Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BZK inzake imf-traject in de Nederlandse Antillen

Datum nieuwsfeit: 24-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

het imf-traject in de nederlandse antillen

Gemaakt: 29-8-2000 tijd: 14:37


3

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Nederlands-Antillaanse en Arubaanse Zaken

's-Gravenhage, 24 augustus 2000

Conform uw verzoek van 30 juni 2000 bericht ik u over de stand van zaken met betrekking tot het IMF-traject in de Nederlandse Antillen.

Machtingswet

Eind juli 2000 is de Landsverordening bijzondere bevoegdheden regering
-de `machtigingswet'-, in werking getreden. Met deze wet krijgt het kabinet-Pourier tot 1 augustus 2001 bijzondere bevoegdheden om de economische crisis aan te pakken. Het instellen van de machtigingswet is in overeenstemming met de aanbevelingen van de Commissie Nationaal Herstelplan van vorig jaar. De regering en de Staten van de Nederlandse Antillen zijn van oordeel dat de huidige buitengewone en precaire situatie in de Nederlandse Antillen de totstandkoming van voornoemde wet rechtvaardigt.

De machtigingswet regelt een tijdelijke delegatie van regelgevende bevoegdheid voor een periode van een jaar (tot 1 augustus 2001). De delegatie vindt plaats door de formele wetgever (regering en parlement) aan de verantwoordelijke ministers. De ministers (in overeenstemming met de minister-president) kunnen bij ministeriële beschikking met algemene werking limitatief opgesomde landsverordeningen geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen, wijzigen dan wel intrekken. Het gaat om een 27-tal landsverordeningen op het terrein van de herinrichting van de landsoverheid, de rechtspositie van ambtenaren, de belastingen, de sociale zekerheid, de economische ontwikkeling, het onderwijs, het jongeren- en jeugdbeleid, het beheersen van de overheidsuitgaven en de gezondheidszorg.

Daarnaast machtigt de landsverordening ministers (in overeenstemming met de minister-president) om bij ministeriële beschikking met algemene werking regels te stellen op specifieke (nieuwe) beleidsterreinen, waarin de huidige landsverordeningen nog niet voorzien, zoals E-commerce.

Alvorens een ministeriële beschikking met algemene werking wordt vastgesteld,

dient deze eerst in ontwerp aan de Staten te worden aangeboden. De beschikking wordt - behoudens uitzonderingsgevallen - niet eerder dan tien dagen na de toezending vastgesteld. Indien tenminste drie leden van de Staten binnen vijf dagen na toezending te kennen geven inlichtingen te verlangen, verschaft de betrokken minister deze inlichtingen binnen de termijn van tien dagen na aanbieding van de ontwerp-beschikking. In voorgeschreven gevallen kunnen ook de eilandgebieden in de gelegenheid worden gesteld om gedurende twee weken commentaar te geven

Na vaststelling van de ministeriële beschikking met algemene werking moet de regering zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes maanden na afkondiging van de beschikking, een
ontwerp-landsverordening van gelijke strekking aan de Staten aanbieden.

Wordt een dergelijk ontwerp niet tijdig ingediend, wordt het ingetrokken of wordt het niet door de Staten goedgekeurd, dan moet de ministeriële beschikking binnen een maand door de verantwoordelijke ministers worden ingetrokken en herleeft de oorspronkelijke juridische situatie.

Deze constructie houdt in dat voorschriften bij ministeriële beschikking worden vastgesteld, maar dat deze beschikking op termijn wordt vervangen door een landsverordening met dezelfde inhoud.

Nederland heeft geen juridische bezwaren tegen het totstandkomen van deze landsverordening. De bepalingen van de landsverordening zijn niet in strijd met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen of de Eilandenregeling Nederlandse Antillen. In de verordering is zeker gesteld dat de ministeriële beschikkingen niet met terugwerkende kracht in werking kunnen treden. Op deze wijze is de rechtszekerheid gewaarborgd. De juridische constructie van vaststelling van een maatregel bij ministeriële beschikking, welke achteraf wordt bekrachtigd bij landsverordening, is in het verleden reeds een keer getoetst door de Hoge Raad (1988). De Hoge Raad achtte dit toen toelaatbaar.

Inmiddels zijn de eerste ministeriële beschikkingen afgekondigd. Deze maatregelen luiden als volgt. Per 1 september worden ministeriële beschikkingen van kracht om de verzelfstandiging van het Landslaboratorium en de Capriles Kliniek te versnellen (beoogde afronding op 1 oktober), hetgeen een verdere verlaging van de formatie oplevert van circa 340 medewerkers. Verder wordt per 1 augustus de huidige vakantie-uitkering van 3% voor ambtenaren geschrapt, het werkgeversaandeel in de ambtenarenpensioenpremie verlaagd, de basis voor de omzetbelasting verbreed en worden wijzigingen doorgevoerd in de loon- en inkomstenbelasting.

Nederland ondersteunt de invoering van de machtigingswet ten volle. Met het besluit tot invoering hebben de Antilliaanse regering en Staten een duidelijk signaal afgegeven dat zij bereid zijn om op korte termijn de benodigde besluiten te nemen om te komen tot de zo noodzakelijke uitvoering van het Urgentieprogramma. De slagkracht van het kabinet-Pourier zal hierdoor toenemen. Dit is in de Antilliaanse verhoudingen een vergaande stap, waarmee het doorzettingsvermogen van het kabinet Pourier opnieuw wordt onderstreept. Het inwerkingtreden van de eerste ministeriële beschikkingen op basis van de Machtigingswet per 1 augustus en 1 september a.s., beschouw ik in dit kader als een positief signaal. Ik heb er vertrouwen in dat verdere besluiten met voortvarendheid zullen worden genomen. In dit kader stel ik additioneel, voor een periode van enkele maanden, twee juridische bijstanders ter beschikking aan de Antilliaanse regering.

Stand van zaken IMF-traject

Naast het afkondigen van de eerste ministeriële beschikkingen die zijn gebaseerd op de machtigingswet, is de afgelopen periode nog een aantal andere maatregelen genomen ten behoeve van de uitvoering van het Urgentieprogramma. Deze maatregelen behelzen de wijziging van drie landsverordeningen inzake arbeidswetgeving en ontslag en hebben onder meer tot gevolg dat bij individueel ontslag het Departement van Arbeid niet meer vooraf hoeft te toetsen (dit kan nu alleen achteraf bij de rechter worden aangevochten). Preventieve toetsing geldt nog wel voor de gezondheidszorg en de sociale sector. Ambtenaren blijven onder de ontslagregels van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht vallen.

Ook hebben de Staten inmiddels de Landsbegroting 2000 en de bijbehorende Nota van Wijziging goedgekeurd. De door het IMF voorgestelde verlaging van de uitgaven voor goederen en diensten van het eilandgebied Curaçao en compenserende maatregelen in verband met vertraagde besluitvorming zijn overigens nog niet in de begroting zijn verwerkt.

Het IMF is op de hoogte van de saneringmaatregelen die tot op heden door de Antilliaanse regering zijn genomen. Op welke termijn een IMF-missie naar de Nederlandse Antillen kan worden uitgevoerd, is afhankelijk van de beoordeling van het IMF over de tot op heden genomen maatregelen. Het IMF heeft aan de regering van de Nederlandse Antillen aangegeven dat voor deze beoordeling aanvullende informatie van de Nederlandse Antillen noodzakelijk is. Ik heb er zowel bij de regering van de Nederlandse Antillen als bij het IMF op aangedrongen om de benodigde informatie snel aan te leveren, alsmede de beoordeling van de genomen saneringsmaatregelen op de kortst mogelijke termijn plaats te laten vinden.

Over de stand van zaken m.b.t. het IMF-traject vindt in de week van 28 augustus 2000 politiek overleg plaats tussen een delegatie van het Nederlands-Antilliaanse kabinet onder leiding van minister-president Pourier en een delegatie van het Nederlandse kabinet onder leiding van minister-president Kok.

Tijdens dit overleg zullen nadere afspraken worden gemaakt over de door Nederland te verstrekken financiële steun ten behoeve van de verdere uitvoering van het Urgentieprogramma. De Tweede Kamer zal over de uitkomsten van deze besprekingen worden geïnformeerd.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

G.M. de Vries

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...