Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers 2000 SNS Reaal Groep

Datum nieuwsfeit: 29-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persbericht

's-Hertogenbosch, 29 augustus 2000

Resultaat eerste zes maanden 2000
Voortgaande stijging winst SNS Reaal Groep

* De nettowinst stijgt met ruim 11% tot EUR 87 miljoen (' 192 miljoen).
* Het resultaat vóór belastingen neemt met 9% toe tot EUR 123 miljoen (' 271 miljoen).
* Het balanstotaal is met 16%* tot EUR 37,2 miljard (' 82,0 miljard) gestegen.
* Het rendement op het eigen vermogen bedraagt 11,6%.
* Alle groepsonderdelen dragen bij aan de sterke stijging van het resultaat vóór belastingen. SNS Reaal Invest geeft met een forse stijging van 80% invulling aan de verbreding van het resultaat.
* ten opzichte van ultimo 1999
kerncijfers
in miljoenen euro's 1) en guldens
 
Medio 2000   Ultimo 1999   Mutatie 
EUR ' EUR '
Balans
Balanstotaal 37.196 81.969 32.037 70.598 16,1% Hypotheken 21.050 46.389 17.402 38.349 21,0% Kredieten 3.919 8.637 3.662 8.070 7,0% Verzekeringstechnische voorzieningen 7.053 15.542 6.738 14.848 4,7% Eigen vermogen 1.559 3.436 1.452 3.199 7,4%

Eerste halfjaar 2000 Eerste halfjaar 1999 Mutatie EUR ' EUR '
Resultaat
Bankbedrijf 78 173 66 146 18,2% Verzekeringsbedrijf 57 125 50 109 14,0% SNS Reaal Invest 18 39 10 21 80,0%

Resultaat vóór belastingen groepsonderdelen 153 337 126 276 21,4%

Financieringslasten en overige -/- 30 -/- 66 -/- 13 -/- 28 130,8%

Resultaat vóór belastingen 123 271 113 248 8,8%

Nettowinst 87 192 78 172 11,5% Kengetallen
Rendement eigen vermogen 11,6% 12,6% Rentemarge 202 446 165 363 22,4% Brutopremie verzekeringsbedrijf 631 1.390 665 1.466 -/- 5,1% Efficiency ratio bank 68,7% 68,8%
Kosten / premieverhouding verzekeringsbedrijf 30,0% 29,9% Capital ratio 6,4% 6,1%
Aantal medewerkers 2) 5.989 5.599 7,0%


1) De omrekenkoers van de euro is f 2,20371

2) In aantallen en op basis van een volledige dagtaak ultimo juni
SNS Reaal Groep
SNS Reaal Groep heeft het eerste halfjaar van 2000 afgesloten met een winstgroei die aan de eerder uitgesproken verwachtingen voldoet. De groeipercentages van de resultaten van zowel het bankbedrijf, het verzekeringsbedrijf als SNS Reaal Invest liggen op een hoger niveau dan in dezelfde periode 1999.

SNS Reaal Groep heeft belangrijke voortgang geboekt met strategische en organisatorische projecten die hebben bijgedragen aan de consistente winstgroei in het eerste halfjaar van 2000. Deze projecten zijn gericht op het uitbouwen van de verkoopkracht en de verdere rationalisering van de verwerkingsprocessen van bank-, beleggings- en verzekeringsproducten. De hiermee samenhangende kosten op groepsniveau zijn daardoor toegenomen.

Het rendement op het eigen vermogen daalde naar 11,6% (-1,0%-punt ten opzichte van medio 1999). De sterke ontwikkeling van de beleggingsportefeuille en de daarmee samenhangende herwaardering van zakelijke waarden vormen de verklaring voor de daling ten opzichte van medio 1999.

Bankbedrijf
In de eerste helft van 2000 heeft SNS bank de kwaliteit van haar dienstverlening een krachtige impuls gegeven door haar internetaanbod met succes verder uit te breiden. SNS bank heeft als eerste Nederlandse bank een compleet aanbod van dagelijkse bancaire diensten (real time) via internet geïntroduceerd (beleggen, bankieren en sparen). Ook heeft SNS bank een aanzienlijke productiegroei gerealiseerd in de hypothekenmarkt met innovatieve hypotheekvormen. De professionele marktactiviteiten van SNS bank, in het bijzonder de dienstverlening aan institutionele en professionele marktpartijen, leverden een sterk groeiende bijdrage aan de resultaten.

Verzekeringsbedrijf
Hooge Huys - het hoofdmerk van het verzekeringsbedrijf - heeft zich verder ontwikkeld als all finance- aanbieder van financiële producten. In de eerste helft van 2000 is gestart met een grootschalige externe profilering van Hooge Huys, dat hoogwaardige producten en diensten aanbiedt via het onafhankelijke intermediair. In 2000 zal deze profilering, die aansluit bij de all finance-strategie van SNS Reaal Groep, worden voortgezet om de commerciële slagkracht van Hooge Huys verder te versterken.

SNS Reaal Invest
SNS Reaal Invest - actief op het terrein van lease, consumptief krediet, onroerend goed, financiële dienstverlening & distributie en venture capital - liet een aanzienlijke procentuele stijging zien van de resultaten vóór belasting, tot EUR 18 miljoen. Daarmee voldoet SNS Reaal Invest aan haar doelstelling om een toenemende bijdrage te leveren aan het resultaat van SNS Reaal Groep.

Vooruitzichten 2000
De geconsolideerde cijfers over het eerste halfjaar van 2000 van SNS Reaal Groep tonen een belangrijke groei van het resultaat en het vermogen. Op basis van de huidige marktomstandigheden is de verwachting voor geheel 2000 dat de opgaande lijn van het resultaat wordt vastgehouden en de nettowinstverwachting van EUR 182 miljoen (' 400 miljoen gulden) zal worden gerealiseerd.

sns reaal groep
In het eerste halfjaar van 2000 heeft SNS Reaal Groep haar beleid voortgezet om de all finance- en multichannel-strategie verder in te vullen. Hiertoe stonden, evenals in 1999, de versterking van de verkooporganisatie en het rationaliseren van de verwerkingsprocessen centraal.

De resultaten ontwikkelden zich conform verwachting.

resultaat

nettowinst
In het eerste halfjaar 2000 is het resultaat van SNS Reaal Groep wederom duidelijk gestegen. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar nam de nettowinst toe met 11,5% tot EUR 87 miljoen (' 192 miljoen). Alle onderdelen van de Groep hebben bijgedragen aan deze stijging. Het resultaat vóór belastingen van de groepsonderdelen steeg met 21,4% tot EUR 153 miljoen (' 337 miljoen). Van het resultaat vóór belastingen was 51,0% (EUR 78 miljoen (' 173 miljoen)) afkomstig uit het bankbedrijf. Het verzekeringsbedrijf had met een resultaat vóór belastingen van EUR 57 miljoen (' 125 miljoen) een aandeel van 37,3%. De bijdrage van SNS Reaal Invest steeg van 7,9% naar 11,7%.

De verdeling en groei van het resultaat vóór belastingen van de groepsonderdelen is als volgt: <<...>>

De groei van het resultaat van het bank- en het verzekeringsbedrijf is conform de verwachting die werd uitgesproken bij het jaarbericht 1999. De relatief sterke toename van de post 'Financieringslasten & overige' kan met name worden toegeschreven aan de hogere gemaakte en voorziene kosten in verband met strategische projecten die als doel hebben de verkooporganisatie te versterken en de verwerkingsprocessen te rationaliseren. Een voorbeeld hiervan is het opzetten van één centrale verwerkingsafdeling voor hypotheken.

baten en lasten
De baten namen in de verslagperiode sterker toe dan de lasten: ze stegen over het eerste halfjaar met EUR 102 miljoen (' 226 miljoen; +6,4%) tot een bedrag van EUR 1,7 miljard (' 3,7 miljard). De totale lasten namen toe met EUR 92 miljoen (' 203 miljoen) (+6,3%).

De efficiencyratio van de bank verbeterde tot 68,7% (-0,1%-punt). De kosten/premieverhouding van het verzekeringsbedrijf bleef bijna gelijk op 30,0% (+0,1%-punt) ten opzichte van het eerste halfjaar 1999.

Van de totale baten over de eerste helft van 2000 is 55,7% (EUR 0,9 miljard (' 2,1 miljard)) rente-afhankelijk, de overige 44,3% komt voornamelijk voort uit verzekeringspremies en provisies. Dit weerspiegelt de gelijkmatige activiteitenspreiding van SNS Reaal Groep.

<<...>>
balans
In vergelijking met ultimo 1999 nam het balanstotaal toe met 16,1% tot EUR 37,2 miljard (' 82,0 miljard). Deze stijging is een gevolg van de sterke groei van de hypotheekportefeuille, de overige kredietportefeuilles, alsmede de verzekeringstechnische verplichtingen en de daartegenover staande beleggingsportefeuilles.

Het eigen vermogen liet een groei zien ten opzichte van ultimo 1999 van 7,4% tot EUR 1,6 miljard (' 3,4 miljard). Het aansprakelijk vermogen bedraagt per 30 juni 2000 EUR 2,4 miljard (' 5,2 miljard) en maakt daarmee 6,4% uit van het balanstotaal, wat een lichte daling is ten opzichte van ultimo 1999 (-0,2%-punt).

Het rendement op het eigen vermogen daalde naar 11,6% (-1,0%-punt ten opzichte van het eerste halfjaar 1999). De sterke ontwikkeling van de beleggingsportefeuille en de daarmee samenhangende herwaardering van zakelijke waarden, vormen de verklaring voor de daling.

Ondanks de forse stijging van de hypotheek- en kredietportefeuille daalde de BIS-ratio van het bankbedrijf slechts licht naar 11,3% (ultimo 1999: 11,7%). De solvabiliteit van het verzekeringsbedrijf was voor zowel schade als leven aan het einde van de verslagperiode bijna drie maal de wettelijke norm. SNS Reaal Groep voldoet hiermee ruimschoots aan de eisen van de externe toezichthouders.

vooruitzichten 2000
De geconsolideerde cijfers over het eerste halfjaar van 2000 van SNS Reaal Groep tonen een belangrijke groei van het resultaat en het vermogen. Op basis van de huidige marktomstandigheden is de verwachting voor geheel 2000 dat de opgaande lijn van het resultaat wordt vastgehouden en de netto winstverwachting van EUR 182 miljoen (' 400 miljoen gulden) zal worden gerealiseerd.

Het bankbedrijf
Het bankbedrijf heeft in de eerste zes maanden van 2000 het goede resultaat van 1999 weten voort te zetten. SNS bank heeft als eerste Nederlandse bank een compleet aanbod van dagelijkse bancaire diensten (real time) via internet geïntroduceerd (beleggen, bankieren en sparen). Van alle effectenorders verliep 50% via de SNS Effectenlijn (telefoon en internet). De hypotheekportefeuille liet een aanhoudend sterke groei zien. Daarnaast heeft SNS bank met de succesvolle introductie van het SNS Vastgoedfonds en het SNS AEX GarantieClickfonds haar beleggingsaanbod verder verbreed.

resultaat

kerncijfers bankbedrijf
in miljoenen euro's en guldens

 
Eerste halfjaar 2000  Eerste halfjaar 1999  Mutatie 
EUR   '    EUR   ' 

Rentemarge 186 411 166 365 12,0% Provisies 47 104 32 70 46,9% Overige baten 28 62 26 58 7,7% Totaal baten 261 577 224 493 16,5%

Totaal lasten 183 404 158 347 15,8%

Resultaat vóór belastingen 78 173 66 146 18,2% Belastingen 25 55 22 48 13,6% Nettowinst 53 118 44 98 20,5%

nettowinst
De nettowinst van het bankbedrijf steeg met 20,5% tot EUR 53 miljoen (' 118 miljoen). Deze toename werd op zowel de particuliere en de zakelijke als de professionele markt gerealiseerd. Het resultaat vóór belastingen bedroeg EUR 78 miljoen (' 173 miljoen), een stijging van 18,2%.

baten en lasten
De totale baten van het bankbedrijf bedroegen in de eerste helft van 2000 EUR 261 miljoen (' 577 miljoen), een stijging van 16,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze stijging werd gerealiseerd in alle onderstaande batencategorieën.

De rentemarge steeg met 12,0% tot een bedrag van EUR 186 miljoen (' 411 miljoen). Dit is in belangrijke mate te danken aan de sterke ontwikkeling van de hypotheek- en kredietportefeuille. De hypotheekportefeuille groeide aanzienlijk met 42,5% en heeft daarmee een omvang bereikt van EUR 19,1 miljard (' 42,2 miljard). Medio 1999 bedroeg de hypotheekportefeuille EUR 13,4 miljard (' 29,6 miljard).

De provisiebaten stegen sterk met 46,9% tot EUR 47 miljoen (' 104 miljoen). De provisies op effectentransacties zijn fors gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 1999, mede als gevolg van gunstige marktontwikkelingen. Daarnaast zijn de verzekeringsprovisies aanzienlijk gegroeid door het hogere aantal afgesloten verzekeringspolissen. Het uitbreiden van de distributiemix met all finance-adviseurs heeft hieraan positief bijgedragen.

De overige baten van het bankbedrijf namen toe met 7,7% tot EUR 28 miljoen (' 62 miljoen). Deze groei kwam met name voort uit de goede resultaten van professionele marktactiviteiten. Daarnaast zijn de overige bedrijfsopbrengsten toegenomen door de gestegen vergoeding voor vermogensbeheer.

De totale bedrijfslasten van het bankbedrijf stegen tot EUR 183 miljoen (' 404 miljoen) (+15,8%). Deze stijging werd grotendeels veroorzaakt door hogere personeelskosten mede als gevolg van de sterk groeiende productie. De overige bedrijfskosten stegen met name door hogere automatiseringskosten en de daarmee samenhangende advieskosten in het kader van strategische projecten.

Het verzekeringsbedrijf
Het nettoresultaat van het verzekeringsbedrijf liet met een groei van 12,1% een belangrijke stijging zien ten opzichte van het eerste halfjaar 1999. Het verzekeringsbedrijf heeft in de eerste helft van 2000 concrete stappen gezet op het gebied van de versterking van de verkooporganisatie en het rationaliseren van de verwerkingsprocessen. Hooge Huys - het hoofdmerk voor financiële diensten die via het onafhankelijke intermediair worden aangeboden - heeft haar commerciële organisatie verder gestroomlijnd. In het voorjaar is de corporate campagne van Hooge Huys van start gegaan om de naambekendheid te vergroten. Tegelijkertijd is een nieuw beeldmerk geïntroduceerd. Reaal Overlijdenszorg, het nichemerk voor de uitvaartverzekeringsmarkt, heeft met succes haar nieuwe marketingconcept gepresenteerd aan tussenpersonen en uitvaartondernemers.

resultaat

kerncijfers verzekeringsbedrijf
in miljoenen euro's en guldens

 
Eerste halfjaar 2000  Eerste halfjaar 1999  Mutatie 
EUR   '    EUR   ' 

Brutopremie Leven 459 1.012 504 1.111 -/- 8,9% Brutopremie Schade 172 378 161 354 6,8% Totaal premie 631 1.390 665 1.465 -/- 5,1%

Opbrengst beleggingen 270 595 254 561 6,3% Overige baten 19 42 44 98 -/- 56,8% Totaal baten 920 2.027 963 2.124 -/- 4,5%

Totaal lasten 863 1.902 913 2.015 -/- 5,5%

Resultaat vóór belastingen 57 125 50 109 14,0% Belastingen 20 44 17 37 17,6% Nettowinst 37 81 33 72 12,1% Nettowinst Leven 33 72 31 68 6,5% Nettowinst Schade 4 9 3 7 33,3%

nettowinst
De nettowinst van het verzekeringsbedrijf steeg met 12,1% tot EUR 37 miljoen (' 81 miljoen). De winstgroei van het levenbedrijf tot EUR 33 miljoen (' 72 miljoen) komt uit op 6,5%. Het schadebedrijf liet met EUR 4 miljoen (' 9 miljoen) een sterke stijging van het resultaat zien ten opzichte van 1999 met name als gevolg van het sterk verbeterde technische resultaat op de ziektewetportefeuille en het resultaat op beleggingen. Daartegenover staan echter uitzonderlijke lasten voortkomend uit de vuurwerkramp in Enschede in mei dit jaar. Het resultaat vóór belastingen steeg met EUR 7 miljoen (' 16 miljoen, 14,0%) tot EUR 57 miljoen (' 125 miljoen).

baten en lasten
De totale baten van het verzekeringsbedrijf zijn met EUR 0,9 miljard (' 2,0 miljard) nagenoeg gelijk gebleven. De brutopremie nam licht af met 5,1% tot EUR 0,6 miljard (' 1,4 miljard).

De premie van het levenbedrijf daalde met name door lagere koopsomproductie van 8,9% tot EUR 0,5 miljard (' 1,0 miljard). De groei van de brutopremie van het verzekeringsbedrijf werd sterk beïnvloed door de marktontwikkelingen in deze periode. De markt van periodieke verzekeringen liet een sterke daling zien, terwijl de markt van koopsommen sterk steeg in het eerste halfjaar 2000. Het levenbedrijf heeft er bewust voor gekozen alleen in rendabele marktsegmenten voor koopsommen actief te zijn. Dit is mede de oorzaak van het lagere volume van koopsommen ten opzichte van de eerste helft van 1999.

Bij het schadebedrijf was er sprake van een stijging van de premie met 6,8%, met name door premiegroei van ziektewet- en inkomensverzekeringen.

De opbrengst uit beleggingen nam toe met 6,3% door de groei van de beleggingsportefeuille. De beleggings-portefeuille groeide in het eerste halfjaar tot ruim EUR 9,0 miljard (' 20,0 miljard).

De overige baten van EUR 19 miljoen (' 42 miljoen) vloeien met name voort uit koersresultaten op beleggingspolissen voor rekening en risico van polishouders. Deze worden nagenoeg volledig toegevoegd aan de verzekeringstechnische voorzieningen en hebben geen effect op het resultaat.

De totale lasten namen af met 5,5% tot EUR 0,9 miljard (' 1,9 miljard), met name als gevolg van lagere verzekeringstechnische lasten.

De bedrijfslasten zijn toegenomen met EUR 6 miljoen (' 13 miljoen (4,2%) tot EUR 149 miljoen (' 329 miljoen). Deze stijging bestaat voor een groot deel uit personeelskosten, als gevolg van het inhuren van tijdelijk personeel. Van de overige bedrijfskosten lagen de automatiserings- en acquisitiekosten hoger dan in de eerste helft van 1999. De automatiseringskosten hangen samen met de versterking van de verkooporganisatie en het rationaliseren van de verwerkingsprocessen.

sns reaal invest
SNS Reaal Invest liet in de eerste helft van 2000 wederom een sterke stijging van het resultaat zien. De activiteiten zijn verder uitgebouwd door deelname in het NeSBIC CTE FUND II en uitbreiding van de belangen in de sectoren lease, onroerend goed en financiële dienstverlening & distributie.

resultaat

kerncijfers sns reaal invest
in miljoenen euro's en guldens

 
Eerste halfjaar 2000  Eerste halfjaar 1999  Mutatie 
EUR   '    EUR   ' 

Rentemarge 17 38 11 23 54,5% Provisies 1 2 1 2 0,0% Overige baten 21 46 13 29 61,5% Totaal baten 39 86 25 54 56,0%

Totaal lasten 21 47 15 33 40,0%

Resultaat vóór belastingen 18 39 10 21 80,0% Belastingen 1 2 0 0
Nettowinst 17 37 10 21 70,0%

nettowinst
De nettowinst van SNS Reaal Invest bedroeg EUR 17 miljoen (' 37 miljoen), een forse stijging van 70,0% ten opzichte van de EUR 10 miljoen (' 21 miljoen) in dezelfde periode vorig jaar. Het resultaat vóór belastingen nam sterk toe met 80,0% naar EUR 18 miljoen (' 39 miljoen). Alle activiteiten binnen SNS Reaal Invest hebben bijgedragen aan deze resultaatverbetering.

baten en lasten
De totale baten stegen met 56,6% tot EUR 39 miljoen (' 86 miljoen). Zowel de rentemarge van lease en kredietverlening als de overige baten ontwikkelden zich in het eerste halfjaar van 2000 bevredigend. De totale lasten stegen met 40,0%, vooral als gevolg van de snelle groei van de activiteiten op het gebied van lease en consumptieve kredietverlening.

activiteiten SNS Reaal Invest
Met haar activiteiten verbreedt SNS Reaal Invest de activiteiten en het financiële fundament van SNS Reaal Groep. SNS Reaal Invest concentreert zich met haar participaties op een aantal sectoren: lease, consumptief krediet, onroerend goed, financiële dienstverlening & distributie en venture capital.

De lease-activiteiten richten zich op personenauto's (SNS automotive), equipment (Leaseco)- en vrachtwagens (TransNed). De resultaten ten opzichte van de eerste helft van 1999 zijn sterk verbeterd.

De activiteiten op het gebied van consumptief krediet (PrimeLine) zijn in de eerste zes maanden van 2000 verder gegroeid. Ook het resultaat van deze activiteiten liet een forse verbetering zien.

De activiteiten op het gebied van onroerend goed ontwikkelden zich mede goed dankzij de gunstige omstandigheden in de vastgoedmarkt.

De activiteiten binnen financiële dienstverlening & distributie zijn deelnemingen die een zelfstandige positie vereisen ten aanzien van het bank- en het verzekeringsbedrijf. Door deze activiteiten onder SNS Reaal Invest te plaatsen is de commerciële onafhankelijkheid gewaarborgd. Mede door nieuwe investeringen is het resultaat van deze activiteiten sterk toegenomen.

Voor de venture capital-activiteiten werkt SNS Reaal Invest samen met gerenommeerde venture capital-fondsen en ontwikkelingsmaatschappijen. Ondanks het feit dat deze portefeuille relatief nieuw is, is de bijdrage aan het huidige resultaat goed te noemen.

Bijlagen

1 Geconsolideerde balans

2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Bijlage 1: Geconsolideerde balans

 
na winstverdeling en in miljoenen euro's en guldens 

30/6/2000 30/6/1999 31/12/1999 EUR ' EUR ' EUR '
ACTIVA

Materiële vaste activa 120 265 108 237 116 256 Deelnemingen 298 656 274 603 306 675 Beleggingen 8.034 17.705 7.399 16.305 7.916 17.443 Hypotheken 21.050 46.389 15.051 33.168 17.402 38.349 Kredieten 3.919 8.637 3.810 8.395 3.662 8.070 Bankiers 2.181 4.807 1.268 2.795 1.101 2.425 Liquide middelen 258 568 210 463 389 857 Overige activa 751 1.654 638 1.407 565 1.246 Overlopende activa 585 1.288 463 1.021 580 1.277

TOTAAL ACTIVA 37.196 81.969 29.221 64.394 32.037 70.598


30/6/2000 30/6/1999 31/12/1999 EUR ' EUR ' EUR '
PASSIVA

Eigen vermogen 1.559 3.436 1.294 2.852 1.452 3.199 Achtergestelde schulden 749 1.649 424 934 591 1.302 Fonds voor algemene bankrisico's 70 155 70 155 70 155

Aansprakelijk vermogen 2.378 5.240 1.788 3.941 2.113 4.656

Algemene voorzieningen 309 682 275 606 304 671 Verzekeringstechnische
voorzieningen 7.053 15.542 6.392 14.087 6.738 14.848 Spaargelden 7.132 15.716 6.876 15.152 7.060 15.557 Overige toevertrouwde
middelen bankbedrijf 6.004 13.231 6.556 14.448 5.863 12.919 Schuldbewijzen 10.015 22.070 3.497 7.707 5.188 11.434 Bankiers 2.349 5.177 2.089 4.603 2.971 6.546 Overige passiva 1.177 2.593 1.093 2.408 1.006 2.217 Overlopende passiva 779 1.718 655 1.442 794 1.750

TOTAAL PASSIVA 37.196 81.969 29.221 64.394 32.037 70.598

Bijlage 2: Geconsolideerde winst- en verliesrekening

in miljoenen euro's en guldens
eerste halfjaar 2000 eerste halfjaar 1999 geheel 1999 EUR ' EUR ' EUR '
BATEN

Brutopremie 631 1.390 665 1.466 1.249 2.752 Opbrengst beleggingen
verzekeringsactiviteiten 259 571 246 543 493 1.086 Rentebaten bancaire activiteiten 680 1.499 556 1.225 1.156 2.548 Provisies 48 106 33 72 65 144

Omzet 1.618 3.566 1.500 3.306 2.963 6.530 Overige baten 68 150 84 184 234 516

TOTAAL BATEN 1.686 3.716 1.584 3.490 3.197 7.046

LASTEN

Verzekeringstechnische lasten 647 1.427 684 1.507 1.354 2.984 Winstdelingen en kortingen 38 83 50 111 92 202 Rentelasten bancaire activiteiten 478 1.053 391 862 783 1.726 Overige rentelasten 17 37 5 12 33 72 Personeelskosten 186 410 153 337 320 705 Andere bedrijfskosten 183 404 164 361 343 757 Waardeverandering
vorderingen bankbedrijf 6 13 6 13 13 28 Overige lasten 8 18 18 39 28 63

TOTAAL LASTEN 1.563 3.445 1.471 3.242 2.966 6.537

Resultaat vóór belastingen 123 271 113 248 231 509 Belastingen 35 79 35 76 70 154

NETTOWINST 87 192 78 172 161 355

Voor nadere informatie:
SNS Reaal Groep N.V.

Concern Communicatie Concern Communicatie Christine Mellaart Erna ter Balkt Tel. 073 - 683 33 62 Tel. 073 - 683 27 73 06 - 51 54 74 05 06 - 51 32 95 23

Investor Relations
Frank Spaan
Tel. 073 - 683 37 34
06 - 53 83 72 36 www.snsreaalgroep.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie