Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Van Hoorebeke vraagt vrijlating Erdal Fehriye

Datum nieuwsfeit: 04-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Karel Van Hoorebeke vraagt vrijlating Erdal Fehriye (04/08/00)

Geachte Heer Minister,

Ik zie mij verplicht u nogmaals deze aangelegenheid dringend onder uw aandacht te brengen.

Ik heb op 25 juli ll. een interpellatieverzoek ingediend omtrent de actuele toestand van mevrouw Erdal en een brief gericht aan de voorzitter van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de heer P. TANT om bij hoogdringendheid de commissie te willen bijeenroepen teneinde mijn dringende vraag te kunnen stellen, doch de heer TANT achtte het niet nuttig op mijn verzoek in te gaan.

De heer TANT heeft mij via de secretaris van de Commissie gesuggereerd u een brief omtrent deze problematiek te sturen, wat ik dan ook doe, gezien de ernst van de situatie.

Op 30 mei 2000 hebt u besloten mevrouw ERDAL vrij te laten uit de gevangenis te Brugge en hebt u haar een verplichte verblijfplaats opgelegd.

Op 31 mei heeft de minister van Justitie beslist ERDAL Fehriye vrij te laten, nu de Belgische regering had beslist haar niet uit te leveren aan Turkije.

Op 31 mei 2000 bent u teruggekomen op uw beslissing van 30 mei ll. en hebt u beslist dat mevrouw ERDAL in de gevangenis van Brugge moest blijven daar u van oordeel was en blijkbaar nog steeds bent, dat zij een ernstig gevaar vormt voor de openbare orde en de nationale veiligheid.

Ondertussen had mevrouw ERDAL politiek asiel aangevraagd.

Omtrent deze aanvraag heeft de Commissaris-Generaal u op 15 juni 2000 geadviseerd mevrouw ERDAL niet naar een derde land uit te wijzen en haar het verblijf in België niet te ontzeggen.

Op 10 juli 2000 hebt u dit advies van de Commissaris-Generaal naast u neergelegd en hebt u aan ERDAL Fehriye verbod opgelegd in België te verblijven en hebt u haar het bevel gegeven het land te verlaten. U hebt beslist haar naar een derde land uit te wijzen en haar de toegang tot de asielprocedure te ontzeggen.

Bij arrest van 25 juli 2000 heeft de Raad van State u in het ongelijk gesteld en heeft de Raad van State uw beslissing tot uitwijzing geschorst gezien er geen gevaar bestaat voor de openbare orde en de nationale veiligheid.

Ondanks de beslissing van de Raad van State weigert u thans mevrouw ERDAL vrij te laten. De raadkamer van Brugge en de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Gent hebben tot op heden de aanhouding bevestigd, omdat deze rechtscolleges niet de opportuniteit van de aanhouding mogen beoordelen, doch slechts mogen nagaan of de wettelijke pleegvormen zijn nageleefd. Dit houdt concreet in dat deze rechtsinstanties slechts een zeer kleine beoordelingsruimte hebben, reden waarom deze instanties de aanhouding tot op heden steeds hebben moeten bevestigen.

De beslissing om mevrouw ERDAL Fehriye verder van haar vrijheid te beroven zou gesteund zijn op een regeringsbeslissing om haar na het arrest van de Raad van State van 25 juli 2000 nog langer ter beschikking van de regering te houden.

Deze vrijheidsberoving lijkt mij echter niet langer legaal en verantwoord, gezien de inhoud van het arrest van de Raad van State.

Het gaat hier om een ter beschikkingstelling van een kandidaat-vluchteling, die conform de Belgische wetgeving niet op gedwongen wijze naar een derde land kan worden verwijderd, zodat later zal blijken dat de vrijheidsberoving geen finaliteit kan hebben.

Deze vrijheidsberoving lijkt me dan ook een zeer ernstige zaal, dit nog des te meer daar het een administratieve vrijheidsberoving betreft en is dan ook fundamenteel strijdig met het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens.

Ik meen dan ook dat u zich op ernstige wijze schuldig maakt aan schending van de mensenrechten in hoofde van mevrouw ERDAL, wat in onze democratische rechtsstaat absoluut onaanvaardbaar is.

Tevens wens ik er uw aandacht op te vestigen dat mevrouw ERDAL opnieuw in hongerstaking is gegaan. Haar eerste hongerstaking heeft zij afgebroken, nadat u een oplossing in het vooruitzicht had gesteld. Ik ben haar trouwens tijdens haar eerste hongerstaking gaan opzoeken in de gevangenis van Brugge en was toen reeds onder de indruk van haar kordate ingesteldheid om door te gaan tot het einde.

Dit houdt in dat mevrouw ERDAL thans de absolute bedoeling heeft met haar huidige hongerstaking, die thans reeds twintig dagen duurt, door te gaan. Haar toestand verslechtert zienderogen en zij begint ernstige uitputtingsverschijnselen te vertonen.

Het is duidelijk dat u politiek verantwoordelijk zult zijn, wanneer haar fysieke en/of psychische integriteit op onomkeerbare wijze wordt beschadigd of wanneer zij het leven zou laten.

Ik verzoek u dan ook met de grootste aandrang vandaag nog te willen beslissen tot onmiddellijke vrijlating van mevrouw ERDAL.

Indien dit niet gebeurt zal ik opnieuw een verzoek moeten richten tot de heer TANT om bij hoogdringendheid de commissie voor de Binnenlandse Zaken bijeen te roepen, teneinde u omtrent deze onaanvaardbare situatie te ondervragen.

Karel Van Hoorebeke Kamerlid

Auteur:
Kamerfractie VU&ID
Karel Van Hoorebeke, Volksvertegenwoordiger

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder VU
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@vu.be)
Url: www.vu.be


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie