Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers 2000 CSS Holding NV

Datum nieuwsfeit: 24-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CSS

EERSTE HALFJAAR CSS CONFORM VERWACHTING


* Traditionele IT-activiteiten onder druk
* Accent steeds meer op sterk groeiende telecom-activiteiten
* Hardware-activiteiten per 1 januari 2000 gedeconsolideerd en ondergebracht in het verzelfstandigde @COST+
* De netto-marge ten opzichte van de omzet stijgt naar 9,0%
* Prognose 2000 blijft: sterke groei winst per aandeel
DEN BOSCH Het halfjaarresultaat van ICT- en Telecom dienstverlener Computer Services Solutions Holding N.V. (CSS) is conform verwachting. De winst per aandeel steeg in de eerste zes maanden van 2000 met 25% tot EUR 0,46 tegen EUR 0,37 over dezelfde periode in 1999. De nettowinst nam in het eerste halfjaar met 41% toe tot EUR 8,3 miljoen, ten opzichte van EUR 5,9 miljoen in de eerste zes maanden van 1999. De nettowinst marge steeg van 4,2% tot 9,0%, mede onder invloed van de deconsolidatie en verzelfstandiging van de business to business webportal voor hardware producten @COST+. Op vergelijkbare basis nam de omzet met 35% toe tot EUR 92,0 miljoen. Hiervan wordt 72% gegenereerd uit dienstverlening (1e hj. 1999: 61%). Het bedrijfsresultaat steeg met 37% tot EUR 11,4 miljoen. De sterk groeiende telecom-activiteiten vertegenwoordigen inmiddels een groot deel van de winstgevendheid van CSS. Voor geheel 2000 handhaaft CSS haar eerder uitgesproken verwachting dat de winst per aandeel sterk zal stijgen (20-30%).

De winststijging over het eerste halfjaar is vooral te danken aan een uitstekende bijdrage van de divisie CSS Telecom (voorheen Communication@Frontoffice). Door overnames en autonome groei namen zowel omzet als winstbijdrage sterk toe. Het accent van de activiteiten van CSS komt dan ook steeds meer op het aanbieden van geïntegreerde telecom- en ict-oplossingen te liggen.

De divisie CSS System Integration toonde een lager resultaat. Kostenbesparingen bij klanten na de grootschalige investeringen in verband met het millennium, alsmede een verschuiving van bestedingen in traditionele ICT-diensten naar internetgerelateerde diensten liggen hier onder meer aan ten grondslag. Dit leidde tot afnemende hardware gerelateerde dienstverlening. CSS kon deze afname echter voor een groot deel compenseren met grote opdrachten van enkele telecom-operators. Met name op het gebied van storage werden door de grote storagebehoefte bij telecom-operators voor internetdoeleinden grote stappen voorwaarts gemaakt. Een groot deel van de medewerkers in deze divisie is inmiddels omgeschoold van traditioneel ICT-dienstverlener tot internetspecialist.

De divisie CSS Professional Resources liet een sterke groei zien van zowel omzet als resultaat, met name ook door een sterke vraag vanuit telecom-operators. CSS is door een aantal van hen gekozen tot preferred supplier.

De divisie CSS Solutions (voorheen Outtasking) behaalde een lager resultaat door tegenvallende marktontwikkelingen.

CSS System Integration en CSS Solutions verwachten een aantrekkende markt vanaf september 2000 onder invloed van onder meer de naderende overgang naar de Euro, met name in het MKB.

Focus steeds meer op telecom
CSS geeft steeds meer invulling aan haar strategie waarbinnen het aanbieden van totaaloplossingen op telecom- en ICT-gebied centraal staat. Deze totaaloplossingen bestaan uit een combinatie van hoogwaardige producten (software en hardware), dienstverlening (advies, implementatie) en services (beheer). CSS is door de snelle uitbouw van haar nieuwe divisie CSS Telecom, en de aangescherpte focus op grote telecom-operators in de andere divisies (netwerk- en internetoplossingen, storage, clustering e.d.) met inmiddels 30% van haar activiteiten in een zeer sterk groeiend segment van de markt aanwezig. De levering van laagwaardige hard- en software producten, d.i. producten waarbij geen aanwezigheid van CSS technici vereist is, is conform de eerder uitgesproken plannen uitbesteed aan de web-based portal @COST+.

Verzelfstandiging @COST+
Zoals eerder aangekondigd zijn de commodity hardware-activiteiten ondergebracht in de web-based E-business portal voor ICT-producten @COST+. @COST+ is actief in gesprek met partners om toe te treden tot deze portal, maar deze partners verwachten een onafhankelijke positie van @COST+ ten opzichte van CSS. Daarom zijn deze activiteiten versneld verzelfstandigd, waarbij de zeggenschap over @COST+ is overgedragen aan een consortium onder leiding van NMB Heller. @COST+ is gedeconsolideerd per 1 januari 2000.

De verzelfstandiging en de daarmee gerealiseerde onafhankelijkheid, effent het pad voor de beoogde toetreding van partners tot @COST+. Deze partnerships zijn nodig om een sterke strategische en financiële positie mogelijk te maken, waarbij de huidige omzet van ruim EUR 225 miljoen op jaarbasis, het komende jaar dient te verdubbelen, en binnen enkele jaren moet vervijfvoudigen. Naast de gerealiseerde onafhankelijkheid zijn daartoe forse investeringen nodig in de achterliggende back-office en front-office systemen, die niet passen in het investeringsbeleid van CSS, maar wel gedragen kunnen worden in combinatie met NMB-Heller en beoogde partners.

De heer J. Houben is per 23 augustus teruggetreden als lid van de directie van CSS en zal nu als algemeen directeur full-time leiding geven aan @COST+. Ruim 200 medewerkers zijn betrokken bij de @COST+ activiteiten.

Vooruitzichten
CSS verwacht dat de traditionele IT-activiteiten in het vierde kwartaal zullen aantrekken gezien de eindejaar bestedingen en de voorbereidende activiteiten van het MKB op de Euro en een voortgaande sterke groei van de telecom-activiteiten, zowel in de divisie CSS Telecom, alsmede de werkzaamheden voor telecom-operators in de andere divisies. De Directie streeft er naar, mede door het aanbieden van geïntegreerde telecom en IT-oplossingen en verdere acquisities, het telecom aandeel in de activiteiten sterk uit te breiden ten opzichte van de huidige 30%. De Directie verwacht voorts op termijn een eenmalige bate door de verkoop van haar economisch belang in @COST+.

Op basis van de resultaten van het eerste halfjaar verwacht de Directie van CSS, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, voor geheel 2000 onverkort een sterke groei van de winst per aandeel.

Den Bosch, 24 augustus 2000Voor meer informatie:

Jan Vlasveld, Directievoorzitter CSS Holding N.V.

Telefoon 073-6441900

Profiel CSS
CSS is een ICT en Telecom service provider met een vooraanstaande positie in ICT-oplossingen voor zakelijke eindgebruikers in met name kleine en middelgrote organisaties in de Benelux. CSS biedt via 22 vestigingen in Nederland en België met inmiddels bijna 2.000 medewerkers een breed pakket diensten (advies, implementatie en beheer) en systemen (software en hardware) aan gebruikers van ICT. CSS levert aan in totaal meer dan 20.000 afnemers een uitgebreid assortiment diensten en producten van marktleiders zoals Microsoft, Novell, SAP, Exact, MTMS, Oracle, Compaq, IBM, Hewlett Packard, Cisco, Citrix, Siemens en Lucent Technologies. De onderneming is georganiseerd in vier complementaire business units: CSS System Integration, CSS Professional Resources, CSS Solutions en CSS Telecom. De consultants en engineers van CSS houden zich hoofdzakelijk bezig met activiteiten op het gebied van netwerken. Deze activiteiten kennen een sterke groei, vooral door de snelle en revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van internet, telecom en datacommunicatie.

Na aanvankelijk te zijn genoteerd aan de EuroNM is CSS sinds 20 december 1999 genoteerd aan de Officiële markt van de AEX-Effectenbeurs te Amsterdam.

Bijlagen:

Nadere toelichting op:

* Omzet

* Brutomarge

* Divisies

* Bedrijfsresultaat

* Nettowinst

* Winst per aandeel

* Balansgegevens

* Medewerkers

* @COST+

* Winst & Verliesrekening

* Balans

Omzet

In miljoenen EUR

1e halfjaar 2000

1e halfjaar 1999

1e halfjaar 1999 pro forma exclusief @COST+

Netto-omzet

92,0

140,7

68,2

Invloed Telecom acquisities

24,0

De netto-omzet van CSS kwam in het eerst halfjaar van 2000 uit op EUR 92,0 miljoen, vergeleken met EUR 140,7 miljoen in de vergelijkbare periode van 1999. Deze daling wordt veroorzaakt door de deconsolidatie van @COST+. Op vergelijkbare basis steeg de omzet van EUR 68,2 miljoen tot EUR 92,0 miljoen, een stijging van 35%. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de sterke toename van de telecom-activiteiten, zowel autonoom als door middel van acquisities. Telecom-hardware leent zich evenals de servers en netwerkcomponenten uit de IT-hardware, nog niet voor uitbesteding aan @COST+, en zijn derhalve opgenomen in de CSS omzet. In totaal is in het eerste halfjaar voor EUR 114 miljoen aan hardware-verkopen (circa 80% van de totale hardware-omzet) uitbesteed. Alleen een commissie over deze verkopen wordt verantwoord in de omzet en de marge. Het beleid van CSS blijft gericht op een verkopen van dienstverlening, vooral rondom producten met een hoge toegevoegde waarde.

Brutomarge

In miljoenen EUR

1e helft 2000

1e helft 1999

%

PF 1e helft 1999

%

Brutomarge Services

42,7

29,0


+47%
29,0


+47%
Brutomarge Hard- en Software

16,3

8,6


-12%
14,5


+13%
Brutomarge

59,0

47,6


+24%
43,5


+35%
Invloed Telecom acquisities

12

De totale brutomarge uit dienstverlening nam toe met 47%. ICT-dienstverlening genereert nu meer dan 72% van de totale brutomarge van CSS, waarbij de brutomarge uit hard- en software voor een groot gedeelte bestaat uit hoogwaardige ICT- en telecom-apparatuur, waaromheen veel dienstverlening wordt geleverd.

Ontwikkelingen divisies
CSS is door haar sterke regionale spreiding en de bereikte schaalgrootte naast marktleider bij kleine en middelgrote klanten ook voor grote opdrachtgevers een belangrijke partner, en heeft met name met een aantal telecom-operators in de eerste helft van 2000 een aantal meerjarige contracten afgesloten. Door deze ontwikkelingen steeg het aandeel van telecom in de totale omzet en bruto marge tot boven de 30% van het totaal, en verwacht wordt dat dit de komende tijd fors zal stijgen.

Er zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd in de divisiestructuur. De werknaam CSS Communication @ Frontoffice is omwille van de eenvoud veranderd in CSS Telecom, terwijl de naam van CSS Outtasking is veranderd in CSS Solutions. De opleidingsactiviteiten zijn uit deze divisie overgeheveld naar de divisie CSS System Integration, terwijl de applicatie-software activeiten (Exact, MTMS, CAD/CAM e.d.) zijn overgeheveld vanuit deze divisie naar CSS Solutions. Het financiële effect van deze wijzigingen is beperkt, en ten behoeve van het inzicht verwerkt in het onderstaande pro-forma overzicht.

In miljoenen EUR

1e helft 2000

1e helft 1999PF 1e helft 1999Brutomarge Telecom

11,9

Brutomarge System Integration

24,3

28,3


-14%
24,3

0%

Brutomarge Professional Resources

15,8

12,8


+24%
12,8


+24%
Brutomarge Solutions

7,1

6,6


+8%
6,6


+8%
Brutomarge

59,1

47,7

24%

43,7

35%

Invloed telecom acquisities

11,9

Aandeel Telecom totaal (incl. Operators)

30%

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat nam toe met 37 % van EUR 8,3 miljoen in de eerste helft van 1999 tot EUR 11,4 miljoen in de eerste zes maanden van 2000. Het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet bedroeg 12,4% ten opzichte van 5,9% in 1999. Het bedrijfsresultaat als percentage van de brutomarge nam toe van 17,4% naar 19,2%. CSS stelt een percentage van 20% als norm. De financiële lasten daalden sterk door de deconsolidatie van de hardware-debiteuren en de daarmee samenhangende factor- en rentelasten. Ten opzichte van de eerste helft van 1999 nam de belastingdruk toe van 19% tot 25%.

Nettowinst
De nettowinst nam toe met 41% van EUR 5,9 miljoen in de eerste helft van 1999 tot EUR 8,3 miljoen in de vergelijkbare periode van 2000. De nettowinst uitgedrukt als percentage van de omzet nam in de eerste zes maanden toe van 4,2% in 1999 tot 9,0% in 2000. Deze stijging is het gevolg van de sterk groeiende dienstenomzet en de deconsolidatie van @COST+. Het gevolg van de verzelfstandiging van @COST is dat de meeste hardware commodity producten uit de resultatenrekening en de daarmee samenhangende investeringen in vaste activa, voorraden, debiteuren en crediteuren, uit de balans zijn verdwenen, waardoor een aantal ratios, zoals de nettowinstmarge en de solvabiliteit verder zijn verbeterd.

Winst per aandeel
Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen nam, voornamelijk door de onderhandse plaatsing van februari 2000 en de telecom-acquisities, toe tot 18.109.882 (ultimo juni 1999: 16.013.045). Het totaal aantal uitstaande aandelen steeg van 16.353.645 per ultimo juni 1999 tot 18.556.080 per ultimo juni 2000. De winst per aandeel steeg van EUR 0,37 tot EUR 0,46.

Balansgegevens
Het balanstotaal is gedaald van EUR 62 miljoen per ultimo juni 1999 tot EUR 51 miljoen per ultimo juni 2000. De deconsolidatie van @COST+ heeft een fors neerwaarts effect op het balanstotaal, terwijl de nieuwe CSS Telecom activiteiten een opwaarts effect hadden. De solvabiliteit bedroeg ultimo juni 2000 37,5% (30 juni 1999: 23,4%).

Zie internetsite CSS voor volledig overzicht resultaten

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie