Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitstekend eerste halfjaar voor Van Lanschot

Datum nieuwsfeit: 24-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


24 augustus 2000
Uitstekend eerste halfjaar voor Van Lanschot


* Bedrijfsresultaat na belasting § 40,6 miljoen (+ 30,3%)


* Winst per gewoon aandeel § 1,37 (+28,0%),
Exclusief buitengewone bate van § 21,2 miljoen


* Forse groei aantal doelgroeprelaties

* Van Lanschot BelgiŽ boven break even

* Verwachting voor geheel 2000:
Groei winst per gewoon aandeel van ten minste 20%, exclusief buitengewone bate

Over het eerste halfjaar van 2000 realiseerde Van Lanschot N.V. een stijging van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van
30,3% tot § 40,6 miljoen (1999: § 31,1 miljoen). Dit is exclusief een buitengewone bate van § 21,2 miljoen. De winst per gewoon aandeel exclusief buitengewone bate nam toe met
28,0% tot § 1,37 (eerste helft 1999: § 1,07). Het balanstotaal groeide met bijna § 1 miljard tot § 9,1 miljard (1999: § 8,2 miljard). Het voor cliŽnten bewaarde effectenvermogen nam met § 2 miljard toe tot § 18,2 miljard.

De gunstige ontwikkelingen in resultaten en bedrijfsactiviteiten waren vooral te danken aan een verdere uitbreiding van het aantal doelgroeprelaties. In Nederland steeg het aantal particuliere cliŽnten met 5,7%; het aantal zakelijke doelgroeprelaties nam toe met
6,4%. Aan de goede resultaten van het institutionele bedrijf lagen een flinke groei van het transactievolume per relatie en hogere koersresultaten uit handelsactiviteiten ten grondslag.

Het buitenlands bedrijf heeft ten opzichte van de eerste zes maanden in 1999 uitstekende resultaten behaald. Van Lanschot BelgiŽ sloot het eerste halfjaar van 2000 positief af door een groei van het aantal relaties met 8,7% en een goede beheersing van de kosten. In Luxemburg en Zwitserland werden aanmerkelijk hogere opbrengsten uit effectenbemiddeling geboekt.

De baten stegen in de eerste helft van 2000 met § 42,8 miljoen of 30,1% tot § 185,1 miljoen, vooral door een sterke stijging van de provisies met § 32,6 miljoen of 49,0%. De post interest nam ondanks een beperkte verkrapping van de rentemarge met § 3,6 miljoen of 5,3% toe tot § 71,6 miljoen, dankzij een vergroting van het leningenvolume.

Gezien de goede resultaten in de eerste helft van 2000 en de voortgaande groei verwacht Van Lanschot - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - dat de winst per gewoon aandeel, exclusief buitengewone bate, over geheel 2000 een stijging zal laten zien van ten minste 20%.


Gang van zaken in het eerste halfjaar van 2000

De ontwikkeling in resultaten en
bedrijfsactiviteiten is in de eerste zes maanden van 2000 bij Van Lanschot N.V bijzonder voorspoedig geweest. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening nam ten opzichte van de vergelijkbare periode in 1999 toe met 30,3% tot § 40,6 miljoen, terwijl daarenboven nog een buitengewone bate werd gerealiseerd van § 21,2 miljoen. Het resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening per gewoon aandeel (gemiddeld aantal) nam in vergelijking met het eerste halfjaar van 1999 toe met 28,0% tot §
1,37.
Het balanstotaal groeide ten opzichte van ultimo 1999 met bijna § 1 miljard tot § 9,1 miljard. Ook het voor cliŽnten bewaarde effectenvermogen ontwikkelde zich verheugend. Het nam met § 2 miljard toe tot § 18,2 miljard.

De gunstige ontwikkeling heeft zich zowel in het binnen- als in het buitenland voorgedaan en hangt vooral samen met een voortgaande uitbreiding van het aantal doelgroeprelaties. In Nederland steeg het aantal particuliere cliŽnten ten opzichte van ultimo 1999 met 5,7%, terwijl het aantal zakelijke doelgroeprelaties met 6,4% toenam. Het institutionele
effectenbedrijf was wederom succesvol. Een flinke groei van het transactievolume per relatie en hogere koersresultaten uit handelsactiviteiten lagen daaraan ten grondslag. Het resultaat uit het buitenlandse bedrijf van de bank toonde in vergelijking met dat in de eerste zes maanden van 1999 een zeer bevredigende stijging. Door een groei van het aantal relaties met 8,7% en een goede beheersing van de kosten heeft Van Lanschot BelgiŽ het eerste halfjaar van 2000 positief kunnen afsluiten. In Luxemburg en Zwitserland heeft de bank, hoewel daar de groei van de cliŽntenkring minder sterk is geweest, aanmerkelijk hogere opbrengsten uit
effectenbemiddeling kunnen boeken.
Zowel in Nederland als bij de buitenlandse dochterondernemingen werd de commerciŽle organisatie verder versterkt en werd veel aandacht gegeven aan de informatievoorziening en de opleiding van de medewerkers.

Resultaten De baten zijn in de eerste helft van
2000 uitgekomen op § 185,1 miljoen; dit is §
42,8 miljoen of 30,1% meer dan in de eerste zes maanden van 1999. Dit is in grote mate te danken aan een sterke stijging van de provisies; deze zijn met § 32,6 miljoen ofwel
49,0% toegenomen. Alle provisiecategorieŽn droegen aan de gunstige ontwikkeling bij, met dien verstande dat de toename van de effectenprovisies het sterkst is geweest. De post Interest steeg met § 3,6 miljoen of
5,3% tot § 71,6 miljoen. Het hogere renteresultaat is vooral een gevolg van de vergroting van het leningenvolume. De rentemarge is voornamelijk als gevolg van de vervlakking van de rentecurve licht afgenomen ten opzichte van de eerste helft van 1999. De inkomsten uit effecten en deelnemingen bleven op nagenoeg gelijk niveau. De opbrengsten uit financiŽle transacties lieten daarentegen een stijging zien van § 6,6 miljoen. Niet alleen een hoger koersresultaat op effecten, maar ook hogere opbrengsten uit valuta-arbitrage lagen aan deze stijging ten grondslag.

De bedrijfslasten namen met § 28,1 miljoen of
31,2% toe tot § 118,1 miljoen. De personeelskosten stegen met § 11,7 miljoen of
22,8% tot § 63,0 miljoen. Dit is een gevolg van de sterke toename van het aantal medewerkers in de eerste helft van dit jaar en de reservering voor de variabele beloning.
De andere beheerskosten kwamen uit op § 48,2 miljoen, een stijging van § 14,6 miljoen of
43,3%, voornamelijk ten gevolge van de inspanningen op het gebied van de
informatie-voorziening, onder meer voor Internet.

De afschrijvingen stegen met § 1,8 miljoen of
35,2% tot § 6,9 miljoen, dit hangt met name samen met de gepleegde investeringen in bankgebouwen, waaronder de in juni geopende "vanLanschottoren" in 's-Hertogenbosch. De efficiency-ratio kwam als gevolg van voornoemde ontwikkelingen met 63,8% wat hoger uit dan in de eerste helft van vorig jaar (63,3%). Ten opzichte van geheel 1999 (64,%) trad wel een lichte verbetering op.
Het totale bedrag aan reserveringen en voorzieningen voor bancaire risico's is gesteld op
§ 7,4 miljoen, hetzelfde bedrag als in het eerste halfjaar van 1999. Daarvan is met het oog op de flinke groei van de
kredietportefeuille het bedrag dat ten laste van het resultaat is geboekt voor
Waardeveranderingen van vorderingen verhoogd tot § 4,6 miljoen, tegen § 3,3 miljoen in het eerste halfjaar van 1999. De toevoeging aan het Fonds voor algemene bankrisico's bedraagt § 2,8 miljoen tegen § 4,1 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. Mede dankzij de gunstige economische omstandigheden en een adequaat kredietbeheer is de kwaliteit van de kredietportefeuille goed gebleven. De belastingen over het bedrijfsresultaat zijn berekend op § 19,0 miljoen hetgeen een belastingdruk vertegenwoordigt van 31,9%. De stijging van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening bedraagt § 9,4 miljoen. In het begin van het jaar werd het 6%-belang in Alpinvest verkocht. Dit leverde een
buitengewone bate op van § 21,2 miljoen. De nettowinst over het eerste halfjaar komt daarmee uit op \ § 61,8 miljoen.

Balans Het balanstotaal steeg ten opzichte van
31 december 1999 met § 0,9 miljard of 11,1% tot § 9,1 miljard. De kredietportefeuille groeide met § 0,9 miljard tot § 6,9 miljard. De woninghypothekenportefeuille in Nederland groeide met ongeveer § 500 miljoen ten opzichte van ultimo 1999 en heeft per 30 juni 2000 een omvang van § 3,8 miljard. De overige kredietverlening aan particulieren nam met §
175 miljoen toe, de zakelijke kredietverlening met eveneens ongeveer § 175 miljoen. De toevertrouwde middelen groeiden met § 528 miljoen. Deze groei werd nagenoeg geheel gerealiseerd in het zakelijke bedrijf. In het particuliere creditbedrijf bleef de verminderde aantrekkelijkheid van de spaar- en
depositovormen ten opzichte van beleggingen ter beurze een rol spelen. Daarnaast nam de post bankiers aan de passiefzijde van de balans met § 272 miljoen toe.
Het voor cliŽnten bewaarde effectenvermogen groeide in de eerste helft van 2000 met 12,7% tot § 18,2 miljard. Daarbij nam het door de bank voor cliŽnten beheerde vermogen - hetzij op basis van individueel beheer hetzij via beleggingsfondsen - met 18% toe tot § 6,9 miljard. Een groei van het aantal
effectendepots van particuliere
doelgroeprelaties met 13% ligt hieraan mede ten grondslag.

Het eigen vermogen van Van Lanschot N.V. komt per 30 juni 2000 uit op § 446,1 miljoen, een stijging van ruim § 70 miljoen ten opzichte van het in het jaarverslag 1999 gepubliceerde bedrag. Van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening beschikbaar voor gewone aandeelhouders is 55% toegerekend aan het eigen vermogen. Dit percentage is gelijk aan het percentage dat gehanteerd werd in de jaarrekening over 1999. De stijging van het eigen vermogen is nog versterkt door de keuze van de meeste aandeelhouders om het dividend over 1999 in de vorm van aandelen te ontvangen; daarnaast is het behalen van een buitengewone bate van invloed geweest op het eigen vermogen van de
vennootschap. Het aansprakelijk groepsvermogen per 30 juni 2000 beloopt § 679,1 miljoen of
7,5% van het balanstotaal. De naar risico gewogen activa bedragen § 5.477 miljoen (ultimo
1999: § 4.673 miljoen). De BIS-ratio totaal vermogen komt uit op 11,7% tegen 12,4% ultimo
1999. De BIS-ratio kernkapitaal komt uit op
8,3% (ultimo 1999: 8,5%).

Belangrijke gebeurtenis na 30 juni 2000 Een aantal weken geleden werd bekend dat een openbaar bod zal worden gedaan op de aandelen NPM Capital N.V. Indien dit bod gestand zal worden gedaan, zal de bank op het door haar gehouden 6%-belang in NPM Capital N.V. een aanmerkelijke boekwinst, resulterend in een buitengewone bate, realiseren.

Vooruitzichten Gezien de goede resultaten in de eerste helft van 2000 en de voortgaande groei van de bank verwacht Van Lanschot - onder het voorbehoud dat de economische omstandigheden en het beursklimaat niet zullen verslechteren - dat het resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening per gewoon aandeel over geheel 2000 een stijging zal laten zien van ten minste 20%. Buitengewone baten zullen niet worden betrokken bij de vaststelling van het dividend over 2000.


Aandeelhoudersinformatie

Ontwikkeling Aandelenkapitaal Ultimo 1999 stonden 5.000.000 preferente aandelen uit. Dit aantal is in het afgelopen halfjaar niet gewijzigd. Per preferent aandeel wordt jaarlijks een dividend van 7,5% van het per preferent aandeel gestorte bedrag van § 9,08 uitgekeerd. Per 1 januari 2005, en telkens tien jaar nadien wordt het dividendpercentage aangepast op basis van het alsdan geldende effectieve rendement op 10-jarige
staatsleningen.

Per 31 december 1999 beliep het aantal gewone aandelen 28.236.871. In juni 2000 nam het aantal gewone aandelen als gevolg van de omwisseling van stockdividenden toe met 572.991 nieuwe gewone aandelen. Daarmee kwam het aantal gewone aandelen uit op 28.809.862. De uitoefening van personeelsopties in maart 2000 heeft niet geleid tot vergroting van het gewone aandelenkapitaal, aangezien hiervoor certificaten van gewone aandelen aan de beurs waren ingekocht.

Het gewone aandelenkapitaal van Van Lanschot N.V. is nu onderverdeeld in 9.546.548 Gewone Aandelen A en 19.263.314 Gewone Aandelen B. De Gewone Aandelen A worden gehouden door Stichting Administratiekantoor van Gewone Aandelen A Van Lanschot, die daartegenover certificaten heeft uitgegeven. Deze
certificaten zijn genoteerd op de OfficiŽle Markt van de AEX-Effectenbeurs. De Gewone Aandelen B zijn in bezit van La Dou du Midi B.V. en enige financiŽle instellingen.

Per 30 juni 2000 bedroeg het aantal bij de medewerkers uitstaande optierechten 276.566. Dit aantal zal naar verwachting per 25 augustus
2000 nog met ongeveer 25.000 opties toenemen. De Raad van Bestuur heeft gebruikgemaakt van de door de Raad van Commissarissen geboden mogelijkheid om bij gelegenheid van de publicatie van de halfjaarcijfers 2000 nieuwe opties toe te zeggen. Toezeg-ging heeft plaatsgevonden om medewerkers op individuele basis te belonen voor geleverde prestaties en om nieuwe medewerkers voor de bank te kunnen aantrekken. Tegenover de verplichtingen uit hoofde van deze optierechten houdt Van Lanschot ten dele reeds certificaten van Gewone Aandelen A. Voor het overige deel zal Van Lanschot nog certificaten aankopen om de verplichtingen uit hoofde van opties volledig te dekken. Derhalve is de verwachting gerecht-vaardigd dat de uitoefening van voormelde optierechten niet tot verwatering van de winst per aandeel zal leiden.

De op 30 juni uit hoofde van personeelsopties uitstaande rechten zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Uitoefenperiode tot en met Aantallen opties Gemiddelde uitoefenprijs

2001 3.500 § 8,12

2002 8.500 § 10,15

2003 25.750 § 19,90

2004 14.150 § 19,26

2005 224.666 § 42,83

Totaal 276.566 § 38,05

Aandeelhouders Op 30 juni 2000 hebben de hieronder vermelde aandeelhouders, voor zover bekend, het volgende (middellijke)
kapitaalbelang in Van Lanschot N.V.

Gewone Gewone Preferente Totaal aandelen aandelen(%) aandelen (%) Friesland Bank N.V.
6.227.144 21,61% 554.700 20,06%
NIB Capital N.V. 4.981.744 17,29% 554.700
16,37%
Delta Lloyd Nuts Ohra N.V. 4.214.432 14,63%
519.800 14,00%
La Dou du Midi B.V. 3.685.607 12,79% 10,90% Ducatus N.V. 3.370.800 9,97% Stichting Pensioenfonds Van Lanschot 154.387 0,54% 0,46% Stichting Administratiekantoor van Gewone Aandelen A Van Lanschot 9.546.548 33,14% 28,24%


Totaal 28.809.862 100,00% 5.000.000 100,00%

Met Friesland Bank N.V., NIB Capital N.V. en La Dou du Midi B.V. is bij de beursintroductie in juni 1999 een kernaandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Het certificaat van Gewoon Aandeel A Van Lanschot op de AEX-Effectenbeurs

Ontwikkeling van de beurskoers De introductie van de certificaten aan de AEX-Effectenbeurs op
29 juni 1999 vond plaats tegen een koers van ?
36,50. De laagste koers vanaf de beursintroductie tot 30 juni 2000 was ? 35,--, de hoogste ? 54,74.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie