Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV over uitbraak van varkenspest

Datum nieuwsfeit: 17-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief LNV uitbraak van varkenspest

Gemaakt: 21-8-2000 tijd: 10:22


3


25229 Varkenspest

Nr. 59 Brief van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 augustus 2000

In vervolg op mijn brief van 11 augustus jl. (TK 1999/2000, 25 229, nr. 58), waarin ik u heb geïnformeerd over de toenmalige stand van zaken ten aanzien van de uitbraak van Klassieke Varkenspest (KVP) in het Verenigd Koninkrijk en de als reactie daarop in Nederland genomen maatregelen, bericht ik u het volgende.

Stand van zaken Engeland

Op 14 augustus 2000 heeft het Verenigd Koninkrijk de volgende `totaalinformatie' over de situatie ten aanzien van de KVP-uitbraak bijgewerkt tot 13 augustus verstrekt.

Er zijn inmiddels 5 bedrijven waarvan bevestigd is dat er sprake is van een uitbraak van KVP (1 vermeerderingsbedrijf, 4 biggenopfokbedrijven met dieren afkomstig van dit vermeerderingsbedrijf). Deze vijf bedrijven zijn gelegen in Suffolk (3), Norfolk (1) en Essex (1). Rond alle vijf bevestigde uitbraken zijn, conform de EU-bestrijdingsrichtlijn, 3 km beschermingszones en
10 km toezichtzones ingesteld. De ingesloten gebieden omvatten in het totaal 1411 bedrijven, 78 daarvan zijn gelegen in de ingestelde drie km zones.

Het vermeerderingsbedrijf is vermoedelijk het als eerste besmet geraakte bedrijf. Dit bedrijf is mogelijk reeds begin juni besmet. De bron van de besmetting is nog niet achterhaald. Voorzichtigheidshalve heeft het VK getraceerd welke bedrijven sinds 1 mei 2000 biggen hadden ontvangen van dit vermeerderingsbedrijf. Dit bleken 11 biggenopfokbedrijven te zijn. De vier biggenopfokbedrijven die tussen
1 mei en 1 juni dieren hebben ontvangen zijn ingesloten en worden getest. Klinisch zijn er op deze bedrijven geen verschijnselen van KVP waargenomen. Van de 7 bedrijven die sinds 1 juni varkens van het vermeerderingsbedrijf ontvangen hebben zijn 4 bedrijven positief bevonden op KVP, de drie andere bedrijven waren negatief. Alle zeven bedrijven zijn inmiddels geruimd.

Naast de opfokbedrijven hebben ook acht mestbedrijven varkens van het vermeerderingsbedrijf ontvangen. Deze bedrijven zijn geïnspecteerd, ingesloten en worden getest. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen voor besmetting met KVP op deze bedrijven.

Het vermeerderingsbedrijf is onderdeel van een grote integratie, die ook biggenopfokbedrijven en mestbedrijven omvat. Deze integratie maakt gebruik van een groot aantal vermeerderingsbedrijven (47), waarvan 18 bedrijven reeds geïnspecteerd zijn (geen klinische verschijnselen van KVP) en worden getest. De 29 overige betrokken vermeerderingsbedrijven zullen uiterlijk 18 augustus bezocht zijn. Alle tot op heden positief bevonden bedrijven zijn onderdeel van genoemde integratie.

Stand van zaken in Nederland

Zoals vermeld in mijn brief van 11 augustus jl. is op donderdag 10 augustus een algeheel verbod ingesteld op het naar Nederland vervoeren en binnen Nederland vervoeren van varkens die afkomstig zijn uit het Verenigd Koninkrijk. De 67 bedrijven die sinds 1 juli varkens uit het Verenigd Koninkrijk hebben gekregen mogen in afwachting van de uitkomst van onderzoek naar eventuele besmetting met varkenspest, geen levende varkens van het bedrijf afvoeren. Bloedmonsters voor het eerste serologisch onderzoek zijn op 10, 11 en 12 augustus jl. door de RVV afgenomen. Overigens zijn zowel de betrokken veehouders als de betrokken dierenarts-praktici zeer behulpzaam geweest bij deze RVV bedrijfsbezoeken.

Voor de bedrijven die varkens uit het Verenigd Koninkrijk geïmporteerd hadden en waarbij de varkens op de dag van eerste bloedafname, minder dan 21 dagen in Nederland aanwezig waren, geldt dat de dieren minimaal
21 dagen na aankomst in Nederland voor een tweede maal serologisch onderzocht zullen worden. De bedrijven mogen geen varkens afvoeren tot ook het tweede serologische onderzoek negatief is gebleken. Gedurende de termijn van het afvoerverbod worden de bedrijven éénmaal per week door de Rijksdienst van de keuring van Vee en Vlees (RVV) bezocht.

Voor de bedrijven die varkens uit het Verenigd Koninkrijk geïmporteerd hadden en waarbij de varkens op de dag van bloedafname, 21 dagen of langer in Nederland aanwezig waren geldt dat van deze bedrijven geen varkens afgevoerd mogen worden totdat het serologisch onderzoek negatief is gebleken. Gedurende de termijn van het afvoerverbod worden de bedrijven éénmaal per week door de RVV bezocht. Inmiddels is voor
34 van deze bedrijven gebleken dat het serologisch onderzoek negatief is. Deze bedrijven worden derhalve door de RVV vrijgegeven.

Voor bedrijven die tussen 1 juni en 1 juli 2000 varkens uit het VK hebben ontvangen geldt dat deze bedrijven door de RVV worden bezocht, waarbij de RVV naar bevind van zaken zal handelen.

Door de AID wordt door middel van een 24-uur surveillance gecontroleerd op overtredingen van de ingestelde vervoersverboden. Daarnaast wordt de AID door de douane op de hoogte gesteld van eventuele importen van varkens uit het Verenigd Koninkrijk. Tot op heden zijn er geen overtredingen van de bestaande vervoersverboden vastgesteld.

Stand van zaken overige Lidstaten

Op 10 augustus heeft België met Nederland vergelijkbare maatregelen getroffen.

Op 11 augustus heeft Spanje besloten tot een verbod op de import van levende varkens, sperma én van varkens afkomstige producten, inclusief vlees. Duitsland heeft op 11 augustus aangegeven alle uit het VK geïmporteerde varkens te zullen controleren. Overige Lidstaten hebben geen specifieke acties ondernomen.

Besluit Europese Commissie van 14 augustus

Op 14 augustus heeft de Europese Commissie bekend gemaakt besloten te hebben tot het instellen van een exportverbod voor levende varkens en sperma uit Engeland. Dit besluit is op 17 augustus gepubliceerd en is van toepassing tot 31 augustus 2000. De maatregel zal op 22 augustus a.s. besproken worden in het Permanent Veterinair Comité.

Omdat in de beschikking Engeland wordt aangewezen als regio waarvoor het exportverbod geldt, is export van levende varkens en sperma vanuit Wales, Schotland en Noord-Ierland wel toegestaan. Als aanvullende zekerheid worden bij export van levende varkens vanuit deze regio's eisen gesteld aan de bedrijven waarvan de dieren afgevoerd worden: de bedrijven uit deze regio's mogen pas varkens van hun bedrijf afvoeren indien de laatste aanvoer van varkens minimaal 30 dagen geleden is én bij export van varkens dient de ontvangende Lidstaat drie dagen tevoren van de export op de hoogte gesteld te worden. Daarnaast worden extra eisen gesteld aan de reiniging en ontsmetting van veewagens waarmee varkens vervoerd zijn.

In de beschikking wordt aangegeven dat Lidstaten door hun genomen maatregelen in overeenstemming dienen te brengen met de beschikking.

Gevolgen voor Nederland van de EU-beschikking van 14 augustus

Gelet op de beschikking van de Commissie van 14 augustus en gelet op de nu beschikbare informatie uit het Verenigd Koninkrijk, waaruit blijkt dat de ziekte zich vooralsnog beperkt tot het zuidoosten van Engeland, heb ik besloten de Nederlandse regelgeving in lijn te brengen met de beschikking van de Europese Commissie. De daartoe benodigde aanpassing van de regelgeving is op 17 augustus in de Staatscourant gepubliceerd. Daarnaast heb ik besloten de bestaande preventieve maatregelen ten aanzien van de reiniging en ontsmetting van veewagens afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk alsmede de maatregelen ten aanzien van de bedrijven die eerder varkens uit het Verenigd Koninkrijk ontvangen hebben, in stand te laten. Voorts heb ik besloten vooralsnog bij alle uit Schotland, Wales en Noord-Ierland in te voeren varkens een 100% bestemmingscontrole uit te voeren.

Dit betekent dat vanaf 17 augustus vervoer naar Nederland van varkens afkomstig uit Schotland, Wales en Noord-Ierland weer mogelijk wordt onder de in de beschikking genoemde voorwaarden. Ook vervoer binnen Nederland van uit deze regio's in het Verenigd Koninkrijk afkomstige dieren die na 17 augustus 2000 binnen Nederland gebracht zijn, zal weer mogelijk zijn. Het verbod tot verzamelen van varkens afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van Engeland, wordt opgeheven.

De bedrijven die op dit moment een vervoersverbod opgelegd hebben gekregen blijven gesloten totdat de resultaten van het bloedonderzoek bekend zijn en de bedrijven vrij verklaard kunnen worden van KVP. Ik acht deze maatregel gewenst, omdat de extra zekerheden die nu ingebouwd worden bij de nieuwe importen uit genoemde regio's nog niet van toepassing waren toen de invoer plaatsvond van de dieren die zich nu reeds in Nederland bevinden.

Daarnaast is de import van sperma van varkens afkomstig uit Engeland op basis van de beschikking van de Europese Commissie verboden. Ik heb besloten tot het uitvoeren van onderzoek bij één bedrijf waar sperma is gebruikt dat afkomstig is uit Engeland en dat na 1 juli jl. geïmporteerd is. Ook dit bedrijf zal door de RVV worden onderzocht en mag geen dieren of sperma van het bedrijf afvoeren totdat de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

L.J. Brinkhorst

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie