Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Leerlingen basisonderwijs vijf dagen per week naar school

Datum nieuwsfeit: 29-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

MINOCW: schooltijden

persbericht nummer 107
29-08-2000

Scholen krijgen meer vrijheid rooster in te vullen LEERLINGEN BASISONDERWIJS VIJF DAGEN PER WEEK NAAR SCHOOL

Staatssecretaris Adelmund wil dat leerlingen in het basisonderwijs vijf dagen per week les krijgen. Het maximum van 5,5 uur les per dag wordt vervangen door een minimum van drie uur per dag. De huidige urenverdeling onder- en bovenbouw (3520 uur voor groep 1 t/m 4 en 4000 uur voor groep 5 t/m 8) wordt losgelaten. Scholen kunnen er voor kiezen de lestijden in de onder- en bovenbouw gelijk te trekken tot 940 uur per jaar. Dat vergroot de flexibiliteit. Ziekte en arbeidstijdverkorting van leraren zijn in het algemeen geen redenen om tijdelijk een vierdaagse lesweek in te voeren. De onderwijsinspectie zal de melding van het genomen besluit van het schoolbestuur in noodsituaties toetsen.

Dit voorstel over de schooltijden in het primair onderwijs bespreekt staatssecretaris Adelmund vandaag met de onderwijsorganisaties. De staatssecretaris zal de overwegingen die de organisaties in het overleg naar voren hebben gebracht, meenemen in de bespreking in het kabinet. Het kabinet liet eerder weten zorg te hebben over de tendens dat scholen in toenemende mate overwegen vormen van een kortere schoolweek in te voeren. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede. In de praktijk blijkt dat kinderen .s ochtends op hun best zijn als het gaat om leren. Door een vrije dag gaat een ochtend verloren en is het de vraag of dit gecompenseerd kan worden op de andere dagen in de week. Een vierdaagse schoolweek biedt niet dezelfde leermogelijkheden voor alle leerlingen als de vijfdaagse schoolweek. Het is van belang de optimale lestijd en de totaal aangeboden lestijd voor de leerling niet de verwarren met de discussie over hoe lang de school als instituut .open. hoort te zijn. Ook moet de lestijd en schooltijd niet op een hoop worden gegooid met de arbeidstijd van de leraren. In het advies .Combineren van onderwijs, opvang en vrije tijd. dat vorig jaar werd uitgebracht, concludeerde de stuurgroep Dagindeling al dat arbeidstijdverkorting in het onderwijs niet automatisch hoeft te leiden tot een vierdaagse schoolweek.

In het voorstel van Adelmund is rekening gehouden met ouderparticipatie, het lerarentekort, arbeidsvoorwaarden en kinderopvang. De belangrijkste overweging is de kwaliteit van het onderwijs. In het voorstel is evenwicht gevonden tussen de eigen ruimte voor scholen en een waarborg voor de kwaliteit van het onderwijs. In de wet wordt vastgelegd dat leerlingen in elk geval vijf ochtenden per week onderwijs krijgen. Het maximum van 5,5 uur les per dag wordt vervangen door een minimum van drie uur per dag. Scholen krijgen meer vrijheid om de tijd in te vullen. De huidige urenverdeling onder- en bovenbouw (3520 uur voor groep 1 t/m 4 en 4000 uur voor groep 5 t/m 8) wordt losgelaten. Scholen kunnen de huidige urenindeling handhaven, maar zij kunnen bijvoorbeeld ook de lestijden voor de onder- en bovenbouw gelijk trekken. Leerlingen krijgen dan 940 uur per jaar les.

Lesuitval en noodsituaties
Het kabinet is van oordeel dat de invoering van een vierdaagse lesweek als oplossing van problemen rond ziekte en vervanging van leraren, vervulling van vacatures en inroostering van arbeidstijdverkorting van leraren, van de hand moet worden gewezen.

Binnenkort zijn of komen in dergelijke situaties andere oplossingen beschikbaar, zoals het vormen van vervangingspools van niet bevoegde maar wel bijgeschoolde invallers in combinatie met een noodprogramma van de school en een structureel andere organisatie van de vervanging waardoor de groep .nieuwe leraren. minder geneigd zal zijn vroegtijdig af te haken. In de nota .Maatwerk 2. hebben Hermans en Adelmund daarvoor voorstellen gedaan. Deze oplossingen moeten door de school uitputtend worden benut.

In zijn uitspraak van 28 juli jongstleden in het kort geding (aangespannen door twee ouders van de Pieter Hooglandschool) ging de president van de arrondissementsrechtbank in Amsterdam in op noodsituaties. De rechter sluit op voorhand niet uit dat een school in zo.n situatie een tijdelijke vierdaagse lesweek instelt. Als voorwaarde stelt de rechter dat een dergelijke oplossing alleen gekoppeld kan zijn aan personeelstekorten, dat de maatregel in verhouding tot andere noodmaatregelen de minste schade toebrengt aan onderwijsdoelen en dat scholen de maatregel zo snel als kan moeten opheffen.

Schoolbesturen en directies zijn inderdaad niet tot het onmogelijke gehouden. Ook bij een wettelijke verplichting van een vijfdaagse schoolweek zijn er situaties denkbaar waarin de school tijdelijk niet kan voldoen aan de wettelijke verplichting. Het gaat dan om tijdelijke noodsituaties waarin sprake is van een klemmend personeelstekort (bijvoorbeeld openstaande vacatures) en waarin de school zich tot het uiterste heeft ingespannen alle denkbare oplossingen te benutten om te voldoen aan de wet. Als de school in een zodanige situatie verkeert dat leerlingen naar huis moeten worden gestuurd of dat tijdelijk wordt gekozen voor een kortere schoolweek, dan moet de school dat melden bij de inspectie. De inspectie zal het besluit toetsen. Het schoolbestuur moet in de schoolgids opnemen welke maatregelen worden genomen om noodsituaties te voorkomen en op welke manier de ouder op de hoogte worden gesteld. De schoolgids wordt ook op dit onderdeel in overleg met de ouders en het personeel (via de medezeggenschapsraad) vastgesteld.
De verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en het toezicht van de inspectie bieden voldoende garantie om te waarborgen dat de in de wet vast te leggen hoofdregel van een vijfdaagse lesweek wordt nageleefd. Het wettelijk formuleren van toegelaten uitzonderingssituaties is om die reden niet nodig.

Noot voor de redactie,

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie