Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 28-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

Visualisaties Hanzelijn ter inzage / inspraak Trajectnota MER Hanzelijn
Tijdens de op 3 juli 2000 in Wezep door NS Railinfrabeheer gehouden informatie-avond over het concept Trajectnota Hanzelijn/MER (Milieueffectrapportage) is toegezegd dat een ieder kennis kan nemen van de beschikbare stukken die enig visueel inzicht geven in de gevolgen van realisering van de Hanzelijn (alternatief II/IV) over Hattems grondgebied.
Met ingang van heden liggen de beschikbare stukken in het stadhuis (gedurende de reguliere openingstijden) voor een ieder ter inzage bij de receptie van de Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer. Voor de goede orde wordt nog vermeld dat de Trajectnota/MER - tot stand gekomen door samenwerking tussen Rijkswaterstaat, directies Oost-Nederland en IJsselmeergebied, en NS Railinfrabeheer - nog tot en met 15 september a.s. (o.a. in het stadhuis te Hattem) voor inspraak ter inzage ligt.

Schriftelijke inspraakreacties kunnen tot en met 15 september 2000 gericht worden aan: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, Kneuterdijk 6, 2514 EN Den Haag.
Ook bestaat de mogelijkheid mondeling in te spreken tijdens openbare hoorzittingen: 5 september te Zwolle (Nieuwe Buitensociëteit) en 6 september te Lelystad (Agora).
Voor meer informatie over de mondelinge inspraak (voor 1 september 2000): tel. 070-3618778.

Na de inspraakperiode, advisering en bestuurlijk overleg met provincies en gemeenten zullen de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, gezamenlijk hun standpunt bepalen. Een eventuele voortzetting van het project zal uitwerking vinden in een Ontwerp Tracébesluit.

Bekendmaking meldingEN Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer hebben ontvangen van steenhouwerij G. Beernink en Zn. B.v. voor de inrichting aan het adres 3e Industrieweg 1-3 te Hattem. Deze inrichting dient te voldoen aan de voorschriften bij dit Besluit gesteld.Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit opslag goederen milieubeheer hebben ontvangen van Goliath b.v. voor de inrichting aan het adres Vijzelpad 80 te Hattem. Deze inrichting dient te voldoen aan de voorschriften bij dit Besluit gesteld.

Beide meldingen liggen vanaf heden gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer, op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr.: 038-4431639).

INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het beleidsvoornemen tot vaststelling van de 7e partiële herziening van het bestemmingsplan Waa. Deze herziening beoogt de planologische regeling voor de reconstructie van een gedeelte van de Eijerdijk (globaal aangegeven het gedeelte tussen Dorpsweg en Bongerd). De reconstructie is een infrastructurele voorziening die voortvloeit uit het door de raad vastgestelde Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan/Fietsnetwerk Hattem.

Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 31 augustus 2000 gedurende een periode van 4 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van de Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB) ten stadhuize. Gedurende die periode kunnen ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijk dient dat te geschieden bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 93, 8050 AB Hattem.
Mondelinge zienswijzen kunnen bij het Bureau Ruimtelijke Ordening (RO) zowel persoonlijk (tijdens openstellingtijden) als telefonisch (gedurende werktijden) naar voren worden gebracht bij de heer Roetert (tel. 4431647) of bij diens afwezigheid bij een andere medewerk(st)er van het Bureau Ruimtelijke Ordening. In dat geval dient nadrukkelijk te worden vermeld, dat het een mondelinge inspraakreactie betreft op het ontwerp-plan.

VERZOEK BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders geven ingevolge artikel 50, lid 7 van de Woningwet, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kennis van de nederlegging van het verzoek om bouwvergunning voor het geheel vernieuwen en uitbreiden van een industriegebouw met kantoorgebouw op het perceel Vijzelpad 80 te Hattem. Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet de gevraagde bouwvergunning te verlenen.

De aanvraag bouwvergunning ligt met ingang van 31 augustus 2000, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage, ten stadhuize, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijke zienswijzen tegen het verlenen van bouwvergunning naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

Bouwactiviteiten
Bouwvergunning is verleend voor:

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Eijerdijk 36 (VZ 17-08-2000);

* het oprichten van een berging/carport, Hilsdijk 89 (VZ 17-08-2000);

* het oprichten van een clubgebouw, Eijerdijk 25 (VZ 17-08-2000);
* het geheel vernieuwen en veranderen van een garage/berging, Vuursteenberg 5 (VZ 17-08-2000);

* het oprichten van een garage/berging, Eijerdijk 36 (VZ 17-08-2000);

* het geheel vernieuwen en uitbreiden van een berging c.q. opslagruimte tot bergruimte/opslagruimte met een tijdelijke instandhouding, Konijnenbergerweg 2a (VZ 17-08-2000);
* het uitbreiden en veranderen van een kantoorgebouw bij een industriegebouw, De Netelhorst 2 (VZ 17-08-2000);
Sloopvergunning is verleend voor:

- slopen van een garage/berging, Vuursteenberg 5 (VZ 17-08-2000);
Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN.
Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op de percelen:

* Beekstraat 23 (VZ 18-08-2000);

* Populierenlaan 7 (VZ 18-08-2000);

* Hollewand 55 (VZ 18-08-2000).

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

VERGADERING WELSTANDS COMMISSIE.

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat op dinsdag 5 september 2000 om 14.00 uur op het stadhuis een vergadering wordt gehouden van het Gelders Genootschap (Welstands Commissie), met als onderwerpen aanvragen om bouwvergunning (dan wel melding bouwvoornemen). Belanghebbenden (aanvragers/architecten) kunnen bij de heer P. Jetzes van het bureau Ruimtelijke Ordening (tel. 4431643) een afspraak maken om hun bouwplan toe te lichten tot uiterlijk maandag 3 september 2000, of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening. Bij het niet maken van een afspraak loopt u de kans dat de wachttijd kan oplopen.
Indien de orde van de vergadering of het belang van de aanvrager van de bouwvergunning of degene die een melding heeft gedaan dit vergt, kan de commissie besluiten achter gesloten deuren te vergaderen.

MAAIEN VAN DE VIJVERS


Aangezien ons regelmatig vragen bereiken betreffende het uitmaaien van de vijvers, willen wij ons beleid graag op deze manier eens toelichten. De vijvers in eigendom van de gemeente worden twee keer per jaar gemaaid en wel om de volgende redenen:
1. de kant van de vijver moet zichtbaar zijn om gevaar voor kinderen te voorkomen;

2. voor een goede flora is het wenselijk om twee keer te maaien en het maaisel af te voeren zodat de flora zich kan voortzetten. De Hollewand wordt één keer gemaaid (eigendom waterschap) en zoals u kunt zien is hierdoor een geheel andere flora ontstaan;
3. één keer maaien geeft te veel groei van planten in de vijver waardoor zuurstof een probleem kan worden voor de fauna afhankelijk van temperatuur en regenval.

Er is gekozen voor juli als eerste maaibeurt aangezien dit de beste resultaten geeft aangaande de flora. De tweede maaibeurt staat gepland medio oktober wat de flora ruim de tijd geeft om voor de winter te herstellen en in het voorjaar tot bloei te komen.

AVONDSCHIETOEFENINGEN


Op dinsdag 5 en woensdag 6 september 2000 vinden er op het Artillerie Schietkamp te 't Harde avondschietoefeningen plaats.
Hattem, 30 augustus 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie