Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 22-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland


Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 22 augustus 2000

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.


1. Recreatietoervaart in Noord-Holland

2. Antwoord schriftelijke vragen van het statenlid D.Graatsma (SP) inzake subsidie Zuidtangent in Haarlem

3. Bouwplan Rensen (art. 19)

4. Samenvoeging Castricum, Akersloot en Limmen
5. Beantwoording statenvragen van F.K.Weima, A.P.Rijpkema en J.N.J.J.Beemsterboer, inzake mogelijke woningbouw NAM-terrein te Velsen-Noord, gemeente Velsen

6. Benoeming provinciale commissarissen: uitvoering motie 52-1A
7. Ontwerpvoordracht heroverweging PS-besluit meerkosten Duin en Bosch

8. Opplusconvenant SEV-provincie Noord-Holland
9. Weigering aanvraag ex art.19 WRO voor een bedrijfswoning, Stadsdeel Amsterdam Osdorp

10. In heroverweging alsnog afgeven van verklaring ex art.19 WRO t.v.b. tweede bedrijfswoning, Groeneweg te Beverwijk
11. Heroverweging Awb inzake dwangsom V.d.Leede/Den Helder
12. Statenvoordracht inzake de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies


Onderwerp

Besluit


1.

Recreatietoervaart in Noord-Holland

Het college besluit:

1. Bijgaande reactie op de Beleidsvisie 2000 van de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) te versturen;
2. Aan de cie OPOO voor te stellen in het fonds Openluchtrecreatie een hoger subsidieplafond vast te stellen voor het oplossen van knelpunten in de recreatietoervaart in Noord-Holland;
3. Uitvoeren van een onderzoek naar brug- en sluisbediening conform de normering van de BRTN (Beleidsvisie Recreatie Toervaart Nederland).


2.

Antwoord schriftelijke vragen van het statenlid D.Graatsma (SP) inzake subsidie Zuidtangent in Haarlem

Het college stelt de antwoorden vast.


3.

Bouwplan Rensen (art. 19)

Het college besluit inzake de aanvraag van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad om afgifte van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 5 van de Woningwet voor de bouw van drie woningen en de herbouw van een woning aan de Middel 207 te Westzaan, ten name van Rensen Kuikenboerderij B.V. de gevraagde verklaring van geen bezwaar te weigeren.


4.

Samenvoeging Castricum, Akersloot en Limmen

Het college besluit:

1. De notitie Samenvoeging van de gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen vast te stellen;

2. Tot het goedkeuren van de gelijkluidende raadsbesluiten van Castricum, Akersloot en Limmen houdende de vaststelling van een ontwerp-regeling tot samenvoeging ;

3. Alvorens een definitief besluit te nemen de raadsbesluiten op 31 augustus ter bespreking voor te leggen aan de statencommissie ROB;
4. De GS-commissie Bestuurlijke Organisatie te machtigen om, in geval van instemming van de statencommissie ROB, de verdere uitvoering van het besluit ter hand te nemen.


5.

Beantwoording statenvragen van F.K.Weima, A.P.Rijpkema en J.N.J.J.Beemsterboer, inzake mogelijke woningbouw NAM-terrein te Velsen-Noord, gemeente Velsen

Het college stelt de antwoorden vast.


6.

Benoeming provinciale commissarissen: uitvoering motie 52-1A
Het college besluit:

In te stemmen met de procedure voor de benoeming van provinciale commissarissen, inhoudende o.a. een (vertrouwelijk) gesprek van de commissie FSB met de kandidaat voorafgaande aan besluitvorming door de staten.

De commissie FSB over deze procedure te horen.


7.

Ontwerpvoordracht heroverweging PS-besluit meerkosten Duin en Bosch
Het college besluit de ontwerpvoordracht heroverweging besluit 10 april 2000 inzake meerkosten statuswijziging personeel Duin en Bosch vast te stellen.


8.

Opplusconvenant SEV-provincie Noord-Holland

Het college besluit:

1. Akkoord te gaan met de aanpassing van het opplusconvenant met de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV);
2. De akkoordverklaring te ondertekenen;

3. De akkoordverklaring aan de SEV te sturen met een begeleidende brief ;

4. Te constateren dat er sprake is van vrijvallende middelen uit de Stimuleringsregeling Ouderenhuisvesting 1999;
5. De vrijvallende middelen (f.705.076,07) toe te voegen aan de Stimuleringsregeling Stedelijke Vernieuwing 2000.


9.

Weigering aanvraag ex art.19 WRO voor een bedrijfswoning, Stadsdeel Amsterdam Osdorp

Het college besluit:

1. inzake de aanvraag van het Stadsdeel Amsterdam Osdorp om afgifte van verklaringen van geenbezwaar als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 5 van de Woningwet voor de bouw van een bedrijfswoning aan de Lutkemeerweg naast nr.212 ten name van E.N.F.Loogman de gevraagde verklaringen te weigeren;

2. een exemplaar van dit besluit te zenden aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel Osdorp;

3. een afschrift van dit besluit te zenden aan burgemeester en wethouders van Amsterdam, alsmede aan aanvrager en aan reclamant.

10.

In heroverweging alsnog afgeven van verklaring ex art.19 WRO t.v.b. tweede bedrijfswoning, Groeneweg te Beverwijk

Het college besluit:

1. Inzake het bezwaarschrift van mr C.M.E.Verhaegh tegen zijn besluit van 1 februari 2000, nr.1999-21781, waarbij de gevraagde verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor de bouw van een tweede bedrijfswoning aan de Groeneweg, ten name van de heer M.J.Brantjes, is geweigerd zich te verenigen met het advies van de Hoor- en Adviescommissie;

2. gelet op de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Algemene wet bestuursrecht, reclamant in zijn bezwaar te ontvangen, de bezwaren gegrond te verklaren en zijn besluit van 1 februari te herzien in die zin, dat de verklaring alsnog wordt verleend.


11.

Heroverweging Awb inzake dwangsom V.d.Leede/Den Helder
Het college besluit overeenkomstig het advies van de HAC het bestreden besluit te handhaven en dus het bezwaar ongegrond te verklaren.

12.

Statenvoordracht inzake de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies

Het college besluit bijgaande ontwerp-statenvoordracht inzake de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) definitief vast te stellen.

Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten: over de nummers:
D.Berger tel. (023) 514 35696, 7

D.Cardozo tel. (023) 514 44 58

2

M.Hoenson tel. (023) 514 41 18

1, 12
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 3, 4, 5, 8, 9, 10 K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 11reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie