Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie binnenlands geldwezen op beloningen topmanagers

Datum nieuwsfeit: 24-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Kamervragen over de beloning van topmanagersDIRECTIE BINNENLANDS GELDWEZEN

Aan:

De voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BGW 2000/1487-U

CONCEPT

Onderwerp

Vragen van het lid Vendrik (2990014360)

Hierbij zend ik u, mede namens de minister-president en de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid, de antwoorden op de vragen van het lid Vendrik van 3 augustus 2000 jl (2990014360).

De Minister van Financiën,

Vragen 1 tot en met 7

De recente berichtgeving over de bezoldiging van bestuurders van ondernemingen geeft aan dat de beloning van bestuurders de afgelopen jaren verhoudingsgewijs sterk is gestegen. Het kabinet is van oordeel dat in zijn algemeenheid, met het oog op het behoud van evenwichtige sociaal-economische verhoudingen, bij beloningen proportionaliteit en terughoudendheid geboden is, zeker in nationale verhoudingen. Bij de beoordeling van de bezoldiging van bestuurders moet tegelijkertijd rekening gehouden worden met de internationale context waarin het bedrijfsleven opereert en de daarmee samenhangende arbeidsmobiliteit van bestuurders. De discussie omtrent de omvang van de beloning blijft een belangrijke verantwoordelijkheid van de sociale partners. In het voorjaarsoverleg met de sociale partners is, in relatie tot de loon(kosten)ontwikkeling, het belang van transparantie over de beloning van bestuurders reeds nadrukkelijk aan de orde geweest. Het kabinet hecht hier veel waarde aan en heeft zich dan ook als taak gesteld om deze verantwoording wettelijk te regelen.

De vaststelling van de beloning van bestuurders vindt in principe plaats door de algemene vergadering van aandeelhouders (BW2: 135). In de praktijk is deze bevoegdheid in Nederland via wettelijke en statutaire bepalingen veelal toegekend aan de raad van commissarissen of aan een ander orgaan. In mijn brief aan de Tweede Kamer van 23 november 1998 (Kamerstukken II 1998/99, 26 302, nr. 1) is aangegeven dat de toezichthoudende functie van de raad van commissarissen op de beloning in de vorm van opties in de praktijk tekortkomingen vertoont. Hierbij wordt gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen om de feitelijke uitoefening van (en verantwoording over) de door hen toegepaste controle met betrekking tot het verlenen van goedkeuring aan optieregelingen aan te scherpen. Naast de goedkeuring door de raad van commissarissen van optieregelingen, ziet deze aanscherping ook op andere beloningscomponenten.

De corporate governance initiatieven van het kabinet worden in twee belangrijke themas onderscheiden: transparantie en verantwoording. De transparantie ziet op de informatieverstrekking aan de diverse belanghebbenden. De verantwoording wordt afgelegd doordat de verstrekte informatie de andere belanghebbenden duidelijker de mogelijkheid geeft om zich een oordeel te kunnen vormen over het functioneren van de raad van bestuur en de raad van commissarissen en hen daarop te kunnen aanspreken. De verantwoording dient in ruime zin te worden opgevat en richt zich mede op de omvang en samenstelling van de beloning. In het kader van de aankondiging in de kabinetsreactie van 10 mei 1999 op het rapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance (Peters II) is op dit moment wetgeving in voorbereiding waardoor meer transparantie omtrent de bezoldiging en het effectenbezit van de bestuurders in de jaarrekening verplicht zal worden voorgeschreven. Er wordt naar gestreefd om deze verplichting zo spoedig mogelijk in werking te laten treden.

Naar verwachting zal de voorgenomen wetgeving die zich richt op meer transparantie en de daaruit voortvloeiende toenemende mate van verantwoording over het handelen van de raden van commissarissen het besluitvormingsproces binnen ondernemingen op dit punt versterken. Mocht het handelen en de daarover afgelegde verantwoording tekortkomingen vertonen, dan moet er een correctiemechanisme in werking kunnen treden. Daarom heeft het kabinet de Sociaal Economische Raad gevraagd om dit najaar advies uit te brengen over de vraag of voldoende wettelijke mogelijkheden worden geboden om op te komen tegen een mogelijk disfunctioneren van de leden van de raad van commissarissen.


-o-

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie