Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bestemmingsplan buitengebied Prinsenbeek gereed

Datum nieuwsfeit: 03-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda


BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PRINSENBEEK GEREED

Het college van burgemeester en wethouders legt het bestemmingsplan buitengebied Prinsenbeek ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Op het ontwerp bestemmingsplan hebben 52 betrokkenen een zienswijze ingediend. Het college stelt de raad voor vier zienswijzen gegrond en drie zienswijzen deels gegrond/deels ongegrond te verklaren. Deze uitkomst leidt tot aanpassing van de plankaart en de voorschriften van het plan. Om de kwaliteit van het bestemmingsplan te verbeteren stelt het college nog een aantal wijzigingen voor. De raad wordt verder voorgesteld vier zienswijzen niet-ontvankelijk en de overige 41 ongegrond te verklaren.

Het bestaande bestemmingsplan Buitengebied stamt uit 1979. Dit bestemmingsplan moet herzien worden omdat de wet op de Ruimtelijke Ordening voorschrijft dat vastgestelde bestemmingsplannen periodiek herzien moeten worden. Daarnaast spelen maatschappelijke ontwikkelingen een rol. Er bestaat uitdrukkelijk de wens het landelijk gebied rondom Prinsenbeek veilig te stellen vanuit het oogpunt van natuur, landschap en openluchtrecreatie. Daarnaast vraagt de ontwikkeling van een duurzame land- en tuinbouw om duidelijke voorwaarden.

In het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Prinsenbeek zijn de wensen en voorwaarden in juridische zin vertaald in de voorschriften en verwerkt in de plankaart. Bovendien zijn een aantal feitelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren in het bestemmingsplan opgenomen. Met de herziening kon ook meteen afstemming met de andere bestemmingsplannen buitengebied van de gemeente Breda plaatsvinden.

Prinsenbeek

Het bestemmingsplan Buitengebied Prinsenbeek is gebaseerd op de nota Visie Buitengebied, die door de voormalige gemeente Prinsenbeek in samenwerking met de gemeente Etten-Leur is opgesteld.

Deze nota geeft in hoofdlijnen de ruimtelijke visie op de toekomst van het gehele buitengebied van beide gemeenten weer. Deze visie is uitgewerkt in het bestemmingsplan en in het Landschapsbeleidsplan.

In het Landschapsbeleidsplan wil de gemeente zich inzetten om natuur en landschap in het buitengebied te herstellen, te vernieuwen en waar mogelijk te versterken. De uitgangspunten van het Landschapsbeleidsplan hebben hun planologisch-juridische vertaling gekregen in het bestemmingsplan. Dat houdt in het beschermen van bestaande bos-, natuurgebieden en landschapselementen. Verder het beschermen van bestaande, cultuurhistorische, natuurlijke en visuele waarden. In het bestemmingsplan zijn regelingen opgenomen, die het mogelijk maken in bepaalde gebieden bos-, natuur en landschapselementen aan te leggen.

Overigens kunnen voorstellen hiervoor alleen tot stand komen na overleg en met instemming en medewerking van particulieren en organisaties.

Procedure

Het ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Prinsenbeek is onderwerp geweest van inspraak. De inspraakreacties hebben geleid tot aanpassingen van het ontwerp bestemmingsplan. Vervolgens is het gewijzigde ontwerp bestemmingsplan ter visie gelegd.

In totaal zijn er 52 zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld vier zienswijzen niet ontvankelijk, vier zienswijzen gegrond, drie deels gegrond/deels ongegrond en 41 ongegrond te verklaren.

Tevens stelt het college voor nog een aantal kleine aanpassingen in de voorschriften aan te brengen:

+ in de voorschriften is geen bouwhoogte voor bijgebouwen opgenomen. Het voorstel is de bouwhoogte voor bijgebouwen vast te stellen op maximaal 5,5 meter;

+ een aanpassing van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van 2,5 meter naar 4,5 meter, binnen de bestemmingen Agrarisch bouwvlak en Agrarisch bouwvlak A;

+ op gronden met de bestemming Agrarisch gebied met landschappelijke waarden moet het mogelijk zijn om teeltondersteunende voorzieningen in de vorm van tunnels tot een hoogte van 50 cm ten behoeve van tuinbouwbedrijven in de periode van maart tot oktober te plaatsen.

Breda, 2 augustus 2000

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie