Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Sterke omzetgroei OPG Groep

Datum nieuwsfeit: 21-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Europalaan 2, Utrecht Algemeen Secretariaat
Postbus 2066 Telefoon: +31(0)30 2821378

3500 GB Utrecht Fax: +31(0)30 2821689

Apothekers Coöperatie OPG U.A.

Persbericht

Utrecht, 21 augustus 2000

STERKE OMZETGROEI OPG GROEP

De OPG Groep wist de eerste zes maanden van het boekjaar 2000 een omzetgroei van 33% te realiseren. De stijging was voor driekwart het gevolg van acquisities in de tweede helft van
1999 en voor een kwart autonoom van aard.

Het bedrijfsresultaat steeg met 9% ten opzichte van de eerste zes maanden van het boekjaar 1999. Als gevolg van de acquisities van medio 1999 waren de financierings-lasten hoger dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Daarentegen was de belastingdruk lager. Per saldo nam het nettoresultaat toe van EUR 21,0 miljoen tot EUR 21,7 miljoen, een stijging van
3%.

Overeenkomstig 1999 wordt het interim-dividend vastgesteld op EUR 0,45 per volgestort inleggeld of certificaat. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 18 september 2000. Wij verwachten voor het gehele jaar 2000 een stijging van omzet en resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen. Aangezien de resultaten van de OPG Groep dit jaar worden beïnvloed door de hoge concurrentiedruk op de Nederlandse groothandelsmarkt is, met het oog op het verbeteren van de winstbijdrage vanuit dit marktsegment, besloten tot een verdere stroomlijning van de distributiestructuur, hetgeen tot een ingrijpende reorganisatie zal leiden. Wij voorzien dat in de tweede helft van 2000, wanneer de plannen tot reorganisatie hun definitieve vorm hebben gekregen, een voorziening noodzakelijk zal blijken. Het effect hiervan op het nettoresultaat ligt mogelijk in de orde van grootte van EUR 3 tot 5 miljoen. Dit leidt ertoe dat het nettoresultaat over 2000 lager uit kan komen dan dat over 1999.

Sectorgewijze toelichting

Sector Farma Nederland
In de sector Farma Nederland stegen omzet en bedrijfsresultaat met respectievelijk 7 en 1%. De retailactiviteiten, gevoed door de voortgaande acquisitie van apotheken, droegen in toenemende mate bij aan het bedrijfsresultaat. Per ultimo juni 2000 was het aantal eigendomsapotheken 75, een toename van 10 ten opzichte van ultimo 1999. De positieve ontwikkeling in retail werd tenietgedaan door een lagere bijdrage uit groothandelsactiviteiten. De druk op marges vanuit afnemers werd opgevoerd, waarbij in onvoldoende mate compensatie kon worden gevonden bij toeleveranciers en in de bedrijfskosten.

Sector Farma Internationaal
De sector Farma Internationaal gaf een sterke omzetgroei te zien voornamelijk als gevolg van de acquisitie van Orfe (Polen) in het begin van de tweede helft van 1999. In de groeiende Poolse markt stonden zowel bij de pre-wholesale- als de groothandels-activiteiten de marges onder druk, mede als gevolg van overheidsmaatregelen.


-2-Apothekers
Coöperatie OPG U.A.
Orfe nam diverse maatregelen gericht op efficiencyverbetering van haar groothandels-activiteiten. Dat ging gepaard met reorganisatielasten. Met een tweetal eerder aangekondigde acquisities wil Orfe de schaal van haar groothandelsactiviteiten vergroten. Deze transacties worden thans uitgewerkt.
De omzet van Flandria (België) steeg bij een dalende marge. Dit hing samen met de toename van het aandeel van geneesmiddelen waarvan de marge van overheidswege is gemaximeerd.
Sector Gezondheidszorgproducten & -diensten
De sector Gezondheidszorgproducten & -diensten wist een omzetgroei te realiseren van 24% in vergelijking met het eerste halfjaar 1999, onder meer dankzij de sterk gestegen vraag naar 'wet wipes' en thuiszorgproducten en -diensten. De overige verkoop- en distributieactiviteiten zagen door stijgende kosten en krappere marges hun bijdrage aan het bedrijfsresultaat teruglopen. Per saldo ging het bedrijfsresultaat enigszins achteruit. Sector Doorstralingsdiensten
Bij nagenoeg gelijkblijvende omzet liep het bedrijfsresultaat van de sector Doorstralings-diensten terug met 7%. Dit hield verband met enkele incidentele factoren en met een enigszins tegenvallende omzetontwikkeling, onder meer in de opstartfase van de doorstralingsinstallatie in Thailand. De onlangs verworven onderneming in Zuid-Afrika presteert naar tevredenheid.
Reorganisatie van de Nederlandse groothandelsactiviteiten De verhevigde concurrentie op de Nederlandse groothandelsmarkt en de gang van zaken in de betreffende OPG-ondernemingen zijn aanleiding tot directe stappen en de voorbereiding van verdere, ingrijpende maatregelen. Deze zijn erop gericht vanaf 2001 het winstniveau te verbeteren zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Wij zijn van plan de distributiecentra in Zwijndrecht en Alkmaar te sluiten en de activiteiten over te brengen naar andere centra. Plannen voor verdere rationalisatie van de distributie-infrastructuur worden nu ontwikkeld, waarbij de samenvoeging van een aantal distributie-centra wordt onderzocht. Zoals zich nu laat aanzien, kan het verlies aan arbeidsplaatsen liggen in de orde van grootte van 200 tot 250 volledige arbeidsplaatsen.
Wij verwachten de voorbereidingen in oktober 2000 af te ronden. Het streven is vóór eind 2001 de belangrijkste maatregelen in te voeren. Overleg met ondernemingsraden en vakorganisaties is reeds gestart of wordt op korte termijn voorzien. N.V.-model
De voorbereidingen voor de omzetting van coöperatie naar naamloze vennootschap worden versneld doorgevoerd. Wij streven er thans naar om de noodzakelijke goedkeuring van de Algemene Vergadering nog vóór eind 2000 te verkrijgen. De omzetting zal dan januari 2001 kunnen plaatsvinden. In de nieuwe structuur zal het huidige onderscheid tussen categorieën aandeelhouders komen te vervallen, zodat zeggenschap en kapitaalbelang met elkaar in lijn worden gebracht.
De aandelen zullen niet worden gecertificeerd. Een onafhankelijke stichting zal het recht tot het nemen van preferente aandelen verwerven.


-3-Apothekers
Coöperatie OPG U.A.
Wij verwachten dat de meer transparante structuur en de ruimere beschikbaarheid van het aandeel OPG zullen bijdragen aan een grotere belangstelling voor het aandeel en bredere verhandelbaarheid, resulterend in betere koersvorming. Directie OPG Groep
Mr. drs. J.M.J. Blom, voorzitter
Drs. ing. R.J. Peek
Drs. J.F.M. Oostrom
Drs. F.E. Eelkman Rooda
Profiel OPG Groep
De OPG Groep is een breed georiënteerde, internationaal actieve verkoop- en distributieonder-neming op het gebied van producten en diensten voor de gezondheidszorg. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht. De onderneming is opgericht in 1899 en sinds 1992 genoteerd aan de Amsterdamse Effectenbeurs (AEX).
OPG is gespecialiseerd in farmaceutische groothandel en logistieke dienstverlening, in retailing op de apotheekmarkt en in marketing en distributie van medische verbruiksartikelen. Het gaat om aantrekkelijke niet-cyclische groeimarkten die worden gevoed door vergrijzing en technologische vernieuwingen. De groep richt zich zowel op eindgebruikers als op professionele afnemers in de gezondheidszorg: patiënten en hun ziektekostenverzekeraars, apothekers, apotheekhoudende artsen, ziekenhuizen en andere instellingen voor de gezondheidszorg. Daarnaast is de onderneming toonaangevend als aanbieder van doorstralingsdiensten (ioniserende gamma- en bètastraling). De farmaceutische en medische activiteiten van de groep zijn in Nederland, Polen, België en Noorwegen geconcentreerd. De doorstralingsdiensten zijn op bredere internationale basis georganiseerd. Vanuit haar relatief kleine thuismarkt streeft OPG op eigen kracht en via alliantievorming naar verdere internationale expansie van haar activiteiten. Per 30 juni 2000 zijn circa 3.500 mensen (exclusief uitzendkrachten) bij OPG werkzaam (berekend op fulltime basis).

Voor nadere informatie:
De heer H.A.M. Suykerbuyk
Algemeen secretaris
Telefoon: +31(0)30 2821609
Fax: +31(0)30 2821689
E-mail: (post@groep.opg.nl)
www.opggroep.com

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie