Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Memorie van toelichting inz naamswijziging verzekeringskamer

Datum nieuwsfeit: 18-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

mem v toel inz wijz wetten ivm naamswijziging verzekering skamer

Gemaakt: 18-8-2000 tijd: 15:


6


27251 Wijziging van een aantal wetten in verband met de naamswijziging van de Verzekeringskamer, alsmede wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde op enkele punten de verhouding van de Ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de Pensioen- & Verzekeringskamer nader te regelen

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEEN Het advies van de Raad van State (van het Koninkrijk) wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel
25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State).
In paragraaf 5.2 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enkele andere wetten onder meer met het oog op verbetering van het toezicht op de invoering van een verbod op uitstelfinanciering van pensioenaanspraken en verduidelijking van de regels inzake waardeoverdracht van pensioen (wijziging PSW in verband met toezicht, verbod op uitstelfinanciering en waardeoverdracht) (kamerstukken II 1998/99, 26415), is aangekondigd dat de naam van de Verzekeringskamer zal worden gewijzigd. Tevens werd daarin een aantal wijzigingen in de Wet toezicht verzekeringsbedrijf
1993 (Wtv 1993) aangekondigd in de verhouding tussen de Ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de Verzekeringskamer. Het betreft de volgende onderwerpen:

de door de raad van toezicht van de Verzekeringskamer vastgestelde begroting zal in de toekomst de goedkeuring behoeven van de Ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

toevoeging van een wettelijke procedure voor schorsing van bestuursleden van de Verzekeringskamer;

toevoeging van een bepaling met betrekking tot periodieke evaluatie van de Verzekeringskamer.

Het voorliggende wetsvoorstel strekt ter uitvoering van bovengenoemde voornemens.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel I

De Verzekeringskamer is de toezichthouder op zowel verzekeraars als op pensioenfondsen. Het toezicht op beide soorten financiële instellingen is echter niet in alle opzichten identiek; het onderscheidt zich op een aantal onderdelen. Teneinde beide toezichtstaken en toezichtsterreinen in de naamstelling tot uitdrukking te brengen wordt voorgesteld de naam van de Verzekeringskamer te wijzigen in Pensioen- & Verzekeringskamer.

Artikel II

A

Verwezen wordt naar de toelichting op artikel I.

B

De leden van het bestuur en van de raad van toezicht van de Pensioen- & Verzekeringskamer worden ingevolge artikel 6, eerste en tweede lid, van de Wtv 1993 bij koninklijk besluit benoemd en ontslagen. Inhoudelijk identieke bepalingen zijn opgenomen in de statuten van de Stichting Verzekeringskamer.

De statuten regelen tevens dat de Ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevoegd zijn leden van het bestuur en van de raad van toezicht te schorsen. Een dergelijke bepaling is echter niet in de Wtv 1993 opgenomen. Teneinde in wet en statuten de regeling met betrekking tot benoeming, schorsing en ontslag gelijk te laten luiden, en daarmee de duidelijkheid te bevorderen, wordt voorgesteld in artikel 6 van de Wtv 1993 de bepalingen uit de statuten over te nemen inzake de schorsing van bestuursleden en leden van de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht gegronde redenen bekend zijn die tot schorsing van een bestuurder dienen te leiden, is dat uiteraard een zwaarwegend element bij de oordeelsvorming door de ministers.

Volstaan is met overneming van de artikelen 5, vijftiende lid, eerste volzin, onderscheidenlijk 7, zevende lid, eerste volzin, van de statuten. Niet overgenomen zijn de bepalingen inzake opheffing en het vervallen van de schorsing, omdat deze evenmin voorkomen in de andere financiële toezichts-wetten. Aangezien het zaak is dat een schorsing niet voor een onbepaalde periode geldt, zal op korte termijn moeten worden beslist over opheffing van de schorsing, dan wel tot ontslag. De in de statuten van de Verzekeringskamer hieromtrent opgenomen bepalingen kunnen daarom gehandhaafd blijven.

C

Ingevolge de huidige statuten van de Stichting Verzekeringskamer stelt het bestuur jaarlijks vóór 31 december een begroting op en legt het deze ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. De Kostenregeling verzekeringsbedrijf 1996 schrijft daarnaast voor dat de begroting inzake de kosten die verband houden met de uitvoering van de taken en bevoegdheden van de Verzekeringskamer op grond van de Wtv 1993 en de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (Wtn) vóór 1 februari van het jaar waarop zij betrekking heeft, ter kennisneming aan de Minister van Financiën wordt gezonden.

De raad van toezicht heeft de rol om de begroting goed te keuren toebedeeld gekregen, toen de Verzekeringskamer ten tijde van de verzelfstandiging beheersmatig op afstand van de ministers werd geplaatst. Sedertdien is naar de relatie ministers - zbo's en de formele minimumbevoegdheden waarover ministers zouden moeten beschikken teneinde invulling te kunnen geven aan hun verantwoordelijkheid, een aantal onderzoeken verricht. Het betreft Zelfstandige bestuursorganen en ministeriële verantwoordelijkheid. Verslag van de Algemene Rekenkamer 1994 ( kamerstukken II 1994/95,
24130, nr. 3) en de Rapportage doorlichting zelfstandige bestuursorganen (kamerstukken II 1996/97, 25268, nr. 1). Voortbouwend op deze onderzoeken wordt daarom voorgesteld om de Ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezamenlijk een goedkeuringsrecht toe te kennen voor de in het vervolg door de raad van toezicht vast te stellen begroting van de Pensioen- & Verzekeringskamer.

Onveranderd blijft het de verantwoordelijkheid van het bestuur om de begroting op te stellen. De raad van toezicht die nu nog goedkeurt, zal het orgaan zijn dat, evenals hij dat nu reeds doet, de begroting uit beheersmatige optiek inhoudelijk beoordeelt op onder meer prioriteitstelling en doelmatig en doeltreffend beheer. Na de vaststelling van de begroting voor de rechtspersoon door de raad van toezicht, zal de begroting in het kader van een transparante verantwoording, vergezeld van een toelichting, ter goedkeuring naar de ministers worden gezonden. In nader overleg tussen de ministers en de Pensioen- & Verzekeringskamer zal praktische invulling worden gegeven aan de benodigde financiële en beleidsmatige informatie in deze toelichting.

De ministers zullen zich, gelet op het eigen beoordelingskader, bij deze goedkeuring baseren op het feit dat de inhoudelijke vaststelling aan de rechtspersoon is toebedeeld. Slechts indien er zwaar-wegende argumenten zouden zijn voor de ministers om de door de rechtspersoon vastgestelde begroting niet goed te keuren, waarbij gedacht moet worden aan het in aanzienlijke mate ontbreken van motivering of het in belangrijke mate afwijken van de uitvoeringstaken die uit de toezichtswetgeving voortvloeien, zal een dienovereenkomstig besluit aan de Pensioen- & Verzekeringskamer worden kenbaar gemaakt.

Een aangepaste begroting zal vervolgens wederom ter goedkeuring moeten worden voorgelegd waarbij dezelfde procedure als in eerste aanleg wordt gehanteerd.

Gewaarborgd moet blijven dat de Pensioen- & Verzekeringskamer tijdig over de goedgekeurde begroting kan beschikken. Daarom is gekozen voor een systematiek waarbij vóór 1 november van ieder jaar de begroting door de rechtspersoon ter goedkeuring aan de beide ministers wordt gestuurd. Het streven van de ministers is er op gericht vóór begin december formeel duidelijkheid te geven. In ieder geval dragen zij er zorg voor dat dit ruim vóór 31 december geschiedt.

Ook waar het gaat om de slagkracht van het bestuur van de Pensioen- & Verzekeringskamer worden met het goedkeuringsrecht van de ministers geen veranderingen aangebracht.

Het bestuur van de Pensioen- & Verzekeringskamer moet uiteraard kunnen blijven inspelen op veranderingen, hetgeen vereist dat de begroting geen knellend kader moet zijn. Afwijkingen van de begroting, bijvoorbeeld in verband met niet voorzienbare ontwikkelingen, dienen uiteraard wel in de verslaglegging ex post te worden gemotiveerd. Krachtens artikel 8 van de Wtv 1993, artikel 3 van de Wtn en artikel
24 van de Pensioen- en spaarfondsenwet dient de Pensioen- & Verzekeringskamer immers reeds jaarlijks verslag uit te brengen over haar werkzaamheden en bevindingen ingevolge die wetten. In het jaarverslag wordt via de jaarrekening en de toelichting hierop verantwoording afgelegd van eventuele afwijkingen. Indien in de loop van het jaar majeure begrotingswijzigingen noodzakelijk zijn, zullen deze voortvloeien uit belangrijke wijzigingen in de uitvoering van de taken van de Pensioen- & Verzekeringskamer. Het is evident dat bij de afweging van dergelijke beleidswijzigingen de gevolgen ervan voor de begroting aan de orde komen en dat de ministers daarmee instemmen.

In het kader van de slagkracht wordt ook gewezen op het feit dat de begroting een post onvoorziene uitgaven kan bevatten. De Kostenregeling verzekeringsbedrijf 1996 biedt hiervoor de ruimte. Gelet op de flexibiliteit die van de toezichthouder wordt gevraagd (bijvoorbeeld inzake integriteit, consumentenbeleid, materiële voorwaarden Pensioen- en spaarfondsenwet) en de snelle ontwikkelingen in zowel het toezicht (zoals de samenwerking met de Stichting Toezicht Effectenverkeer en De Nederlandsche Bank), internationale fora, alsook bij de onder toezicht staande instellingen, is het goed voor te stellen dat de Pensioen- & Verzekeringskamer in de komende periode, evenals nu reeds het geval is, gebruik maakt van een dergelijke post onvoorziene uitgaven, waarvan uiteraard in de verantwoording ex post rekenschap wordt afgelegd. Eveneens kan het wenselijk zijn om een beperkt eigen vermogen op te bouwen, zodat ook de liquiditeit geen belemmerende factor behoeft te zijn voor een slagkrachtig en flexibel optreden.

Kortom met de wijzigingen wordt beoogd om meer evenwicht te krijgen in de - ook vanuit de brede invalshoek relatie ministers - zbo's gewenste
- bevoegdheidsverdeling tussen de ministers en de Pensioen- & Verzekeringskamer en tegelijkertijd aan de materiële beheersmatige zelfstandigheid van de Pensioen- & Verzekeringskamer recht te blijven doen.

D

In de Rapportage doorlichting zelfstandige bestuursorganen (kamerstukken II 1996/97, 25268, nr. 1) heeft ondergetekende aangekondigd voornemens te zijn een 5-jaarlijkse termijn te hanteren voor evaluatie van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van de financiële toezichthouders.

Het voorgestelde artikel 187a geeft ten aanzien van de Pensioen- & Verzekeringskamer een wettelijke basis aan dit voornemen, waarbij zij benadrukt dat de evaluatie zal geschieden onder verantwoordelijkheid van de Ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezamenlijk. Ten aanzien van de Stichting Toezicht Effectenverkeer en De Nederlandsche Bank zullen in de desbetreffende wetten analoge bepalingen worden voorgesteld.

Artikelen III tot en met XVII

Verwezen wordt naar de toelichting op artikel I.

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...