Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Sittard

Datum nieuwsfeit: 17-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Sittard

Openbare bekendmakingen week 33 2000

Aanvraag bouwvergunning
Woningwet


dossiernr. 00383 Aanbrengen schilderwerk voorgevel Putstraat 88 en
90


dossiernr. 00424 Bouwen woning bestemmingsplangebied Hoogveld, kavel F9


dossiernr. 00533 Bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw in bedrijvenstad Fortuna Parijsboulevard, vlek 10


dossiernr. 00470 Bouwen veranda Past. Janssenstraat 53

dossiernr. 00539 Bouwen carport Oude Heiweg 25

dossiernr. 00537 Bouwen werktuigenloods Heistraat 48 te Einighausen

dossiernr. 00536 Plaatsen tijdelijke huisvestingsunit St. Josephstraat 6


dossiernr. 00535 Veranderen benedenraam in voorgevel Broekstraat 19

dossiernr. 00534 Bouwen dakkapel Meishagerstraat 8

dossiernr. 00542 Aanbrengen van reclame en reclamezuil Bergerweg 73

dossiernr. 00524 Bouwen berging en raam Hoogveldlaan, kavel AJ 21

dossiernr. 00526 Bouwen veranda Finlandstraat 16

dossiernr. 00521 Uitbreiden woning Ruysdaelstraat 20

dossiernr. 00422 Uitbreiden woning en garage Van Breylstraat 21

dossiernr. 00464 Bijbouwen garage en berging Mgr. Claessensstraat 63
Tegen deze bouwaanvragen kunnen geen bezwaarschriften in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht worden ingediend

Bouwvergunning
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Aanvraag bouwvergunning ontvangen voor het uitbreiden en verbouwen van een woning aan de Rolandsweg 66, op het perceel kadastraal bekend als gemeente Sittard, sectie D, nummer 1754.
Stukken liggen met ingang van 17 augustus 2000 gedurende vier weken voor ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen in de hal van het Stadhuis. Gedurende deze termijn kan een ieder ten aanzien van deze aanvraag schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Sittard

Wet geluidhinder (herhaling)
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt bekend dat hij bij de besluiten van 3 mei 2000, kenmerk MBG
2000049878 en MBG 2000049881, met toepassing van artikel 90, tweede en derde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen in de gemeente Sittard mogen ondervinden. Het betreft de volgende categorieën woningen:

- bestaande woningen die op 1 maart 1986 een geluidsbelasting ondervonden vanwege een aanwezige weg van ten minste 65 dB(A), dan wel
60 dB(A) ingeval zij deel uitmaken van een verzameling van woningen waarvan ten minste 1 woning een geluidsbelasting op dat tijdstip ondervond van ten minste 65 dB(A) (A-lijst);

- bestaande woningen die op 1 juli 1897 een geluidsbelasting ondervonden vanwege een aanwezige spoorweg van meer dan 65 dB(A) (Raillijst).
Met toepassing van artikel 90, vierde lid, van de Wet geluidhinder heeft hij bij voornoemd besluit tevens de gevelmaatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, binnen de woningen.
De besluiten en de daaraan te grondslag liggende stukken liggen met ingang van 10 juli 2000 t/m 21 augustus 2000, gedurende de bezwaartermijn, ter inzage bij:

- het Stadhuis van de gemeente Sittard, sector Stadsontwikkeling, afdeling Milieu, kamer 3.11 (046-4596715), Hub Dassenplein 1, Sittard, elke werkdag van 09.00 uur tot 13.00 uur. Gedurende deze termijn worden de stukken desgevraagd op zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur in het Domein, Kapittelstraat 6, Sittard ter inzage gelegd.
- Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te Den Haag (Rijnstraat 8, bibliotheek) gedurende werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Tot de besluiten behoren de lijsten van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.
Tegen genoemde besluiten kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Het bezwaar dient te worden gericht aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Directie Geluid en Verkeer IPC 635,postbus 30945, 2500 GX Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Indien de behoefte bestaat om het bezwaar mondeling toe te lichten dient dit kenbaar gemaakt te worden aan mevrouw van der Toorn, telefoon: (030) 6872222. Bij gebleken belangstelling zal een hoorzitting worden georganiseerd.
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu
Voor deze: De directeur-generaal Milieubeheer o.l.: de wnd. Directeur Geluid en Verkeer
dr. C.M. Plug.© Gemeente Sittard

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie