Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Hermans aan kamer over beleid t.a.v. schoolverlaters

Datum nieuwsfeit: 21-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW rmc-effectrapportage

Gemaakt: 24-8-2000 tijd: 11:19


4


22994 Voortijdig schoolverlaten

Nr. 12 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 augustus 2000

Hierbij wil ik u informeren over de uitkomsten van de RMC-analyse
1999. Voor uw informatie heb ik de volledige RMC-analyse bijgevoegd1).
In aanvulling op de brief van de minister voor grote steden- en integratiebeleid van 17 maart j.l. (TK, 1999-2000, 21 062, nr. 87) wil ik tevens ingaan op de voornemens van de G25 op het terrein van het voortijdig schoolverlaten.

RMC-effectrapportages

In oktober 1999 hebben de 39 contactgemeenten de effectrapportage 1999 van de regionale meld- en coördinatiefunctie(RMC-functie) ingediend bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Op mijn verzoek heeft bureau Sardes de rapportages formeel getoetst en inhoudelijk geanalyseerd. Daarbij is gekeken naar de volledigheid van de gegevensverstrekking, de sluitendheid van het netwerk, de inzet van de RMC-middelen.

De resultaten

Aantal geregistreerde voortijdig schoolverlaters

Sinds 1997 ligt het aantal geregistreerde voortijdig schoolverlaters tussen de 35.000 en 38.000. In 1998 - 1999 zijn door de RMC-regio's
35.137 voortijdig schoolverlaters geregistreerd.
Het aantal succesvol herplaatste voortijdig schoolverlaters bedroeg in
1998 - 1999 13.020 jongeren. Dit is 39% van het aantal geregistreerde voortijdig schoolverlaters. T.o.v. 1998 betekent dit een lichte stijging.

Deelnemende gemeenten

Alle 586 gemeenten in Nederland nemen deel aan de RMC-functie. Evenwel niet alle gemeenten zijn in staat een overzicht te geven van het aantal voortijdig schoolverlaters. 81 Gemeenten hebben geen overzicht beschikbaar van leerplichtige en partieel leerplichtige voortijdig schoolverlaters; bij 140 gemeenten geldt dat voor het aantal niet-leerplichtige vsv'ers. Dit betekent dat de gegevens van deze gemeenten ontbreken in de totaalcijfers. Overigens neemt het aantal gemeenten dat geen gegevens kan leveren af.

Participerende instellingen

Er is een stijging te constateren van het aantal instellingen dat betrokken is bij de RMC functie. Die stijging komt voor een groot deel door de toename van de participatie van politie/justitie en arbeidsvoorziening. Het aantal niet deelnemende vo- en vso-scholen aan de RMC-regeling is teruggebracht van 41 naar 11; het aantal niet deelnemende locatievestigingen van de roc's is teruggebracht naar 16.

Ingezette financiële middelen

In vergelijking met voorgaande jaren valt bij de inzet van middelen

voor het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten een stijging van de door de gemeenten ingezette middelen op. In 1999 is een bedrag van 57,8 miljoen door de gemeenten ingezet (1997: 10,3 miljoen; 1998:
39,5 miljoen). Overigens zal in de volgende effectrapportage inzicht worden gevraagd in de opbouw van deze door de gemeenten ingezette middelen(GOA-middelen, bijdrageregeling sociale integratie en veiligheid, gemeentefonds).

De aanbevelingen

In de analyse geeft Sardes een overzicht van succesfactoren en knelpunten voor een succesvolle aanpak van het voortijdig schoolverlaten. Op basis daarvan doet het bureau aanbevelingen aan de Rijksoverheid, de gemeenten en de partijen in de regio die deelnemen aan de RMC-functie.

De aanbevelingen aan de gemeenten en de RMC-functie zal ik onder beider aandacht brengen.

Op de aanbevelingen aan de Rijksoverheid ga ik hieronder nader in.

Daar waar het de mogelijkheden van de rijksoverheid aangaat, zijn op meerdere domeinen nog verdere verbeteringen mogelijk. De suggesties voor diepteonderzoek naar de kwaliteit van de registratie, het functioneren van het netwerk en de aanpak van sluitende trajecten zullen nader worden bezien. In ieder geval zal de in 2000 uit te brengen Almanak ingaan op good practices op deze drie terreinen.

De samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg heeft ook de aandacht van het kabinet. Recent is in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen het Landelijk Expertisecentrum Onderwijs-Jeugdzorg ingesteld, juist om die samenwerking te ondersteunen en te versterken. Daarnaast is dit een belangrijk aandachtspunt in de uitwerking van het concept-voorstel van de Wet op de jeugdzorg.

In het wetsvoorstel voor de RMC-wet, dat u inmiddels heeft bereikt, wordt invoering van de meldplicht voor niet-leerplichtige vsv'ers geregeld, dit in aansluiting op de meldingen zoals in de Leerplichtwet geregeld.

Voorts is ter ondersteuning van een sluitende regionale en landelijke registratie een landelijke vsv-monitor in ontwikkeling. In dit verband vindt afstemming plaats met de GSB-monitor en overige monitoring gerelateerd aan het Grotestedenbeleid. In dit verband wordt gedacht aan het opmaken van een tussenbalans in 2002 en van het uitbrengen van een rapportage aan het einde van de convenantsperiode in plaats van een jaarlijkse rapportage.

Het onderwijsnummer zal een belangrijke bijdrage leveren aan een sluitende registratie.

Het voorstel om een aparte studie te doen naar mogelijke verbeteringen in de afstemming van relevante wet- en regelgeving vanuit het gezichtspunt van een sterker vangnet voor de risico-jongere wordt voor een deel ondervangen door het SCP-onderzoek «Jeugd in de stad». Dit onderzoek is gestart naar aanleiding van de door de leden De Cloe en Van Heemst ingediende moties, waarin werd gevraagd om wettelijke experimenteermogelijkheden voor de grote steden om de vorderingen op het terrein van de sociale infrastructuur van een impuls te voorzien. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek, de empirische toetsing van die resultaten en de kabinetsreactie daarop wordt bezien of op dit punt nog aanvullende actie geboden is ter ondersteuning van de gemeentelijke regiefunctie.

In het kader van het voorjaarsoverleg is gewerkt aan een notitie, die ingaat op de discrepantie tussen het beleidsuitgangspunt «iedere jongere een startkwalificatie» en de huidige toegankelijkheid van de arbeidsmarkt (de zgn. «groenpluk»). Over de resultaten van het voorjaarsoverleg bent u door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de hoogte gesteld.

Voornemens van de G25

Zoals toegezegd in het overleg op 30 september resp. 7 oktober 1999 over het plan van aanpak voortijdig schoolverlaten wil ik u aanvullend op voornoemde brief van 17 maart j.l. informeren over de voornemens van de G25 om het voortijdig schoolverlaten aan te pakken en terug te dringen. In hun meerjarige ontwikkelingsprogramma's, die deel uitmaken van de convenanten die in december j.l. zijn gesloten tussen de G25 en het kabinet, hebben de steden onder de sociale pijler hun voornemens voor de aanpak van het voortijdig schoolverlaten verwoord.

De steden hebben qua inhoud en vorm de ruimte en plicht gekregen om hun eigen stadsvisie en meerjarig ontwikkelingsprogramma te schrijven. Hierdoor lopen de ontwikkelingsprogramma's qua opzet nogal uiteen.

In sommige programma's is op een abstract niveau aangegeven welke plannen zijn gemaakt ten aanzien van voortijdig schoolverlaten, in andere wordt een zeer concreet beeld geschetst. Tussen de beschrijvingen van bestaande en geplande activiteiten op het gebied van voortijdig schoolverlaten bestaat eveneens een groot verschil. In sommige meerjarige ontwikkelingsprogramma's wordt aangegeven welke voorzieningen reeds getroffen zijn en wat de gemeente voornemens is te gaan doen op dit terrein terwijl in andere alleen de toekomstige plannen worden geschetst.

Door deze grote verscheidenheid in beschrijvingen is het moeilijk de activiteiten op het gebied van voortijdig schoolverlaten in de grote steden te vergelijken. Het feit dat een bepaalde activiteit niet in het programma wordt genoemd hoeft niet te betekenen dat deze activiteit niet plaats vindt. Het meerjarige ontwikkelingsprogramma is immers een programma op hoofdlijnen.

Hieronder ga ik in op enkele relevante punten uit de meerjarige ontwikkelingsprogramma's van de G25.

Analyse

Streefcijfers

Op 4 na hebben alle 25 grote steden in hun meerjarig ontwikkelingsprogramma streefcijfers geformuleerd voor de aanpak van het voortijdig schoolverlaten in deze convenantsperiode. De streefcijfers variëren van een reductie van 1 à 2% jaarlijks tot een reductie van 50% in de gehele convenantsperiode. Daarnaast zijn doelstellingen geformuleerd in aantallen doorverwijzingen, trajectafspraken, terugplaatsingen in het onderwijs of leerwerktrajecten. Aangezien in veel gevallen niet de uitgangspositie is beschreven, is op basis van de geformuleerde streefcijfers geen landelijk totaalbeeld te schetsen.

Het is evenwel duidelijk dat het merendeel van de G25 ambitieuze doelstellingen heeft geformuleerd.

Voorkomen van voortijdig schoolverlaten

Er is een tendens te bespeuren voor meer aandacht voor preventie. Zo worden binnen (of rond) de school zorgteams geformeerd, wordt werk gemaakt van leerlingbegeleiding en worden mentoren aangesteld voor de eerste opvang van probleemjongeren. Daarnaast worden goede afspraken gemaakt tussen voortgezet onderwijs en roc's over dossieroverdracht, doorstroomprogramma's, en inhoudelijke aansluiting van programma's.

Regionale samenwerking

Ruim de helft van de grote steden geeft aan samen te werken met andere relevante instanties, zoals arbeidsvoorziening, justitie, jeugdhulpverlening, jeugdzorg, welzijn, politie, het bedrijfsleven.

Dit sluit goed aan bij de doelstellingen van de RMC-functie.

Bestrijden van voortijdig schoolverlaten

In meer dan de helft van de ontwikkelingsprogramma's wordt aangegeven dat specifieke leerwerktrajecten zijn of worden ontwikkeld. Daarnaast wordt een belangrijk effect verwacht van trajectbegeleiders, die zijn aangesteld om deelnemers in de genoemde trajecten te begeleiden.

Conclusie

Samenvattend kan gezegd worden dat uit de RMC-analyse 1999 als ook uit de meerjarige ontwikkelingsprogramma's blijkt dat veel activiteiten worden ontplooid voor de aanpak van het voortijdig schoolverlaten. Uit beide blijkt dat met name het samenwerken met andere instanties veel prioriteit krijgt, waarbij de dekkendheid van het netwerk haar optimum begint te bereiken. Dit betekent dat de basis is gelegd. Dit biedt perspectief voor het op tijd signaleren van potentiële uitvallers en het succesvol teruggeleiden van jongeren naar het onderwijs en/of leerwerktrajecten. De G25 en de contactgemeenten hebben op dit punt voor de komende periode ambitieuze doelstellingen neergelegd. De betere financiële basis die het kabinet vanaf
2000 zowel de RMC-functie als de G25 biedt voor de aanpak van het voortijdig schoolverlaten moet de komende jaren zijn vruchten gaan afwerpen.

In het komend najaar zal ik u nader rapporteren.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...