Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VenW inzake de binnenvaart

Datum nieuwsfeit: 15-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief min vw informatie binnenvaart

Gemaakt: 22-8-2000 tijd: 15:55


3

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat


15 augustus 2000

Gaarne informeer ik u met deze brief over een aantal actuele binnenvaart onderwerpen die betrekking hebben op het internationale capaciteitsbeleid. Dat zijn achtereenvolgens «het fonds voor de binnenvaart» en «de oud-voor-nieuw (OVN) ratio» met ingang van augustus 2000.

Het fonds voor de binnenvaart.

De door de Europese Commissie gecoördineerde saneringsmaatregel (sloop- en OVN-regeling), vastgelegd in Verordening (EEG) Nr. 1101/89 van de Raad van 27 april 1989 betreffende de structurele sanering van de binnenvaart, expireerde per 28 april 1999.

Op dat moment bedroeg de ratio van de OVN in bijvoorbeeld de droge lading vaart nog 1¼ : 1. Met andere woorden, men diende 1¼ ton oude scheepsruimte te laten slopen, alvorens één nieuwe ton in de vaart te mogen brengen, of een bijdrage te betalen gelijk aan de toen geldende sloopuitkering voor een even groot schip. Het gaat om bedragen > een half miljoen gulden, in de tankvaart zelfs oplopend tot boven het miljoen.

Het zonder meer vervallen van de OVN-regeling kan zeer concurrentie-verstorend

werken. Om die reden, maar vooral omdat de OVN-regeling onmisbaar is gebleken voor een evenwichtige markt en deze regeling het belangrijkste instrument blijft waarmee bij ernstige marktverstoring kan worden ingegrepen, achtte de Raad het gewenst de OVN-regeling te handhaven gedurende een overgangsperiode van ten hoogste vier jaar. In die periode zal de ratio tot nul worden teruggebracht en de communautaire marktinterventie geleidelijk worden beëindigd.

Dit betekent dat er in de periode tot 2003 bijdragen in het kader van de OVN ontvangen zullen worden. Daarom regelt Verordening (EG) Nr.
718/1999 van de Raad van


29 maart 1999 dat de betrokken lidstaten verplicht zijn een «fonds voor de binnenvaart» op te richten. De sector heeft mij via het Overlegorgaan Goederenvervoer gevraagd een rente genererend fonds op te richten, bij voorkeur buiten de Rijksbegroting. Ik heb daar, in afwijzende zin, als volgt op gereageerd.

De Nederlandse overheid is geen voorstander van een extern fonds. Het fonds vloeit voort uit artikel 3 van Verordening 718/1999. Dit artikel bepaalt, dat het fonds wordt beheerd door de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat. Een verantwoordelijkheid die de overheid niet naast zich neer kan leggen. Dit impliceert, mede gelet op de strikte en formele regels van de Rijksbegroting, het verwerken van de bedragen in die begroting.

Met het Ministerie van Financiën is intensief overleg gevoerd, waarbij ook alternatieven, zoals een extern fonds, zijn besproken. Dit heeft niet tot een ander standpunt in dezen geleid. De Directie Financieel Economische Zaken van mijn ministerie heb ik nog wel verzocht om met Financiën na te gaan of met ingang van begrotingsjaar 2001 enige vorm van prijscompensatie op het sloopartikel mogelijk is. Ook wil ik garanderen, dat alle OVN-gelden, conform de afspraken in Brussel, naar de sector zullen terugvloeien. De Verordening bepaalt overigens niets over rentedragende beleggingen.

Er zijn situaties waarbij de overheid eerst een aantal jaren uitgaven doet, die pas jaren later worden vereffend met de inkomsten. Ik breng u het door de Nederlandse overheid in 1990 renteloos voorgeschoten bedrag van ± f. 90,- mln voor het doen van sloopuitkeringen in herinnering.

Verkeer en Waterstaat heeft voorts alle met de uitvoering van de saneringsregeling

verband houdende perceptie- en procedurekosten (circa f. 10 mln) met overheidsgeld betaald. Daar komt bij, het bedrag van f. 180,- mln dat sedert 1995 aan sloopuit-

keringen, à fonds perdu, werd uitgekeerd.

De begrotingssystematiek zoals door Nederland gehanteerd stemt overeen met die in de meeste andere bij de sloopregeling betrokken landen. Tot nu toe zegde alleen

Zwitserland een geringe rentevergoeding toe. In Duitsland is een soortgelijke regeling

in de maak. Onlangs bleek echter dat beide landen de intentie hadden om de rente-

opbrengsten voor nationale doeleinden te gebruiken en deze niet ten goede te laten

komen van het «fonds voor de binnenvaart». Dat zo zijnde, wijs ik gaarne op de vele miljoenen die Nederland, in tegenstelling tot de meeste andere betrokken lidstaten, jaarlijks uitgeeft ter stimulering van de binnenvaart. Acties met een niet uitsluitend nationale impact.

De oud-voor-nieuw ratio.

Al geruime tijd wordt er, door bedrijfsleven en lidstaten, bij de Europese Commissie aangedrongen op duidelijkheid over de afbouw van de OVN- verhoudingen tot medio 2003. Dit omdat de Verordening daarover zegt dat afbouw geleidelijk en in gelijke etappes moet geschieden. De Commissie heeft echter besloten om de afbouw stapsgewijze en op basis van jaarlijkse beslismomenten te realiseren, daarbij rekening houdend met de marktomstandigheden in de sector. Eveneens een in de Verordening neergelegde voorwaarde. In verband hiermee heeft de Commissie onlangs de eerste verlaging van de OVN-

verhouding voorbereid en aan het college van Commissarissen voorgelegd. Verwacht wordt dat genoemde verlaging begin augustus aanstaande zal zijn gerealiseerd. De ratio zullen er dan als volgt uitzien:

duwboten van 0,75 : 1 naar 0,50 : 1;

droge lading schepen van 1 : 1 naar 0,8 : 1; en

tankschepen van 1,3 : 1 naar 1,15 : 1.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie