Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nota van wijziging Bestrijdingsmiddelenwet

Datum nieuwsfeit: 17-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

nvw landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen
Gemaakt: 18-8-2000 tijd: 16:15


4


27 076

Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen)

Nr. 9

NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 18 augustus 2000 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel B, wordt het voorgestelde artikel
25c als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd: a. Aan het slot van onderdeel c worden het leesteken «komma» en het woord «en» vervangen door het leesteken «puntkomma».

b. In onderdeel d wordt «toegelaten is geweest» vervangen door «laatstelijk op 10 mei 1999 toegelaten is geweest», wordt het leesteken «punt» aan het slot vervangen door het leesteken «komma» en wordt na laatstbedoeld leesteken «komma» toegevoegd «en».

c. Aan het slot wordt een onderdeel toegevoegd:

e. niet van toepassing op een gewasbeschermingsmiddel waarvan de toelating is ingetrokken op verzoek van de toelatinghouder of ten aanzien waarvan geen aanvraag tot verlenging van de toelating is ingediend.


2. In het derde lid, onderdeel a, wordt «één of meer malen» vervangen door: eenmaal.
B Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «zijn van rechtswege toegelaten» vervangen door «zijn, in afwijking van de bij of krachtens de artikelen 3 en 3a van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 gestelde regelen of beginselen inzake de toelatingscriteria, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, ten negende en ten tiende, van voornoemde wet, en artikel 4, eerste lid, van voornoemde wet, van rechtswege toegelaten», wordt «met ingang van 1 januari
2001» vervangen door «met ingang van 1 juli 2001» en wordt aan het slot toegevoegd: , met dien verstande dat artikel 25c, tweede lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 van overeenkomstige toepassing is. 2. In het tweede lid wordt «vóór 1 januari 2001» vervangen door «vóór 1 juli

2001» en wordt «met ingang van 1 januari 2002» vervangen door «met ingang van 1 juli 2002». 3. In het zesde lid wordt in de tweede volzin «met betrekking waartoe» vervangen door «ten aanzien waarvan» en wordt aan het slot van de tweede volzin toegevoegd: , met dien verstande dat artikel 25c, tweede lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet
1962 van overeenkomstige toepassing is. C In artikel IV wordt «terugwerkt tot en met 1 september 1999» vervangen door: terugwerkt tot en met 10 mei 2000. D De bijlage bij het voorstel van wet wordt vervangen door de onderstaande bijlage: Bijlage als bedoeld in artikel II, eerste lid, van de Wet houdende wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen)

werkzame stof
doeleinden


1.
carbaryl insectenbestrijding in de teelt van appel, peer, pruim, zoete kers, zure kers

vruchtverdunning in de teelt van appel

2.

carbofuran
insectenbestrijding in de teelt van lelies (ol*), boomkwekerijgewassen, vaste planten, aardbeien (ol), bloemisterijgewassen, bleekselderij (ol)


3.
chloorpyrifos insectenbestrijding in de teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewasssen, rode kool, savooiekool, spitskool, witte kool, bloemkool, Chinese kool, broccoli, spruitkool, koolrabi, andijvie, kroot, peen, wortel, prei, gladiool, iris, tulp, consumptie- en fabrieksaardappel


4.

chloridazon
onkruidbestrijding in de teelt van bloembolgewassen


5.

dichloorvos
insectenbestrijding in: de teelt van uitgangsmateriaal (og**) van kropsla, ijsbergsla, andijvie, spinazie, postelein, veldsla, slabonen, snijbonen, kouseband, aubergine, augurk, courgette, komkommer, meloen, paprika, pattison, Spaanse peper, tomaat, bloemkool, broccoli, Chinese kool, koolrabi, radijs, rammenas, knolselderij, wortel, snijselderij, bleekselderij, peterselie, knolvenkel, aardbei en bloemisterijgewassen de geïntegreerde teelt (og) van aardbei, aubergine, courgette, komkommer, paprika, rode peper, tomaat en bloemisterijgewassen

correctiemiddel in de bestrijding van trips in de geïntegreerde teelt van aardbeien (ol)


6.
fenbutatinoxide mijtenbestrijding in de teelt van appel (ol), peer (ol), pruim (ol), kers(ol), aardbei (ol), boomkwekerijgewassen (ol), aubergine (og**), augurk (og), courgette (og), komkommer (og), meloen (og), paprika (og), tomaat (og)


7.

parathion-ethyl

insecten- en mijtenbestrijding in de teelt van frambozen, bramen en bessen


8.
penconazool

schimmelbestrijding in de teelt van braam, framboos, aardbei


9.
pirimifos-methyl insecten- en mijtenbestrijding in de teelt (og) van aubergine, komkommer, meloen, paprika, tomaat , bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste planten


10.

propachloor
onkruidbestrijding in de teelt van uigewassen, prei, radijs, rettich, koolraap, koolrabi, dahlia, Liatris spicata en in de bloemenzaadteelt en bloementeelt


11.

simazin
onkruidbestrijding in de teelt van aardbei, boomkwekerijgewassen, trekheesters, vaste planten, doperwt, herfst- en winterprei, schorseneer, (Chinese) rabarber


* ol = open lucht * og = onder glas TOELICHTING De toelating van een op grond van het voorgestelde artikel 25c toegelaten gewasbeschermingsmiddel op grond van landbouwkundige onmisbaarheid kon telkens worden verlengd met ten hoogste twee jaren indien op grond van onderzoek was gebleken dat nog steeds aan de voorwaarden voor zodanige toelating werd voldaan. Op grond van de in onderdeel A, onder 2, aangebrachte wijziging zal de toelating slechts eenmaal kunnen worden verlengd. In onderdeel A, onder 1, punt b, is het in het wetsvoostel vervatte uitgangspunt dat slechts die gewasbeschermingsmiddelen voor een toelating vanwege landbouwkundige onmisbaarheid in aanmerking komen, die zijn toegelaten of toegelaten zijn geweest, nader geconcretiseerd. Het is niet de bedoeling van het wetsvoorstel dat voor verouderde middelen die reeds lange tijd niet meer zijn toegelaten, alsnog een aanvraag voor de landbouwkundige onmisbaarheidsvoorziening kan worden ingediend. Teneinde hieraan invulling te geven is in artikel 25c, tweede lid, onderdeel d, opgenomen dat een gewasbescherming dat thans niet meer is toegelaten, laatstelijk op 10 mei 1999 nog wel was toegelaten. De gekozen peildatum houdt met name verband met de opname in de bijlage bij het wetsvoorstel van de werkzame stof Dichloorvos (zie hieronder). In onderdeel A, onder 1, punt c, is nader tot uitdrukking gebracht dat voor een toelating van een gewasbeschermingsmiddel wegens landbouwkundige onmisbaarheid evenmin die middelen in aanmerking komen, waarvan de toelating is ingetrokken op verzoek van de toelatinghouder of ten aanzien waarvan geen actie tot verlenging van de toelating is genomen. Datzelfde is eveneens gedaan ten aanzien van de toelating van rechtswege, zoals voorzien in artikel II van het wetsvoorstel (zie onderdeel B, onder 1 en 3, van de onderhavige nota van wijziging). Onderdeel B, onder 1, voorziet in het licht van de voortgang in de totstandkoming van het onderhavige wetsvoorstel in een aanpassing van de termijn waarbinnen de toelatinghouder van een gewasbeschermingsmiddel op basis van één van de in de bijlage aangewezen werkzame stoffen een aanvraag voor een toelating op grond van het voorgestelde artikel 25c moet indienen, wil dat middel in aanmerking blijven komen voor de tijdelijke toelating van rechtswege. Tevens wordt in het verlengde daarvan met onderdeel B, onder 2, de uiterste geldigheidsduur van de toelating van rechtswege lopende de behandeling van de aanvraag aangepast. Ook is met onderdeel B, onder
1, de verhouding tussen de tijdelijke toelating van rechtswege zoals opgenomen in artikel II van het wetsvoorstel, en de reguliere toelatingen verduidelijkt. Met onderdeel C is een aanpassing aangebracht in de duur van de terugwerkende kracht van artikel II, eerste lid. De terugwerkende kracht is teruggebracht tot en met 10 mei
2000, zijnde de datum van inwerkingtreding van het Besluit van 15 maart 2000, houdende wijziging van het Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen (aanvullende milieucriteria) (Stb. 136) en de op dat besluit gebaseerde Tijdelijke regelingen aanwijzingen landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen I en II. Met onderdeel D wordt de bijlage bij het wetsvoorstel geactualiseerd en geconcretiseerd. Zo zijn thans de doeleinden voor gebruik waarvoor de betrokken middelen van rechtswege zijn toegelaten, nader aangeduid, overeenkomstig de laatstelijk geldende toelatingsbesluiten voor de betrokken werkzame stof. Voorts zijn overeenkomstig de brief aan de Tweede Kamer van 28 juni 2000 (TK 1999-2000, 21 677, nr. 59) de werkzame stoffen parathion-ethyl en dichloorvos in de bijlage opgenomen. DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ, G.H. Faber

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie