Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen persoonsgegevns internetproviders

Datum nieuwsfeit: 23-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over persoonsgegevns door internetproviders
Gemaakt: 28-8-2000 tijd: 14:51


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 23 augustus 2000

Hierbij doe ik u, mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat toekomen de antwoorden op de vragen van de heer Bakker (D66) over verstrekking van persoonsgegevens door internetproviders.

Ja. De weigering persoonsgegevens te verstrekken, waarop in het bericht van de Volkskrant van 14 juli gedoeld wordt, betreft de verstrekking van gegevens betreffende naam, adres en woonplaats op basis van artikel 11, tweede lid, van de Wet persoonsregistraties (Wpr).

Het is op zichzelf begrijpelijk dat de NLIP (Nederlandse Vereniging voor Internetproviders) naar aanleiding van de uitspraak van de politierechter in Roermond de leden heeft geadviseerd geen gegevens betreffende naam, adres en woonplaats op basis van artikel 11, tweede lid, Wpr meer te verstrekken en dat zij in het overleg met de overheid heeft gevraagd om afspraken over eventuele aansprakelijkheid in geval van het mogelijkerwijs ten onrechte verstrekken van gegevens. In geval van verstrekking van persoonsgegevens op basis van artikel 11, tweede lid, van de Wpr is de houder van de gegevens - in dit geval de internetprovider - namelijk degene die afweegt of verstrekking op basis van dit artikellid kan plaatsvinden.

Nee. Het strafrecht, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet bevatten in beginsel voldoende en niet tegenstrijdige regelingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens op het internet. Dit neemt niet weg dat het gewenst is te komen met aanvullende regelgeving op onderdelen. Hierop wordt in het antwoord op vraag 5 ingegaan.

Het Openbaar Ministerie heeft een regulier overleg met de aanbieders van telecommunicatiediensten en -netwerken, het zogenaamde TACO (telecommunicatie-aftappen-coördinatie-overleg). In dit overleg is onder meer aan de orde onder welke condities informatie op basis van artikel 11, lid 2, van de Wpr ten behoeve van de opsporing wordt verstrekt. In dat kader zijn afspraken gemaakt over de aansprakelijkheid ingeval een aanbieder van een telecommunicatiedienst en -netwerk ten onrechte informatie heeft verstrekt. De gemaakte afspraken zijn met mijn goedkeuring door het College van procureurs-generaal als handelwijze jegens de aanbieders van telecommunicatiediensten en -netwerken vastgesteld. Het OM kan zich niet vinden in de uitspraak van de politierechter en heeft inmiddels hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te s'-Hertogenbosch. Dit beroep zal nog dit jaar behandeld worden. Vooruitlopend daarop zal de hiervoor bedoelde, door het College van procureurs-generaal vastgestelde, handelwijze opnieuw met de NLIP worden besproken.

Op dit moment is in voorbereiding het wetsvoorstel vorderen gegevens telecommunicatie. Dit wetsvoorstel bevat het voorstel in het Wetboek van Strafvordering een bevoegdheid op te nemen tot het vorderen van gegevens betreffende naam, adres, postcode, woonplaats, nummer en soort dienst van personen die gebruik maken van telecommunicatienetwerken of -diensten, daaronder begrepen internetdiensten. Dit voorstel houdt in dat de internetprovider gehouden is te voldoen aan de vordering van de opsporingsautoriteit. Het voorziet erin dat de afweging of deze gegevens verstrekt kunnen worden, niet gemaakt wordt door de houder van de persoonsgegevens, maar door de met opsporing belaste autoriteit. Het wetsvoorstel is in consultatie gegeven aan onder andere het Overlegorgaan Post en Telecommunicatie, waarin ook de NLIP is vertegenwoordigd.

De Minister van Justitie,

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie