Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA over rapport staatscommissie Elzinga

Datum nieuwsfeit: 29-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 29 augustus 2000.

BIJDRAGE VAN DICK DE CLOE (PVDA) AAN HET PLENAIRE HOOFDLIJNENDEBAT STAATSCOMMISSIE ELZINGA

Algemeen

De PvdA-fractie heeft met grote waardering kennis genomen van het rapport van de Staatscommissie Elzinga. Het is een gedegen studie over het belang en de werking van de lokale democratie.

Is de Staatscommissie revolutionair? Neen. Vernieuwend en verbeterend? Jazeker! Het kabinet onderschrijft het overgrote deel van de aanbevelingen. De PvdA-fractie is verheugd dat daarmee verbeteringen op het lokale bestuursniveau nu daadwerkelijk in zicht lijken te komen.

Voorop stelt de PvdA-fractie dat een herziening van het gemeentelijke bestuursstelsel alleen zin heeft als gemeenten ook daadwerkelijk 'ergens' over kunnen beslissen, als 'zij er toe doen'. Versterking van de gemeentelijke beleidsvrijheid, inclusief de daarbij behorende financiële middelen, is een noodzakelijke randvoorwaarde.

De PvdA-fractie is voorstander van een gematigd dualistisch stelsel, dat volgens ons het best aansluit op de vormgeving van en de verhoudingen binnen ons binnenlands bestuur als geheel. Op hoofdlijnen kan de PvdA-fractie instemmen met de aanbevelingen van de Staatscommissie en de voorstellen van het kabinet als het gaat om de ontvlechting van de bestuursbevoegdheden, de posities van raad en college en het kunnen aantrekken van wethouders van buiten de raad.

In dit hoofdlijnendebat beperk ik mij tot de vier onderwerpen die voor de PvdA-fractie centraal staan. Dat zijn: De invulling van de vernieuwingsimpuls, de positie van de gemeenteraad en het individuele raadslid, de combinatie van raads- en statenverkiezingen en, tot slot, de aanstellingswijze van de burgemeester.

1. Invulling van de vernieuwingsimpuls lokaal bestuur

Verandering van structuur is belangrijk, maar zeker niet doorslaggevend. Van eminent belang achten wij eveneens de vernieuwing van de lokale politieke cultuur en werkwijze. Want de noodzakelijke cultuuromslag kost een veelvoud van de tijd en inzet die nodig is voor de structurele veranderingen. De voorgestelde vernieuwingsimpuls juichen wij dan ook van harte toe. Deze impuls moet ons inziens toegespitst worden op de positie en rol van de twee hoofdrolspelers in deze stelselherziening: de gemeenteraad én de burger.

Dat de gemeenteraad ook in het nieuwe bestuursbestel eindverantwoordelijk blijft en daarvoor vele nieuwe instrumenten ter beschikking krijgt, onderschrijven wij ten zeerste. Maar het is niet voldoende. Uiteindelijk gaat het erom dat de raad in praktijk op een zodanige wijze kan functioneren dat zij haar taken en verantwoordelijkheden ten opzichte van het college en de burgers daadwerkelijk kan uitoefenen en waarmaken. De vernieuwingsimpuls zal voor de invulling van de relatie tussen raad en college in de praktijk, concrete en vernieuwende methoden moeten aanreiken.

Om de spiraal van een lage verkiezingsopkomst en een eenzijdige samenstelling van gemeenteraden te doorbreken zal de vernieuwingsimpuls tevens vormen van burgerparticipatie moeten uitwerken die uitdagen tot het onderhouden en vernieuwen van ons representatieve stelsel. Het (niet verplichte) burgerinitiatief dat de minister onlangs voorstelde is hiervan een voorbeeld.

Het plan van aanpak voor de invulling van de vernieuwingsimpuls ziet er veelbelovend uit. We geven wij de minister in overweging alle daarin voorgestelde instrumenten te bundelen tot een integraal en overzichtelijk 'STARTPAKKET DUALISERING LOKAAL BESTUUR' zodat elke gemeente maar zeker ook elk raadslid de aangeboden instrumenten kent en op ieder gewenst moment kan raadplegen.

Een goed initiatief is het project met een tiental duale proefgemeenten. Is er voldoende belangstelling en lukt het om in oktober te starten? De PvdA-fractie ondersteunt nadrukkelijk het verzoek van acht Parkstadgemeenten uit Limburg om als groep mee te doen aan het project duale gemeenten. Is de minister bereid dit Limburgse verzoek te honoreren?

2. Versterking van de positie van de raad en het individuele raadslid

In het voorgestelde duale stelsel zullen zoveel mogelijk bestuurlijke bevoegdheden rechtstreeks worden toebedeeld aan het college. Wij onderstrepen nogmaals dat ook in de nieuwe situatie de eindverantwoordelijkheid van de gemeenteraad daadwerkelijk overeind dient te blijven: als direct gekozen volksvertegenwoordiging is het laatste politieke oordeel aan de gemeenteraad. De overdracht van de meer technisch uitvoerende bevoegdheden levert ons inziens geen problemen op. Ten aanzien van de algemene bestuursbevoegdheid vragen wij de minister de overdracht daarvan pas te laten ingaan nadat alle instrumenten om de positie van de raad te versterken zijn geïntroduceerd. Het vormt het sluitstuk van de dualisering.

Een college dat beschikt over de bestuursbevoegdheden vergt volgens de duale principes een even sterke tegenmacht. Om dit te bereiken stellen Staatscommissie en kabinet voor de functies van de gemeenteraad als kaderstellend, controlerend, vertegenwoordigend en budgetbepalend orgaan te versterken. De PvdA-fractie stemt op hoofdlijnen in met de betreffende voorstellen, en wil de volgende aanvullingen daarbij maken.


- In lijn met het voorstel van de Staatscommissie, is de PvdA-fractie met betrekking tot de controlerende bevoegdheid voorstander van de instelling van een lokale rekenkamer. Dit echter op facultatieve basis en niet met een verplichtend karakter. Net zoals het voor de raad mogelijk wordt een eigen griffier aan te stellen zonder dat echter te verplichten.


- Met het kabinet wijzen wij een tussentijdse ontbinding van de gemeenteraad door het college af. Dit verhoudt zich niet tot de eindverantwoordelijkheid van de raad. Wel pleit de PvdA-fractie voor een recht van zelfontbinding van de raad. Bij zeer grote bestuurlijke moeilijkheden acht de PvdA-fractie het van belang de kiezers te kunnen raadplegen middels het houden van tussentijdse verkiezingen.

Gezien de vier onderscheiden kernfuncties van de gemeenteraad, is de PvdA-fractie van mening dat een verdere ondersteuning van de raad, van de raadsfracties als ook van het individuele raadslid noodzakelijk is. Naast de rechten die het kabinet wettelijk wil vastleggen, zoals onder andere het vragenrecht en het recht van interpellatie, om gemeenteraden daadwerkelijk in staat te stellen inhoud te geven aan hun eindverantwoordelijkheid, denken wij dan aan:


- het recht op fractieondersteuning en een eigen onderzoeksbudget;

- het ter beschikking stellen van meer financiële middelen aan politieke partijen voor de scholing en vorming van gemeenteraadsleden


- en betere arbeidsrechtelijke voorwaarden voor raadsleden. In zijn recente notitie geeft de minister daartoe een aantal voorzichtige en eerste aanzetten.

3. Combinatie van verkiezingen

Het kabinet heeft besloten af te zien van zijn aanvankelijke voornemen raads- en statenverkiezingen te combineren. Op grond van gemotiveerde adviezen acht het kabinet de kans op nationalisering van de verkiezingen te groot. De PvdA-fractie betreurt dat ten zeerste. Wij hechten aan deze combinatie van verkiezingen grote betekenis, omdat dit, zoals blijkt uit de ervaringen in ons eigen land (Brabant) én overige West-Europese landen (Zweden), kan bijdragen tot een verhoging van de opkomst. Dus minister, los de aanwezige knelpunten op en werk snel een voorstel uit dat 'DE DAG VAN VERKIEZINGEN 'mogelijk maakt.

4. Aanstellingswijze burgemeester

Met Staatscommissie en kabinet onderschrijft de PvdA-fractie dat de positie en de taakstelling van de burgemeester in hoge mate bepalend is voor de aanstellingswijze. Naar opvatting van de PvdA-fractie heeft een burgemeester een bestuurlijk/ procesmatige positie, een verbindende rol en ligt zijn/haar takenpakket in het verlengde daarvan. Een eigenstandige positie dus. De PvdA-fractie pleit ook al lang voor een verdere democratisering van de burgemeestersaanstelling. Op basis van deze beide argumenten (eigenstandigheid en democratisering) kiezen wij voor een door de gemeenteraad gekozen burgemeester.

De Staatscommissie heeft op het punt van de burgemeestersaanstelling een warwinkel aan voorstellen op tafel gelegd. Tot aan de grondwetwijziging kiest de PvdA-fractie voor een kroonbenoeming na een openbare enkelvoudige aanbeveling door de gemeenteraad. De Kroon kan slechts op zwaarwegende gronden van deze aanbeveling afwijken. Indien dat het geval is, benoemt niet de Kroon een eigen kandidaat maar wordt de procedure door de raad opnieuw in gang gezet. Het kabinet voelt niet voor deze optie omdat de afwijkingsmogelijkheid van de Kroon wordt beperkt aangezien slechts één kandidaat wordt aanbevolen. Dat is echter precies de bedoeling. Dan verdwijnt hopelijk dat gehannes en die koehandel rondom de burgemeestersbenoemingen.

Het kabinet houdt vast aan de ingeslagen weg de aanstellingswijze van de burgemeester uit de Grondwet te halen. Maar de behandeling van het reeds aanhangige wetsvoorstel wordt niet voortgezet. Het kabinet stelt nu plotseling voor dit voorstel in te trekken. Op basis van het argument dat het beter is in de Grondwet vast te leggen dat de wetgever de keuze van de aanstelling bepaalt. Is dit plannetje bedoeld om problemen in de Eerste Kamer te voorkomen, zo vraag ik mij af?

Afrondend. Op hoofdpunten stemt de PvdA-fractie in met het kabinetsstandpunt en kan gestart worden met de uitwerking van de dualisering. Maar de grootste winst moet binnengehaald worden op lokaal niveau: raadsleden en hun politieke partijen zullen daar een omslag moeten maken door op andere wijze hun gemeente te gaan besturen. Voor en bovenal in samenspraak met de burgers. Dat kan spanning geven tussen de representatieve en directe democratie en noodzaakt tot het maken en aangeven van heldere keuzes en uitgangspunten. Maar juist dat kan de lokale democratie openbreken en enthousiast, herkenbaar en aanspreekbaar maken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...