Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief inzake uitzenden personeel ontwikkelingssamenwerking

Datum nieuwsfeit: 30-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

br min ontw samenw inz beleidskader technische assistenti e

Gemaakt: 4-9-2000 tijd: 12:45

3

26958 Interdepartementale beleidsonderzoek: uitzending personeel ontwikkelingssamenwerking

Nr. 2 Brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 augustus 2000

Op 21 december verleden jaar heb ik u een brief, kamerstuk 26 958, doen toekomen omtrent de uitkomst van het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar de uitzending van personeel in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Ik heb u bij die gelegenheid toegezegd dat ik u nader zou informeren over de uitwerking van de in het IBO rapport gedane aanbevelingen. Dat wil ik bij deze gaarne doen.

Allereerst is onderzoek gedaan naar de plaats en toekomst van technische assistentie (TA), waarvan personele uitzending een belangrijk onderdeel uitmaakt. De resultaten van dit onderzoek zijn vervat in een bij deze brief gevoegd rapport1). Het rapport geeft de huidige stand van zaken weer en mondt uit in een beleidskader.

Hieruit blijkt dat personele uitzending als onderdeel van technische assistentie bepaald niet gespeend is van kritiek. Al sinds het verschijnen van het rapport «Rethinking Technical Cooperation» in 1993 (Elliot Berg, UNDP) is duidelijk dat de inzet van buitenlandse deskundigen veelal niet leidt tot blijvende capaciteitstoename bij uitvoerende organisaties in ontwikkelingslanden.

In de eerste plaats kleven er economische bezwaren aan de inzet van buitenlandse deskundigen. De kosten van personele uitzendingen zijn hoog. Bijna een derde van de fondsen voor Afrika wordt besteed aan deze vorm van ondersteuning, terwijl geen duidelijk beeld bestaat van het rendement. Over mogelijke alternatieven wordt nog te weinig nagedacht. Het behoeft inmiddels geen betoog dat overheden in ontwikkelingslanden -- ook daar waar een goed beleid bestaat -- grote moeite hebben met het aantrekken en behouden van capabel personeel. De vaak lage salariëring speelt hierbij een grote rol; lang niet altijd is er sprake van ontbreken van gekwalificeerde lokale professionals. Uit schattingen blijkt dat de kosten die samenhangen met het uitzenden van deskundigen bijna net zo hoog zijn als de gezamenlijke salariskosten van Afrikaanse overheden, met uitzondering van Zuid-Afrika.

De bezwaren zijn soms ook cultureel van aard. Veel lokale deskundigen voelen zich ondergewaardeerd of betutteld en de belangen van buitenlandse deskundigen stemmen vaak niet overeen met doelen van lokale organisaties. Een van buiten aangetrokken deskundige verdient tot tien maal zoveel salaris als haar of zijn lokale evenknie, voor in principe hetzelfde werk. Het is evident dat deze situatie scheve ogen geeft en voor veel spanning binnen organisaties in ontwikkelingslanden kan zorgen. Culturele verschillen kunnen ook leiden tot misverstanden binnen organisaties. Zo gaat de inpassing van een buitenlandse deskundige binnen een lokale entiteit vaak gepaard met autoriteitsvraagstukken en wordt het gedrag van deskundigen door hun lokale counterparts niet altijd als even respectvol ervaren.

Zonder iets af te doen aan het enthousiasme, de betrokkenheid en de inzet van veel deskundigen in het veld, mag getwijfeld worden aan de effectiviteit van het instrument personele uitzending in het kader van ontwikkelingssamenwerking. In enkele gevallen heeft de inzet van buitenlandse deskundigen zelfs verlies van lokale capaciteit tot gevolg: de goede bedoelingen ten spijt wordt lokale deskundigheid ontmoedigd en verdrongen door de (als) gratis (ervaren) aanwezigheid van internationale deskundigen.

Deze en andere kanttekeningen dienen overigens wel in historisch perspectief te worden geplaatst. Buitenlandse deskundigen werden ooit aangetrokken om bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuw kader in ontwikkelingslanden. Na dekolonisatie bleek aan deze vorm van ondersteuning vaak sterke behoefte. Andere instrumenten zoals het verstrekken van studiebeurzen droegen hiertoe evenzeer bij. Thans wordt de inzet van buitenlandse deskundigen tegen het licht gehouden van hun bijdrage aan institutionele ontwikkeling en capaciteitsopbouw. De algemene vraag naar training heeft zich in de loop der tijd omgevormd tot specifieke wensen die zijn ingegeven door een analyse van de eigen capaciteit en wat daaraan complementair nog nodig is of ter versterking dient. In deze veranderende optiek wordt de inbreng van buitenlandse deskundigen vergeleken met alternatieve instrumenten die bijdragen aan capaciteitsopbouw.

Het is zeker niet zo dat aan aanbiederszijde de tijd heeft stil gestaan. Geïnspireerd door het Berg-rapport -- maar zeker niet alleen hierdoor -- bezinnen uitzendende organisaties zich al langere tijd op de rol en het nut van buitenlandse expertise. De uitzendingen zijn inmiddels beperkter geworden in tijd en aan sterke voorwaarden gebonden. Het karakter van de ondersteuning verschuift, waarbij de adviserende rol steeds prominenter wordt, in weerwil van louter uitvoerende taken. Ook wordt in toenemende mate beroep gedaan op lokale deskundigheid, krijgt men oog voor de institutionele inbedding van deskundigen en wordt hun inbreng gekoppeld aan additionele instrumenten ter bevordering van capaciteitsopbouw. Deze en andere aanpassingen hebben evenwel niet geleid tot de door mij gewenste duurzame effecten.

Het voor u liggende beleidskader voor technische assistentie bouwt voort op de goede praktijkervaringen die de laatste jaren zijn opgedaan, maar probeert ook richting te geven aan verdere innovatie van het instrument. Technische assistentie moet beter gaan aansluiten bij de uitgangspunten die gelden bij de implementatie van de sectorale benadering. Voorop staan vraaggerichtheid en een totaal aanpak van ontwikkelingsproblemen. Hierbij kan TA een bijdrage leveren op het vlak van institutionele en capaciteitsontwikkeling. Meer dan in het verleden zal aandacht geschonken moeten worden aan een grondige analyse vooraf. Bezien zal moeten worden of aan de noodzakelijke randvoorwaarden waarbinnen TA succesvol verleend kan worden, voldaan is.

De door mij voorgestane beperking van de uitzending van deskundigen betekent niet dat technische assistentie als belangrijk instrument tot capaciteitsopbouw van het toneel zal verdwijnen. Meer dan voorheen zal aandacht moeten worden besteed aan mogelijke alternatieven voor de uitzending van deskundigen. De ontwikkeling van de nieuwe media biedt kansen die een paar jaar geleden nog onbekend waren. Ook institutionele koppeling van organisaties in Nederland en ontwikkelingslanden door middel van partnership- en twinningsprogramma's zal ik blijven stimuleren. Naast de ontwikkelingstechnische voordelen van een dergelijke aanpak, verwacht ik ook dat dergelijke programma's, meer dan de «klassieke» TA, bijdragen aan het uitbreiden van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in Nederland. Daarnaast zal ik voortgaan met het bevorderen van kenniscentra in ontwikkelingslanden zelf. Ik noem hierbij als voorbeeld de steun die werd verleend aan het samen laten gaan van de African Capacity Building Foundation (ACBF) en het Partnership for Capacity Building in Africa (PACT).

In het beleidskader wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen ontwikkelingsrelevante TA gericht op institutionele en capaciteitsopbouw en TA die wordt ingezet uit humanitaire overwegingen. Voor deze laatste vorm van ondersteuning zal de inzet van deskundigen minder beperkt kunnen zijn en gelden er andere criteria voor het toekennen van subsidies en de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de geboden ondersteuning. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van artsen in zwaar door de aids-epidemie getroffen landen. Wel zal er scherp gelet worden op kostenoverwegingen en effectiviteit, en moet de inzet van deskundigen nadrukkelijk een beperkt en tijdelijk karakter kennen.

De richting die het beleidskader aangeeft zal voor mij bepalend zijn bij het toekennen van subsidies aan particuliere organisaties en het beoordelen van de inspanningen van multilaterale organisaties op dit terrein. Hiermee lijkt de weg vrij gemaakt voor verdere innovaties waarmee de doelmatigheid van TA vergroot kan worden. Daarmee is niet gezegd dat het beleidskader een alomvattend en definitief antwoord geeft op alle vragen inzake capaciteitsontwikkeling. Daarvoor zijn de onderliggende problemen te divers en complex. Het beleidskader bestaat dan ook niet uit een samenstel van regels en bepalingen, maar heeft veeleer het karakter van een baken in het denken over TA en de richting die TA-verschaffers in zullen moeten slaan. Voor de particuliere organisaties en SNV zal het beleidskader een uitdaging kunnen vormen om hun beleid nog duidelijker aan de eisen van de tijd aan te passen. Het gaat mij erom dat in de toekomst organisaties duidelijk kunnen maken op welke wijze zij aan capaciteitsopbouw bijdragen, welke doelen zij zichzelf daarbij stellen en hoe hun resultaten gemeten kunnen worden.

Met het aanbieden van bijgevoegd rapport zijn de aanbevelingen 2 en 10 van het IBO rapport betreffende het opstellen van een beleidskader voor TA uitgewerkt. Over de overige punten licht ik u het volgende toe:

Wat betreft de aanbevelingen 1, 4, 5 ,6 en 8, die meer operationele aspecten bevatten, zij vermeld dat uiterlijk per juli 2002 de uitvoerende taken van het ministerie betreffende personele uitzendingen zullen zijn afgebouwd. Het assistent- deskundigen programma, gericht op het laten opdoen van internationale ervaring van recent afgestudeerden, blijft voortbestaan. Het programma zal per juli 2002 zelfstandig door de ontvangende organisaties worden uitgevoerd. Binnen één van de bestaande directies zal een expertise centrum TA ingesteld worden. Dit centrum krijgt onder meer tot taak het assistent deskundigen programma te monitoren, subsidieaanvragen te beoordelen en als referentie punt voor derden op te treden. De huidige verschaffers van TA zal gevraagd worden om, aan de hand van het thans opgestelde beleidskader, eerst hun programma's zelf verder bij te stellen en duidelijke output indicatoren aan te geven.

De bij het IBO betrokken organisaties zullen tot december 2001 de gelegenheid krijgen om hun eventuele uitvoeringsstrategie verder bij te stellen. Ook de niet bij het IBO betrokken aanbieders van TA zullen zich moeten beraden op de gevolgen van het beleidskader voor hun bestaande beleid. Per 2002 zullen alle TA verschaffers die middelen van het ministerie ontvangen verplicht moeten aangeven hoe de uitvoering van hun beleid zich verhoudt tot het beleidskader, terwijl in 2004 de effecten van het nieuwe beleid op de bestaande praktijk geëvalueerd zullen worden.

Tenslotte, over de aanbevelingen 3 en 7 ben ik in gesprek met SNV over de oriëntatie en toekomstige strategie van de organisatie. Ik zal u hierover desgewenst verder informeren.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

E. L. Herfkens


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...