Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse Volksunie wil meer controle op EU Raad van Ministers

Datum nieuwsfeit: 11-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Open brief aan dhr. Herman De Croo, kamervoorzitter en voorzitter van de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen (11/08/00)

Geachte heer voorzitter,

Net als u, reageert ook de VU positief op de voorstellen van minister van Buitenlandse Zaken Michel voor een diplomatieke ethische code en een lijst van landen waaraan België geen wapens mag leveren. In het verleden werd de noodzaak hiertoe meermaals aangetoond (cfr. P-90-levering aan Mexico).

Aansluitend pleit u, met het oog op een democratisering van het buitenlands beleid, voor een grotere greep van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op het buitenlands beleid. Dienaangaande klaagt u terecht vooral het democratisch deficit inzake de Europese besluitvorming aan. Zoals u weet nam de VU deze verzuchting reeds eerder ter harte en diende hieromtrent een concreet wetsvoorstel in "betreffende de parlementaire controle op de samenwerking inzake justitie en binnenlandse aangelegenheden binnen de Europese Unie" (doc 0725/001) van de hand VU&ID-fractievoorzitter Frieda Brepoels en mezelf.

Meer en meer komt zeer omvattende en ingrijpende besluitvorming op Europees niveau tot stand. Deze besluitvorming wordt echter gekenmerkt door een dubbel democratisch deficit, inzonderheid wat de zogenaamde derde pijler betreft waarop het verdrag berust: de Europese samenwerking op het vlak van justitie en binnenlandse zaken (titel VI van het Unieverdrag).

Voor de uitwerking van voormelde samenwerking creëert het verdrag geen eigen structuur. De gewone instellingen van de Unie zijn bevoegd. Hier speelt echter volop het intergouvernementele karakter. Het is de Raad van Ministers (de zogenoemde J.B.Z.-Raad) die het initiatief- én het beslissingsrecht heeft. (art. 34). De Raad kan o.a. kaderbesluiten aannemen voor de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten. Deze kaderbesluiten zijn bindend voor de lidstaten ten aanzien van het te bereiken resultaat, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen.

M.a.w.: de Raad van Ministers treedt in deze op als "wetgever". De nationale parlementen van de lidstaten hebben hun bevoegdheden gedelegeerd. Zij kunnen alleen nog hun eigen minister of staatssecretaris, achteraf, ter verantwoording roepen. Het in 1985 in de schoot van de Kamer opgerichte Adviescomité voor Europese Aangelegenheden - bestaande uit Kamerleden en Europarlementairen en Senatoren - levert adviezen, voorstellen van resolutie en aanbevelingen op, die worden voorgelegd aan de plenaire vergadering, dan wel aan de commissie die erom verzocht.

In het kader van de « Eerste Pijler » is de regering krachtens artikel 4 van de Bijzondere Wet tot Hervorming der Instellingen verplicht alle besluiten van de Europese Commissie naar de Kamers te zenden. Ook de notulen van de zittingen van de Raad van Ministers moeten sinds 1993 worden opgestuurd naar de Kamers.

In het kader van de « Tweede » en « Derde Pijler » beperkt de parlementaire 'controle' zich tot hoorzittingen, interpellaties en mondelinge of schriftelijke vragen. Ook de Belgische Europarlementairen kunnen vragen stellen, maar de procedure is te tijdrovend om impact te hebben vooraleer de Raad beslissingen neemt. De goedgelovige parlementair kan eventueel hopen dat de minister spontaan ter voorbereiding van een Europese top in het parlement debatteert. Dat gebeurt echter zelden en is vrijblijvend.

Met haar wetsvoorstel introduceert de VU een voorafgaandelijke parlementaire controle: alle ontwerpen van besluit die de Europese Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken beoogt te nemen moeten worden voorgelegd aan de Kamer. Eventueel, in geval van uitzonderlijke omstandigheden, kan dit geschieden in de vorm van een vertrouwelijke kennisgeving. In het VU-voorstel dient de Kamer haar instemming te verlenen vooraleer de bevoegde minister(s) medewerking kan verlenen aan de totstandkoming van een besluit in de Raad. De facto gaat het dus om een parlementair medebeslissingsrecht.

De VU&ID-kamerfractie rekent erop dat u werk zal maken van de door ons gedeelde zorg. In uw hoedanigheid van voorzitter van de commissie voor de herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen, vragen wij u derhalve om voormeld wetsvoorstel reeds in september te agenderen in de commissie. Ook andere commissies wachten het einde van het reces niet af om bijeen te komen. Met uw steun moeten alle partijen bereid worden gevonden om dit enorme democratische tekort uit de wereld te helpen.

Het wetsvoorstel kan geconsulteerd worden op de webstek van de Kamer: www.dekamer.be/documents/725/1.pdf

Auteur:
Geert Bourgeois
Algemeen voorzitter VU

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder VU
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@vu.be)
Url: www.vu.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie