Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek AEX: TAS heeft Fondsenreglement niet overtreden

Datum nieuwsfeit: 24-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Exchanges

24 Aug 2000 Conclusie onderzoek AEX: TAS heeft Fondsenreglement niet overtreden
Persbericht 2000.080

Conclusie onderzoek Amsterdam Exchanges: TAS heeft Fondsenreglement niet overtreden

De Adviescommissie Fondsenreglement heeft de directie van Amsterdam Exchanges geadviseerd over de vraag of TAS Groep N.V. artikel 28h Fondsenreglement heeft overtreden in verband met de publicatie van een persbericht door TAS op 25 januari 2000 inzake een alliantie tussen TAS en Oracle. De Commissie is van oordeel dat géén sprake is van een dergelijke overtreding.

De directie van Amsterdam Exchanges heeft besloten dat zij zich aansluit bij het advies van de Commissie.

NB: Het advies van de Adviescommissie Fondsenreglement wordt als bijlage bij dit persbericht gepubliceerd op de website van Amsterdam Exchanges: www.aex.nl.

ADVIESCOMMISSIE FONDSENREGLEMENT

Advies inzake het Verzoek van

Amsterdam Exchanges N.V., hierna te noemen: "AEX"

ten aanzien van

TAS Groep N.V. te Baarn, hierna te noemen: "TAS Groep"

De Commissie bedoeld in artikel 65a van het Fondsenreglement heeft kennis genomen van het Verzoek van AEX van 21 maart 2000 en van de overige door AEX en TAS Groep ingezonden stukken.

Zij heeft partijen gehoord in haar zitting van 17 mei 2000. Op die zitting zijn voor haar verschenen:


- namens AEX: de heren J.A. Busch en mr J. Wendelgelst;
- namens TAS Groep: de heren mr. F.W. Drost, Ir. P.H.T.M. Verhallen en mr. E.M. van Emden (raadsman).

De Commissie heeft vastgesteld dat aan de voorwaarden tot het in behandeling nemen van het Verzoek, als omschreven in artikel 6 van haar Reglement, is voldaan.

INHOUD VAN HET VERZOEK
Het Verzoek houdt - zakelijk weergegeven - het volgende in.

De publicatie van een persbericht door TAS Groep op 25 januari 2000 inzake een alliantie met Oracle heeft AEX aanleiding gegeven tot het instellen van een onderzoek door haar afdeling Compliance naar de naleving van artikel 28h Fondsenreglement. In voornoemd artikel is bepaald dat een uitgevende instelling koersgevoelige informatie terstond dient te publiceren. De afdeling Compliance van AEX heeft op 15 maart 2000 gerapporteerd dat TAS Groep niet terstond de koersgevoelige informatie waarover zij beschikte heeft gepubliceerd en dat daarmee artikel 28h Fondsenreglement is overtreden.

Op 25 januari 2000 publiceerde TAS Groep een persbericht inzake een alliantie met Oracle. Uit het persbericht blijkt dat de overeenkomst voor een verdergaande samenwerking al op 15 januari 2000 was getekend. Voorafgaande aan de publicatie van dit bericht, alsmede ook na de publicatie van het persbericht is de koers van het aandeel TAS Groep gestegen van Euro 2,75 naar Euro 3,60.

De afdeling Compliance van AEX is van oordeel dat de verdergaande samenwerking tussen TAS Groep en Oracle kan worden aangemerkt als een feit of een gebeurtenis zoals bedoeld in artikel 28h Fondsenreglement. Volgens deze bepaling diende TAS Groep terstond een publicatie te doen zodra de verwachting was gewettigd dat overeenstemming zou kunnen worden bereikt met Oracle. Uit het door TAS Groep gepubliceerde persbericht blijkt dat de overeenkomst met Oracle door beide partijen al op 15 januari 2000 werd getekend. Dit impliceert dat het tijdstip waarop de verwachting gewettigd was dat met Oracle overeenstemming zou kunnen worden bereikt, in ieder geval voor het moment van het tekenen van de overeenkomst moet hebben gelegen zodat de publicatie in het uiterste geval op 15 januari 2000 had moeten plaatsvinden.

AEX is van oordeel dat er in het onderhavige geval sprake is van een vermoeden van een kennelijke overtreding in de zin van artikel 6.1 van het Reglement Adviescommissie Fondsenreglement. AEX verzoekt de Commissie haar te adviseren of er naar het oordeel van de Commissie al dan niet sprake is van een kennelijke overtreding van artikel 28h Fondsenreglement door TAS Groep, alsmede in bevestigend geval om AEX te adviseren met betrekking tot de vraag of een of meerdere maatregelen als bedoeld in artikel 65 Fondsenreglement moeten worden genomen jegens TAS Groep.

INHOUD VAN HET VERWEER

Het verweer houdt blijkens brieven van TAS Groep aan de Commissie van 11 april en 11 mei 2000 - zakelijk weergegeven - het volgende in.

TAS Groep heeft op 29 maart 1999 een overeenkomst gesloten met Oracle Nederland B.V., die niet meer of minder inhoudt dan dat TAS Groep een van de vele wederpartijen van Oracle wordt die gebruik kan maken van produkten en diensten van Oracle Nederland B.V. Van enige mate van exclusiviteit is geen sprake, nu honderden ondernemingen in Nederland eenzelfde samenwerking met Oracle kennen. De op 15 januari 2000 tussen TAS Groep en Oracle Nederland B.V. gesloten aanvullende overeenkomst verleent TAS Groep de laagste graad van samenwerking met Oracle, genaamd Oracle Member Partner. De overeenkomst met Oracle Nederland B.V. van 15 januari 2000 heeft een uitermate geringe invloed op de omzet en/of resultaten van TAS Groep. TAS Groep was en is van mening dat het sluiten van bedoelde overeenkomst met Oracle geen feit of gebeurtenis is waarvan TAS Groep moest aannemen dat daarvan een aanmerkelijke invloed op de koers zou uitgaan. Het persbericht over de samenwerkingsovereenkomst met Oracle van 15 januari 2000 is mede op verzoek van Oracle Nederland B.V. en om redenen die liggen binnen het publiciteitsbeleid van TAS Groep uitgegeven.

TAS Groep blijft van mening dat het sluiten van de overeenkomst met Oracle niet onder het bereik van artikel 28h Fondsenreglement valt. TAS Groep is achteraf bezien tot de conclusie gekomen dat zij in de toekomst nog zorgvuldiger dient om te gaan met verstrekking van informatie aan het publiek. TAS Groep heeft dit reeds in een eerder stadium aan AEX kenbaar gemaakt.

VERSLAG VAN DE MONDELINGE BEHANDELING

De voorzitter brengt onder de aandacht dat de vertegenwoordigers van AEX, respectievelijk van TAS Groep hun standpunten nader kunnen toelichten. Voorts kondigt hij aan, dat het verslag van deze zitting voorafgaande aan het vaststellen van het advies door de Commissie zal worden toegezonden aan AEX en aan TAS Groep, waarbij de gelegenheid zal worden geboden te reageren op eventuele feitelijke onjuistheden in dit verslag.

Toelichting AEX

De voorzitter geeft het woord aan de vertegenwoordigers van AEX voor een toelichting op het Verzoek van 21 maart 2000. Een vertegenwoordiger van AEX licht het Verzoek toe overeenkomstig een notitie van de afdeling Juridische Zaken d.d. 17 mei 2000. Deze notitie, welke is aangehecht, wordt als in dit verslag herhaald en ingelast beschouwd.

Vragen Commissie

Op een vraag van een lid van de Commissie lichten de vertegenwoordigers van AEX toe wat onder "aanmerkelijke invloed op de koers" in de zin van artikel 28h Fondsenreglement moet worden verstaan. Volgens AEX dient het begrip "aanmerkelijke invloed" op basis van de concrete omstandigheden van het geval inhoud te worden gegeven; een koersfluctuatie van 30% is in de ogen van AEX in alle gevallen aanmerkelijk. Op een vraag van een lid van de Commissie naar het exacte tijdstip van uitgifte van het persbericht van 25 januari 2000, antwoordt AEX dat dit persbericht volgens haar informatie is uitgegeven op dinsdag 25 januari 2000 te 09.03 uur. De vertegenwoordigers van TAS Groep bevestigen dat dit persbericht "voorbeurs" is uitgegeven. Op een vraag van een lid van de Commissie licht een vertegenwoordiger van AEX toe, dat naar de mening van AEX ook een koersstijging ten gevolge van het verstrekken van onjuiste informatie door de uitgevende instelling onder het bereik van artikel 28h Fondsenreglement valt. Op een vraag van de Secretaris antwoordt een vertegenwoordiger van AEX, dat AEX haar eisen ten aanzien van de kwaliteit van de informatievoorziening door uitgevende instellingen baseert op de bewoordingen "elk feit of elke gebeurtenis" van artikel 28h.

Toelichting TAS Groep

De voorzitter geeft hierna het woord aan de vertegenwoordigers van TAS Groep voor een toelichting op haar standpunt en een reactie op de toelichting van AEX. Een vertegenwoordiger van TAS Groep brengt naar voren, dat het verwijt dat de afdeling Compliance van AEX aan TAS Groep heeft gemaakt op een onjuiste grondslag berust. Naar de mening van de afdeling Compliance zou artikel 28h Fondsenreglement in dit geval tot informatieverstrekking aan het publiek hebben verplicht. De samenwerking tussen TAS Groep en Oracle is echter een "non-event" in materiële zin, dat in het door TAS Groep uitgegeven persbericht is "opgeblazen". Oracle heeft in Nederland honderden bedrijven met wie zij op dezelfde wijze samenwerkt, zodat het persbericht van TAS Groep inhoudelijk gezien niet terecht is uitgegeven. Het persbericht is mede op verzoek van Oracle uit commerciële overwegingen uitgegeven. Volgens de vertegenwoordiger van TAS Groep is noch op 15 januari, noch op 25 januari 2000 enig koerseffect ontstaan. TAS Groep legt een overzicht over van de koersontwikkeling van het aandeel TAS Groep in de onderhavige periode. Dit overzicht wordt aan dit verslag gehecht en maakt daarvan deel uit. Op 21 januari 2000 bedroeg de koers Euro 2,75; op 24 januari 2000, nog voor het persbericht, bedroeg de koers reeds Euro 3,31. Ook daarna hebben zich geen significante koersontwikkelingen voorgedaan.

De vertegenwoordiger van TAS Groep concludeert dat de met Oracle op 15 januari 2000 gesloten aanvullende overeenkomst niet een feit of gebeurtenis is geweest waarvan moest worden aangenomen dat hiervan een aanmerkelijke invloed op de koers van het aandeel TAS Groep zou uitgaan. TAS Groep heeft naar aanleiding van het onderhavige voorval echter haar interne procedures aangescherpt; persberichten worden voortaan binnen de organisatie beter getoetst.

Vragen Commissie

Op een vraag van een lid van de Commissie naar een mogelijke reden voor de koersfluctuatie van het aandeel TAS Groep rond 25 januari 2000 antwoordt TAS Groep, dat op 26 januari 2000 de jaarcijfers 1999 van TAS Groep zijn bekendgemaakt. TAS Groep veronderstelt dat beleggers met het oog op deze jaarcijfers hebben willen speculeren. Op het moment dat het persbericht van 25 januari 2000 werd uitgegeven, was de koers van het aandeel TAS Groep al gestegen. Op een vraag van een lid van de Commissie naar de wervende bewoordingen van het persbericht, antwoordt TAS Groep dat deze door commerciële overwegingen zijn ingegeven. Op de vraag van een lid van de Commissie naar de betekenis van het feit dat het contract met Oracle reeds op 15 januari 2000 was gesloten, antwoordt TAS Groep, dat zij allereerst betwist dat de onderhavige gebeurtenis onder de reikwijdte van artikel 28h Fondsenreglement valt. Gelet op het feit dat de jaarcijfers van TAS Groep op 26 januari 2000 bekend werden is naar haar mening ook niet aannemelijk dat van het persbericht van 25 januari 2000 enige invloed op de koers is uitgegaan. Op een vraag van een lid van de Commissie of TAS Groep van mening is dat de uitgevende instelling kan bepalen welke informatie koersgevoelig is, antwoordt TAS Groep ontkennend. TAS Groep is van mening dat de reactie van de aandelenmarkt hiervoor bepalend is.

Op een vraag van een lid van de Commissie of de op 25 januari 2000 verstrekte informatie het beleggend publiek juist heeft voorgelicht, antwoordt TAS Groep dat zij de in dit geval begane onzorgvuldigheid in een vroeg stadium heeft erkend.

De voorzitter sluit hierop de mondelinge behandeling.

BEOORDELING VAN HET VERZOEK

Artikel 28h Fondsenreglement bepaalt, voor zover te dezen relevant, dat de uitgevende instelling verplicht is terstond een publicatie te doen omtrent elk feit of elke gebeurtenis betreffende de uitgevende instelling waarvan moet worden aangenomen dat hiervan een aanmerkelijke invloed op de koers zal uitgaan.

TAS Groep heeft op 25 januari 2000 een persbericht uitgegeven, waarin zij aangeeft dat TAS Groep en Oracle op 15 januari 2000 een overeenkomst voor een verdergaande samenwerking hebben getekend. Het persbericht is getiteld: "TAS en Oracle gaan alliantie aan".

Nadien heeft TAS Groep aangegeven dat sprake is van de laagste graad van samenwerking met Oracle, waarbij van exclusiviteit niet in de geringste mate sprake zal zijn. TAS Groep heeft nadien tevens aangegeven dat de overeenkomst met Oracle van 15 januari 2000 een uitermate geringe invloed op haar omzet en/of op haar resultaten zal hebben. Zelfs is niet uitgesloten dat de invloed op de omzet nagenoeg nihil zal zijn.

De Commissie is van oordeel dat mede in het licht van de nadere toelichting van TAS Groep de samenwerkingsovereenkomst met Oracle van 15 januari 2000 niet als feit of gebeurtenis in de zin van artikel 28h Fondsenreglement kan worden aangemerkt. Derhalve was TAS Groep niet verplicht terzake een persbericht uit te geven, zoals zij thans wel heeft gedaan op 25 januari 2000.

Daarnaast acht de Commissie onvoldoende aannemelijk geworden dat het (onverplicht) uitgegeven persbericht van 25 januari 2000, of de wetenschap bij de uitgevende instelling dat de hierin vervatte informatie te optimistisch was, zelf als feit of gebeurtenis in de zin van artikel 28h Fondsenreglement dient te worden aangemerkt. De Commissie acht het daarbij zeer wel mogelijk dat het feit dat TAS Groep op 26 januari 2000 haar jaarcijfers 1999 bekend zou maken, tot de onderhavige koersfluctuaties heeft geleid.

Tenslotte merkt de Commissie op dat het voorafgaande niet wegneemt dat TAS Groep in haar persbericht van 25 januari 2000 een te rooskleurig beeld van de gevolgen van de samenwerkingsovereenkomst met Oracle heeft geschetst. De Commissie heeft ervan kennis genomen dat TAS Groep dit heeft erkend en dat TAS Groep heeft toegezegd haar interne procedures ten aanzien van persberichten te verbeteren.

De Commissie concludeert uit het voorgaande dat in het aan haar ter beoordeling voorgelegde geval geen sprake is van een kennelijke overtreding van artikel 28h Fondsenreglement door TAS Groep.

ADVIES VAN DE COMMISSIE

De Commissie is van oordeel dat in het door AEX bij verzoek van 21 maart 2000 aan haar ter beoordeling voorgelegde geval geen sprake is van een kennelijke overtreding van artikel 28h Fondsenreglement door TAS Groep N.V.

Deze uitspraak is op 30 juni 2000 tot stand gekomen met inachtneming van de bepalingen van het Reglement Adviescommissie Fondsenreglement. Zij is gegeven door Prof. Drs. C.A.J. Herkströter RA (voorzitter), ir. S.D. de Bree, mr. F.A.A. Duynstee, Drs. E.F. van Veen en mr. J.W. Wurfbain, terwijl mr. A.R. Filius als secretaris fungeerde.

C.A.J. Herkströter A.R. Filius

voorzitter secretaris

© Amsterdam Exchanges / Pers en Public Affairs

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie