Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinetsstandpunt m.b.t. doorberekening politiekosten

Datum nieuwsfeit: 22-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kabinetsstandpunt met betrekking tot doorberekening van politiekosten

Een publicatie bij het onderwerp Politie

22 augustus 2000
Bij brief van 24 november 1999 is het eindrapport van de werkgroep Doorberekening van politiekosten, getiteld Geld speelt (g)een rol aan de Tweede Kamer aangeboden (kenmerk EA99/U96524). Bij die gelegenheid kondigde mijn ambtsvoorganger aan dat naar aanleiding van dit rapport een kabinetsstandpunt zal worden voorbereid. In het onderstaande wordt deze verwoord.

1. Inleiding
In het Regeerakkoord 1998 is de volgende passage opgenomen: "Bezien zal worden of organisatoren van grootschalige publieksevenementen met een recreatief karakter zullen worden verplicht bij te dragen in de kosten van de vooraf als noodzakelijk ingeschatte politie-inzet. Deze dient immers niet alleen de openbare orde, maar tevens de private belangen van de organisatie."
Ter uitvoering van deze opdracht is door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een werkgroep, onder voorzitterschap van de heer Mans, burgemeester van Enschede, in het leven geroepen die de opdracht heeft gekregen de wenselijkheid en de mogelijkheid te onderzoeken van het verlangen van een bijdrage in de politiekosten.

2. Het rapport "Geld speelt (g)een rol"
Er is door de werkgroep een goed onderbouwd en helder rapport opgeleverd, dat de mogelijkheden van doorberekening binnen de bestaande grenzen en randvoorwaarden grondig heeft verkend. De werkgroep heeft bij de uitwerking van de opdracht diverse uitgangspunten geformuleerd. Het eerste uitgangspunt is dat particulieren geen invloed mogen hebben op de beslissing of, waar, wanneer en hoeveel politie wordt ingezet: de politiezorg in Nederland mag niet voor particulieren te koop zijn. Daarnaast geldt als uitgangspunt dat inzet van politie in geval van doorberekening niet ten koste mag gaan van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, van de handhaving van de openbare orde en de veiligheid en van het bieden van hulpverlening, elders en op andere tijdstippen. Bij de uitwerking van de opdracht heeft de werkgroep mede gekeken naar de voorbeelden van doorberekening zoals die in het buitenland gehanteerd worden. Bij het uitbrengen van advies heeft de werkgroep het rapport Maathouden en het advies van de Commissie-Kortmann als vertrekpunt genomen. Als grondbeginsel heeft de werkgroep aangehouden dat gemaakte kosten van politie-inzet niet worden doorberekend aan particulieren, tenzij... Bij dit tenzij gaat het dan om grootschalige evenementen met een recreatief karakter. De werkgroep is van mening dat doorberekening gerechtvaardigd is indien "de verhouding tussen algemene en private baten versus publieke en private lasten uit balans is door de excessieve politie-inzet die ten behoeve van een evenement nodig is". Het verlangen van een tegemoetkoming in de kosten van politie-inzet is naar het oordeel van de werkgroep gerechtvaardigd voor situaties waarin met regelmaat sprake is van een verstoring van dat evenwicht. De achterliggende gedachte hierbij is dat de balans tussen algemeen en privaat belang vanwege de excessieve inzet van politie, soms doorslaat in het voordeel van het private belang. Als hiervan sprake is, is het niet langer vanzelfsprekend dat de kosten, die verbonden zijn aan het doorgang laten vinden van een evenement, uit algemene middelen worden betaald, aldus de werkgroep. Aan het bestaan van het private belang en de constatering dat bij grootschalige evenementen excessieve kosten voor politie-inzet worden gemaakt die in hoge mate ten goede komen aan dit particuliere belang, kan naar de mening van de werkgroep dan ook de rechtvaardiging worden ontleend om deze kosten aan de organisator door te berekenen.
De werkgroep meent dan in elk geval bij de politie-inzet bij wedstrijden in het betaalde voetbal sprake is van een verstoorde balans en dat op termijn kan blijken dat ook andere evenementen aan deze criteria voldoen.
De mogelijkheid tot doorberekening van politiekosten dient in een wet in formele zin te worden neergelegd. Voor bovengenoemde situaties heeft de werkgroep een voorstel voor een wettelijke regeling ontwikkeld. Een landelijke regeling wordt door de werkgroep van wezenlijk belang geacht om "shop"-gedrag van organisatoren te voorkomen.

3. Handhaving van de openbare orde; een kerntaak van de overheid Het kabinet onderschrijft de uitgangspunten die door de werkgroep zijn gehanteerd, maar komt tot een andere afweging. De taken van de politie zijn te onderscheiden in de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, de handhaving van de openbare orde en de hulpverlening. De kosten, waarvan de werkgroep heeft voorgesteld deze door te berekenen aan organisatoren van voetbalwedstrijden, worden gemaakt op het gebied van de handhaving van de openbare orde. De uitoefening van deze taak bestaat - in de meest elementaire vorm - uit het voorkomen, beheersen en beëindigen van rellen, vernielingen en vechtpartijen. In ernstige en grootschalige gevallen zal hierbij de mobiele eenheid worden ingezet. Zoals de werkgroep ook al aangeeft, worden bij evenementen eveneens taken uitgevoerd, die kunnen worden gekwalificeerd als het in goede banen leiden van het evenement. Het betreft doorgaans activiteiten ter preventie van ordeproblemen, zoals verkeersregulering, controle op de uitvoering van vergunningvoorschriften door de organisatoren en surveillance. Ook de uitvoering van deze taken kunnen worden ondergebracht bij de handhaving van de openbare orde.
Bezien we de praktijk met betrekking tot de inzet van politie, dan stuiten we op het volgende beeld. De uitvoering van preventieve activiteiten bij voetbalwedstrijden vergt een relatief bescheiden inzet van de politie. Van deze direct aan de organisatie van het evenement verbonden politieactiviteiten kan - afzonderlijk bezien
- niet worden geoordeeld dat doorgaans sprake is van een excessieve inzet van politie.
Van excessieve inzet van politie is wel sprake ten aanzien van de politieactiviteiten die nodig zijn ter beheersing van daadwerkelijke en veelal grootschalige ordeverstoringen. Het gaat daarbij voornamelijk om de inzet van mobiele eenheid en de begeleiding van supporters naar (uit)wedstrijden. Het kabinet is van mening dat de handhaving van de openbare orde in deze klassieke vorm, een van de wezenlijke en eigenlijke kerntaken is van de overheid. Burgers hebben in hoge mate recht op bescherming tegen onveiligheid als gevolg van ordeverstorende gedragingen in het publieke domein. Daarbij kan geen onderscheid worden gemaakt naar personen of de aanleiding van de ordeverstoring. Dat de openbare orde wordt verstoord als gevolg van het organiseren van een voetbalwedstrijd, een popconcert of een demonstratie is daarbij niet relevant: het gaat erom dat (de vrees bestaat dat) de openbare orde wordt verstoord en dat de burgemeester te allen tijde primair verantwoordelijk is voor het handhaven van deze orde. Zijn taak bestaat uit het zorgdragen voor de geschetste bescherming van de burger in het publieke domein. Aangezien het hier - zoals gesteld - gaat om activiteiten die tot de kerntaak van de overheid kunnen worden gerekend, is het kabinet van mening dat de daaraan verbonden kosten uit de algemene middelen dienen te worden bekostigd.
Bij de daadwerkelijke handhaving van de openbare orde bedient de burgemeester zich van de politie. Dit neemt niet weg dat de organisator van een publieksevenement ten minste mede verantwoordelijk is voor de rust en veiligheid tijdens en rondom het evenement. De organisator van een evenement dient dan ook de nodige maatregelen en voorzieningen te treffen die een positief effect hebben op de veiligheid. De burgemeester kan in het kader van zijn vergunningenbeleid voorwaarden stellen en voorschriften verbinden aan het organiseren van een evenement. Op deze wijze moet getracht worden de noodzakelijke inzet van politie terug te brengen. Door doorberekenen van politiekosten mogelijk te maken, zou de opvatting kunnen postvatten dat de organisator de verantwoordelijkheid voor veiligheid rondom evenementen kan afkopen. Dit zou een ongewenste ontwikkeling zijn. Bij het tegengaan van ordeverstoringen rondom voetbalwedstrijden zullen overheden, KNVB, clubs, supportersverenigingen én individuele supporters ieder hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Doorberekening van politiekosten levert naar de mening van het kabinet geen bijdrage aan de oplossing van de vraagstukken rondom het tegengaan van wanordelijkheden.
Op basis van het bovenstaande komen wij tot de slotsom dat de werkgroep-Mans weliswaar een systematiek heeft ontwikkeld waarbij het marktmechanisme geen grip krijgt op de beslissing rondom de inzet van politie, maar dat het doorberekenen van politiekosten aan particulieren principieel onjuist is. Het kabinet is dan ook van mening dat de introductie van de mogelijkheid om politiekosten te kunnen doorberekenen, niet gewenst is. In relatie met dit kabinetsstandpunt zal de taakstelling, zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2000 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ongedaan worden gemaakt in de ontwerpbegroting voor het jaar 2001.

4. Terugdringen van de politie-inzet bij voetbalwedstrijden De aanleiding tot de wens van sommigen om tot doorberekening over te gaan is gelegen in de - door de werkgroep-Mans terecht aangegeven - constatering dat er onevenredig veel politiecapaciteit wordt ingezet ten behoeve van wedstrijden in het betaalde voetbal. Ondanks het afzien van de mogelijkheid om politiekosten door te berekenen, zijn wij van mening dat de kosten die met het hiervoor genoemde type evenement gepaard gaan zoveel als mogelijk moeten worden teruggebracht. Een van de middelen om dit te bereiken is het doorvoeren van (fysieke en organisatorische) veiligheidsmaatregelen die de politie-inzet kunnen doen afnemen. Organisatoren van evenementen hebben zelf een primaire verantwoordelijkheid om de rust en de veiligheid rondom het evenement te waarborgen. Deze organisaties dienen dan ook maatregelen te nemen en voorzieningen te treffen die een positief effect hebben op de veiligheid. Met betrekking tot het betaalde voetbal betekent dit onder meer dat de clubs en de KNVB uitvoering dienen te geven aan de punten die wij hebben genoemd in onze reacties op het rapport-Stekelenburg (TK 1998-1999, 25 232, nrs.
14 en 15). Het gaat hierbij om begeleiding van voetbalsupporters door de clubs, de handhaving van stadionverboden en de invoering van een uitkaart- of goldcardsysteem. Alle betrokkenen (korpsbeheerders, VNG, politie, KNVB, BOVS, VWS en BZK) zijn van mening dat toepassing van dit laatste systeem een nuttige bijdrage kan leveren aan het voorkomen van ongeregeldheden. Aangezien de bepaling van het benodigd aantal agenten per wedstrijd mede afhankelijk is van het vertrouwen van de burgemeester en de politie in de veiligheidsorganisatie van de clubs en de KNVB, zal het nemen van adequate maatregelen door de organisatoren zelf een positieve invloed hebben op het terugdringen van het aantal in te zetten politiemensen.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

K.G. de Vries
DE MINISTER VAN JUSTITIE,
A.H. Korthals

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...