Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over huursubsidie voor WIW-er Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 24-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over huursubsidie voor wiw-ers in rotterdam
Gemaakt: 28-8-2000 tijd: 14:7


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 24 augustus 2000

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretarissen van Financiën en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de antwoorden op de vragen van het lid Van Gent over korting op huursubsidie voor WIW'ers in Rotterdam.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(W.A. Vermeend)


2990013700

Beantwoording van de vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretarissen van Financiën en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over korting op huursubsidie voor WIW'ers in Rotterdam.

Vraag 1

Kent u het artikel " Korting huursubsidie bedreigt vrijwilligers" Rotterdams Dagblad, 6 juli 2000, over de mogelijke korting op de huursubsidie voor mensen die vanuit de Wiw-regeling een onkostenvergoeding ontvangen?

Antwoord 1

Ja. In het artikel is ingegaan op de vergoeding die langdurig werklozen ontvangen voor hun deelname aan projecten die erop gericht zijn hen te activeren en te betrekken bij de samenleving. Deze ingevolge de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) toegekende vergoeding is in het artikel betiteld als een onkostenvergoeding. Er dient echter onderscheid te worden gemaakt tussen een onkostenvergoeding, die door en ten laste van de instelling of organisatie waar het vrijwilligerswerk wordt verricht wordt uitbetaald, en een subsidie of premie die door de gemeente op grond van de WIW wordt verstrekt.

Een vergoeding van de werkelijk gemaakte onkosten door de instelling waarvoor wordt gewerkt, dan wel een - binnen de daartoe geldende grenzen - toegekende forfaitaire onkostenvergoeding, is belastingvrij en wordt niet tot het inkomen gerekend. De onkosten-vergoeding kan niet uit hoofde van de WIW worden verstrekt. De gemeente kan op grond van artikel 3 van de WIW aan een langdurig werkloze een subsidie c.q. premie verstrekken voor het verrichten van activiteiten die bijdragen tot sociale activering zoals vrijwilligerswerk. Anders dan de genoemde onkostenvergoeding behoren de Wiw-premies wel tot het belastbaar inkomen. Deze belastbaarheid van Wiw-premies is gebaseerd op al jaren bestaande regelgeving en is dus niet het gevolg van nieuwe belastingwetgeving.

Uit informatie van de gemeente Rotterdam is mij gebleken dat in het artikel ten onrechte wordt gesproken van een onkostenvergoeding. De deelnemers aan "Onbenutte Kwaliteiten" krijgen maandelijks een zgn. "OK-bonus", dat is de Rotterdamse variant van de WIW-vrijwilligerspremie

Wij voegen hieraan nog toe dat evenmin sprake is van een onkostenvergoeding bij de ook in Rotterdam bestaande vacatiegelden, die de gemeente in het kader van de uitvoering van de Algemene bijstandswet betaalt aan leden van cliëntpanels en cliëntenraad.

Vraag 2 en 4

Klopt het, dat een grote groep mensen in Rotterdam die vrijwilligerswerk doen, en uit hoofde van de Wiw een onkostenvergoeding ontvangen, deze als gevolg van de nieuwe belastingwetgeving bij hun inkomen dienen te tellen? Zo ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Speelt het probleem ook in andere gemeenten? Zo ja, op welke schaal?


2

Antwoord 2 en 4

De maandelijkse OK-bonussen zijn aan te merken als een periodieke uitkering als genoemd in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (in verbinding met artikel 30, eerste lid, onderdeel a) en behoren dientengevolge tot het belastbaar inkomen van de belanghebbende. Het is dus juist dat de premie bij het inkomen moet worden geteld; er is op dit punt geen sprake van nieuwe belastingwetgeving.

De per 1 januari 1999 gewijzigde fiscale behandeling, te weten het onder de loonbelasting brengen van deze zogenoemde stimuleringspremies, heeft in de belastbaarheid geen wijziging aangebracht en heeft slechts tot doel te voorkomen dat de belanghebbende, als gevolg van het ontvangen van een periodieke premie, later alsnog met een aanslag inkomstenbelasting zou worden geconfronteerd. De gemeente is in deze aangewezen als inhoudingsplichtige.

Stimuleringspremies zoals de OK-bonus worden in meerdere gemeenten verstrekt. Er bestaat geen inzicht op welke schaal het verstrekken van dit soort vrijwilligerspremies voorkomt.

Vraag 3 en 6

Deelt u de mening dat de onkostenvergoedingen vanuit de Wiw niet aangemerkt dienen te worden als inkomen, en dus ook bij de bepaling van het recht op, en de hoogte van de inkomensafhankelijke regelingen buiten beschouwing moet blijven, zodat maatschappelijk waardevolle activiteiten van de vrijwilligers kunnen worden voortgezet? Zo neen, waarom niet?

Bent u bereid op korte termijn de belastingwetgeving zodanig aan te passen, dat het optellen van onkostenvergoedingen bij het inkomen wordt uitgesloten, of bent u bereid een regeling te treffen voor de groep gedupeerden, vergelijkbaar met de overgangsregeling huursubsidie voor ex-banenpoolers?

Zo neen, waarom niet?

Antwoord 3 en 6

Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 1 wordt een onkostenvergoeding niet aangemerkt als inkomen.

Alle periodieke WIW-premies, dus niet alleen de premies voor het verrichten van vrijwilligerswerk, worden - het zijn immers geen onkostenvergoedingen - tot het inkomen gerekend. Dat heeft tot gevolg dat deze premies hun doorwerking hebben naar regelingen die het belastbaar inkomen gebruiken als maatstaf voor subsidies en kwijtscheldings-mogelijkheden. In de belastbaarheid als zodanig is ten opzichte van voorgaande jaren geen verandering gekomen; er kan dus geen sprake zijn van "gedupeerden".

Ik bekijk momenteel samen met de Staatssecretaris van Financiën wat de meest passende behandeling van de stimuleringspremies is, waarbij met name gekeken zal worden naar de inkomensgevolgen als gevolg van het aanvaarden van werk (armoedeval).De kamer zal hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd worden.

Vraag 5

Geldt de korting, behalve op de hoogte van de uit te keren huursubsidie, eveneens voor andere inkomensafhankelijke regelingen, zowel op lokaal als op landelijk niveau?


3

Antwoord 5

Het ontvangen van vorenbedoelde premies leidt tot een hoger belastbaar inkomen en werkt dientengevolge door in alle regelingen die het belastbaar inkomen als grondslag nemen voor het bepalen van de hoogte van de aanspraken.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie