Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief SZW over stichting pensioenfonds Leidsche Wolspinnerij

Datum nieuwsfeit: 30-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief SZW over de stichting pensioenfonds leidsche wo lspinnerij nv

Gemaakt: 6-9-2000 tijd: 10:37

2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

's-Gravenhage, 30 augustus 2000

Op uw verzoek treft u bijgaand een reactie aan op de brief van de Stichting Pensioenfonds Leidsche Wolspinnerij N.V. te Leiderdorp (LWS) van 29 juni jongstleden.

In de bovengenoemde brief wordt bezwaar gemaakt tegen de wettelijke verplichting tot herverzekering op grond van de Wet van 22 december 1999 tot wijziging van de PSW in verband met toezicht, verbod op uitstelfinanciering en waardeoverdracht (Wet van

22 december 1999, Stb. 1999, 592). In artikel X van de wijzigingswet is bepaald dat de wettelijke verplichting tot herverzekering van een pensioenfonds zonder aangesloten onderneming (artikel 1 lid 8 van de Pensioen- en Spaarfondsenwet), niet altijd van toepassing is. Uitgezonderd is de situatie van een pensioenfonds, waarbij ten minste 2000 personen aanspraak of recht op ouderdomspensioen hebben, terwijl tot dat pensioenfonds geen nieuwe deelnemers kunnen toetreden en de bezittingen van dat fonds tezamen met de te verwachten inkomsten toereikend zijn ter dekking van 115% van de uit de statuten en reglementen voortvloeiende pensioenverplichtingen.

Voor sommige fondsen zonder een aangesloten onderneming bleek de verplichting over te gaan tot herverzekering minder noodzakelijk ter bescherming van de pensioenrechten van de deelnemers. Om die reden zijn de bovengenoemde criteria geformuleerd op grond waarvan een uitzondering gemaakt kan worden op de algemene regel dat een pensioenfonds zonder aangesloten onderneming tot herverzekering dient over te gaan. Op deze wijze kon enerzijds recht worden gedaan aan de doelstelling om de rechten van de deelnemers bij kleine fondsen zonder aangesloten onderneming veilig te stellen, terwijl anderzijds tegemoet werd gekomen aan de kritiek die door verschillende fracties in de Tweede Kamer werd geuit dat in sommige situaties een extra waarborg niet noodzakelijk was. De criteria, zoals neergelegd in artikel X van de wijzigingswet, zijn zonder nadere wijzigingen het parlement gepasseerd.

Het in de brief van de LWS genoemde getalscriterium om fondsen met minder dan 100 actieve deelnemers te verplichten over te gaan tot herverzekering heeft een fundamenteel andere doelstelling dan het getalscriterium van 2000 deelnemers, zoals dat in artikel X van de wijzigingswet wordt genoemd. Het eerstgenoemde getalscriterium diende als basis voor de verplichting tot herverzekering voor actieve fondsen. Dit getalscriterium is tijdens de parlementaire behandeling vervallen.Het getalscriterium van 2000 deelnemers is juist één van de criteria op basis waarvan een uitzondering wordt gemaakt op de verplichting voor fondsen zonder aangesloten onderneming om tot herverzekering over te gaan (artikel 1 lid 8 PSW). Eliminatie van het getalscriterium van 2000 deelnemers, waarom LWS u heeft verzocht, zou tot gevolg hebben dat ieder pensioenfonds zonder actieve deelnemers verplicht wordt om tot herverzekering over te gaan. Hiermee wordt juist het tegenovergestelde resultaat bereikt dat de LWS beoogt.

Artikel X van de wijzigingswet heeft een tijdelijke werking, omdat alleen fondsen die vóór


1 januari 2000 aan de criteria van artikel X voldeden, onder de werking daarvan vallen. In de toekomst zal het aantal deelnemers aan deze fondsen geleidelijk veminderen, zodat deze fondsen vroeger of later niet meer aan het getalscriterium van 2000 deelnemers zullen voldoen. Op termijn zal ieder pensioenfonds zonder actieve deelnemers dus onder de verplichting van artikel 1 lid 8 van de PSW gaan vallen.

In de brief van LWS wordt aangevoerd dat de gevolgen van de verplichting tot herverzekering op grond van artikel 1 lid 8 PSW lijnrecht tegenover de primaire doelstelling van de wijzigingswet PSW staan. Deze constatering is onjuist. De primaire doelstelling van de PSW is het zekerstellen van de pensioenrechten van de deelnemers. Door de verplichting voor kleine pensioenfondsen zonder actieve deelnemers om tot herverzekering over te gaan, wordt inhoud aan deze doelstelling gegeven. Het draagvlak van kleine pensioenfondsen zonder aangesloten onderneming is te gering om de pensioenrechten van de deelnemers in voldoende mate veilig te kunnen stellen.

Ik vertrouw erop u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(J.F. Hoogervorst)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie