Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Weerselo

Datum nieuwsfeit: 15-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo


Datum van plaatsing: 15 augustus 2000

MEDEDELINGEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTELIJKE INFORMATIE
Er zal op woensdag 23 augustus a.s. in verband met vakantie geen voorlichtingspagina van de gemeente verschijnen.

INZAMELING KLEIN CHEMISCH AFVAL (K.C.A.)

De K.C.A.-inzameling in de maand augustus is op VRIJDAG 18 AUGUSTUS a.s.

PLAATS LOCATIE TIJD
Saasveld Parkeerplaats Bruins


9.00 - 10.00 uur
Deurningen Plechelmusplein

10.30 - 11.30 uur

Weerselo Parkeerplaats nabij Trefpunt

13.30 - 14.30 uur

Rossum Thijplein

15.00 - 16.00 uur

Voor nadere informatie kunt u zich dagelijks voor de middag wenden tot de administratie van de afdeling Gemeentewerken, telefoon: 0541 - 66 96 85
Bij deze vragen wij u vriendelijk het klein chemisch afval niet zomaar weg te gooien, want het is zeer schadelijk voor het milieu. Chemisch afval is namelijk puur vergif.

VOORDRACHT KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Op Koninginnedag 2001 zullen zoals gebruikelijk weer de Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt. De richtlijnen zijn gewijzigd zodat een breder deel van de maatschappij voor een lintje in aanmerking kan komen. Dat zal onder andere betekenen dat vrijwilligers hiervoor ook in aanmerking kunnen komen. Om dit te stimuleren zullen verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisatie een grote rol spelen bij het doen van voordrachten.

U wilt iemand voordragen?
Neem dan contact op met de heer G.H.M. Flinkers, hoofd van de afdeling Algemene Bestuurszaken, telefoon: 66 96 15 voor het maken van een afspraak voor een informatief gesprek. Naar aanleiding van dit gesprek kan worden bekeken of het zinvol is om een schriftelijke aanvraag in te dienen. De aanvragen moeten door de burgemeester mr. E. F. Jongmans voor 1 september a.s. worden ingediend bij de Commissaris van de Koningin.
Gezien de voorbereidingstijd en de komende vakantieperiode vragen wij u vriendelijk z.s.m. contact op te nemen als u iemand wilt voordragen.

COLLECTEVERGUNNING
Er is voor de week van 21 augustus t/m. 26 augustus a.s. geen collectevergunning verleend.

VERKIEZINGEN

De Tweede Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel tot herindeling van een groot aantal gemeenten in Twente aangenomen. Een van de onderdelen van het voorstel voorziet in de samenvoeging van de gemeenten Denekamp, Ootmarsum en Weerselo.
Naar verwachting zal begin september a.s. de Eerste Kamer het wetsvoorstel behandelen.
In het wetsvoorstel is onder andere bepaald dat de gemeente Denekamp de verkiezingen voor de raad van de nieuwe gemeente organiseert. Als eerste publicatie treft u hieronder een mededeling over de registratie van politieke groeperingen.

Aanduiding politieke groepering boven kandidatenlijst

Onder voorbehoud dat de Eerste Kamer der Staten Generaal het wetsvoorstel inzake de gemeentelijke herindeling aanneemt zullen er op 29 november 2000 gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden voor de per 1 januari 2001 nieuw te vormen gemeente Denekamp, welke in hoofdlijnen bestaat uit de huidige gemeenten Denekamp, Ootmarsum en Weerselo. Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Denekamp kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.
Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Denekamp op woensdag 29 november 2000 wenst te laten registreren moet een verzoek daartoe uiterlijk op vrijdag 15 september 2000 schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau, dat gevestigd is in het gemeentehuis van Denekamp. Voor deze registratie moet eer waarborgsom van tweehonderdvijftig gulden worden overgemaakt op rekening 285001809 van de gemeente Denekamp.
Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.
Bij het verzoek moeten worden overgelegd:

A: de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
B: een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken;
C: een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom; D: een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraalstembureau.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de registratie van een politieke groepering worden verstrekt door J. G. Moes afdeling Bevolking
telefoon 35 88 71.

KENNISGEVINGEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR

RUIMTELIJKE ORDENING

TOEPASSING ARTIKEL 17

Het gemeentebestuur van Weerselo is verzocht medewerking te verlenen aan de huisvesting van firma "Elect" in het voormalige Wit-Gele Kruisgebouw, Legtenbergerstraat 3 te Weerselo.

Ter plaatse geldt het bestemmingsplan Weerselo-Dorp 1985. Op het perceel rust de bestemming 'Bijzondere doeleinden' met de aanduiding O (gebouwen ten behoeve van openbare dienstverlening). Deze bestemming laat de huisvesting van firma "Elect" niet toe.

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens medewerking aan dit verzoek te verlenen door met de toepassing van artikel 17 Wet op Ruimtelijke Ordening voor de duur van 5 maanden vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan.

Alle op het verzoek betrekking hebbende stukken liggen van donderdag 17 augustus 2000 tot en met woensdag 30 augustus 2000 ter inzage in het gemeentehuis, afdeling VROM. Het gemeentehuis is iedere ochtend geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur, alsmede op woensdagmiddag van 17.00 uur tot 18.30 uur.

Eenieder is gerechtigd tegen het bovengenoemde voornemen schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen. Deze dienen te worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG Weerselo.

TOEPASSING ARTIKEL 35

Vrijstelling.

Door H.W. Diepman, Oldenzaalsedijk 17 te Deurningen is een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een woning, op het genoemde adres, in die zin dat er na de bouw sprake zal zijn van twee wooneenheden (inwoonsituatie).
Het bouwplan kan alleen gerealiseerd worden nadat daarvoor vrijstelling ingevolge artikel 35 van de voorschriften van het plan Buitengebied is verleend.
Door deze vrijstelling kan de inhoud van de woning maximaal 700 m3 bedragen.
Burgemeester en Wethouders zijn van plan de gevraagde vrijstelling te verlenen. Het verzoek om vrijstelling en het bouwplan liggen met ingang van 17 augustus 2000 gedurende twee weken ter inzage bij de afd. VROM, cluster Bouwzaken. Gedurende die termijn kan iedereen schriftelijk bezwaren tegen het verlenen van de vrijstelling indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG Weerselo.

WET MILIEUBEHEER

ONTWERP-BESLUITEN.

Bij de afdeling V.R.O.M. liggen vanaf 17 augustus 2000 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende vier weken ter inzage de ontwerpen van de besluiten op de aanvragen van:


* A.G.A. Mentink, Gammelkerstraat 14 te Deurningen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een melkrundveehouderij en bijbehorend jongvee en een varkenshouderij annex de opslag van landbouwproducten, mest, dieselolie, smeerolie en bestrijdingsmiddelen.

* H.H.B. Dijkers, Bornsestraat 19 te Weerselo voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een varkens- en paardenhouderij annex de opslag van mest en handel in diervoeders en dierbenodigdheden.

* Maatschap J.B.A. en C.J.B. Hassink, Havezatheweg 5 te Rossum voor een een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een melkrundveehouderij en bijbehorend jongvee annex de opslag van mest, dieselolie en bestrijdingsmiddelen.

* F.P.M. Hooge Venterink, Oude Almelosedijk 8 te Weerselo voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een vleeskalverenhouderij en bijbehorend jongvee en paardenhouderij annex de opslag van mest, dieselolie en bestrijdingsmiddelen.
De strekking van deze ontwerpen is dat wij van plan zijn de gevraagde vergunningen, onder voorschriften ter bescherming van het milieu, te verlenen. Bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen door een ieder tot en met 14 september 2000 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur. Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van vier weken.

Eveneens vanaf 17 augustus 2000 ligt gedurende twee weken ter inzage het ontwerp van het besluit tot het (gedeeltelijk) intrekken van de vergunning van:


* A.H.G. Scholten, Scholtendijk 15 te Deurningen.

De strekking van dit ontwerp is dat wij van plan zijn op verzoek van vergunninghouder over te gaan tot het (gedeeltelijk) intrekken van de vergunning. De ammoniakproduktierechten zullen in het kader van het Ammoniak Reductie Plan (ARP) worden overgedragen. Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder tot en met 31 augustus 2000 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur. Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van twee weken.

Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend. Alleen zij die tijdig (schriftelijk) of mondeling bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-besluit(en) kunnen later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, danwel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.

Besluiten.
Tevens liggen vanaf 17 augustus 2000 gedurende zes weken ter inzage de onder voorschriften verleende vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer van:


* Maatschap Wanink, Haarstraat 41a te Rossum voor het veranderen van een rundvee-, varkens- en paardenhouderij annex de opslag van mest, dieselolie en bestrijdingsmiddelen.

* G.H.M. Scholten, Koehorsterweg 2 te Deurningen voor het oprichten en in werking hebben van een melkrundveehouderij en bijbehorend jongvee annex de opslag van mest, dieselolie en bestrijdingsmiddelen.


Eveneens vanaf 17 augustus 2000 ligt gedurende zes weken ter inzage het besluit tot het intrekken van de vergunning van:

* Havezatheweg 3 te Rossum (varkens- en rundveehouderij nr. HW/84.12 d.d. 20 november 1984); op verzoek van de Dienst Landelijke Gebied, Bureau Beheer Landbouwgronden te Zwolle. Er worden geen ammoniakrechten overgedragen.


Beroep tegen de besluiten kan tot en met 28 september 2000 worden ingesteld door:

1. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het onwerp van het besluit;
3. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

4. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij, die beroep instellen, kunnen bij een spoedeisend belang op grond van de Wet op de Raad van State tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek kan eveneens tot en met 28 september 2000 worden gericht aan de Voorzitter van genoemde Afdeling, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als opdat verzoek door de Raad van State is beslist.

Melding.
Tegelijkertijd ligt vanaf 17 augustus 2000 ter inzage de melding van:
* Sauna Saré B.V. Oldenzaalsestraat 22 te Deurningen: het veranderen/wijzigen van de sauna en het beautycenter; Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer (art. 8.40 Wet milieubeheer).

Een ieder kan binnen twee weken op- en aanmerkingen met betrekking tot deze melding kenbaar maken bij burgemeester en wethouders.

BOUWZAKEN

Aanvragen:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 27 juli t/m 10 augustus 2000 de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning zijn ingekomen:


* Haarstraat 21 te Weerselo: het gewijzigd uitvoeren van de bouw van een bedrijfswoning.

* Vliegveldstraat 14 te Deurningen: het vernieuwen van een schuur.
* Schreursweg 3 te Rossum: het verbouwen van een werktuigenschuur en wasruimte.

* Jonkmansweg 1a te Deurningen: het verbouwen van een garage tot woonruimte en de nieuwbouw van een garage-berging.
* Haarstraat 41a te Rossum: gewijzigd uitvoeren en vergroten van een fokvarkensstal.

* Pieriksbosweg 2 te Rossum: het uitbreiden van de kleedaccomodatie van de Klootschietvereniging Rossum.

* Wenshofsteeg 3 te Weerselo: gedeeltelijk vernieuwen garage/berging.

* Akkerhuisweg 3 te Weerselo: het bouwen van een garage/berging/carport t.v.v.

* Holscherdijk 8 te Saasveld: het bouwen van een tuinhuisje.
* Echelpoelweg 3 te Weerselo; uitbreiden bedrijfshal.
Vergunningen:

Op 28 juli 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten sloopvergunning te verlenen voor het slopen van twee schuren aan de Gunnerstraat 46 te Saasveld (11 september 2000).
Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG Weerselo.
De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd

OVERIGE MEDEDELINGEN

RUN BIKE RUN

In verband met de Run Bike Run van zaterdag 26 augustus in Borne is Saasveld slecht te bereiken vanuit Borne in verband met het afsluiten van bepaalde wegen.
Men kan Saasveld wel bereiken via een omleidingsroute
VREEMDELINGEN POLITIE WEERSELO/ OOTMARSUM EN
TUBBERGEN

Wijziging:
Na de zomervakantie is de openstelling niet meer op de dinsdag, maar op de maandag en alleen na een telefonische afspraak. Telefoon: 053- 45 55 555, toestel 6842

Vanaf 28 augustus gelden de volgende openingstijden:
Bureau Weerselo (gemeentehuis): maandag van 9.30 - 10.00 uur Politiebureau Ootmarsum: maandag van 10.30 - 12.00 uur Politiebureau Tubbergen: maandag van 13.30 - 15.00 uur
INZAMELING OUD PAPIER IN DEURNINGEN
De leden van het jeugdbestuur van DSVD zamelen zaterdag 26 augustus a.s. het oud papier in op de parkeerplaats bij de ABTB (Bijen) uitsluitend tussen 9.00 en 12.00 uur.
Er is hulp aanwezig om te helpen bij het storten van het papier in de containers.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Scholten, telefoon: 074- 2775602 of 074- 245607 (werk)

INZAMELING OUD PAPIER IN ROSSUM.
De leden van de Ponyclub de "Veldruiters" komen zaterdag 26 augustus a.s. het oud papier ophalen in de kom van Rossum. De bewoners van het buitengebied kunnen het papier tot 's middags 15.00 uur naar de containers op het Thijplein brengen.

Helaas moeten de leden van Ponyclub constateren dat er na afloop van de maandelijkse inzameling van oud papier nog altijd mensen zijn die zich niet aan de regels houden en ook nà 15.00 uur nog papier op het Thijplein brengen. De containers worden na drie uur afgedekt en de trap wordt dan weggehaald. Het laat zich raden wat er gebeurt als het oud papier onbeheerd wordt achtergelaten.
Langs deze weg doen wij nogmaals een dringend beroep op de inwoners om het oud papier uiterlijk vóór 15.00 uur naar de papiercontainers op het Thijplein te brengen.

INFORMATIE VAN WONINGSTICHTING ST. JOSEPH.

De volgende woning is per 15 SEPTEMBER beschikbaar voor verhuur: Bijenlaan 32 te Weerselo.
Het betreft hier een tussenwoning met vrijstaande berging. De maandelijkse huurprijs is f 836,70
Belangstellenden kunnen zich schriftelijk aanmelden bij: Woningstichting St. Joseph, postbus 20 7595 ZG Weerselo.

Voor bezichtiging kunt u contact opnemen met de secretaris van de Woningstichting,
telefoon: 66 19 05

Voor informatie elke eerste en derde maandagavond van de maand van 19.30- 20.00 uur op het kantoor van de woningstichting, Gunnerstraat 19, Weerselo. Telefoon: 0541- 661695

ACTIVITEITEN:

Zaterdag 19 augustus 2000:
Kleiduivenschieten aan de Smeijersweg ten noorden van de Lemselerbeek te Weerselo van
10.00 tot 19.00 uur.
Inlichtingen: G.J.A. Scholten, Scholtendijk 1, 7561 AR Deurningen, tel. 074-2772460

Zondag 27 augustus 2000:
Trekzakdag in de tuinen van restaurant 'de Stiftsschuur' van 11.30 tot 17.00 uur m.m.v. Dansgroep "De Krekkel" uit Enschede. Inlichtingen: Restaurant 'De Stiftsschuur', fam. G. Nijhof, Het Stift 13, 7595 LE Weerselo,
tel. 0541-661428.

Zondag 27 augustus 2000:
Trekkertrekwedstrijden van 09.30-17.30 uur aan de Vliegveldstraat te Deurningen.
Inlichtingen: Marco Sogtoen, Schalmedenweg 16, 7559 RB Hengelo, tel. 074-2772334

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie