Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over uitkering van de zalmsnip

Datum nieuwsfeit: 16-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over uitkering van de zalmsnip
Gemaakt: 22-8-2000 tijd: 14:18

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
16 augustus 2000
Hierbij bied ik u mede namens de minister en de staatssecretaris van Financiën de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Kant (SP) over de uitkering van de zalmsnip. Deze vragen werden ingezonden op 21 juli 2000 met kenmerk 2990014170.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

K.G. de Vries

Antwoorden op kamervragen van het lid Kant over uitkering van de Zalmsnip, nr. 2990014170.


1. Vindt u het aanvaardbaar dat in 10% van de gemeenten de zalmsnip niet direct bij de burger terechtkomt? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, wat gaat u hiertegen ondernemen?
Antwoord: In het artikel 'Gemeenten misbruiken zalmsnip' in de Telegraaf van 19 juli 2000, wordt aangegeven dat ruim 10% van de gemeenten de zalmsnip niet direct doorgeeft aan de burger. Dit percentage is afkomstig uit de 'Atlas van de lokale lasten 2000'. De Atlas is de naam van het onderzoek naar de ontwikkeling van de lokale belastingen en heffingen dat jaarlijks wordt uitgevoerd door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit Groningen. Uit de Atlas blijkt dat het percentage van ruim 10% betrekking heeft op twee situaties, namelijk ten eerste op de 11% van de gemeenten die minder dan f 100,- uitkeertren (11%) en dat ten tweede opveertien gemeenten waarbij de lastenverlichting zodanig in de tarieven verwerkt hebbenis dat deze er niet goed uit te halen is (2%). Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat lastenverlichting via verdiscontering in de tarieven afvalstoffenheffing en rioolrechten met ingang van 2000 is toegestaan. Ten aanzien van de eerste categorie gemeenten merk ik op dat tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel "voortzetting lokale lastenverlichting vanaf 2000" is ingestemd met het zogenoemde 'Leidse model', waarbij f 75,- wordt uitgekeerd aan alle huishoudens en f 25,-de resterende middelen wordent aangewend voor gericht nieuw minimabeleid als uiterlijk toegestane invulling van de f100-maatregel is gekenschetst. Het is dus binnen de grenzen van het Leidse model aanvaardbaar als gemeenten minder dan f 100,- uitkeren. Uit het onderzoek blijkt niet of de gemeenten die minder dan f 100,- uitkeren, de resterende middelen ook conform dat model inzettenhandelen. Ten aanzien van de tweede categorie gemeenten merk ik op dat de constatering dat de lastenverlichting op een niet traceerbare manier in de tarieven is verwerkt, niet hoeft te betekenenbetekent dat de lastenverlichting niet is verdisconteerd in de tarieven. Ook op dit onderdeel geeft het onderzoek geen duidelijkheid. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat met ingang van 2000 verdiscontering in de tarieven binnen randvoorwaarden is toegestaan.


2. Wat is uw reactie op de conclusie uit het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen dat bij 14 gemeenten onduidelijk is of en hoe het niet direct aan de burger uitgekeerde bedrag verwerkt is in de tarieven van de gemeentelijke lasten? Gaat u de desbetreffende gemeenten erop aanspreken dat dit alsnog inzichtelijk dient te worden gemaakt?
Antwoord: Zoals ik reeds bij de beantwoording van vraag 1 heb opgemerkt blijkt uit het onderzoek niet of de f100zalmsnip is verdisconteerd in de tarieven. Net als in 1998 en 1999 wordt de uitvoering van de lokale lastenverlichting weer gevolgd door middel van de Monitor Lokale lasten. De resultaten van de Monitor 2000 worden in september aan de Tweede Kamer toegestuurd. Ik heb inmiddels bij de veertien gemeenten die genoemd worden in het onderzoek, voorzover en waarvan ik niet reeds in een eerder stadium informatie heb opgevraagd, een toelichting gevraagd over of en hoe het niet direct aan de burger uitgekeerde bedrag is verwerkt in de tarieven.


3. Vindt u het acceptabel dat de inwoners van Maarssen helemaal geen zalmsnip krijgen uitgekeerd? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, wat gaat u tegen de gemeente Maarssen ondernemen?
Antwoord: Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maarssen is reeds in een eerder stadium informatie opgevraagd over de wijze waarop zij de lokale lastenverlichting uitvoeren. Uit die informatie blijkt dat de lastenverlichting volledig is verwerkt als heffingskorting opin de tarieven rioolrecht en afvalstoffenheffing. Daarnaast keert de gemeente aan kwijtscheldingsgerechtigden en aan personen in onzelfstandige woonruimten f 100,- uit. Deze invulling is in overeenstemming met het kader zoals dat is aangegeven in het antwoord op vraag 1.


4. Zijn er meer gemeenten waar de inwoners helemaal geen zalmsnip ontvangen? Zo ja, welke? Welke maatregelen gaat u nemen tegen deze gemeenten opdat de inwoners de zalmsnip alsnog ontvangen?
Antwoord: Op dit moment zijn mij geen gemeenten bekend waar de inwoners helemaal geen lokale lastenverlichting ontvangen.de inwoners geen zalmsnip ontvangen


5. Deelt u de mening dat het misbruik van de zalmsnip door gemeenten mogelijk is geworden omdat gemeenten sinds 1 januari 2000 zelf mogen bepalen hoe ze de zalmsnip aan de burgers uitbetalen en het daarmee ook mogelijk is geworden (een deel van) de zalmsnip te verrekenen in de gemeentelijke lasten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid wettelijk vast te leggen dat de zalmsnip direct en volledig aan de burger moet worden uitgekeerd om het risico van misbruik uit te sluiten?
Antwoord:
Vanaf 1 januari 2000 hebben gemeenten bij wet meer vrijheid gekregen in de vormgeving van de lokale lastenverlichting. Niet alleen is het mogelijk een nominale korting op de gemeentelijke belastingaanslag te geven, maar ook is het toegestaan de lastenverlichting te verdisconteren in de tarieven. Als gemeenten gebruik maken van deze toegestane beleidsvrijheid, kan er naar mijn mening geen sprake zijn van misbruik van de lokale lastenverlichting door gemeenten. In 2001 zal de regering, op basis van de uitkomsten van de Monitor Lokale lasten 2001, bezien of er een standpunt bepalen of de regeling inzake de lokale lastenverlichting kan worden gecontinueerd of dataanleiding is voor een andere structurele regeling.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie