Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede-kamervragen over verwijderingsverbod van leerlingen

Datum nieuwsfeit: 22-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen22.008 vragenformulier 22 augustus 2000

Gemaakt: 22-8-2000 tijd: 13:34


2990014800

Vragen van het lid Kortman (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mw. Adelmund over het verwijderingsverbod van leerlingen. (Ingezonden 22 augustus 2000)


1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Van school gestuurd om een slecht rapport»? 1)


2

Is het waar dat de in het artikel 15-jarige leerling bij het Bernhard Nieuwentijt College uitgeschreven is zonder dat er reeds sprake was van inschrijving op een nieuwe school?


3

Heeft bovengenoemde school naar uw oordeel hierbij rechtmatig gehandeld?


4

Hoeveel scholen overtreden jaarlijks het verwijderingsverbod van leerlingen?


5

Wat is uw beleid ten aanzien van scholen die leerlingen onrechtmatig verwijderen?

Trouw, 21 juli jl.


2990014810

Vragen van het lid Weekers ((VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de T-bag. (Ingezonden 22 augustus 2000)


1

Is het waar dat u voornemens bent de Tijdelijke bijdrageregeling AWBZ-instellingen (T-bag) per 1 januari 2000 te beëindigen en de middelen op te laten gaan in het Gemeentefonds? 1)


2

Bent u op de hoogte van het feit dat de aangekondigde maatregel voor een aantal gemeenten fors nadelige financiële herverdeeleffecten met zich meebrengt?


3

Staan deze herverdeeleffecten een adequate uitvoering van de zorgplicht van gemeenten voor het sociaal 2) van bewoners van AWBZ-instellingen in de weg?


4

Herinnert u zich het verzoek van de Tweede Kamer om de derde evaluatie van de Wet voorzieningen gehandicapten uiterlijk voor de aanbieding van de begroting 2001 aan haar te doen toekomen?


5

Herinnert u zich het verzoek van de Tweede Kamer om in die evaluatie te betrekken: de relatie zorgplicht van gemeenten tot de beschikbare middelen en de wijze waarop de gemeenten daarmee omgaan?


6

Bent u bereid de T-bag'regeling te betrekken bij de derde evaluatie van de Wvg en vooralsnog niet tot beëindiging van deze regeling over te gaan totdat de Kamer zich daarover, in het kader van de derde evaluatie, een oordeel heeft gevormd?

Circulaire gemeentefonds, 26 mei jl.

Kamerstuk 26 435, nr. 23


2990014820

Vragen van het lid Kortram (PvdA) aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de woningnood onder studenten. (Ingezonden 22 augustus 2000)


1

Heeft u kennisgenomen van de artikelen over de woningnood onder studenten? 1)


2

Wat is landelijk gezien de woningnood onder studenten? Wat is landelijk gezien de algemene woningnood?


3

Welke taak hebben gemeenten en corporaties in de huisvesting van studenten? Wat is uw opvatting over de wijze waarop zij zich van deze taak kwijten?


4

Welke stappen gaat u ondernemen om aan de woningnood onder studenten een einde te maken?


5

Hoe wilt u voorkomen dat deze situatie zich in 2001 herhaalt?

Rotterdams dagblad 3 augustus jl. en de Telegraaf 4 augustus jl.


2990014830

Vragen van het lid Kant (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de instroom HBO-en MBO-verpleegkundigen. (Ingezonden 22 augustus 2000)


1

Wat zijn de gevolgen van de vermindering van het aantal inschrijvingen voor opleidingen hbo-verpleegkundige personeelstekorten in de zorg? Hoe kunt u dit opvangen?


2

Klopt de stelling van directeur Van Bergen van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen dat een hbo-verpleegkundige er vijf jaar over doet om het niveau van een beginnend onderwijzer te komen en dat het verschil in beloning tussen een hbo'er en mbo'er nihil is? Zo ja, deelt u zijn mening dat de lage salarissen een zware rol spelen bij het geringe animo? Zo neen, waarom niet?


3

Bent u van mening dat de inhoud van het werk voldoet aan de mogelijkheden van de opgeleide hbo-verpleegkundige? Zo neen, wat kunt u en gaat u hieraan doen?

Trouw 17 augustus jl.

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op de eerdere vragen terzake van het lid Weekers, ingezonden 18 augustus 2000.


2990014840

Vragen van het lid Rouvoet (RPF/GPV aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over xenotransplantatie. (Ingezonden
22 augustus 2000)


1

Heeft u kennisgenomen van de berichten over het stopzetten van Schots onderzoek gericht op xenotransplantatie? 1)


2

Is het risico van overdracht van (retro-)virussen bij eventuele klinische experimenten en - in verband daarmee - de gering betekenis die xenotransplantie zou kunnen hebben voor het opheffen van het tekort aan donatie-organen, voor het Amerikaanse biotechbedrijf Geron reden geweest voor het beëindigen van de subsidie aan de Schotse onderzoekers?


3

Is deze ontwikkeling voor de regering aanleiding het eerder ingenomen standpunt terzake van de toelaatbaarheid van (pre-klinisch) onderzoek gericht op xenotransplantatie te herzien?


4

Bent u bereid hierover op korte termijn advies in te winnen bij, dan wel een gesprek aan te gaan met de CCMO en de Kamer over de uitkomsten te informeren?

o.a. NRC-Handelsblad 14 augustus jl.


2990014850

Vragen van het lid Kamp (VVD) aan de staatssecretaris van Justitie over verblijfsvergunningen. (Ingezonden 22 augustus 2000)


1

Zijn er aanwijzingen, dat het vaker voorkomt, dan wel is voorgekomen, dat aanvragers van verblijfsvergunningen in het bezit van een vervalste brieven, waaruit blijkt dat de aanvragers een verblijfsvergunning wordt verleend, terwijl de Immigratie en Naturalisatiedienst een dergelijk besluit niet heeft genomen, een en ander vergelijkbaar met de vervalste brieven die aan een aantal witte illegalen waren gericht? 1)


2

Kunt u bevestigen, dat de aanvragers van een verblijfsvergunning aan dergelijke vervalste brieven in geen geval rechten kunnen ontlenen?


3

Hoe beoordeelt u de risico's van het in omloop zijn of komen van vervalste brieven van de Immigratie- en Naturalisatiedienst over de toekenning van een verblijfsstatus?

Bent u bereid daarna een onderzoek te laten instellen en de Tweede Kamer over de uitkomst van het onderzoek te informeren?

Zie De Volkskrant van 2 augustus jl.


2990014860

Vragen van de leden Niederer en Verbugt (beiden VVD) aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over mogelijke bouwfraude. (Ingezonden 22 augustus 2000)


1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat fraude en onrechtmatige bouwactiviteiten nog steeds in grote omvang voorkomen? 1)


2

Is het waar, dat u met het door het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) in 1998 uitgebrachte rapport «Bouwen in eigen beheer en onrechtmatige bedrijfsuitvoering» niets heeft gedaan? Zo ja, waarom? Zo neen, welke activiteiten heeft u naar aanleiding van dat rapport ondernomen en tot welke resultaten hebben deze tot dusverre geleid?


3

Overweegt u om de bouwregistratie waar nodig te automatiseren, dit met koppeling met de bestanden van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Bedrijfsverenigingen en Arbeidsinspectie? Zo neen, waarom niet?


4

Houden ambtenaren van bouw- en woningtoezicht voldoende toezicht en controle op de bouwlocaties in de gemeenten? Zo ja, is er de afgelopen vijf jaar sprake van een toename van zwartwerken en overigens van bouwfraude in het algemeen? Is het gevoerde strafvorderingsbeleid in dezen naar uw oordeel adequaat? Zo ja, waarom? Zo nee, welke aanvullende instructies overweegt u te geven?

Cobouw, 16 augustus jl.


2990014870

Vragen van het lid Kortram (PvdA) aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de groep Roma-zigeuners uit Utrecht. (Ingezonden 22 augustus 2000)


1

Heeft u kennis genomen van de problemen die de groep Roma-zigeuners uit Driebergen, nu in de gemeente Utrecht ondervinden? 1)


2

Is het waar dat deze burgers een contract hebben moeten tekenen waarin zij verklaren afstand te doen van hun rechten om terug te keren naar Driebergen en dat zij hiertoe een premie van 6 ton van het college van B&W uit Driebergen hebben ontvangen? Hoe beoordeelt u het optreden van dit college?


3

Indien het eerste deel van vraag 2 bevestigend wordt beantwoord, is dit contract dan rechtsgeldig? Zo ja, wie is nu verantwoordelijk voor de huisvesting van deze groep?


4

Hoe beoordeelt u de opstelling van de gemeente Utrecht t.o.v. de Roma-zigeuners?


5

Zijn andere plekken in de provincie Utrecht beschikbaar waar deze Roma-zigeuners probleemloos gehuisvest kunnen worden?


6

Zijn de problemen die nu optreden mede het gevolg van de afschaffing van de Woonwagenwet?

NOS-Teletekst, 17 augustus jl.


2990014880

Vragen van het lid Noorman den Uyl (PvdA) aan de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid over de voorlopige resultaten van het banenplan allochtonen. (Ingezonden 22 augustus 2000)


1

Kent u bericht 1) dat het Banenplan om 20.000 werkloze allochtonen in het MKB aan het werk te helpen een fiasco dreigt te worden?


2

Is het waar dat het aantal van 2000 banen voor de doelgroep dat tot nu beschikbaar is gesteld in het MKB, hetzelfde is als dat in juni werd gemeld, evenals de 190 daadwerkelijke plaatsingen? Hoeveel vacatures zijn er gemeld en hoeveel plaatsingen hebben tot op heden plaatsgevonden?


3

Zijn u oorzaken of verklaringen bekend waarom de resultaten tot nu toe zo verbijsterend onvoldoende zijn? Zo ja, welke zijn dat?


4

Acht u het mogelijk om toch nog voor het eind van het jaar de overeengekomen taakstelling om 20.000 werkloze allochtonen aan het werk te helpen te realiseren?


5

Welke maatregelen gaat u nemen of welke maatregelen worden door de contractpartners genomen om de taakstelling te realiseren?

Algemeen Dagblad 19 augustus jl.


2990014890

Vragen van het lid Poppe (SP) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brand bij afvalverwerker AFT in Drachten. (Ingezonden
22 augustus 2000)


1

Bent u bekend met het bericht «Chemiebrand Drachten was wel gevaarlijk»? 1)


2

Is het mogelijk dat de concentratie gevaarlijke stoffen in de lucht tijdens en na de brand bij afvalverwerker ATF in Drachten gevaar vormden voor de volksgezondheid voor zowel mens als dier? Zo ja, welke gevaar was dit dan?


3

Welke rol heeft de Inspectie Milieuhygiëne bij de beoordeling van de risico's tijdens en na de brand voor de volksgezondheid gespeeld?


4

Kunt u aangeven of er nu schadelijke effecten kunnen optreden bij mens en dier? Zo ja, welke effecten kunnen dit dan zijn? Zo neen, waarop baseert u dit?

Trouw, 21 augustus jl.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie