Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers 2000 GTI NV

Datum nieuwsfeit: 10-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
(T.A.V.: Redactie)

APS: Nettowinst GTI stijgt in eerste helft 2000 met 8%

Afzender: GTI
Rubriek: ECO
Prioriteit: 4
Datum en tijd: 10-08-2000 08:01

inhoud.

Bunnik, 10 augustus 2000. GTI nv (technische dienstverlening) heeft het eerste halfjaar van 2000 afgesloten met een nettowinst van EUR 11 miljoen, een stijging van 8% ten opzichte van 1999 (EUR 10,2 miljoen). De winst per aandeel is eveneens gestegen met 8% van EUR 1,16 naar EUR 1,25. Het bedrijfsresultaat is in 2000 met 6,5% gestegen tot EUR 14,4 miljoen (1999: EUR 13,5 miljoen). De omzet over de verslagperiode (24 weken) kwam, evenals in 1999, uit op EUR 416 miljoen. Tegenover een autonome groei van 3% en de effecten van acquisities stonden met name het wegvallen van de omzet in Duitsland, de hoge materiaalcomponent in de omzet van 1999 en de lagere omzet bij GTI Infratechniek. Zowel de winstgevendheid als de productiviteit per medewerker zijn in vergelijking met het eerste halfjaar van 1999 gestegen.

In miljoenen euro's 1 jan.-16 juni'00 1 jan.-18 juni'99 % Omzet 416 416 +0 Bedrijfsresultaat 14,4 13,5 +6,5 Bedrijfsresultaat als
% van de omzet 3,46% 3,25% Nettoresultaat 11,0 10,2 +8 Nettowinst als
% van de omzet 2,65% 2,46% Winst per aandeel
(in euro's) 1,25 1,16 +8

Invulling groeistrategie
GTI heeft in het eerste halfjaar 2000 met de overname van Post Koudetechniek een concrete invulling gegeven aan haar groeistrategie. GTI richt zich in haar groeistrategie actief op de overname van bedrijven die een duidelijke meerwaarde kunnen bieden aan GTI. Met de afronding van de overname van Post Koudetechniek op 3 juli 2000 heeft GTI haar positie in de markt voor industriele koelinstallaties aanzienlijk weten te versterken. Post zal in de tweede helft van het jaar bijdragen aan de winst van GTI.

'Na de sterke stijging van de omzet en resultaat in 1999, heeft onze organisatie in de eerste helft van 2000 veel aandacht besteed aan de vergroting van haar marktgerichtheid, sterkere spreiding over markten en intensieve verbetering van de interne organisatie', aldus voorzitter van de hoofddirectie van GTI, Jan Westerhoud. 'GTI heeft leidende dan wel vooraanstaande posities in haar markten. Onze ambitie is erop gericht om de kwaliteit van onze posities verder te vergroten.
Deze kwalitatieve groei zal meerwaarde moeten bieden aan onze aandeelhouders en onze afnemers. In de eerste helft van 2000 hebben we belangrijke stappen hiervoor gezet. Zo hebben we geinvesteerd in GTI Infratechniek, in de overname van Post Koudetechniek, in de ontwikkeling van nieuwe concepten en in onze mensen. Daarnaast hebben we besloten de verliesgevende ICT-activiteiten af te stoten. GTI ligt op koers. De acties die we ondernemen laten zien dat we met succes blijven bouwen aan de kwaliteit van GTI'.

Overzicht van de sectoren
In de sector GTI Utiliteit is de omzet in de eerste helft van 2000 vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met een jaar eerder. Verwacht wordt dat dit beeld zich ook in de tweede helft van 2000 zal voortzetten. De matige prijzen op de aanbestedingsmarkt en de stijgende arbeidskosten zorgen voor druk op de marges. GTI Utiliteit besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van nieuwe markt- en productconcepten, bundeling van beschikbare kennis en verbetering van de interne bedrijfsprocessen. GTI Utiliteit wil haar positie als partner voor projecten in bouwteamverband versterken.

De sector GTI Industrie wist in de eerste helft van 2000, onder moeilijke marktomstandigheden, omzet en resultaat op vergelijkbaar niveau te houden met
1999. GTI Industrie verminderde haar afhankelijkheid van projecten in de (petro)chemie door een betere spreiding over meerdere marktsegmenten zoals de voedingsmiddelenindustrie, de energiemarkt en de onderhouds- en beheermarkt. Ook het vermogen om multidisciplinair aan te bieden heeft de positie van GTI Industrie in de industriele markt versterkt. Conform verwachtingen zal de omzet voor het gehele jaar 2000 ongeveer gelijk blijven aan het voorgaande jaar en zal het resultaat een verbetering laten zien.

De sector GTI Infratechniek is er in de eerste helft van 2000 in geslaagd belangrijke kwalificaties te verwerven voor projecten van de Nederlandse Spoorwegen. Dit zijn voorwaarden om op termijn te kunnen participeren in de grootschalige projecten op het gebied van railtechniek die in Nederland zullen plaatsvinden. Deze investeringen hebben in de eerste helft van 2000 mede geleid tot druk op omzet en resultaat. De verwachting is dat de omzet over het geheel van 2000 vergelijkbaar zal zijn met 1999. De druk op de resultaten zal zich gedurende de tweede helft van het jaar voortzetten.

Belangrijkste ontwikkelingen in de sector GTI Specialismen waren de overname van Post Koudetechniek en de beslissing om een deel van de activiteiten van GTI ICT Solutions af te stoten. Het gebrek aan voldoende schaalgrootte en onvoldoende synergie met overige activiteiten van GTI, hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het verlies dat de business units ICT Networks & Systems en ICT Services over het eerste halfjaar hebben geleden. Omdat de netwerkinfrastructuuractiviteiten wel goed aansluiten bij de andere activiteiten van GTI in de utiliteit zullen deze voortgezet worden onder de naam GTI Vitel. De overige bedrijven van de sector Specialismen hebben zich volgens verwachting ontwikkeld.

De sector GTI Belgie heeft haar goede productie en winstgevendheid in de tweede helft van 1999 voort weten te zetten in 2000. Het brutoresultaat ontwikkelt zich dermate positief dat GTI CEI Electrotec in de tweede helft van het jaar haar compensabele verliezen zal hebben verbruikt. Ook de andere bedrijven van GTI Belgie ontwikkelen zich goed. Gezien de sterke orderportefeuille zijn de verwachtingen van de sector voor geheel 2000 positief.

Hoge prioriteit voor sterke positie op arbeidsmarkt In Nederland en in Belgie betekent de krapte op de arbeidsmarkt een belangrijke belemmering om voldoende goed gekwalificeerde medewerkers te kunnen vinden. Deze schaarste leidt tot een beperking van de groeimogelijkheden die de installatiemarkt GTI kan bieden. Ook de arbeidskosten nemen toe, omdat GTI gedwongen is meer arbeidskrachten op tijdelijke basis in te lenen. GTI besteedt daarom veel aandacht aan haar medewerkers en haar positie op de arbeidsmarkt om haar aantrekkelijkheid als werkgever te vergroten. Een sterke professionalisering en modernisering van het human resourcesbeleid, een actief opleidingenbeleid en versterking van het profiel op de arbeidsmarkt zullen hieraan bijdragen.

Vooruitzichten voor geheel 2000
Op basis van de resultaten over het eerste halfjaar 2000 en de verwachtingen voor de tweede helft van het jaar, houdt GTI vast aan haar verwachting dat 2000 een duidelijke stijging van de nettowinst zal laten zien ten opzichte van 1999. De omzet zal daarbij, exclusief overnames, fractioneel stijgen.


GTI richt zich op technische dienstverlening in de industrie, utiliteit en infrastructuur in Nederland en Belgie. GTI ontwikkelt integrale oplossingen in alle voorkomende disciplines.
In 1999 behaalde GTI een omzet van EUR 900 miljoen en een nettoresultaat van EUR 23 miljoen. De onderneming heeft circa 8.000 medewerkers in dienst en beschikt over een netwerk van 75 bedrijven in Nederland en Belgie.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: GTI nv
Peter C.M. Bassa MBA, directeur Concernmarketing en Communicatie Kosterijland 50, 3981 AJ Bunnik; postbus 210, 3980 CE Bunnik Tel.: 030 656 94 57; Mobiel: 06 22 40 73 82; Fax: 030 656 94 15 E-mail: info@gti-group.com
Internet: www.gti-group.com

Halfjaarbericht op internet
Het volledige halfjaarbericht 2000 is te vinden op de internetsite van GTI: www.gti-group.com.

Bijlagen
Geconsolideerde balans per 16 juni 2000
Geconsolideerde winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2000 Kerncijfers

Geconsolideerde balans
in duizenden euro's

2000 1999


16 juni 31 dec
Vaste activa
Materiele vaste activa 61.526 62.122 Financiele vaste activa 8.097 5.124
------- -------

69.623 67.246

Vlottende activa
Voorraden -10.794 -18.264 Vorderingen 227.497 212.164 Effecten 22.625 24.775 Liquide middelen 64.317 94.172
------- -------

303.645 312.847


------- -------

373.268 380.093

======= =======

Garantievermogen
Eigen vermogen 84.414 84.269 Winst lopend boekjaar 11.037 - Voorzieningen binnen het garantievermogen 33.731 33.298
------- -------


129.182 117.567

Schulden op lange termijn 1.501 1.531 Overige voorzieningen 34.874 36.850

Vlottende passiva
Kortlopende schulden 207.711 224.145
------- -------

373.268 380.093

======= =======

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
in duizenden euro's

2000 1999


16 juni 18 juni
Omzet 416.459 416.135

Bedrijfslasten
Installatiematerialen en handelsgoederen -146.108 -164.913 Uitbesteed werk en andere externe kosten - 71.086 - 60.706 Personeelskosten -145.582 -138.310 Overige bedrijfskosten - 33.773 - 33.556 Afschrijvingen - 5.500 - 5.113
-------- --------


-402.049 -402.598


-------- --------

Bedrijfsresultaat 14.410 13.537 Financiele baten en lasten 1.498 1.610
-------- --------

Resultaat voor belastingen 15.908 15.147 Belastingen - 4.871 - 4.929
-------- --------

Nettoresultaat 11.037 10.218 ======== ========

Kerncijfers

2000 1999


16 juni 18 juni in % in % omzet omzet Resultaten (in duizenden euro's)
Omzet 416.459 416.135 Bedrijfsresultaat 14.410 3,5 13.537 3,3 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 15.908 3,8 15.147 3,6 Nettowinst 11.037 2,7 10.218 2,5 Nettowinst in % eigen vermogen (gem.) 29,1 27,0

in % in % balans balans totaal totaal Balans (in duizenden euro's)
Eigen vermogen 84.414 22,6 79.050 20,8 Winst lopend boekjaar 11.037 3,0 10.218 2,7 Voorzieningen binnen garantievermogen 33.731 9,0 33.719 8,9 Garantievermogen 129.182 34,6 122.987 32,3 Balanstotaal 373.268 380.338 Vlottende activa/kortlopende schulden 1,46 1,41 Geinvesteerd vermogen (1) 165.557 162.840 Nettowinst in % van
geinvesteerd vermogen (gem.) 14,5 13,3

Investeringen 5.280 4.128 Afschrijvingen 5.500 5.113

Personeel (in aantallen)
Medewerkers ultimo 7.818 7.938 (2) Medewerkers gemiddeld 7.851 7.921 Omzet per medewerker (gem.,in euro's) 53.045 52.536 Nettowinst per medewerker
(gem.,in euro's) 1.406 1.290

Per gewoon aandeel (in euro's)
Aantal gewone aandelen 8.805.850 8.798.500 Eigen vermogen 9,59 8,98 Cash flow 1,88 1,74 Nettowinst 1,25 1,16

Hoogste beurskoers 26,30 22,50 Laagste beurskoers 19,60 17,50 Beurskoers ultimo 22,25 20,35

(1) Geinvesteerd vermogen = vaste activa + werkkapitaal (2) Inclusief 270 medewerkers met betrekking tot Duitsland

bovenstaand bericht.

Indien u vragen of wijzigingen heeft over de wijze van ontvangst of de faxnummer: +31 (0)70 3989478 of via email: (perssupport@anp.nl). (vergeet niet het betreffende e-mailadres of faxnummer te vermelden)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...