Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 17-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer* Besluiten B&W


+ 17-08-2000

... B & W-nieuws augustus 2000

B&W-nieuws augustus 2000
Hieronder een aantal B&W besluiten waarvan publicatie uitgesteld is vanwege het tekstueel aanpassen van de stukken c.q. informeren van belanghebbenden

Ruimte, Wonen en Economie
Het college stemt in met de ontwerpen voor de aanleg van drie rotondes in Burgerveen, 't Kabel, Weteringbrug en het Rijsenhoutse plateau. De plannen voor de nieuwe rotondes in Burgerveen en 't Kabel worden nu volgens artikel 19 WRO in procedure gebracht. Voor de aanpassing van de kruising in Rijsenhout en de rotonde in Weteringbrug is geen planologische procedure nodig. De omwonenden zijn betrokken geweest bij de voorbereiding van de ontwerpen. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden voor het Rijsenhoutse plateau en de rotonde Weteringbrug in september/oktober 2000 starten.

Verkeer en Vervoer
Het college gaat akkoord met het verzoek van Railion (voormalig NS Cargo) om medewerking te verlenen aan een proef van een nieuw vervoersconcept, de OverNight Express per 1 oktober a.s. Het gaat hierbij om een nachttrein bestaande uit 1/3 reizigersrijtuigen en
2/3 goederenwagons tussen Amsterdam CS-Milaan. Voorafgaand aan vertrek resp. na aankomst in Amsterdam worden de goederenwagons tussen 11.00 en 17.00 uur beladen en gelost op het opstelterrein ten noorden van de Bennebroekerweg. De proefneming wordt op de voorgestelde locatie na twee jaar beëindigd omdat het terrein dan nodig is voor de aanleg van de HSL-lijn. Het voorstel wordt besproken in de raadscommissie verkeer en vervoer.

Het college gaat akkoord om - vooruitlopend op de herziening van het bestemmingsplan "Landelijk Gebied" - te gedogen dat de voormalige agrarische bedrijfsloods naast Spieringweg 1135-A in Zwaanshoek wordt gebruikt als paardenstalling met uitsluiting van activiteiten als het geven van instructie, het bieden van rijmogelijkheden, het ontplooien van horeca-activiteiten en een ontwikkeling tot manege, zodat er geen publieksaantrekkende werking ontstaat.

Welzijn, Onderwijs en Cultuur
Mainport en Groen
Het college gaat akkoord met de hoofdlijnen van het "Koersenplan" van de Stichting Mainport en Groen. Dit plan behelst een herbezinning op de uitgangspunten inrichting, verwerving en beheer. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor de aankoop van grond niet 80.000 maar 150.000 gulden per ha wordt gereserveerd en het gemiddelde budget voor de inrichting wordt verlaagd van 105.000 naar 60.000 gulden per ha. Het accent wordt meer gelegd op een basisinrichting van verbindingszones en lijnelementen en relaties met andere projecten zoals het Strategisch Grondproject. Of door deze bijgestelde ambitie het afgesloten Convenant Mainport en Groen moet worden aangepast zal bij de nadere uitwerking duidelijk worden. De raadscommissie ROL buigt zich op 18 september over het Koersenplan.

VINEX
Het college heeft de zevende bestuurlijke voortgangsrapportage van het programma VINEX vastgesteld. Uit de plannen blijkt dat de nieuwbouwwijk Getsewoud-Zuid haar voltooiing nadert en in Getsewoud-Noord de contouren van de eerste woningen verrijzen. Ook in het plangebied Floriande zijn deze contouren zichtbaar en na de zomervakantie zal het terrein in Vijfhuizen bouwrijp worden gemaakt. De Hoofdinfrastructuur rondom Getsewoud-Zuid is klaar en het zogenaamde hoefijzer rondom Getsewoud-Noord is in uitvoering. Het profiel van de N22 Zuid ligt er al voor een belangrijk deel en met de reconstructie van Leenderbos is een aanvang gemaakt. De aanbesteding van de Spoorlaan is afgerond en zal worden gegund. De definitieve ontwerpen van de bruggen over de hoofdvaart worden momenteel getoetst en binnenkort vastgesteld. Bij de realisering van het VINEX programma wordt rekening gehouden met de speerpunten uit het manifest van VROM "handvest kwaliteit van VINEX locaties", zoals bijv. gezamenlijk werken aan tijdig en goed bereikbare VINEX locaties; grotere differentiatie, meer woonkwaliteit en meer keuzevrijheid voor de consument. Als we de kwaliteit van de Haarlemmermeerse VINEX wijken afzetten tegen de voorgenomen intenties van de staatssecretaris van VROM en ontwikkelaars dan is de conclusie gerechtvaardigd dat we op de goede weg zitten. De raadscommissie VINEX en Volkshuisvesting ontvangt de rapportage ter kennisname.

Bestuursdiemst
Het college heeft kennis genomen van de uitkomsten van het O&S onderzoek "de burgers over de visie Hart voor Haarlemmermeer". Dit onderzoek heeft plaatsgevonden voor de stadsdebatten die zijn gehouden over de ontwikkelingsvisie. De meningen over de visie blijken uiteen te lopen. Ongeveer 49% van de respondenten is overwegend positief en ziet veel goede ideeën in de visie. Daarentegen heeft 48% kritiek op verschillende onderdelen. De enquête in zijn geheel is niet representatief voor alle inwoners van de gemeente Haarlemmermeer, maar geeft wel een indicatie van de mening van de inwoners. De resultaten zullen worden meegenomen in de verwerking van alle binnengekomen reacties. Naar verwachting zal het stedenbouwkundig plan van eisen en de eventuele varianten eind september/begin oktober in het college worden besproken.

Bezwaarschriften
Het college heeft het bezwaarschrift van de Stichting Hoofddorp-Noord tegen de bouw van een bedrijfspand/kantorencomplex aan de Wormerstraat in Hoofddorp-Noord niet ontvankelijk verklaard omdat er nog geen vrijstelling c.q. bouwvergunning is verleend.

Het college heeft het bezwaarschrift tegen de verleende vergunning tot sloop van de noodwoning Kromme Spieringweg 295 te Vijfhuizen ongegrond verklaard.

Het college heeft het bezwaarschrift van de Wijkraad Hoofddorp-Oost c.s. tegen de verleende sloopvergunning voor een woning aan de Parklaan 33 ongegrond verklaard.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie