Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede-kamervragen over verwijderingsverbod van leerlingen

Datum nieuwsfeit: 22-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen22.008 vragenformulier 22 augustus 2000

Gemaakt: 22-8-2000 tijd: 13:34


2990014800

Vragen van het lid Kortman (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mw. Adelmund over het verwijderingsverbod van leerlingen. (Ingezonden 22 augustus 2000)


1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Van school gestuurd om een slecht rapport»? 1)


2

Is het waar dat de in het artikel 15-jarige leerling bij het Bernhard Nieuwentijt College uitgeschreven is zonder dat er reeds sprake was van inschrijving op een nieuwe school?


3

Heeft bovengenoemde school naar uw oordeel hierbij rechtmatig gehandeld?


4

Hoeveel scholen overtreden jaarlijks het verwijderingsverbod van leerlingen?


5

Wat is uw beleid ten aanzien van scholen die leerlingen onrechtmatig verwijderen?

Trouw, 21 juli jl.


2990014810

Vragen van het lid Weekers ((VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de T-bag. (Ingezonden 22 augustus 2000)


1

Is het waar dat u voornemens bent de Tijdelijke bijdrageregeling AWBZ-instellingen (T-bag) per 1 januari 2000 te beëindigen en de middelen op te laten gaan in het Gemeentefonds? 1)


2

Bent u op de hoogte van het feit dat de aangekondigde maatregel voor een aantal gemeenten fors nadelige financiële herverdeeleffecten met zich meebrengt?


3

Staan deze herverdeeleffecten een adequate uitvoering van de zorgplicht van gemeenten voor het sociaal 2) van bewoners van AWBZ-instellingen in de weg?


4

Herinnert u zich het verzoek van de Tweede Kamer om de derde evaluatie van de Wet voorzieningen gehandicapten uiterlijk voor de aanbieding van de begroting 2001 aan haar te doen toekomen?


5

Herinnert u zich het verzoek van de Tweede Kamer om in die evaluatie te betrekken: de relatie zorgplicht van gemeenten tot de beschikbare middelen en de wijze waarop de gemeenten daarmee omgaan?


6

Bent u bereid de T-bag'regeling te betrekken bij de derde evaluatie van de Wvg en vooralsnog niet tot beëindiging van deze regeling over te gaan totdat de Kamer zich daarover, in het kader van de derde evaluatie, een oordeel heeft gevormd?

Circulaire gemeentefonds, 26 mei jl.

Kamerstuk 26 435, nr. 23


2990014820

Vragen van het lid Kortram (PvdA) aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de woningnood onder studenten. (Ingezonden 22 augustus 2000)


1

Heeft u kennisgenomen van de artikelen over de woningnood onder studenten? 1)


2

Wat is landelijk gezien de woningnood onder studenten? Wat is landelijk gezien de algemene woningnood?


3

Welke taak hebben gemeenten en corporaties in de huisvesting van studenten? Wat is uw opvatting over de wijze waarop zij zich van deze taak kwijten?


4

Welke stappen gaat u ondernemen om aan de woningnood onder studenten een einde te maken?


5

Hoe wilt u voorkomen dat deze situatie zich in 2001 herhaalt?

Rotterdams dagblad 3 augustus jl. en de Telegraaf 4 augustus jl.


2990014830

Vragen van het lid Kant (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de instroom HBO-en MBO-verpleegkundigen. (Ingezonden 22 augustus 2000)


1

Wat zijn de gevolgen van de vermindering van het aantal inschrijvingen voor opleidingen hbo-verpleegkundige personeelstekorten in de zorg? Hoe kunt u dit opvangen?


2

Klopt de stelling van directeur Van Bergen van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen dat een hbo-verpleegkundige er vijf jaar over doet om het niveau van een beginnend onderwijzer te komen en dat het verschil in beloning tussen een hbo'er en mbo'er nihil is? Zo ja, deelt u zijn mening dat de lage salarissen een zware rol spelen bij het geringe animo? Zo neen, waarom niet?


3

Bent u van mening dat de inhoud van het werk voldoet aan de mogelijkheden van de opgeleide hbo-verpleegkundige? Zo neen, wat kunt u en gaat u hieraan doen?

Trouw 17 augustus jl.

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op de eerdere vragen terzake van het lid Weekers, ingezonden 18 augustus 2000.


2990014840

Vragen van het lid Rouvoet (RPF/GPV aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over xenotransplantatie. (Ingezonden
22 augustus 2000)


1

Heeft u kennisgenomen van de berichten over het stopzetten van Schots onderzoek gericht op xenotransplantatie? 1)


2

Is het risico van overdracht van (retro-)virussen bij eventuele klinische experimenten en - in verband daarmee - de gering betekenis die xenotransplantie zou kunnen hebben voor het opheffen van het tekort aan donatie-organen, voor het Amerikaanse biotechbedrijf Geron reden geweest voor het beëindigen van de subsidie aan de Schotse onderzoekers?


3

Is deze ontwikkeling voor de regering aanleiding het eerder ingenomen standpunt terzake van de toelaatbaarheid van (pre-klinisch) onderzoek gericht op xenotransplantatie te herzien?


4

Bent u bereid hierover op korte termijn advies in te winnen bij, dan wel een gesprek aan te gaan met de CCMO en de Kamer over de uitkomsten te informeren?

o.a. NRC-Handelsblad 14 augustus jl.


2990014850

Vragen van het lid Kamp (VVD) aan de staatssecretaris van Justitie over verblijfsvergunningen. (Ingezonden 22 augustus 2000)


1

Zijn er aanwijzingen, dat het vaker voorkomt, dan wel is voorgekomen, dat aanvragers van verblijfsvergunningen in het bezit van een vervalste brieven, waaruit blijkt dat de aanvragers een verblijfsvergunning wordt verleend, terwijl de Immigratie en Naturalisatiedienst een dergelijk besluit niet heeft genomen, een en ander vergelijkbaar met de vervalste brieven die aan een aantal witte illegalen waren gericht? 1)


2

Kunt u bevestigen, dat de aanvragers van een verblijfsvergunning aan dergelijke vervalste brieven in geen geval rechten kunnen ontlenen?


3

Hoe beoordeelt u de risico's van het in omloop zijn of komen van vervalste brieven van de Immigratie- en Naturalisatiedienst over de toekenning van een verblijfsstatus?

Bent u bereid daarna een onderzoek te laten instellen en de Tweede Kamer over de uitkomst van het onderzoek te informeren?

Zie De Volkskrant van 2 augustus jl.


2990014860

Vragen van de leden Niederer en Verbugt (beiden VVD) aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over mogelijke bouwfraude. (Ingezonden 22 augustus 2000)


1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat fraude en onrechtmatige bouwactiviteiten nog steeds in grote omvang voorkomen? 1)


2

Is het waar, dat u met het door het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) in 1998 uitgebrachte rapport «Bouwen in eigen beheer en onrechtmatige bedrijfsuitvoering» niets heeft gedaan? Zo ja, waarom? Zo neen, welke activiteiten heeft u naar aanleiding van dat rapport ondernomen en tot welke resultaten hebben deze tot dusverre geleid?


3

Overweegt u om de bouwregistratie waar nodig te automatiseren, dit met koppeling met de bestanden van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Bedrijfsverenigingen en Arbeidsinspectie? Zo neen, waarom niet?


4

Houden ambtenaren van bouw- en woningtoezicht voldoende toezicht en controle op de bouwlocaties in de gemeenten? Zo ja, is er de afgelopen vijf jaar sprake van een toename van zwartwerken en overigens van bouwfraude in het algemeen? Is het gevoerde strafvorderingsbeleid in dezen naar uw oordeel adequaat? Zo ja, waarom? Zo nee, welke aanvullende instructies overweegt u te geven?

Cobouw, 16 augustus jl.


2990014870

Vragen van het lid Kortram (PvdA) aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de groep Roma-zigeuners uit Utrecht. (Ingezonden 22 augustus 2000)


1

Heeft u kennis genomen van de problemen die de groep Roma-zigeuners uit Driebergen, nu in de gemeente Utrecht ondervinden? 1)


2

Is het waar dat deze burgers een contract hebben moeten tekenen waarin zij verklaren afstand te doen van hun rechten om terug te keren naar Driebergen en dat zij hiertoe een premie van 6 ton van het college van B&W uit Driebergen hebben ontvangen? Hoe beoordeelt u het optreden van dit college?


3

Indien het eerste deel van vraag 2 bevestigend wordt beantwoord, is dit contract dan rechtsgeldig? Zo ja, wie is nu verantwoordelijk voor de huisvesting van deze groep?


4

Hoe beoordeelt u de opstelling van de gemeente Utrecht t.o.v. de Roma-zigeuners?


5

Zijn andere plekken in de provincie Utrecht beschikbaar waar deze Roma-zigeuners probleemloos gehuisvest kunnen worden?


6

Zijn de problemen die nu optreden mede het gevolg van de afschaffing van de Woonwagenwet?

NOS-Teletekst, 17 augustus jl.


2990014880

Vragen van het lid Noorman den Uyl (PvdA) aan de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid over de voorlopige resultaten van het banenplan allochtonen. (Ingezonden 22 augustus 2000)


1

Kent u bericht 1) dat het Banenplan om 20.000 werkloze allochtonen in het MKB aan het werk te helpen een fiasco dreigt te worden?


2

Is het waar dat het aantal van 2000 banen voor de doelgroep dat tot nu beschikbaar is gesteld in het MKB, hetzelfde is als dat in juni werd gemeld, evenals de 190 daadwerkelijke plaatsingen? Hoeveel vacatures zijn er gemeld en hoeveel plaatsingen hebben tot op heden plaatsgevonden?


3

Zijn u oorzaken of verklaringen bekend waarom de resultaten tot nu toe zo verbijsterend onvoldoende zijn? Zo ja, welke zijn dat?


4

Acht u het mogelijk om toch nog voor het eind van het jaar de overeengekomen taakstelling om 20.000 werkloze allochtonen aan het werk te helpen te realiseren?


5

Welke maatregelen gaat u nemen of welke maatregelen worden door de contractpartners genomen om de taakstelling te realiseren?

Algemeen Dagblad 19 augustus jl.


2990014890

Vragen van het lid Poppe (SP) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brand bij afvalverwerker AFT in Drachten. (Ingezonden
22 augustus 2000)


1

Bent u bekend met het bericht «Chemiebrand Drachten was wel gevaarlijk»? 1)


2

Is het mogelijk dat de concentratie gevaarlijke stoffen in de lucht tijdens en na de brand bij afvalverwerker ATF in Drachten gevaar vormden voor de volksgezondheid voor zowel mens als dier? Zo ja, welke gevaar was dit dan?


3

Welke rol heeft de Inspectie Milieuhygiëne bij de beoordeling van de risico's tijdens en na de brand voor de volksgezondheid gespeeld?


4

Kunt u aangeven of er nu schadelijke effecten kunnen optreden bij mens en dier? Zo ja, welke effecten kunnen dit dan zijn? Zo neen, waarop baseert u dit?

Trouw, 21 augustus jl.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...