Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst Vlaamse regering

Datum nieuwsfeit: 28-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING BIJZONDERE VERGADERING VAN 28 AUGUSTUS 2000 IN KORT BESTEK

In een bijzondere vergadering heeft de Vlaamse regering vanmorgen enkele dringende onderwijsdossiers behandeld. Hieronder vindt u een overzicht van de beslissingen.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Mieke VOGELS en Marleen VANDERPOORTEN :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief twee uitvoeringsbesluiten bij het Decreet betreffende de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) goed. Het ene legt de operationele doelstellingen vast voor de begeleiding van jongeren met leerplichtproblemen door de CLB's. Het andere bepaalt het verzekerd aanbod dat de CLB's aan alle scholen dienen aan te bieden.

* * *

Ter uitvoering van het Decreet betreffende de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) keurt de Vlaamse regering principieel een besluit goed tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen van het perso- neel van de CLB's. Het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

De Vlaamse regering keurt de subsidiëring voor 2000 goed van de instituten en projecten hoger kunstonderwijs. De subsidies aan de instituten bedragen in totaal maximaal 54,9 miljoen fr., die aan projecten maximaal 41 miljoen fr.

* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel vier uitvoeringsbesluiten bij het nieuwe Decreet betreffende het Volwassenenonder- wijs goed, zodat ze voor advies voorgelegd kunnen worden aan de Raad van State. De besluiten zullen nu reeds, vòòr de aanvang van het nieuwe schooljaar, per omzend- brief bekendgemaakt worden.

* * *

Eind juni zijn de eerste studenten die een opleiding op basis van de vernieuwde lerarenopleiding aan de hoge- scholen genoten hebben, de zgn. geaggregeerden voor het secundair onderwijs groep 1, afgestudeerd. De secundaire scholen moeten deze leraren kunnen aanstellen. Daarom keurt de Vlaamse regering nu een omzendbrief aan de scholen in verband met de onderwijsbevoegdheid van deze afgestudeerden goed.

* * *

De Vlaamse regering beslist de reeds eerder, op 17/7/2000, principieel goedgekeurde regeling betreffende de organisatie van een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs, reeds na de onderhandelingen met de vakbonden en de inrichtende machten per omzendbrief mee te delen aan de scholen.

* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief de invoering goed van een experimenteel secun- dair onderwijs volgens een modulair stelsel.

* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een regeringsamen- dement goed bij het ontwerpdecreet ter aanpassing van sommige onderwijsbepalingen. Het heeft betrekking op de verticale opsplitsingen in het basisonderwijs, waarbij scholen noch een vestigingsplaats noch een niveau afstaan maar hun kleuter- en/of lager onderwijs over alle leer- jaren heen splitsen waardoor op dezelfde locatie twee scholen ontstaan. Deze verticale opsplitsingen leiden tot het dubbel tellen van leerlingen. Het regeringsamen- dement wil dit laatste onmogelijk maken. Het ontwerp van amendement zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden en advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een regeling goed voor de overdracht van het personeel van de administratieve diensten van de ARGO naar die van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs.

* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een besluit goed dat in een reglementaire grond voorziet voor de extra-omkadering in het tehuis van het gemeenschapsonderwijs in Kuurne waar internen opgeno- men worden in het kader van de hulp- en bijstandregeling.

* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een aanpassing van het uitvoeringsbesluit van 1991 bij het Decreet van 1991 betreffende inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten goed. De aanpassin- gen zijn het gevolg van het in werking treden van het Decreet betreffende de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Er zal over onderhandeld worden met de vakbonden en in het overkoepelend onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs.

* * *

Na advies van de Raad van State wordt het besluit betref- fende de lokale comités voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs definitief goedgekeurd.
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie