Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Concept-nota Monumentenbeleid Breda aangenomen

Datum nieuwsfeit: 16-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda


NOTA GEKOESTERD KARAKTER, MONUMENTENBELEID BREDA

Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept-nota Gekoesterd Karakter over het monumentenbeleid voor kennisgeving aangenomen en vrijgegeven voor consultatie. De hoofduitgangspunten van de concept-nota sluiten aan op de Stadsvisie. In de nota heeft het college een aantal speerpunten uitgewerkt, met het doel het monumentenbeleid anders aan te pakken en te intensiveren.

Cultuurhistorische waarden

In de Stadsvisie wordt op meerdere plekken gewezen op het grote belang van cultuurhistorische waarden voor het versterken van de stad. De stad is voortdurend aan veranderingen onderhevig. De gemeente streeft er met haar monumentenbeleid naar de cultuurhistorische waarden bij het besturen van die veranderingen een groter gewicht te geven. Het gemeentebestuur hecht aan de historische kwaliteit van de stad en aanvaardt de consequenties die verbonden zijn aan het hebben van een monumentale stedelijke omgeving en interessante stedenbouwkundige structuren en landschappen.

Kwaliteit

Met deze nieuwe nota wil het gemeentebestuur, in aansluiting op de Welstandsnota van 1999, bijdragen aan de gedachtevorming over de manier waarop de kwaliteit in de gebouwde omgeving kan worden bevorderd en in stand gehouden. Ook wordt gekeken wat de rol van monumentenzorg daarbij kan zijn. Belangrijk daarbij is dat het beleid maatschappelijk draagvlak heeft. Overleg met belangengroepen kan daaraan bijdragen.

De vernieuwde Monumentenwet uit 1988 legt de verantwoordelijkheid voor het monumentenbeleid meer bij lagere overheden. Dat betekent dat de gemeente hierin een duidelijke taak heeft. Om dat beter waar te maken zijn zes speerpunten van beleid van belang.

Meer kennis van de cultuurhistorische waarden

Breda hecht al veel waarde aan bouwhistorisch onderzoek. In de komende jaren zal een bouwhistorische verkenning van alle panden in de binnenstad worden uitgevoerd. Vervolgens vindt een uitbreiding plaats naar de overige beschermde gezichten en gebieden van speciaal belang. De jonge monumenten zijn al goed beschreven. Er moet nog wel een goede inventarisatie plaatsvinden van de monumenten van vóór 1850, om de rijkslijst kwalitatief te verbeteren.

Parallel aan de bouwhistorische verkenning gaat de gemeente in de binnenstad historische rapportages per bouwblok opstellen.

Er komt ook meer aandacht voor historisch waardevolle interieurs.

De cultuurhistorische elementen in de openbare ruimte worden in kaart gebracht.

De gemeente bundelt alle beschikbare informatie in een cultuurhistorische atlas van Breda. Daarin komen ook gegevens over de archeologie te staan. De atlas is in de toekomst voor iedereen te raadplegen.

Verbeterde inbreng in planprocessen

Voor bijzondere gebieden zullen bij het maken van stedenbouwkundige plannen Cultuurhistorische Verkenningen worden opgesteld en zo nodig Cultuurhistorische Effectrapportages. De commissie WAM krijgt uitbreiding met een tweede monumentendeskundige.

Effectievere juridische bescherming

Het bestemmingsplan binnenstad biedt niet voldoende bescherming om sloop in het beschermd stadsgezicht tegen te houden. Het bestemmingsplan zal aangepast worden.

Actievere benadering van eigenaren

De gemeente zal eigenaren van monumenten op hun verantwoordelijkheid wijzen om deze in stand te houden en zorgvuldig te beheren. Zo nodig gaat de gemeente over tot aanschrijving op grond van de Woningwet. Bij Bouw- en Woningtoezicht is een speciale inspecteur voor monumenten aangesteld. De NV Stadsherstel zal nieuw leven worden ingeblazen en krijgt een grotere rol in het herontwikkelen van historische gebouwen en complexen.

In een kanjerplan staan de kerken en andere grote objecten die met voorrang behouden moeten blijven. Er komt onderzoek naar een subsidieregeling om eigenaren van gemeentelijke monumenten te stimuleren tijdig onderhoud te plegen.

Intensievere begeleiding restauraties

De monumenteninspecteur van Bouw- en Woningtoezicht toetst de uitvoering van restauraties aan de afgegeven vergunningen en zal de uitvoering ook verder intensief begeleiden, omdat vaak pas dan onverwachte zaken naar voren komen.

Efficiëntere inzet van geldelijke steun

De beschikbare subsidiegelden zijn niet toereikend om aan de restauratiebehoefte te kunnen voldoen. Het inzetten van subsidie vraagt om een bestuurlijke afweging. Daarvoor worden criteria aangereikt. Met een actief monumentenbeleid kan Breda met recht een beroep doen op het rijk om een deel van de extra monumentengelden binnen te slepen.

De concept-nota monumentenbeleid ligt ter inzage bij de balie Voorlichting in het Stadskantoor. Tot medio september zijn door iedereen reacties te geven. Betrokken organisaties ontvangen de concept-nota en worden uitgenodigd voor
consultatiebijeenkomsten. Na de consultatieperiode komt de nota opnieuw in het college. De gemeenteraad krijgt naar verwachting in de maand november het monumentenbeleid ter goedkeuring voorgelegd.

Breda, 16 augustus 2000

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie