Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nota van wijziging Bestrijdingsmiddelenwet

Datum nieuwsfeit: 17-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

nvw landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen
Gemaakt: 18-8-2000 tijd: 16:15


4


27 076

Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen)

Nr. 9

NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 18 augustus 2000 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel B, wordt het voorgestelde artikel
25c als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd: a. Aan het slot van onderdeel c worden het leesteken «komma» en het woord «en» vervangen door het leesteken «puntkomma».

b. In onderdeel d wordt «toegelaten is geweest» vervangen door «laatstelijk op 10 mei 1999 toegelaten is geweest», wordt het leesteken «punt» aan het slot vervangen door het leesteken «komma» en wordt na laatstbedoeld leesteken «komma» toegevoegd «en».

c. Aan het slot wordt een onderdeel toegevoegd:

e. niet van toepassing op een gewasbeschermingsmiddel waarvan de toelating is ingetrokken op verzoek van de toelatinghouder of ten aanzien waarvan geen aanvraag tot verlenging van de toelating is ingediend.


2. In het derde lid, onderdeel a, wordt «één of meer malen» vervangen door: eenmaal.
B Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «zijn van rechtswege toegelaten» vervangen door «zijn, in afwijking van de bij of krachtens de artikelen 3 en 3a van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 gestelde regelen of beginselen inzake de toelatingscriteria, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, ten negende en ten tiende, van voornoemde wet, en artikel 4, eerste lid, van voornoemde wet, van rechtswege toegelaten», wordt «met ingang van 1 januari
2001» vervangen door «met ingang van 1 juli 2001» en wordt aan het slot toegevoegd: , met dien verstande dat artikel 25c, tweede lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 van overeenkomstige toepassing is. 2. In het tweede lid wordt «vóór 1 januari 2001» vervangen door «vóór 1 juli

2001» en wordt «met ingang van 1 januari 2002» vervangen door «met ingang van 1 juli 2002». 3. In het zesde lid wordt in de tweede volzin «met betrekking waartoe» vervangen door «ten aanzien waarvan» en wordt aan het slot van de tweede volzin toegevoegd: , met dien verstande dat artikel 25c, tweede lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet
1962 van overeenkomstige toepassing is. C In artikel IV wordt «terugwerkt tot en met 1 september 1999» vervangen door: terugwerkt tot en met 10 mei 2000. D De bijlage bij het voorstel van wet wordt vervangen door de onderstaande bijlage: Bijlage als bedoeld in artikel II, eerste lid, van de Wet houdende wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen)

werkzame stof
doeleinden


1.
carbaryl insectenbestrijding in de teelt van appel, peer, pruim, zoete kers, zure kers

vruchtverdunning in de teelt van appel

2.

carbofuran
insectenbestrijding in de teelt van lelies (ol*), boomkwekerijgewassen, vaste planten, aardbeien (ol), bloemisterijgewassen, bleekselderij (ol)


3.
chloorpyrifos insectenbestrijding in de teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewasssen, rode kool, savooiekool, spitskool, witte kool, bloemkool, Chinese kool, broccoli, spruitkool, koolrabi, andijvie, kroot, peen, wortel, prei, gladiool, iris, tulp, consumptie- en fabrieksaardappel


4.

chloridazon
onkruidbestrijding in de teelt van bloembolgewassen


5.

dichloorvos
insectenbestrijding in: de teelt van uitgangsmateriaal (og**) van kropsla, ijsbergsla, andijvie, spinazie, postelein, veldsla, slabonen, snijbonen, kouseband, aubergine, augurk, courgette, komkommer, meloen, paprika, pattison, Spaanse peper, tomaat, bloemkool, broccoli, Chinese kool, koolrabi, radijs, rammenas, knolselderij, wortel, snijselderij, bleekselderij, peterselie, knolvenkel, aardbei en bloemisterijgewassen de geïntegreerde teelt (og) van aardbei, aubergine, courgette, komkommer, paprika, rode peper, tomaat en bloemisterijgewassen

correctiemiddel in de bestrijding van trips in de geïntegreerde teelt van aardbeien (ol)


6.
fenbutatinoxide mijtenbestrijding in de teelt van appel (ol), peer (ol), pruim (ol), kers(ol), aardbei (ol), boomkwekerijgewassen (ol), aubergine (og**), augurk (og), courgette (og), komkommer (og), meloen (og), paprika (og), tomaat (og)


7.

parathion-ethyl

insecten- en mijtenbestrijding in de teelt van frambozen, bramen en bessen


8.
penconazool

schimmelbestrijding in de teelt van braam, framboos, aardbei


9.
pirimifos-methyl insecten- en mijtenbestrijding in de teelt (og) van aubergine, komkommer, meloen, paprika, tomaat , bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste planten


10.

propachloor
onkruidbestrijding in de teelt van uigewassen, prei, radijs, rettich, koolraap, koolrabi, dahlia, Liatris spicata en in de bloemenzaadteelt en bloementeelt


11.

simazin
onkruidbestrijding in de teelt van aardbei, boomkwekerijgewassen, trekheesters, vaste planten, doperwt, herfst- en winterprei, schorseneer, (Chinese) rabarber


* ol = open lucht * og = onder glas TOELICHTING De toelating van een op grond van het voorgestelde artikel 25c toegelaten gewasbeschermingsmiddel op grond van landbouwkundige onmisbaarheid kon telkens worden verlengd met ten hoogste twee jaren indien op grond van onderzoek was gebleken dat nog steeds aan de voorwaarden voor zodanige toelating werd voldaan. Op grond van de in onderdeel A, onder 2, aangebrachte wijziging zal de toelating slechts eenmaal kunnen worden verlengd. In onderdeel A, onder 1, punt b, is het in het wetsvoostel vervatte uitgangspunt dat slechts die gewasbeschermingsmiddelen voor een toelating vanwege landbouwkundige onmisbaarheid in aanmerking komen, die zijn toegelaten of toegelaten zijn geweest, nader geconcretiseerd. Het is niet de bedoeling van het wetsvoorstel dat voor verouderde middelen die reeds lange tijd niet meer zijn toegelaten, alsnog een aanvraag voor de landbouwkundige onmisbaarheidsvoorziening kan worden ingediend. Teneinde hieraan invulling te geven is in artikel 25c, tweede lid, onderdeel d, opgenomen dat een gewasbescherming dat thans niet meer is toegelaten, laatstelijk op 10 mei 1999 nog wel was toegelaten. De gekozen peildatum houdt met name verband met de opname in de bijlage bij het wetsvoorstel van de werkzame stof Dichloorvos (zie hieronder). In onderdeel A, onder 1, punt c, is nader tot uitdrukking gebracht dat voor een toelating van een gewasbeschermingsmiddel wegens landbouwkundige onmisbaarheid evenmin die middelen in aanmerking komen, waarvan de toelating is ingetrokken op verzoek van de toelatinghouder of ten aanzien waarvan geen actie tot verlenging van de toelating is genomen. Datzelfde is eveneens gedaan ten aanzien van de toelating van rechtswege, zoals voorzien in artikel II van het wetsvoorstel (zie onderdeel B, onder 1 en 3, van de onderhavige nota van wijziging). Onderdeel B, onder 1, voorziet in het licht van de voortgang in de totstandkoming van het onderhavige wetsvoorstel in een aanpassing van de termijn waarbinnen de toelatinghouder van een gewasbeschermingsmiddel op basis van één van de in de bijlage aangewezen werkzame stoffen een aanvraag voor een toelating op grond van het voorgestelde artikel 25c moet indienen, wil dat middel in aanmerking blijven komen voor de tijdelijke toelating van rechtswege. Tevens wordt in het verlengde daarvan met onderdeel B, onder 2, de uiterste geldigheidsduur van de toelating van rechtswege lopende de behandeling van de aanvraag aangepast. Ook is met onderdeel B, onder
1, de verhouding tussen de tijdelijke toelating van rechtswege zoals opgenomen in artikel II van het wetsvoorstel, en de reguliere toelatingen verduidelijkt. Met onderdeel C is een aanpassing aangebracht in de duur van de terugwerkende kracht van artikel II, eerste lid. De terugwerkende kracht is teruggebracht tot en met 10 mei
2000, zijnde de datum van inwerkingtreding van het Besluit van 15 maart 2000, houdende wijziging van het Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen (aanvullende milieucriteria) (Stb. 136) en de op dat besluit gebaseerde Tijdelijke regelingen aanwijzingen landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen I en II. Met onderdeel D wordt de bijlage bij het wetsvoorstel geactualiseerd en geconcretiseerd. Zo zijn thans de doeleinden voor gebruik waarvoor de betrokken middelen van rechtswege zijn toegelaten, nader aangeduid, overeenkomstig de laatstelijk geldende toelatingsbesluiten voor de betrokken werkzame stof. Voorts zijn overeenkomstig de brief aan de Tweede Kamer van 28 juni 2000 (TK 1999-2000, 21 677, nr. 59) de werkzame stoffen parathion-ethyl en dichloorvos in de bijlage opgenomen. DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ, G.H. Faber

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...