Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten gemeente Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 04-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam

Nieuws B & W

Nummer 31 - 2 augustus 2000
A-besluiten
B-besluiten
Stukken inzien

I. Besluiten van het College van Burgemeester en Wethouders en voorstellen aan de gemeenteraad van vrijdag 28 juli 2000

A-besluiten
(genomen op basis van stukken en discussies)

Bestuurlijk Stelsel
Het college stemt in met de brief aan de heer R. Ronteltap, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Oud Zuid, over Amsterdamse adviesraden en de stadsdelen. In de beantwoording wordt gesteld dat een stadsdeel zelf een adviesraad in kan stellen, er hoeft dus geen gebruik gemaakt te worden van de centrale adviesraad. Maar daarbij wordt de regiefunctie van de Centrale Stad vergeten. De Centrale Stad faciliteert in dit geval de stadsdelen.

Personeel & Organisatie
Het college stemt in met voorgestelde intensivering van terugdringing ziekteverzuim en de verankering daarvan in de P&C cyclus. De cijfers over 1999 geven geen rooskleurig beeld van de ontwikkelingen van het ziekteverzuim. Het gemiddelde verzuim in 1999 is gemeentebreed 12,3 %. Bij 31 bedrijfstakken is er reden tot zorg: er zijn 27 diensttakken die in 1999 een ziekteverzuimpercentage hebben dat meer dan 2% boven de Verbaannorm (statistisch niet te vermijden ziekteverzuim) ligt. Behandeling in de raadscommissie is op 14 september.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur
Het college gaat akkoord met de machtiging van de directeur van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer voor een gunningsvoorstel voor de realisering van een fietsenstalling op het Leidseplein bij Paradiso. In het programakkoord 1998-2002 is speciale aandacht besteed aan de realisatie van fietsenstallingen. In het meerjaren programma fiets, dat eind vorig jaar is vastgesteld, staat deze fietsenstalling aangekondigd. Nu wordt een gunningsvoorstel gedaan en de uitvoering start dit najaar. Naar verwachting opent de stalling in mei 2001.

Cultuur
Het college stemt in met het voorstel aan de Stichting Museum Het Rembrandthuis een subsidie van 1,2 miljoen gulden te verlenen uit het Stadsvernieuwingsfonds 2000 voor de uitbreiding en de bouwkundige reconstructie van het museum. Als gevolg van de nieuwbouw, reconstructie en herinrichting van het museum is de financiële situatie van het Rembrandthuis verslechterd. Het bestuur van het Rembrandthuis is in overleg met het Grondbedrijf over de mogelijke verkoop van het pand, hetgeen tot een beperkte verlichting van de exploitatiekosten kan leiden. De stichting moet een saneringsplan presenteren voor oktober 2000 wil het in aanmerking komen voor een subsidie uit het kunstenplan 2001.

.
^

B-BESLUITEN
(routinematig; geen stukken)

Binnenstad
Algemene Zaken
Advies op Bezwaarschrift.

Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg Twee besluiten over machtiging Directeur Binnenstad. Middelen, Welzijn en Onderwijs
Besluit over in rechte betaling te vorderen.
Advies van de Hoor- en Adviescommissie.

Centrale Stad
Algemeen Bestuur
Elf adviezen op bezwaarschriften.

Onderwijs
Twee besluiten over subsidietoekenning.

Jeugdzaken
Besluit over uitvoering raadsvoordracht.
Besluit over toekenning eenmalige bijdrage.

Grote Stedenbeleid/Telecommunicatie
Besluit over bijdrageregeling.

Financiën
Besluit over machtiging directeur Stadsbank.
Besluit over Stichting afwikkeling UNA en benoeming bestuurslid en lid raad van toezicht.

Personeel & Organisatie
Brief over gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond verklaring bezwaar.
Vier brieven over ongegrond verklaring bezwaar. Besluit over machtiging tot het doen van uitgaven.

Sport
Besluit over waarderingssubsidie.

Verkeer, vervoer en infrastructuur
Besluit over vaststelling financiële verantwoordelijkheid voor een krediet.
Besluit over machtiging directeur.

Sociale Zaken
Beschikking op bezwaarschrift.
Drie besluiten tot het instellen van hoger beroep.

Cultuur
Besluit over bestedingsvoorstel.
Besluit over toekenning subsidies.

Afvalverwerking
Besluit over machtiging directeur.

Werk
Besluit over beschikking tot vaststelling indicatie op grond van artikel 11 Wet Sociale Werkvoorziening.
Besluit over bezwaar tegen vaststelling rijksvergoeding.

Grondzaken
Besluit over machtiging directeur.

Ruimtelijke Ordening
Besluit over positieve advisering aan Gedeputeerde Staten over verlening van een verklaring van geen bezwaar.

Volkshuisvesting
Negen adviezen op bezwaarschriften.

^

Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum. ^

-

© gemeente Amsterdam 4-08-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie