Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 28-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

Visualisaties Hanzelijn ter inzage / inspraak Trajectnota MER Hanzelijn
Tijdens de op 3 juli 2000 in Wezep door NS Railinfrabeheer gehouden informatie-avond over het concept Trajectnota Hanzelijn/MER (Milieueffectrapportage) is toegezegd dat een ieder kennis kan nemen van de beschikbare stukken die enig visueel inzicht geven in de gevolgen van realisering van de Hanzelijn (alternatief II/IV) over Hattems grondgebied.
Met ingang van heden liggen de beschikbare stukken in het stadhuis (gedurende de reguliere openingstijden) voor een ieder ter inzage bij de receptie van de Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer. Voor de goede orde wordt nog vermeld dat de Trajectnota/MER - tot stand gekomen door samenwerking tussen Rijkswaterstaat, directies Oost-Nederland en IJsselmeergebied, en NS Railinfrabeheer - nog tot en met 15 september a.s. (o.a. in het stadhuis te Hattem) voor inspraak ter inzage ligt.

Schriftelijke inspraakreacties kunnen tot en met 15 september 2000 gericht worden aan: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, Kneuterdijk 6, 2514 EN Den Haag.
Ook bestaat de mogelijkheid mondeling in te spreken tijdens openbare hoorzittingen: 5 september te Zwolle (Nieuwe Buitensociëteit) en 6 september te Lelystad (Agora).
Voor meer informatie over de mondelinge inspraak (voor 1 september 2000): tel. 070-3618778.

Na de inspraakperiode, advisering en bestuurlijk overleg met provincies en gemeenten zullen de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, gezamenlijk hun standpunt bepalen. Een eventuele voortzetting van het project zal uitwerking vinden in een Ontwerp Tracébesluit.

Bekendmaking meldingEN Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer hebben ontvangen van steenhouwerij G. Beernink en Zn. B.v. voor de inrichting aan het adres 3e Industrieweg 1-3 te Hattem. Deze inrichting dient te voldoen aan de voorschriften bij dit Besluit gesteld.Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit opslag goederen milieubeheer hebben ontvangen van Goliath b.v. voor de inrichting aan het adres Vijzelpad 80 te Hattem. Deze inrichting dient te voldoen aan de voorschriften bij dit Besluit gesteld.

Beide meldingen liggen vanaf heden gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer, op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr.: 038-4431639).

INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het beleidsvoornemen tot vaststelling van de 7e partiële herziening van het bestemmingsplan Waa. Deze herziening beoogt de planologische regeling voor de reconstructie van een gedeelte van de Eijerdijk (globaal aangegeven het gedeelte tussen Dorpsweg en Bongerd). De reconstructie is een infrastructurele voorziening die voortvloeit uit het door de raad vastgestelde Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan/Fietsnetwerk Hattem.

Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 31 augustus 2000 gedurende een periode van 4 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van de Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB) ten stadhuize. Gedurende die periode kunnen ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijk dient dat te geschieden bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 93, 8050 AB Hattem.
Mondelinge zienswijzen kunnen bij het Bureau Ruimtelijke Ordening (RO) zowel persoonlijk (tijdens openstellingtijden) als telefonisch (gedurende werktijden) naar voren worden gebracht bij de heer Roetert (tel. 4431647) of bij diens afwezigheid bij een andere medewerk(st)er van het Bureau Ruimtelijke Ordening. In dat geval dient nadrukkelijk te worden vermeld, dat het een mondelinge inspraakreactie betreft op het ontwerp-plan.

VERZOEK BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders geven ingevolge artikel 50, lid 7 van de Woningwet, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kennis van de nederlegging van het verzoek om bouwvergunning voor het geheel vernieuwen en uitbreiden van een industriegebouw met kantoorgebouw op het perceel Vijzelpad 80 te Hattem. Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet de gevraagde bouwvergunning te verlenen.

De aanvraag bouwvergunning ligt met ingang van 31 augustus 2000, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage, ten stadhuize, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijke zienswijzen tegen het verlenen van bouwvergunning naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

Bouwactiviteiten
Bouwvergunning is verleend voor:

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Eijerdijk 36 (VZ 17-08-2000);

* het oprichten van een berging/carport, Hilsdijk 89 (VZ 17-08-2000);

* het oprichten van een clubgebouw, Eijerdijk 25 (VZ 17-08-2000);
* het geheel vernieuwen en veranderen van een garage/berging, Vuursteenberg 5 (VZ 17-08-2000);

* het oprichten van een garage/berging, Eijerdijk 36 (VZ 17-08-2000);

* het geheel vernieuwen en uitbreiden van een berging c.q. opslagruimte tot bergruimte/opslagruimte met een tijdelijke instandhouding, Konijnenbergerweg 2a (VZ 17-08-2000);
* het uitbreiden en veranderen van een kantoorgebouw bij een industriegebouw, De Netelhorst 2 (VZ 17-08-2000);
Sloopvergunning is verleend voor:

- slopen van een garage/berging, Vuursteenberg 5 (VZ 17-08-2000);
Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN.
Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op de percelen:

* Beekstraat 23 (VZ 18-08-2000);

* Populierenlaan 7 (VZ 18-08-2000);

* Hollewand 55 (VZ 18-08-2000).

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

VERGADERING WELSTANDS COMMISSIE.

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat op dinsdag 5 september 2000 om 14.00 uur op het stadhuis een vergadering wordt gehouden van het Gelders Genootschap (Welstands Commissie), met als onderwerpen aanvragen om bouwvergunning (dan wel melding bouwvoornemen). Belanghebbenden (aanvragers/architecten) kunnen bij de heer P. Jetzes van het bureau Ruimtelijke Ordening (tel. 4431643) een afspraak maken om hun bouwplan toe te lichten tot uiterlijk maandag 3 september 2000, of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening. Bij het niet maken van een afspraak loopt u de kans dat de wachttijd kan oplopen.
Indien de orde van de vergadering of het belang van de aanvrager van de bouwvergunning of degene die een melding heeft gedaan dit vergt, kan de commissie besluiten achter gesloten deuren te vergaderen.

MAAIEN VAN DE VIJVERS


Aangezien ons regelmatig vragen bereiken betreffende het uitmaaien van de vijvers, willen wij ons beleid graag op deze manier eens toelichten. De vijvers in eigendom van de gemeente worden twee keer per jaar gemaaid en wel om de volgende redenen:
1. de kant van de vijver moet zichtbaar zijn om gevaar voor kinderen te voorkomen;

2. voor een goede flora is het wenselijk om twee keer te maaien en het maaisel af te voeren zodat de flora zich kan voortzetten. De Hollewand wordt één keer gemaaid (eigendom waterschap) en zoals u kunt zien is hierdoor een geheel andere flora ontstaan;
3. één keer maaien geeft te veel groei van planten in de vijver waardoor zuurstof een probleem kan worden voor de fauna afhankelijk van temperatuur en regenval.

Er is gekozen voor juli als eerste maaibeurt aangezien dit de beste resultaten geeft aangaande de flora. De tweede maaibeurt staat gepland medio oktober wat de flora ruim de tijd geeft om voor de winter te herstellen en in het voorjaar tot bloei te komen.

AVONDSCHIETOEFENINGEN


Op dinsdag 5 en woensdag 6 september 2000 vinden er op het Artillerie Schietkamp te 't Harde avondschietoefeningen plaats.
Hattem, 30 augustus 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...