Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VROM verslag informele milieuraad 14-15 juli 2000

Datum nieuwsfeit: 23-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VROM verslag informele milieuraad 14-15 jul jl.

Gemaakt: 29-8-2000 tijd: 20:18


2


21501-08 Milieuraad

nr. 116 Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 23 augustus 2000

Hierbij doe ik u toekomen een verslag van de Informele Milieu Raad van de Europese Unie, die onder Frans Voorzitterschap plaatsvond op 14 en
15 juli in Parijs.

Bij brief van 12 juli jl. informeerde ik u over het thema van deze bijeenkomst «Een beter mondiaal bestuur op milieugebied». De uitkomst van de discussie was dat alle Ministers het belang onderschreven van het debat over dit thema en de noodzaak om de effectiviteit van het bestaande raamwerk te versterken. Bij het zoeken naar oplossingen heb ik er voor gepleit te leren van beter functionerende mondiale instituties als de WTO, het IMF en de Veiligheidsraad, zonder de successen die met het huidige systeem behaald zijn uit het oog te verliezen. In de vergadering zijn tal van mogelijkheden aangedragen om de effectiviteit te versterken. Die mogelijkheden zullen worden onderzocht op basis van het discussiedocument van het Voorzitterschap en de daarover gevoerde discussie door een werkgroep van het Voorzitterschap, Zweden, Italië, Nederland en de Commissie. Een eerste rapport moet vóór de Milieu Raad van 10 oktober verschijnen, zodat de Raad desgewenst conclusies kan aannemen over de verder te nemen stappen.

Tijdens de Informele Raad is ook een discussie gevoerd over het op de markt brengen van voor agrarisch gebruik bedoelde genetisch gemodificeerde organismen. De herziening van de huidige richtlijn terzake (90/220/EEG) bevindt zich thans in de tweede lezing van de codecisieprocedure. In de discussie is vooral de nadruk gelegd op etikettering (vanaf het op de markt brengen tot en met de consumptie van het product), op de traceerbaarheid van het organisme en op aansprakelijkheid van de producent. De Commissie heeft bevestigd dat zij op die terreinen en nog enkele andere (bijv. risico-evaluatie) met een gedetailleerde uitwerking komt in het najaar.

Het Europees Milieu Agentschap (Kopenhagen) presenteerde een concept-samenvatting van een binnenkort te verschijnen studie over milieubelastingen in de EU. Het rapport zal een in 1996 verschenen rapport actualiseren. Het intensievere gebruik van milieubelastingen in de lidstaten en de stagnatie op EU-niveau, alsmede de effectiviteit ervan zullen worden beschreven. Ook zal worden ingegaan op het wegnemen van (al dan niet terechte) zorgen over concurrentiekracht, werkgelegenheid, inflatie en/of verstoring van de inkomensverhoudingen.

Tenslotte heeft de Informele Milieu Raad in aanvulling op de op 22 juni aanvaarde conclusie inzake de zesde Conferentie van Partijen inzake het Klimaat Verdrag gediscussieerd over het belang voor de EU van de betrokkenheid van de ontwikkelingslanden. Vóór de voorbereidende bijeenkomst in Lyon (11 september) zal de EU trachten haar positie op dit punt te bepalen.

De Verklaring van het Voorzitterschap van deze Informele Milieu Raad stuur ik u ter kennisneming toe. *)

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie