storm en gevaar voor ziekten Aangevraagd door VTV Lommerrijck.

* Pauwhof 108

1 es wegens gebrek aan vitaliteit
Aangevraag door Vidomes Rijswijk.

* P. van Vlietlaan 10

1 esdoorn wegens gebrek aan vitaliteit
Aangevraagd door Hoveniersbedrijf Jaap Nieuwenhuis namens de Stichting Rijswijkse Kinderopvang.

* Karel Doormanlaan 149

1 conifeer wegens te forse groei
Aangevraagd door Mevr. Van Uffelen

* Albert Schweitzerlaan 32

1 els wegens gevaar voor beschadiging van woning van buren Aangevraagd door A.F. Hartman

* Bertha von Suttnerstraat 1

1 conifeer en 1 linde wegens te forse groei en schaduwwerking Aangevraagd door J. de Beer

* Huis te Landelaan (achterzijde Dr. H. Colijnlaan 204-206)
1 linde wegens realisatie uitrit
Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en
12.00 uur onder telefoonnummer 395.93.18.

Terug naar de top
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie