Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers 2000 GTI NV

Datum nieuwsfeit: 10-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
(T.A.V.: Redactie)

APS: Nettowinst GTI stijgt in eerste helft 2000 met 8%

Afzender: GTI
Rubriek: ECO
Prioriteit: 4
Datum en tijd: 10-08-2000 08:01

inhoud.

Bunnik, 10 augustus 2000. GTI nv (technische dienstverlening) heeft het eerste halfjaar van 2000 afgesloten met een nettowinst van EUR 11 miljoen, een stijging van 8% ten opzichte van 1999 (EUR 10,2 miljoen). De winst per aandeel is eveneens gestegen met 8% van EUR 1,16 naar EUR 1,25. Het bedrijfsresultaat is in 2000 met 6,5% gestegen tot EUR 14,4 miljoen (1999: EUR 13,5 miljoen). De omzet over de verslagperiode (24 weken) kwam, evenals in 1999, uit op EUR 416 miljoen. Tegenover een autonome groei van 3% en de effecten van acquisities stonden met name het wegvallen van de omzet in Duitsland, de hoge materiaalcomponent in de omzet van 1999 en de lagere omzet bij GTI Infratechniek. Zowel de winstgevendheid als de productiviteit per medewerker zijn in vergelijking met het eerste halfjaar van 1999 gestegen.

In miljoenen euro's 1 jan.-16 juni'00 1 jan.-18 juni'99 % Omzet 416 416 +0 Bedrijfsresultaat 14,4 13,5 +6,5 Bedrijfsresultaat als
% van de omzet 3,46% 3,25% Nettoresultaat 11,0 10,2 +8 Nettowinst als
% van de omzet 2,65% 2,46% Winst per aandeel
(in euro's) 1,25 1,16 +8

Invulling groeistrategie
GTI heeft in het eerste halfjaar 2000 met de overname van Post Koudetechniek een concrete invulling gegeven aan haar groeistrategie. GTI richt zich in haar groeistrategie actief op de overname van bedrijven die een duidelijke meerwaarde kunnen bieden aan GTI. Met de afronding van de overname van Post Koudetechniek op 3 juli 2000 heeft GTI haar positie in de markt voor industriele koelinstallaties aanzienlijk weten te versterken. Post zal in de tweede helft van het jaar bijdragen aan de winst van GTI.

'Na de sterke stijging van de omzet en resultaat in 1999, heeft onze organisatie in de eerste helft van 2000 veel aandacht besteed aan de vergroting van haar marktgerichtheid, sterkere spreiding over markten en intensieve verbetering van de interne organisatie', aldus voorzitter van de hoofddirectie van GTI, Jan Westerhoud. 'GTI heeft leidende dan wel vooraanstaande posities in haar markten. Onze ambitie is erop gericht om de kwaliteit van onze posities verder te vergroten.
Deze kwalitatieve groei zal meerwaarde moeten bieden aan onze aandeelhouders en onze afnemers. In de eerste helft van 2000 hebben we belangrijke stappen hiervoor gezet. Zo hebben we geinvesteerd in GTI Infratechniek, in de overname van Post Koudetechniek, in de ontwikkeling van nieuwe concepten en in onze mensen. Daarnaast hebben we besloten de verliesgevende ICT-activiteiten af te stoten. GTI ligt op koers. De acties die we ondernemen laten zien dat we met succes blijven bouwen aan de kwaliteit van GTI'.

Overzicht van de sectoren
In de sector GTI Utiliteit is de omzet in de eerste helft van 2000 vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met een jaar eerder. Verwacht wordt dat dit beeld zich ook in de tweede helft van 2000 zal voortzetten. De matige prijzen op de aanbestedingsmarkt en de stijgende arbeidskosten zorgen voor druk op de marges. GTI Utiliteit besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van nieuwe markt- en productconcepten, bundeling van beschikbare kennis en verbetering van de interne bedrijfsprocessen. GTI Utiliteit wil haar positie als partner voor projecten in bouwteamverband versterken.

De sector GTI Industrie wist in de eerste helft van 2000, onder moeilijke marktomstandigheden, omzet en resultaat op vergelijkbaar niveau te houden met
1999. GTI Industrie verminderde haar afhankelijkheid van projecten in de (petro)chemie door een betere spreiding over meerdere marktsegmenten zoals de voedingsmiddelenindustrie, de energiemarkt en de onderhouds- en beheermarkt. Ook het vermogen om multidisciplinair aan te bieden heeft de positie van GTI Industrie in de industriele markt versterkt. Conform verwachtingen zal de omzet voor het gehele jaar 2000 ongeveer gelijk blijven aan het voorgaande jaar en zal het resultaat een verbetering laten zien.

De sector GTI Infratechniek is er in de eerste helft van 2000 in geslaagd belangrijke kwalificaties te verwerven voor projecten van de Nederlandse Spoorwegen. Dit zijn voorwaarden om op termijn te kunnen participeren in de grootschalige projecten op het gebied van railtechniek die in Nederland zullen plaatsvinden. Deze investeringen hebben in de eerste helft van 2000 mede geleid tot druk op omzet en resultaat. De verwachting is dat de omzet over het geheel van 2000 vergelijkbaar zal zijn met 1999. De druk op de resultaten zal zich gedurende de tweede helft van het jaar voortzetten.

Belangrijkste ontwikkelingen in de sector GTI Specialismen waren de overname van Post Koudetechniek en de beslissing om een deel van de activiteiten van GTI ICT Solutions af te stoten. Het gebrek aan voldoende schaalgrootte en onvoldoende synergie met overige activiteiten van GTI, hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het verlies dat de business units ICT Networks & Systems en ICT Services over het eerste halfjaar hebben geleden. Omdat de netwerkinfrastructuuractiviteiten wel goed aansluiten bij de andere activiteiten van GTI in de utiliteit zullen deze voortgezet worden onder de naam GTI Vitel. De overige bedrijven van de sector Specialismen hebben zich volgens verwachting ontwikkeld.

De sector GTI Belgie heeft haar goede productie en winstgevendheid in de tweede helft van 1999 voort weten te zetten in 2000. Het brutoresultaat ontwikkelt zich dermate positief dat GTI CEI Electrotec in de tweede helft van het jaar haar compensabele verliezen zal hebben verbruikt. Ook de andere bedrijven van GTI Belgie ontwikkelen zich goed. Gezien de sterke orderportefeuille zijn de verwachtingen van de sector voor geheel 2000 positief.

Hoge prioriteit voor sterke positie op arbeidsmarkt In Nederland en in Belgie betekent de krapte op de arbeidsmarkt een belangrijke belemmering om voldoende goed gekwalificeerde medewerkers te kunnen vinden. Deze schaarste leidt tot een beperking van de groeimogelijkheden die de installatiemarkt GTI kan bieden. Ook de arbeidskosten nemen toe, omdat GTI gedwongen is meer arbeidskrachten op tijdelijke basis in te lenen. GTI besteedt daarom veel aandacht aan haar medewerkers en haar positie op de arbeidsmarkt om haar aantrekkelijkheid als werkgever te vergroten. Een sterke professionalisering en modernisering van het human resourcesbeleid, een actief opleidingenbeleid en versterking van het profiel op de arbeidsmarkt zullen hieraan bijdragen.

Vooruitzichten voor geheel 2000
Op basis van de resultaten over het eerste halfjaar 2000 en de verwachtingen voor de tweede helft van het jaar, houdt GTI vast aan haar verwachting dat 2000 een duidelijke stijging van de nettowinst zal laten zien ten opzichte van 1999. De omzet zal daarbij, exclusief overnames, fractioneel stijgen.


GTI richt zich op technische dienstverlening in de industrie, utiliteit en infrastructuur in Nederland en Belgie. GTI ontwikkelt integrale oplossingen in alle voorkomende disciplines.
In 1999 behaalde GTI een omzet van EUR 900 miljoen en een nettoresultaat van EUR 23 miljoen. De onderneming heeft circa 8.000 medewerkers in dienst en beschikt over een netwerk van 75 bedrijven in Nederland en Belgie.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: GTI nv
Peter C.M. Bassa MBA, directeur Concernmarketing en Communicatie Kosterijland 50, 3981 AJ Bunnik; postbus 210, 3980 CE Bunnik Tel.: 030 656 94 57; Mobiel: 06 22 40 73 82; Fax: 030 656 94 15 E-mail: info@gti-group.com
Internet: www.gti-group.com

Halfjaarbericht op internet
Het volledige halfjaarbericht 2000 is te vinden op de internetsite van GTI: www.gti-group.com.

Bijlagen
Geconsolideerde balans per 16 juni 2000
Geconsolideerde winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2000 Kerncijfers

Geconsolideerde balans
in duizenden euro's

2000 1999


16 juni 31 dec
Vaste activa
Materiele vaste activa 61.526 62.122 Financiele vaste activa 8.097 5.124
------- -------

69.623 67.246

Vlottende activa
Voorraden -10.794 -18.264 Vorderingen 227.497 212.164 Effecten 22.625 24.775 Liquide middelen 64.317 94.172
------- -------

303.645 312.847


------- -------

373.268 380.093

======= =======

Garantievermogen
Eigen vermogen 84.414 84.269 Winst lopend boekjaar 11.037 - Voorzieningen binnen het garantievermogen 33.731 33.298
------- -------


129.182 117.567

Schulden op lange termijn 1.501 1.531 Overige voorzieningen 34.874 36.850

Vlottende passiva
Kortlopende schulden 207.711 224.145
------- -------

373.268 380.093

======= =======

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
in duizenden euro's

2000 1999


16 juni 18 juni
Omzet 416.459 416.135

Bedrijfslasten
Installatiematerialen en handelsgoederen -146.108 -164.913 Uitbesteed werk en andere externe kosten - 71.086 - 60.706 Personeelskosten -145.582 -138.310 Overige bedrijfskosten - 33.773 - 33.556 Afschrijvingen - 5.500 - 5.113
-------- --------


-402.049 -402.598


-------- --------

Bedrijfsresultaat 14.410 13.537 Financiele baten en lasten 1.498 1.610
-------- --------

Resultaat voor belastingen 15.908 15.147 Belastingen - 4.871 - 4.929
-------- --------

Nettoresultaat 11.037 10.218 ======== ========

Kerncijfers

2000 1999


16 juni 18 juni in % in % omzet omzet Resultaten (in duizenden euro's)
Omzet 416.459 416.135 Bedrijfsresultaat 14.410 3,5 13.537 3,3 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 15.908 3,8 15.147 3,6 Nettowinst 11.037 2,7 10.218 2,5 Nettowinst in % eigen vermogen (gem.) 29,1 27,0

in % in % balans balans totaal totaal Balans (in duizenden euro's)
Eigen vermogen 84.414 22,6 79.050 20,8 Winst lopend boekjaar 11.037 3,0 10.218 2,7 Voorzieningen binnen garantievermogen 33.731 9,0 33.719 8,9 Garantievermogen 129.182 34,6 122.987 32,3 Balanstotaal 373.268 380.338 Vlottende activa/kortlopende schulden 1,46 1,41 Geinvesteerd vermogen (1) 165.557 162.840 Nettowinst in % van
geinvesteerd vermogen (gem.) 14,5 13,3

Investeringen 5.280 4.128 Afschrijvingen 5.500 5.113

Personeel (in aantallen)
Medewerkers ultimo 7.818 7.938 (2) Medewerkers gemiddeld 7.851 7.921 Omzet per medewerker (gem.,in euro's) 53.045 52.536 Nettowinst per medewerker
(gem.,in euro's) 1.406 1.290

Per gewoon aandeel (in euro's)
Aantal gewone aandelen 8.805.850 8.798.500 Eigen vermogen 9,59 8,98 Cash flow 1,88 1,74 Nettowinst 1,25 1,16

Hoogste beurskoers 26,30 22,50 Laagste beurskoers 19,60 17,50 Beurskoers ultimo 22,25 20,35

(1) Geinvesteerd vermogen = vaste activa + werkkapitaal (2) Inclusief 270 medewerkers met betrekking tot Duitsland

bovenstaand bericht.

Indien u vragen of wijzigingen heeft over de wijze van ontvangst of de faxnummer: +31 (0)70 3989478 of via email: (perssupport@anp.nl). (vergeet niet het betreffende e-mailadres of faxnummer te vermelden)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie