Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek naar verhoging strafmaat op mensensmokkel

Datum nieuwsfeit: 14-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Justitie onderzoek naar verhoging strafmaat op mense nsmokkel

Gemaakt: 21-8-2000 tijd: 10:27


3


26800 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2000

Nr. 82 Brief van de minister van Justitie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 augustus 2000

Bijgevoegd treft u aan een onderzoek naar de meetbaarheid van de verhoging van de strafmaat op mensensmokkel uitgevoerd door het Internationaal Politie Instituut Twente (IPIT). 1) Het IPIT is gelieerd aan de Universiteit Twente.
Algemeen Sedert 1993 is het wederrechtelijk smokkelen van of verblijf bieden aan mensen zonder geldige titel tot verblijf als delict opgenomen in het Wetboek van Strafrecht (art. 197a Sr). De Nederlandse wetgever heeft er voor gekozen de strafbaarstelling te beperken door een tweetal nadere criteria op te nemen. Er dient: een winstoogmerk te zijn; in geval van smokkel vanuit Nederland dient er gesmokkeld te worden naar een land dat mede ten behoeve van Nederland grenscontrole uitoefent (dat wil zeggen Schengenland en aangesloten landen). Eind
1996 is de strafmaat voor mensensmokkel verhoogd van 1 naar 4 jaar. Ook wordt het vanaf dat moment mogelijk mensensmokkelaars die van de mensensmokkel een beroep of gewoonte hebben gemaakt dan wel mensensmokkel begaan in vereniging te veroordelen tot acht jaar gevangenisstraf. Maximaal zes jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd tegen hen die mensensmokkel begaan in de uitoefening van enig ambt of beroep. Het IPIT is gevraagd om een pilotstudie te verrichten naar de meetbaarheid van de effecten van de strafmaatverhoging. De effecten worden in een viertal onderzoeksvragen nader gespecificeerd tot: omvang van de mensensmokkel; afschrikwekkende werking op mensensmokkelaars; effectiviteit van opsporing en vervolging; en de positieve dan wel negatieve neveneffecten. Karakter van het onderzoek en conclusies Zoals de onderzoekers zelf stellen, is het onderzoek enigszins hybride van karakter. De onderzoekers zijn gevraagd een pilotstudie te verrichten naar de meetbaarheid van de strafmaatverhoging, maar doen feitelijk ook al een poging de effecten zelf te meten. Geconstateerd wordt dat het effect van de strafmaatverhoging op de omvang van de mensensmokkel niet goed meetbaar is. Naar de mening van het IPIT is men teveel afhankelijk van verklaringen van asielzoekers om een objectief beeld te krijgen van de omvang en ontbreken bovendien historische gegevens waardoor een vergelijking met de periode voor 1996 niet mogelijk is. Wat betreft de overige onderzoeksvragen constateert het IPIT dat de verhoging van de strafmaat enige positieve effecten heeft gehad: het aantal mensensmokkelaars dat is opgespoord, vervolgd en bestraft, is toegenomen. Tevens worden er effecten geconstateerd op de inzet van opsporings- en dwangmiddelen, de effectiviteit van de strafrechtelijke vervolging en de aard en omvang van de opgelegde straffen. Aanbevelingen De onderzoekers formuleren voorts een vijftal aanbevelingen. Deze aanbevelingen staan niet in verband met de constateringen, maar zijn vragen die bij de onderzoekers zijn gerezen na beschouwing van de mensensmokkelproblematiek.

Mbt aanbeveling 1: de eerste gehoren database van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dient te worden verbeterd.

Zoals de onderzoekers al schrijven, is de uitvoering van deze aanbeveling al voor de afronding van het onderzoek ter hand genomen.

Mbt aanbeveling 2: het meer structureel informeren van teamleiders en Officieren van Justitie over beleid en nieuwe ontwikkelingen

Deze aanbeveling wordt overgenomen met dien verstande dat de Landelijk Officier mensensmokkel het tot haar taak rekent de informatievoorziening rond de strafrechtelijke bestrijding van de mensensmokkel binnen het Openbaar Ministerie op het gewenste niveau te brengen. De Landelijk Officier is op het moment hiermee doende.

Mbt aanbeveling 3: bezien van element `winstbejag' uit de delictsomschrijving

De wetgever heeft expliciet en zeer bewust gekozen voor de opname van het element `winstbejag' in de delictsomschrijving. Met art. 197a Sr wordt niet beoogd het binnenbrengen van en onderdak bieden aan vreemdelingen zonder geldige titel tot verblijf vanuit ideële motieven te verbieden. Art 197a Sr richt zich bij uitsluiting op activiteiten uit winstbejag. Bovendien ontwikkelt de jurisprudentie rond het element `winstbejag' zich nog volop. Om die redenen is er vooralsnog geen aanleiding de wet te wijzigen Wel zullen de ontwikkelingen in de jurisprudentie nauwgezet gevolgd worden. Ook deze taak neemt de Landelijk Officier mensensmokkel voor haar rekening.

Mbt aanbeveling 4: het strafbaar stellen van de uitsmokkel naar niet-Schengenlanden

Ik onderschrijf de mening van de onderzoekers dat art. 197a Sr ook betrekking dient te hebben op de smokkel vanuit Nederland naar niet-Schengenlanden.

Wel dient te worden onderzocht of het de effectiviteit ten goede zou komen als de strafbaarstelling van de smokkel naar niet-Schengenlanden in Nederland gelijktijdig met een gelijkluidende verruiming van de strafbaarstelling in andere Schengenlanden plaatsvindt. Indien dit laatste het geval is, zal dit punt worden ingebracht in het reguliere overleg met de overige Schengenlanden.

Voor de goede orde merk ik op dat de huidige beperkte territoriale reikwijdte van artikel 197a Sr niet betekent dat de plegers van uitsmokkel ongestraft blijven. Doorgaans is het mogelijk op andere gronden een vervolging aan te vangen. Daarbij kan worden gedacht aan een vervolging op grond van art. 197a Sr, daar de gesmokkelden doorgaans al eerder Nederland zijn binnengesmokkeld en in Nederland verblijf hebben. Ook degenen die niet direct bij de (aanstaande) smokkel aanwezig zijn, kunnen vervolgd worden wegens medeplichtigheid of wegens deelneming aan een criminele organisatie (art. 140 Sr). Verder wijs ik erop dat de Nederlandse strafwet op grond van het personaliteitsbeginsel toepasselijk is op de Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een misdrijf omschreven in art.
197a Sr. Zijn uitlevering kan worden gevraagd als het desbetreffende land daartoe op grond van internationale verplichtingen gehouden is. De huidige formulering van art. 197a Sr doet niet af aan de bestaande mogelijkheid rechtshulp te verlenen aan het land waarnaar gesmokkeld wordt.

Mbt aanbeveling 5: introductie van het universaliteitsbeginsel bij mensensmokkel

Met betrekking tot aanbeveling 5 kan ik u melden dat ik vooralsnog niet zover wil gaan de Nederlandse rechter de bevoegdheid te geven zich uit te spreken over buitenlanders die vanuit het buitenland smokkel naar Nederland organiseren. Het Nederlandse strafrecht richt zich primair op Nederlanders en op diegenen die op het Nederlands grondgebied strafbare feiten plegen. Ik ben van mening dat het universaliteitsbeginsel in dit geval niet past binnen het systeem van het Nederlands strafrecht.

Daarnaast zou ik u willen wijzen op enige actuele ontwikkelingen binnen de Verenigde Naties. In december 1998 stelde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een ad hoc comité in met de opdracht een verdrag over transnationale georganiseerde criminaliteit op te stellen. Een drietal onderwerpen zal in afzonderlijke protocollen worden uitgewerkt. Een van deze onderwerpen is mensensmokkel. De partijen bij dit protocol verplichten zich mensensmokkel strafbaar te stellen in hun nationale wetgeving. De opname van een dergelijk artikel in de verschillende nationale wetgevingen zal betekenen dat de verschillende jurisdicties zelf mensensmokkelaars kunnen berechten.

De verdragstekst is onlangs uit onderhandeld. Er wordt naar gestreefd de onderhandelingen over de protocollen in het najaar van 2000 af te ronden.

In de verwachting u voldoende geïnformeerd te hebben,

De Minister van Justitie,

A.H. A.H. Korthals


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...